אישור השתתפות כקהל וירטואלי באח הגדול

אנו מעניקים לכם הזדמנות לקחת חלק כקהל וירטואלי, על גבי מסכים, בתוכנית הגמר של העונה השנייה של האח הגדול. כל הפרטים

רחבת האח הגדול

צופים יקרים,

אנו מעניקים לכם הזדמנות לקחת חלק כקהל וירטואלי, על גבי מסכים, בתוכנית הגמר של העונה השנייה של האח הגדול ("התוכנית") אשר מופקת על ידי אנדמול ישראל בע"מ ("החברה"), עבור רשת מדיה בע"מ ("רשת").

800 הנרשמים הראשונים לפעילות, אשר עומדים בכל התנאים ואשר יאושרו על ידי החברה יוכלו לקחת בה חלק, באופן חלקי או מלא.

ההשתתפות מותרת לתושבי ישראל שהינם בני 18 ומעלה.

ההשתתפות מצריכה הורדת אפליקציית Zoom, כניסה דרך קישור מאובטח וכן טלפון נייד התומך בשירות. הכניסה לאפליקציה ולקישור הינם ללא תשלום לחברה ו/או לרשת.

הגמר מתוכנן לשידור בתאריך 4.4.2020 וההשתתפות בפעילות תידרש לסירוגין החל מהשעה 19:30 ועד השעה 00:00 לערך. כמו כן, כל משתתף בפעילות ייקח חלק גם טסט מצולם לשידור ביום רביעי, 1.4.2020 בשעה 20:00 בערב (אלא אם החברה תעדכן אחרת). במהלך הגמר והטסט, כל משתתף מתבקש לשהות במקום שקט, אשר מאפשר לו להצטלם ללא הפרעות או רעשי רקע.

על מנת להשתתף בפעילות וכתנאי לכך, על כל משתתף לקרוא בעיון את ההתחייבויות המופיעות בעמוד הבא. כניסת המשתתף לקישור שיישלח לו על ידי החברה מהווה הסכמתו לתנאים המפורטים להלן והתחייבות בלתי חוזרת לעמוד בהם. ככל שבפעילות ובטסט יצולם איתי אדם נוסף, ההצהרות וההתחייבויות שלהלן יחולו גם עליו.

אנחנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה ונא להתנהג בהתאם !

בברכת בריאות טובה,

מערכת האח הגדול

************************************************************************************************

הצהרות והתחייבויות כל משתתף בפעילות

כתנאי להשתתפותי בפעילות אני מצהיר ומתחייב כדלהלן:

 1. אני מאשר שאני מתגורר בישראל והנני מעל גיל 18. אני מתחייב כי לא אצלם קטינים במסגרת הפעילות או אאפשר להם להצטלם עמי. כמו כן אני מתחייב כי לא אצלם כל אדם אשר לא נתן הסכמתו לכך והתחייב לעמוד בכל ההצהרות וההתחייבויות הכלולים במסמך זה.
 2. אני מתחייב להשתתף בטסט מצולם לשידור של הפעילות שיתקיים ביום רביעי 1.4.2020 בשעה 20:00 בערב (אלא אם החברה תעדכן אחרת) וכן בשידור עצמו, ביום שבת 4.4.2020 בין השעות 19:30-00:00 לסירוגין. כל התחייבויות במסמך זה יחולו הן ביחס להשתתפותי בשידור והן ביחס לטסט (לעיל ולהן ביחד: "הפעילות").
 3. השתתפותו בפעילות היא בחירה שלי, מרצוני המלא בלבד. אני מצהיר, כי אין מניעה חוקית ו/או אחרת להשתתפותי בפעילות. ההשתתפות בפעילות הינה ללא תמורה.
 4. ידוע לי כי הפעילות מתקיימת בשידור חי ולפיכך באחריותי לוודא כי התנהלותי על המסך תהיה מכובדת וראויה לשידור. אני מתחייב שלא לעשות כל מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע בשידור, לפגוע ברגשות הצופים, להוות פגיעה בפרטיות או לשון הרע כלפי צד שלישי או לפגוע במוניטין של התוכנית או של רשת.
 5. אני אשתף פעולה עם נציגי החברה ואמלא אחר הנחיותיהם לפני הפעילות, במהלכה ואחריה. בכלל זאת, אני מתחייב לא לבצע כל פעולה אשר יש בה משום חבלה או הפרעה לשידור.
 6. אני מתחייב לקחת חלק בפעילות ובטסט במועדים המצוינים לעיל. ככל שלא יתאפשר לי לקחת חלק בפעילות, אני מתחייב להודיע על כך לחברה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, לכתובת ממנה נשלח אליי מייל זה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני תחילת הפעילות.
 7. כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות הקניין רוחני וכל זכות יוצרים או מבצעים, אשר ייווצרו תוך כדי או עקב עם השתתפותי בפעילות, לרבות במסגרת הטסט לפעילות ("התוצרים"), ובכלל זאת כל שימוש בקולי ו/או בתמונתי במסגרת התוצרים, שייכות באופן בלעדי לאנדמול ישראל בע"מ ("החברה"). אני מתחייב להעביר ומעביר בזאת את כל הזכויות כאמור לידי החברה ומוותר לטובת החברה על כל זכות מוסרית שיש לי בתוצרים ועל כל זכות לתמלוגים.
 8. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לעשות בתוצרים כל שימוש, בישראל או מחוצה לה, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, ולנהוג בתוצרים כמנהג בעלים, לכל דבר ועניין ובכל מדיה שהיא (לרבות לצורך קידום התוכנית במסגרת פרומו או בכל דרך אחרת וכן בכל פעילות הקשורה לתוכנית). בכלל זאת, החברה תהיה רשאית לשדר את התוצרים במלואם או בחלקם בערוץ רשת 13 ובכל פלטפורמה דיגיטלית של רשת. כמו כן, החברה תהיה רשאית לערוך את התוצרים בהתאם לשיקול דעתה, לסנכרן אותם עם יצירות אחרות וכיוצא באלה.
 9. החברה רשאית לבטל את הפעילות ו/או לבטל את השתתפותי בפעילות ו/או להגביל את השתתפותי בפעילות בכל עת ומכל סיבה שהיא. החברה רשאית לשנות בכל עת את אופי הפעילות ותוכנה. כמו כן, החברה איננה מתחייבת כי כל משתתף בפעילות יקבל את אותה החשיפה על גבי המסך. יתכן שמשתתף כזה או אחר יקבל חשיפה גדולה יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 10. החברה איננה אחראית לכל בעיה או כשל טכני הקשור להשתתפות בפעילות. אין באפשרות החברה לספק תמיכה טכנית מכל סוג שהוא להשתתפות בפעילות. לפיכך ידוע לי, כי ככל שלא תהיה לי אפשרות להתחבר לפעילות או ככל שתחול תקלה כלשהי, לא אוכל לקחת חלק בפעילות.
 11. בכל מקרה של מחלוקת לגבי הפעילות, שיקול דעתה של החברה יהיה הסופי והמכריע ולא תהיה כל זכות ערעור עליו.
 12. אני מאשר בזאת לחברה לשמור את כל הפרטים שיימסרו על ידי במאגרי מידע הרשומים על פי החוק, לצורך השתתפותי בפעילות וכן החברה ו/או רשת יהיו רשאיות להשתמש בפרטיי גם בקשר לתוכניות אחרות שמופקות ומשודרות על ידם.

 

 1. אני מוותר כלפי החברה ו/או כלפי כל עובדיה ונותני השירותים שלה ו/או כלפי כל גורם הקשור אליה ובכלל זאת כלפי רשת, על כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות בקשר להשתתפות בפעילות, בין שקיימת כיום ובין שתהיה קיימת לי בעתיד, ובכלל זאת הנני מוותר על כל טענה ו/או תביעה שעניינה הפרת הזכות לפרטיות, לשון הרע, פגיעה במוניטין וכיוצא באלה.