ייפוי כוח מתמשך

במקרה שבו אדם אינו כשיר מבחינה רפואית או נפשית לקבל החלטות בתחום ניהול חייו, נכסיו ובריאותו, ניתן למנות לו אפוטרופוס שיקבל החלטות עבורו. לשם בחירה אפריורית של הגורם שיהיה בעל הסכמות לקבלת החלטות טרם מעבר למצב של אי כשירות, ניתן לייפות את כוחו של האדם הרצוי על ידי ייפוי כוח מתמשך.

עוד יוני לוי ייפוי כוח מתמשך

הצורך בייפוי כוח מתמשך

ביצוע פעולות שמשפיעות על חייו של אדם, מתאפשרות כל עוד הוא כשיר משפטית. המקרים הבולטים של אי כשירות משפטית היא קטינות אשר מגיעה לסיומה עם הגיע הקטין לגיל 18, ובעיה רפואית או נפשית המונעת מאדם בוגר לקבל החלטות באופן צלול.

בשונה מהקטין אשר נולד אל תוך אי הכשירות אשר מסתיימת בשלב בו הוא בוגר דיו על מנת לקבל החלטות בצורה מושכלת, באפשרות כל אדם המצוי במצב של חשיבה צלולה למנות עבורו אפוטרופוס פוטנציאלי במקרה של אובדן הכשירות המשפטית, וזאת על ידי המנגנון של ייפוי כוח מתמשך.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי כוח פוטנציאלי בו המייפה מעניק לאדם מסוים את הסמכות לקבל עבורו החלטות הדורשות כשרות משפטית. ייפוי כוח זה מהווה תכנית גיבוי עבור המייפה כאשר הוא יימצא במצב שבו עקב אירוע רפואי או נפשי בלתי צפוי, הוא ייוותר בחיים אך ללא די צלילות תודעתית לשם קבלת החלטות.

ייפוי כוח לאדם ללא הכשרה משפטית

מבחינת החוק, ניתן לערוך את ייפוי הכוח לכל אדם ללא קשר להשכלתו המשפטית. המהות הטמונה בהוראה זו היא כיבוד האוטונומיה של אדם אשר עשוי לסבול מחוסר צלילות וכשרות משפטית בעתיד, לבחור עבורו את הגורם הבלעדי שיקבל עבורו החלטות בעלות השפעה עליו ועל נכסיו.

עוד יוני לוי ייפוי כוח מתמשך

מי יכול להיות מיופה כוח?

באפשרות כל אדם לשמש כמיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, כל עוד הוא אינו עונה לאחת ההגדרות הקבועות בחוק אשר אינן מאפשרות זאת. בין ההגדרות המונעות מאדם לשמש כמיופה כוח ניתן למנות קטינים, בוגרים שאינם בעלי כשירות משפטית, פסולי דין ובעלי מקצוע טיפולי שיש להם מערכת יחסים טיפולית מקצועית עם המייפה. יתר ההגדרות מפורטות בחוק.

התנאים לעריכת ייפוי כוח מתמשך

מיופה הכוח חייב להיות אדם שהסכים לשמש ככזה. תנאי נוסף הוא החתמתו בפני עו"ד ייפוי כח מתמשך  המנוי ברשימת עו"ד שעברו הכשרה לכך והוסמכו על ידי האפוטרופוס הכללי.

כשירותו הסופית של ייפוי הכוח ניתנת לאחר הפקדתו במשרדי האפוטרופוס הכללי. יחד עם זאת, ראוי לציין כי במידה שייפוי הכוח נוגע אך ורק לקבלת החלטות עבור המייפה בנושאים שהם רפואיים, הגורם המאשר את המסמך טרם הפקדתו במשרדי האפוטרופוס הכללי יכול להיות כל עו"ד או לחילופין בעל מקצוע רפואי כגון רופא או עו"ס.

האפשרות למנות מיופה כוח לגיבוי

אדם המעוניין להבטיח כי בשעת הצורך יהיה מי שיטפל בענייניו תוך נקיטת פעולות אשר דורשות כשרות משפטית, יכול למנות למיופה הכוח העיקרי גם מיופה כוח חליפי שייכנס בנעליו במקרה של אי יכולת או חוסר רצון מצד המיופה העיקרי.

יצירת מנגנון בקרה 

אדם אשר חפץ בשילוב של מספר מנגנוני בקרה על החלטות מיופה הכוח בשעת הצורך, יכול לקבוע מראש כי תחול על מיופה הכוח חובת דיווח אודות החלטות שהתקבלו על ידו.

אפשרות נוספת תהיה לקבוע כי הגורם המיודע יהיה האפוטרופוס הכללי הפועל מטעם המדינה. כמו כן, באפשרות מיופה הכוח לקבוע תוקף לייפוי הכוח, כך שהוא יפקע בנקודת זמן מוגדרת.

הפיכת ייפוי הכוח לפעיל

ייפוי הכוח המתמשך הוא כלי שלא נעשה בו שימוש כל עוד המייפה עודנו כשיר משפטית לקבל החלטות עבור עצמו בתחומים הנקובים בייפוי הכוח. יחד עם זאת, ניתן לקבוע בתוך המסמך כי רק במצבים מסוימים כמו אירוע הנוגע למצבו הרפואי של המייפה, ייכנס ייפוי הכוח לתוקף.

חובות מיופה הכוח 

במידה שייפוי הכוח הופך לפעיל, על מיופה הכוח לעדכן את המייפה בנוגע לכניסת המסמך על כל דרישותיו ותנאיו לתוקף. בנוסף, עליו לעדכן את קרובי המשפחה, מנהלי הדיור המוגן או מנהלי המעון בו שוהה המייפה בנושא זה.

במידה שייפוי הכוח כולל את הרכיב של אדם מיודע, יש לעדכן גם אותו בהפיכת ייפוי הכוח לפעיל. נדרש גם לעדכן את האפוטרופוס הכללי וזאת על ידי חתימה על הצהרה בדבר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. המסמך יהפוך באופן רשמי לתקף, רק אם ניתן אישור על כך מידי האפוטרופוס הכללי.

תחימת הנושאים בהם עוסק ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך אינו נדרש להתייחס לכל נושא שבו נדרשת קבלת החלטה בעת מצב של אי כשירות משפטית מצדו של המייפה. כך לדוגמה, יכול המייפה לקבוע כי מיופה הכוח יקבל עבורו החלטות בנושאים רפואיים בלבד או בנושאי רכוש בלבד.

ייפוי כוח לביצוע פעולות עתידיות

לצד האפשרות לתחום את הנושאים בהם באפשרות מיופה הכוח לעסוק, תוך הותרת מרחב שיקול דעת במקרים של צורך בקבלת החלטות עבור המייפה, קיימת אפשרות לציין בייפוי הכוח את האופן שבו יש להפעיל את שיקול הדעת תוך הותרת מרחב צר שבו יכול מיופה הכוח לפעול, כגון אופן חלוקת הנכסים במקרה של צורך בסכום כסף לטובת טיפול רפואי.

האפשרות לחלק את האחריות בין מספר גורמים

לאור העובדה שניתן לתחום את הנושאים בהם עוסק המסמך, ניתן להעניק ייפוי כוח בנושאים שונים למספר מיופי כוח. כך למשל ניתן לייפות את כוחם של בני המשפחה הקרובים לשם קבלת החלטות בנושאים רפואיים, ומנגד לייפות את כוחו של אדם קרוב שאינו בן משפחה לטובת טיפול ברכושו של המייפה.

הפסקת פעילות מיופה הכוח

באפשרות מיופה הכוח להודיע למייפה שלו כי הוא אינו חפץ עוד לשמש בתפקידו ובהמשך לכך לחדול מפעילותו תוך הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי. הדבר מתרחש כמובן גם להיפך, לפי החלטת המייפה. כמו כן, קרובי המייפה של המייפה רשאים לפנות אל בית המשפט בבקשה לביטול ייפוי הכוח, ובית המשפט ייעתר לבקשה בהתקיים תנאים המצדיקים זאת.

פעולות שלא ניתן לבצע כמיופה כוח

חרף בקשת המייפה להעניק למיופה הכוח את הסמכות לטיפול במגוון נושאים, אין באפשרות המיופה לבצע פעולות הנוגעות למעמד אישי ומשפחתי כגון גירושין או עריכת צוואה. כמו כן, לשם קבלת החלטות בנושאים רפואיים הנגזרים מחוק החולה הנוטה למות, נדרש כי ייפוי הכוח ייערך בצורה ייחודית וספציפית.

בנוסף, ישנן פעולות אשר עשייתן מחייבת אזכור מפורש בייפוי הכוח. ישנן פעולות אשר ביצוען על ידי מיופה הכוח הוא אפשרי, אולם הן מחייבות את מיופה הכוח לקבל לשם כך את אישור בית המשפט.

ייפוי כוח מתמשך – קבלת מלוא המידע על ידי עו"ד מנוסה

עריכת ייפוי כוח מתמשך מעניקה למייפה את האפשרות לבסס את רצונו ושאיפותיו גם במצב יוצא דופן של אובדן הכשירות המשפטית לביצוע פעולות. יחד עם זאת, לשם יצירת מעטפת מלאה ומבוססת עבור המייפה, רצוי לבצע את הליך הענקת ייפוי הכוח בליווי גורם משפטי בעל ניסיון רב בתחום.

אודות עורך דין יוני לוי

עו"ד יוני לוי מוסמך ע"י לשכת עורכי הדין לערוך ייפוי כוח מתמשך והינו חבר בועדת ייפוי כוח מתמשך בלשכת עורכי הדין. עו"ד יוני לוי עורך את ייפוי הכוח המתמשך בהתאמה מלאה לצרכיו של הלקוח תוך ליווי מראשיתו של התהליך ועד למועד הפקדת ייפוי הכוח. לפרטים נוספים וייעוץ מקצועי בנושא פנו למשרדנו ונשמח לסייע.