תקנון טיק טוק המירוץ למיליון ALLSTARS

תקנון טיק טוק עבור המירוץ למיליון ALLSTARS

המירוץ למיליון אולסטארס

תקנון פעילות טיקטוק המירוץ למיליון – עונה 8

תקנון פעילות "אתגר ה- TikTok"

 

 1. הגדרות
ערוץ הרשת החברתית "טיקטוק רשת 13", וחלקה יתבצע גם בערוץ 13, באתר ובאפליקציית "רשת 13" וברשתות החברתיות של "רשת 13".   "פלטפורמות ההשתתפות"
ערוץ הרשת החברתית "טיקטוק רשת 13".   "טיקטוק רשת 13"
קובץ וידאו וסאונד שעלה בטיקטוק ובו נראה המשתתף מבצע את קטע הריקוד בהתאם לכוריאוגרפיה ופס קול מנגינת אתגר ה- TikTok של המירוץ למיליון שיפורסמו בטיקטוק רשת 13 החל מיום 22.9.20.   "קטע הריקוד"
כל משתתף אשר עומד בתנאים שלהלן, במצטבר: פרסם את קטע הריקוד בהתאם לכוריאוגרפיה ולפס הקול; על המשתתף להיות ניתן לזיהוי באמצעות פרט מזהה אחר שיידרש להמציא לפי העניין;

אישר תנאי השימוש והתנאים הנדרשים, בהתאם בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4 להלן.

  "המשתתף" ו/או "המשתתפים"
משתתף בפעילות שעמד בכל התנאים להשתתפות ואשר קטע הריקוד ששלח נבחר על ידי המערכת כיצירתי, המדויק והמוצלח ביותר ונבחר לשידור בערוץ 13 והכל, לאחר שהמשתתף אותר ושהמערכת יצרה עימו קשר באמצעות הפרטים האישיים בחשבון הטיקטוק שלו והתקבלו כל האישורים הנדרשים והמשתתף ו/או אפוטרופסיו, לפי העניין, חתמו על אישור השתתפות ואישר את התקנון, הכל בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.   "המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה"
מועמד לזכייה (כהגדרתו להלן), לאחר שאותר והוכח כי עומד בכל תנאי הזכאות לזכייה ואישר אישור מפורש לשידור קטע הריקוד, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.   "זוכה" ו/או "זוכים"
הפניה לפרטים אישיים באמצעות העמוד האישי של המשתתף בטיקטוק, באמצעותם ניתן יהיה ליצור עם המשתתף ו/או אפוטרופסיו החוקיים, לפי העניין. מובהר כי ככל ומדובר במשתתף קטין יפנה המשתתף הקטין לפרטים האישיים של שני הוריו ו/או כל אפוטרופסיו החוקיים.   "הפרטים האישיים"
הסכמה מפורשת של המשתתף ו/או הוריו ו/או אפוטרופסיו החוקיים, לפי העניין, לכך שקטע הריקוד בהשתתפותו ישולב בתכנית 13 ו/או בכל פלטפורמה דיגיטילית או אחרת של רשת 13, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת 13.

 

  "אישור לשידור"
שילוב קטע הריקוד בהשתתפותו של המשתתף בכל פלטפורמה דיגיטילית או אחרת של רשת, הכל כמפורט בסעיף 6 להלן.   "הזכייה"
תכנית "המירוץ למיליון – עונה 8"   "התכנית"
צוות שייקבע את המועמדים לזכייה והזוכים לפי הפרמטרים שנקבעו.   "המערכת"
רשת מדיה בע"מ   "הפקת התכנית"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.   "לרבות"
חברת רשת מדיה  בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב   "רשת"
החל מיום 22.9.20  ועד לתקופה אשר תוחלט ע"י רשת  13 ובהתאם לשיקולי רשת 13.   "תקופת הפעילות"
   

 

 2.

  • המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
  • כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
  • כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
  • מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר רשת. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת 13 ו/או מערכת האתר. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת 13והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע.
  • המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי התקנון, והכל, כמפורט בתקנון זה.
  • בעצם השתתפותו בפעילות באמצעות פרסום הקטע הריקוד, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצהלהשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  • מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, ובכלל כך לשידור קטע הריקוד בהשתתפותו, להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה מלפרסם את קטע הריקוד.
  • רשת 13 ו/או הפקת התכנית שומרות על זכותן לפרסם את פרטי הזוכים ו/או הקטע הריקוד ו/או המועמדים לזכייה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה, בין במסגרת התכנית ובין בכל מסגרת אחרת, ו/או ברדיו ו/או באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או בכל פלטפורמה אחרת, קיימת ו/או עתידית והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.
 1. משתתף בפעילות יהא כל מי אשר עומד בתנאים לעיל במצטבר:
  • פרסם את קטע הריקוד בהתאם לכוריאוגרפיה ולפס הקול בעמוד הטיקטוק שלו;
  • על המשתתף להיות ניתן לזיהוי באמצעות פרט מזהה אחר שיידרש להמציא לפי העניין;

 

 • עמד בכל הוראות תקנון זה.

 

 1. כל משתתף בפעילות מצהיר כי קטע הריקוד שיפורסם על ידו אינו מפר זכויות של כל צד שלישי אחר. בנוסף מובהר כי רשת 13 תהיה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני בקטע הריקוד ותהיה רשאית לנהוג בו כמינהג בעלים, לרבות ללא כל צורך בקרדיט.
 2. המשתתף מתחייב שלא להעלות קטעים (לרבות הריקוד) ו/או תכנים לפלטפורמות השימוש ו/או להזין לפלטפורמות הפעילות, המכילים אלו מן התכנים הבאים:
  • צילום של צד ג' נוסף ללא הסכמתו וללא שאותו צד ג' עומד בכל תנאי ההשתתפות בפעילות המפורטים לעיל;
  • כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור;
  • מבלי לגרוע באמור לעיל בנוגע למשתתף שהוא קטין, כל חומר הנוגע לקטינים אחרים נוספים ו/או מזהה אותם כקטינים. כמו כן , מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו/אפוטרופסיו החוקיים, מראש;
  • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש;
  • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
  • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם;
  • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
  • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט;
  • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור;
  • כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים;
  • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט;
  • המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את רשת 13 בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת;
  • המשתתף מצהיר ומתחייב כי פרסום קטע הריקוד ברשת טיקטוק מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, לרשת 13 ו/ לעשות שימוש בקטע הריקוד, וכן לפרסמם ו/או לשדרו בתכנית ו/או בסמוך לה ו/או בכל מדיה ופלטפורמה אחרת. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת 13.
  • למניעת ספק, מובהר, כי מתן פרטים אישיים כנדרש ואפשרות זיהויו של המשתתף, באופן מדויק ומלא, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף ומהווים לתנאי להשתתפות בפעילות. לרשת 13 אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנענו.
 3. רשת 13 היא בעלת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בתוכנית ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה.
  • במהלך הפעילות ועד סיומה המערכת תבחר מבין המשתתפים את קטעי ריקוד שנבחרו היצירתיים, המדויקים והמוצלחים ביותר, וזכאים להיות משודרים בערוץ 13 ו/או בכל פלטפורמה דיגיטלית אחרת;
  • המערכת תיצור קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות הפרטים האישיים באפליקציית טיקטוק. למען הסר ספק, המועמד לזכייה יוכרז ככזה אך ורק לאחר אימות ואישור כל הפרטים האישיים הנדרשים וקבלת אישור לשידור;
  • למען הסר ספק, רק קטע ריקוד שנקלט בפועל בעמוד המוסיקה של הטיקטוק ורק חשבון המאפשר פנייה למשתתף יחויבו לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים לזכייה ולקביעת זהות הזוכים בפעילות. המשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת 13 בקשר לכך.
  • המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות כי הם יודעים שמספר הזוכים הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לזכות. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת 13 בקשר לכך.
  • לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותם של המועמדים לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה, לרבות איתורם, אישורם את התנאים הנדרשים, מתן מלוא הפרטים הנדרשים והעברת אישור לשידור.
  • שמות המועמדים לזכייה לפי תקנון זה, יישמרו ברשת 13 אשר תהא רשאית לפרסם את שמם של המועמדים לזכייה בטלוויזיה, במהלך שידור או בסמוך לה ו/או בכל פלטפורמה דיגיטלית אחרת, לרבות באתר ו/או באתר הפייסבוק של התכנית. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.
  • ככל ומשתתף יוכרז כמועמד לזכייה רשת 13 ייצרו קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות תיבת ההודעות בטיקטוק במהלך תקופת הפעילות.
  • במקרה בו המועמד לזכייה הינו מתחת לגיל 18, גם שני הוריו ו/או כל אפוטרופסיו החוקיים יתבקשו לאשר את הזכייה ולחתום על אישור לשידור.
  • במידה ומועמד לזכייה לא יאותר ו/או לא ייצור קשר ו/או לא ישיב למאמצי רשת 13 ליצירת קשר עימו ו/או לא יעביר האישורים הנדרשים משני הוריו ו/או כל אפוטרופסיו החוקיים ו/או לא יעביר את האישור לשידור, וזאת תוך 8 שעות מהניסיון ליצור עימו קשר, יימצא כי הוא אינו זכאי לזכייה, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"). רשת 13 תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הזכאות לזכייה למשתתף אחר ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה עם האמור (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").
  • להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.
  • רשת 13 רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או זוכה, לפי העניין, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לזכות ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה ליצירת קשר ו/או לא יעביר האישורים הנדרשים משני הוריו ו/או כל אפוטרופסיו החוקיים ו/או לא יעביר את האישור לשידור )להלן – "זוכה פסול"), וזכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת 13.
  • במידה ולא תתאפשר זכייה, כולה או חלקה, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף ‎9 לעיל.
  • רשת 13 תהיה רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת 13 תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
  • במהלך הפעילות ייבחרו זוכים אשר הקטע הריקוד ששלחו נבחר כמעניינים, מדויקים ויצירתיים. קטעי הריקוד שנבחרו יזכו להיות משודר מסגרת בתכנית בערוץ 13 ו/או בסמוך לה ו/או בכל פלטפורמה דיגיטלית אחרת, במועד ובתדירות כפי שייקבע ע"י רשת 13 לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • למען הסר ספק, מוסכם כי רשת 13 תהא רשאית לעשות שימוש בקטעי הריקוד שיישלחו ע"י המשתתפים, גם אם לא זכו, לרבות שידורם במסגרת שידוריה ובפלטפורמות הדיגיטליות שבבעלותה, במועד ובתדירות כפי שייקבע ע"י רשת 13 לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל תמורה למשתתפים, ולמשתתפים לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד "רשת 13" בגין כך.
  • יובהר כי הזכייה ו/או שידור קטע הריקוד נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של רשת 13 ו/או המערכת והן רשאיות לשנותו בכל עת. ולמשתתפים, לרבות הזוכים, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
  • מובהר בזאת, כי תיאור כל זכייה בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת 13 הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת 13 /או מי מטעמה.
  • לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרס/ים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
  • הזכאות לזכייה הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים.
  • רשת 13 לא תהא אחראית בגין כל נזק, מכל סוג שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הזכייה ו/או עם מימושה. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת 13 בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם איזה הזכייה ו/או עם מימושה. רשת 13  תהא רשאית להחליף את הזכייה בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • האחריות בגין הזכייה ובגין כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הזכייה ו/או עם מימושה, לרבות נזקים בשל ביטול, ו/או שינוי הינה על המשתתף ו/או הזוכה. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת 13 בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הזכייה ו/או עם מימושה.
  • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת 13 תהא רשאית שלא לבחור זוכה ו/או לבטל את הזכייה, כולה או חלקה, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
  • למען הסר ספק, מובהר כי היה והזכייה, כולה או חלקה, לא תחולק או לא תמומש, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת 13 רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש איזה מהפרסים, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שוויתר על הזכייה, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת 13 בגין פעולותיה של רשת 13 כאמור.
 4. רשת 13 היא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת והאחראית לפרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות ומשלוח הודעות הזכייה כאמור בתקנון זה. כמו כן, רשת 13 תטפל בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות.
  • רשת 13תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.
  • רשת 13 תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לזכייה, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך משלוח קטעי הריקוד ו/או בקביעת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).
  • תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת 13 ו/או מערכת האתר של התכנית והכרעות רשת 13של התכנית בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
  • רשת 13 שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את מנגנון הזכייה, לרבות את מספר הזוכים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת 13 ו/או מכל סיבה אחרת.
  • כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף זה, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת. רשת 13 תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר ו/או בטיקטוק ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
  • ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת 13 לא תהא אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת 13 בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים.
  • המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת 13 לא תהא אחראית לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת 13תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת 13 ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.
  • על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה.
 5. רשת 13 לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.
 6. כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הזכייה ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים בלבד ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית.
 7. רשת 13 ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES) ישמר במאגרי המידע של רשת 13ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים.
 8. רשת 13 ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת.
 9. למען הסר ספק, אין באמור לעיל, בכדי לגרוע מתקנון אתר רשת 13 ו/או מדיניות הפרטיות כפי שמפורסמת באתר רשת 13, ובהסכמת המשתתף להשתתף בפעילות זו הוא מסכים לתנאי אתר רשת 13 ולמדיניות הפרטיות בו.
 10. הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת 13, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
 11. למען הסר ספק, אין בתקנון זה ו/או בתנאיו בו בכדי לגרוע מהקבוע ממדיניות הפרטיות כפי שמפורסמת באתר ו/או בתקנון האתר.
 12. הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסוימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.ְ