תקנון פרטנר - בחירת הצופים

1. הגדרות "האתר" - אתר רשת אשר כתובתו https://13tv.co.il. ו/או אפליקציית רשת "בני משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. "בחירת שיר" -שיר אותו בחר משתתף בפעילות, במסגרת השתתפותו בפעילות, מבין 3 (שלוש) אופציות של שירים אשר ייבחרו על ידי רשת ו/או מי מטעמה, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, כשיר שאותו היה רוצה כי מתמודד מסויים בתוכנית יבצע במסגרת פרק ספיישל "בחירת הצופים" של התוכנית (להלן: "פרק הספיישל"). למניעת ספק, מובהר כי יש לבחור הן את זהות השיר והן את זהות המתמודד שאותו המשתתף היה רוצה כי יבצע את השיר. למניעת ספק, מובהר ומוסכם כי טרם בחירת השיר יהא על כל משתתף לבחור את המתמודד לו ירצה לבצע את בחירת השיר. כל מתמודד בתוכנית יבצע במסגרת פרק הספיישל את השיר אשר קיבל את מספר הבחירות הגדול ביותר על ידי משתתפי הפעילות. "זוכה" ו/או "זוכים" - משתתף, אשר מילא פרטיו כמפורט בתקנון זה וכפי שיפורסם באתר ואשר ביצע את בחירת השיר שלו וכן סיפר חוויה הקשורה לשיר שבחר, הכל בהתאם ובכפוף למפורט בתקנון זה להלן, וכן משתתף אשר בהתאם למספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. "הפעילות" - פעילות אשר תוצג באתר משך תקופת הפעילות. "המשתתף" ו/או "המשתתפים" - כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן, במצטבר: ביצע את בחירת השיר (לאחר בחירת המתמודד לו מעוניין לבצע את בחירת השיר); ענה שאלת הפעילות המופיעה באתר; צירף פרטים אישיים כמבוקש; על המשתתף להיות ניתן לזיהוי באמצעות פרט מזהה אחר שיידרש להמציא לפי העניין, ועמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן. "המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה" - משתתף בפעילות ואשר מערכת התכנית יצרה עמו קשר באמצעות הפרטים האישיים של המשתתף, ולמספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם הוכחת זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה. "הפרטים האישיים" - פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה ו/או מסך הפעילות, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ועורכת הפעילות. "התוכנית" - תוכנית הטלוויזיה "THE VOICE" המשודרת בערוץ 2 על ידי רשת. "הפרס/ים" - כהגדרתם בסעיף 6 להלן. "המערכת" - הגורם אשר עורך את הפעילות. "לרבות" - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "רשת" - חברת רשת מדיה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"). "שאלת הפעילות" או "השאלה" - ספרו לנו על חוויה הקשורה בשיר שבחרתם ו/או כל שאלה אחרת אשר תוצג באתר למשתתפים בפעילות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת. "תקופת הפעילות" - החל מתאריך 11.2.2017 בשעה 21:00 או במועד מאוחר יותר אשר יהא מועד התחלת שידורו הטלווזיוני של פרק התוכנית המשודר באותו היום, לפי קיבעת רשת (מועד תחילת הפעילות) ועד ליום 22.2.2015 בשעה 23:59 או במועד אחר שייקבע על ידי רשת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,מועד סיום הפעילות). "התשובה הזוכה" - התשובה אותה רשם הזוכה לשאלת הפעילות באתר, ואשר נבחרה על ידי רשת כתשובה המעניינת והמקורית ביותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת. 2. פרשנות 2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתרו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון. 2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו. 2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע. 3. כללי 3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או הפקת התכנית. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע. 3.2 המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה. 3.3 בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות בחירת שיר ו/או שליחת התשובה, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע ממשלוח התשובה באתר. 3.4 רשת, המערכת ו/או מפיק התוכנית שומרים על זכותם לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המועמדים לזכייה ו/או את התשובה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. 4. תנאי ההשתתפות בפעילות 4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר: 4.1.1 בחר את המתמודד לגביו הוא מעוניין לבצע את בחירת השיר; 4.1.2 ביצע בחירת שיר; 4.1.3 שלח תשובה מקורית לשאלת הפעילות; 4.1.4 צירף את פרטיו האישיים כמבוקש; 4.1.5 עמד בכל הוראות תקנון זה. 4.2 המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין תכנים לאתר ו/או לאפליקציית רשת ו/או לדף הפייסבוק של התכנית ו/או של רשת אשר נכללים (או עלולים להיכלל) מסוג התכנים הבאים: • כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור. • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש. • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש. • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם. • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם. • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט. • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. • כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים. • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט. המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את רשת בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת. 4.3 המשתתף מצהיר ומתחייב כי בחירת השיר (לרבות בחירת המתמודד לו מבצע את בחירת השיר) ו/או המענה על השאלה והעלאת הפרטים האישיים מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, לרשת ו/או למערכת ו/או למפיק התוכנית לעשות שימוש בתוכן וכן לפרסמו על גבי המסך ו/או באתר ו/או באפליקציית רשת ו/או בעמוד הפייסבוק של התוכנית ו/או של רשת ו/או בכל מדיה ופלטפורמה אחרת. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים באתר ו/או באפליקציית רשת ו/או בעמוד הפייסבוק של התוכנית ו/או של רשת וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או המערכת ו/או מפיק התוכנית. 4.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים במענה, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור. 4.5 למניעת ספק, מובהר, כי בחירת השיר (לרבות בחירת המתמודד לו מבצע את בחירת השיר), מתן מענה לשאלה בהתאם להוראות תקנון זה ומתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת ו/או למערכת ו/או למפיק התוכנית ו/או לאתר אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנשלחו (לרבות במקרה בו נשלחה תשובה לשאלה שאינה מתאימה). 4.6 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות בחירת השיר (לרבות בחירת המתמודד לו מבצע את בחירת השיר) ומענה על שאלת הפעילות, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם המענה על שאלות הפעילות ו/או הפעילות (להלן – "פרטי הפעילות"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף ‎7.5 להלן). 5. עריכת הפעילות ותוצאותיה 5.1 רשת היא בעלת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בתוכנית ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה. 5.2 במסגרת הפעילות, יבחרו על ידי המערכת ו/או רשת, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, 10 (עשרה) משתתפים אשר עמדו בכל הוראות תקנון זה, ביצעו את בחירת שיר וכן שלחו את התשובות הכי מקוריות והמעניינות לשאלת הפעילות. 5.3 ההפקה ו/או רשת תיצור קשר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין המשתתף האמור בסעיף 5.2 לעיל בטופס ו/או באמצעות הפרטים האישיים אשר צרף. למניעת ספק, אין בפרסום התשובה ו/או הפרטים האישיים כדי להוות ראיה בקשר עם הזוכה ו/או משום הצהרה מאת רשת ו/או ההפקה בקשר עם הזוכה. למניעת ספק, המועמד לזכייה יוכרז ככזה אך ורק לאחר אישור פרטיו על ידי המערכת ו/או רשת. 5.4 למניעת ספק, רק התשובות אשר ייקלטו בפועל על ידי המערכת ו/או רשת ואשר כתובת הדואר האלקטרוני אשר הזין פעילה, תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים לזכייה ולקביעת זהות הזוכים בפעילות, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת התכנית ו/או רשת בקשר לכך. 5.5 המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הפרסים המוענקים הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לפרס. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המערכת ו/או רשת בקשר לכך. 5.6 לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותם של המועמדים לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה. 5.7 שמות המועמדים לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת ו/או המערכת ו/או ההפקה אשר תהא רשאית לפרסם את שמם של המועמדים לזכייה בטלוויזיה, במהלך שידור או בצמוד לאחר שידור התוכנית, וכן באתר ו/או באתר הפייסבוק של רשת ו/או של התכנית. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. מערכת עמוד הפייסבוק של התכנית ו/או רשת ו/או ההפקה ייצרו קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות דוא"ל ו/או טלפון, תוך חודש ממועד סיום הפעילות, המודיע לו על זכייתו בפרס ועל כך שהוא מתבקש (ובמקרה בו המועמד לזכייה הינו מתחת לגיל 18, גם אפוטרופסיו החוקיים יתבקשו) להגיע למשרדי רשת (להלן – "מועד אישור הזכייה"). רשת אינה מתחייבת, כי מועד אישור הזכייה יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמד לזכייה (ו/או המתאימים לאפוטרופסיו החוקיים, ככל שנוכחותם תידרש, כאמור). 5.8 במידה ומועמד לזכייה לא יאותר ו/או לא ייצור קשר ו/או לא ישיב למאמצי רשת ליצירת קשר עימו וזאת תוך 48 שעות מעת שליחת המייל על ידי רשת ו/או ניסיונות יצירת הקשר עמו, יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), רשת תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף אחר (להלן – "המועמד החלופי לזכייה"). 5.9 למניעת ספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה. 5.10 רשת תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה של רשת ליצירת קשר (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת ו/או מהמערכת. 5.11 במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף 6.8 להלן. 5.12 רשת ו/או ההפקה ו/או המערכת תהיינה רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, האתר ו/או אפליקציית רשת ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר). 6. הפרס/ים 6.1 לאחר מועד סיום הפעילות יבחרו 10 זוכים (בהתאם להוראות תקנון זה) ע"י רשת ו/או המערכת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או המערכת, ואלו יהיו זכאים לרמקול בלוטות' משולב מטען, מתנת חברת פרטנר תקשורת בע"מ (לעיל ולהלן: "הפרס" ו"מעניקת הפרס" בהתאמה). [ 6.2 יובהר כי הפרס נתון לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או מעניקת הפרס והן רשאיות לשנותו בכל עת, ולמשתתפים, לרבות הזוכים, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 6.3 מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה 6.4 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם. 6.5 הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים. 6.6 רשת לא תהא אחראית בגין הפרס ו/או בגין כל נזק שעלול להיגרם, במישרין ו/או בעקיפין לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל ביטול, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. רשת ו/או מעניקת הפרס תהיינה רשאיות להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתן הבלעדי. 6.7 לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו (או אי מימושו). רשת ו/או מעניקת הפרס תהינה רשאיות להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתן הבלעדי. 6.8 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא ראשית שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. 6.9 למניעת ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שוויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בגין פעולותיה של רשת כאמור. 7. שונות 7.1 מערכת האתר תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת ורשת תהא האחראית לפרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות ומשלוח הודעות הזכייה כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל מערכת האתר בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות. 7.2 רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון. 7.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.2 לעיל, רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הפעילות ו/או ההשתתפות בפעילות ו/או בקביעת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים ו/או יצירת הקשר איתם, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון). 7.4 תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת ו/או המערכת והכרעות של רשת בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים. 7.5 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת ובני משפחותיהם. 7.6 רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרסים המחולקים במסגרת הפעילות (כולם או חלקם), לרבות את מספר הפרסים שיחולקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או המערכת ו/או מכל סיבה אחרת. 7.7 כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 7.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. למניעת ספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון זה אשר יחייבו את המשתתפים. 7.8 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת לא תהא אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים. 7.9 המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת לא תהא אחראית לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות. 7.10 על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד. 7.11 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה. 7.12 האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת לא תישא באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בה. 7.13 רשת ו/או המערכת לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה. 7.14 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים בלבד ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. 7.15 רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת הפעילות או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים. רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים שהוזנו במסגרת הפעילות, לרבות בטופס ההרשמה/ההשתתפות בה ואשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת. 7.16 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל משתתף, בעצם השתתפותו בפעילות מאשר ומסכים לכך שהמידע שיימסר במהלך השתתפותו בפעילות, ישמר במאגרי המידע של רשת ויועבר לחברה המבצעת בפועל את הפעילות וישמש את רשת ו/או את מי מטעמה לצרכי הפעילות ו/או התוכנית וכן לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שרשת מציעה ו/או תציעה, וכן לצרכים סטטיסטיים, הכל בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של אתר רשת. בנוסף ייתכן כי המידע ישמש לצורך פנייה למשתתפים בהצעה להשתתף בפעילויות אחרות, לרבות בתהליכי המיון לתוכניות ראליטי בעתיד. על משתתף שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מהשתתפותו בפעילות. 7.17 אין באמור בסעיפים 7.15 ו – 7.17 בכדי לגרוע מכללי תקנון האתר ו/או אפליקציית רשת וממדיניות הפרטיות של האתר ו/או האפליקציה. 7.18 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי. 7.19 הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסויימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.
ערוץ רשת 13, כל תוכניות הטלוויזיה, החדשות והכתבות לצפייה ישירהערוץ רשת 13, כל תוכניות הטלוויזיה, החדשות והכתבות לצפייה ישירה

      app-store-buttongoogle-play-button

      © כל הזכויות שמורות לחברת רשת מדיה בע״מ