תקנון פעילות כרטיסים לגמר הישרדות

תקנון פעילות "כרטיסים לגמר - השרדות"
 1. הגדרות
   
משתתף, אשר העלה תמונה מקורית המתעדת אותו ואדם אחד נוסף בלבד (בהתאם להוראות תקנון זה) ואשר ציין את הסיבה המקורית ביותר להגעתם לגמר התכנית השרדות, ואשר בהתאם למספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.   "הזוכה"
העלאת תמונה מקורית המתעדת אותו ואדם אחד נוסף בלבד (בהתאם להוראות תקנון זה) וציון הסיבה המקורית ביותר "מדוע להם מגיע להגיע לגמר התכנית השרדות".   "הפעילות"
כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן, במצטבר; בעל חשבון אינסטגרם אישי וחוקי; הוא והמצולם הנוסף בתמונה שניהם, בני 15 ומעלה ; - קיבל אישור מפורש של המופיע עמו בתמונה  לצורך העלאת התמונה (ככל ומצולם הנוסף קטין, קיבל את אישור האפוטרפוסים לצורך העלאת התמונה); קישר את התמונה באמצעות הכיתוב #שורדיםבגמר; תייג את חשבון האינסטגרם הרשמי של השרדות ( (Survivor.Israe; אישור באמצעות כתיבת תגובה בנוסח "אני מאשר את תקנון הפעילות" במסגרת פירסום התמנה את התקנון הזה (ובמקרה בו המשתתף הינו מתחת לגיל 18, גם אפוטרופסיו החוקיים צריכים לאשר את התקנון). וכן העלה תמונה מקורית בהתאם לפעילות; על המשתתף להיות ניתן לזיהוי באמצעות חשבון האינסטגרם שלו.     "המשתתף" ו/או "המשתתפים"
משתתף בפעילות ואשר מערכת התכנית יצרה עמו קשר באמצעות חשבון האינסטגרם שלו ולמספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם הוכחת זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה.   "המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה"
פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים כל פרט שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת.   "הפרטים האישיים"
כהגדרתם בסעיף 6 להלן.   "הפרס/ים"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.   "לרבות"
חברת רשת – מדיה  בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת").   "רשת"
החל מיום 3.9.2017  ועד ליום 10.9.2017   "תקופת הפעילות "
הסיבה המקורית ביותר במסגרת הפעילות ואשר תקבע בהתאם לקביעת "רשת".     "הסיבה הנבחרת"  
 1. פרשנות
  • המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
  • כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
  • כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
 2. כללי
  • מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר "רשת". ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או מערכת האתר. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע.
  • המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי התקנון, והכל, כמפורט בתקנון זה.
 
 • בעצם השתתפותו בפעילות, וכן באמצעות העלאת התמונה ביחד עם הכיתוב המפורט לעיל, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מהעלאת התמונה.
 • רשת ושומרת על זכותה לפרסם את פרטי הזוכה ו/או התמונה ו/או המענה ו/או המועמדים לזכייה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר "רשת" ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או בכל פלטפורמה אחרת, קיימת ו/או עתידית והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.
 1. תנאי ההשתתפות בפעילות
  • משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:
   • בעל חשבון אינסטגרם אישי וחוקי;
   • הוא והמצולם הנוסף שניהם בני 15 ומעלה;
   • העלה את התמונה לחשבון האינסטגרם האישי שלו;
   • קישר את התמונה באמצעות הכיתוב #שורדיםבגמר;
   • תייג את חשבון האינסטגרם של השרדות – Israel
   • אישור באמצעות כתיבת תגובה בנוסח "אני מאשר את תקנון הפעילות" במסגרת פירסום התמנה את התקנון הזה (ובמקרה בו המשתתף הינו מתחת לגיל 18, גם אפוטרופסיו החוקיים צריכים לאשר את התקנון).
   • עמד בכל הוראות תקנון זה.
 
 • המשתתף מתחייב שלא להעלות תמונות ו/או תכנים לפלטפורמות השימוש ו/או להזין לפלטפורמות הפעילות, אלו מן התכנים הבאים:
 • כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו/אפוטרופסיו החוקיים, מראש.
 • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
 • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
 • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
 • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
 • כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
  המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.  
 • המשתתף מצהיר ומתחייב כי התמונה מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בפרטיו האישיים ו/או במענה ו/או בתמונה, וכן לפרסמם באתר "רשת" ו/או בעמוד הפייסבוק של "רשת" ו/או בכל מדיה ופלטפורמה אחרת. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים בפלטפורמות "רשת" וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת".
 • המשתתף מצהיר ומתחייב כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים ככל וישנם בתמונה, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נדרשת כל הרשאה מכל צד ג' אחר וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר, לרבות, בזכותו שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
 • למניעת ספק, מובהר, כי מתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. ל"רשת" אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנענו.
 • למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות העלאת התמונה, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם העלאת התמונה ו/או הפעילות (להלן – "פרטי הפעילות"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף ‎5 להלן).
 1. עריכת הפעילות ותוצאותיה
  • "רשת" היא בעלת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בפעילות כהגדרתה בתקנון זה.
  • במסגרת הפעילות ייבחרו שבעים וחמישה (75) שהעלו את הסיבה הנבחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת".
  • "רשת" תיצור קשר באמצעות חשבון האינסטגרם האישי של המשתתף. למניעת ספק, אין בפרסום הפרטים האישיים ו/או התמונה כדי להוות ראיה בקשר עם הזוכה ו/או משום הצהרה מאת רשת בקשר עם הזוכה. למניעת ספק, המועמד לזכייה יוכרז ככזה אך ורק לאחר אישור פרטיו ואימותם על ידי "רשת".
  • למניעת ספק, רק תמונות אשר ייקלטו בפועל על ידי "רשת" על ידי משתתפים אשר יעמדו בכל הוראות תקנון זה, ואשר החשבון שלו האישי שלו באינסטגרם מאפשר פנייה (לשם כך, הדבר באחריותו של המשתתף להיות "חבר" של עמודים אלו) תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים לזכייה ולקביעת זהות הזוכה בפעילות, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת התכנית ו/או רשת בקשר לכך.
  • המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הפרסים המוענקים הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לפרס. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בקשר לכך.
  • לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותם של המועמדים לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.
  • שמות המועמדים לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי "רשת", אשר תהא רשאית לפרסם את שמם של המועמדים לזכייה בכל פלטפורמה. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. "רשת" תיצור קשר עם המועמדים לזכייה כמפורט בתקנון זה, תוך שבועיים ממועד סיום הפעילות, המודיע לו על זכייתו בפרס. ובמקרה בו המועמד לזכייה הינו מתחת לגיל 18, גם אפוטרופסיו החוקיים יתבקשו להגיע למשרדי "רשת". "רשת" אינה מתחייבת, כי מועד אישור הזכייה יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמד לזכייה (ו/או המתאימים לאפוטרופסיו החוקיים, ככל שנוכחותם תידרש, כאמור.
  • במידה ומועמד לזכייה לא יאותר ו/או לא ייצור קשר ו/או לא ישיב למאמצי "רשת" ליצירת קשר עימו וזאת תוך שבועיים מעת הניסיון הראשון של "רשת" ליצור איתו קשר, יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס (להלן – "המועמד הפסול"), ו"רשת" תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף אחר ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה עם האמור (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").
  • למניעת ספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.
  • "רשת" תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה של "רשת" ליצירת קשר (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מ"רשת" ו/או ממי מטעמה.
  • במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף 6.8 להלן.
  • "רשת" תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכה, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
 2. הפרס/ים
  • בתום תקופת הפעילות ייבחרו 75 זוכים אשר העלו את התמונה המקורית והסיבה המקורית ביותר אשר יזכו בכרטיס כניסה לגמר השרדות (המאפשר כניסתם של 2 האנשים המתועדים בתמונה) (לעיל ולהלן: "הפרס/ים").
***למניעת ספק, הזוכה יהיה מי שהעלה את התמונה בלבד (הינו בעל חשבון האינסטגרם בו הועלתה התמונה) והפרס רלוונטי אך ורק עבורו ועבור האדם הנוסף המצולם עמו בתמונה (ולא לכל אדם נוסף ו/או אחר).
 • תנאי מימוש הפרס הינם בכפוף להוראות תקנון זה, ההוראות שעל גב כרטיס הכניסה וכן בהתאם לכללים ולנהלים של מקום צילום גמר התכנית.
 
 • יובהר כי הפרס נתון לשיקול דעתה הבלעדי של רשת והיא רשאית לשנותו בכל עת, ולמשתתפים, לרבות הזוכה, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 
 • מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה
 • לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
 • הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכה.
 • "רשת" לא תהא אחראית בגין הפרס ובגין כל נזק, מכל סוג שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו (או אי מימושו), לרבות נזקים בשל ביטול, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. רשת תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכה, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • למניעת ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא "רשת" רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בגין פעולותיה של "רשת" כאמור.
 1. שונות
  • "רשת" תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת ולפרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות ומשלוח הודעות הזכייה כאמור בתקנון זה . כמו כן, תטפל "רשת" בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות.
  • "רשת" תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.
  • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.2 לעיל, "רשת" תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך משלוח הודעות התוכן ו/או בקביעת המועמדים לזכייה ו/או הזוכה, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).
  • תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת ו/או מערכת האתר של התכנית והכרעות רשת של התכנית בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
  • ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי "רשת" ובני משפחותיהם.
  • רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרסים המחולקים במסגרת הפעילות (כולם או חלקם), לרבות את מספר הפרסים שיחולקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או מערכת האתר ו/או מכל סיבה אחרת.
  • כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר ו/או באתר הפייסבוק ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
  • ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, "רשת" לא תהא אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים.
  • המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת לא תהא אחראית לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.
  • על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה.
  • האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכה. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת לא תישא באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.
  • עורכת הפעילות ו/או רשת לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.
 
 • כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכה בלבד ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.
 
 • רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים.
 • רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת.
 • למען הסר ספק, אין באמור בסעיף 7.15 ו – 7.16 לעיל, בכדי לגרוע מתקנון אתר "רשת" ו/או מדיניות הפרטיות כפי שמפורסמת באתר "רשת", ובהסכמת המשתתף להשתתף בפעילות זו הוא מסכים לתנאי אתר "רשת" ולמדיניות הפרטיות בו.
 
 • הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
 
 • למען הסר ספק, אין בתקנון זה ו/או בתנאיו בו בכדי לגרוע מהקבוע ממדיניות הפרטיות כפי שמפורסמת באתר ו/או בתקנון האתר.
 • הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסויימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.