יצהר

יצהריצהר
יצהר
התנחלות דתית-חרדית בשומרון, מדרום לשכם