איוב קרא

איוב קראאיוב קרא
איוב קרא
לשעבר שר התקשורת וחבר כנסת מטעם הליכוד
28.05.1728.05.17

28.05.17

28.05.2017