"הישרדות – ישראל", העונה הרביעית  (“Survivor - ISRAEL”)

תקנון זה מהווה את התקנון הרשמי של התוכנית "הישרדות – ישראל", העונה הרביעית, והוא יחייב לכל דבר ועניין את כל המתמודדים בה. על כל מתמודד  לקרוא תקנון זה ולהבינו היטב בטרם חתימתו והשתתפותו בתוכנית.

הישרדות 2020 לוגו

 

התקנון הרשמי והסכם המשתתף

 

 1. הגדרות
  • בתקנון זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה להלן לצידם, אלא אם משמעות זו אינה מתיישבת עם הקשר הדברים והדבקם:
כל המסמכים והטפסים אשר נמסרו ו/או אשר יימסרו למתמודדים בקשר עם התוכנית, לרבות במסגרת הליך המיון לתוכנית, על כל שלביו, ולאחריו, על ידי המפיקים ו/או מי מטעמם, ובכלל זה תקנון שלב המיונים, תקנון זה, טופס תנאי ההרשמה, כתב שחרור וויתור, כתב ויתור על סודיות רפואית, הצהרת בריאות, הצהרה על העדר/קיום עבר פלילי, הסכם סודיות, טופס פרטים אישיים, רקע וטופס יצירת קשר במקרי חירום, וכן כל טופס אחר ו/או נוסף, אשר המתמודדים ידרשו, על ידי המפיקים, למלא אותו ו/או לחתום עליו.   "מסמכי התוכנית"
"הישרדות - ישראל", העונה הרביעית   "התוכנית"
כל זכייה של מתמודד בכל פרס אשר יחולק למתמודדים במסגרת התוכנית (לרבות פרסי משנה ופרסי תנחומים), והכל כאמור בסעיף ‎5  לתקנון זה.   "זכייה"
הכרזה כי מתמודד הינו ה"שורד האחרון" והינו זכאי לקבלת הפרס הגדול, והכל בכפיפות ובהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה להלן ובהתאם לקביעת המפיקים.   "זכייה בתוכנית"
"אבוט המאירי תקשורת בע"מ ח.פ. 513870899", בין בעצמה ובין באמצעות "רשת" ו/או צד שלישי מטעמם (הכול לפי קביעת "אבוט המאירי תקשורת" ו/או "רשת" ולפי שיקול דעתם הבלעדי   "חברת ההפקה"
זכות בה זוכה שבט במסגרת משימה אשר פוטרת אותו מעריכת מועצת שבט והדחת מתמודד מתוך השבט במועד מועצת השבט שלאחר הזכייה ו/או זכות בה זוכה מתמודד במסגרת משימה אשר מונעת מהמתמודדים האחרים בתוכנית לבחור את המתמודד להדחה במועצת השבט הקרובה לאחר הזכייה בחסינות. החסינות תצויין באמצעות פסלון ו/או שרשרת ו/או כל אמצעי אחר אשר תיקבע ההפקה ואינה ניתנת להעברה, אלא אם החליטה ההפקה אחרת.

כמו כן, מובהר כי יכול והמפיקים יקבעו כי המתמודדים יכולים להשיג חסינויות בדרכים אחרות ו/או שלא על ידי משימות חסינות, וזאת לפי קביעת ההפקה הבלעדית ובהתאם לפרטים שיימסרו למתמודדים במועד כפי שתיקבע ההפקה.

  "חסינות"
קבוצת מתמודדים אשר הרכבה נקבע ע"י ההפקה או  ע"י המתמודדים באופן החלוקה שנקבע על-ידי ההפקה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואשר לה שם, סימן היכר ומקום מחייה מוגדר על האי.   "שבט" או "שבטים"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.   "לרבות"
המשימות אשר יהוו חלק אינטגראלי מכל פרק של התוכנית, בהן יתבקשו השבטים ו/או המתמודדים (ביחד או לחוד, בהתאם לשלבי התוכנית) להשתתף,  תוך שייעשו את מירב המאמצים על מנת לסיימן בהצלחה. לכל סוג משימה ייקבעו כללי בסיס שונים (כפי שיפורט בתקנון זה ו/או בהתאם להוראות המפיקים). זכייה במשימה הרלוונטית יזכה את המתמודד ו/או את חברי השבט בפרס כלשהו, לפי קביעת ההפקה.   "משימה" או "משימות"
משימה אשר הפרס הרלוונטי בגינה יהיה חסינות כהגדרתה לעיל במועצת השבט הקרובה שלאחר הזכייה במשימה.   "משימת חסינות" או "משימות חסינות"
המתמודדים בתוכנית, אשר עומדים בכל תנאי הכשירות הקבועים במסמכי התוכנית ובתקנון זה, ואשר נבחרו על ידי המפיקים בתהליך המיון לתוכנית.   "מתמודד" או "מתמודדים"
מפגש קבוע בין חברי השבט המתנהל במקום אחר, המצוי במרחק סביר ממחנות השבטים. המתמודדים המשתתפים במועצת השבט כותבים את החלטתם אודות זהות המתמודד אותו הם מבקשים להדיח בכתב, ומראים למצלמה את בחירתם. הבחירה היא בחירה אישית וחשאית, וההפקה רשאית לשדר את הצבעתו של המתמודד, בזמן ההצבעה או לאחריה. עם סיום ההצבעה המנחה מוציא כל פתק הצבעה בנפרד, לפי סדר שיבחר, ומראה אותו למצלמה ולמתמודדים. המנחה מודיע על תוצאות ההצבעה ועל המתמודד שקיבל את מירב הקולות. לזה ניתנת הזדמנות לומר כמה מילים, לפני שהוא עוזב את המקום.   "מועצת שבט"
מפגש אחרון בין חברי השבט המתנהל במקום כפי שייקבע על ידי ההפקה. המתמודדים המשתתפים במועצת השבט כותבים את החלטתם אודות זהות המתמודד  אותו הם בוחרים לשורד האחרון, ומראים למצלמה את בחירתם. הבחירה היא בחירה אישית וחשאית, וההפקה רשאית לשדר את הצבעתו של המתמודד, בזמן ההצבעה או לאחריה. עם סיום ההצבעה המנחה מוציא כל פתק הצבעה בנפרד, לפי סדר שיבחר, ומראה אותו למצלמה ולמתמודדים. המנחה מודיע על תוצאות ההצבעה ועל המתמודד שקיבל את מירב הקולות.   " מועצת השבט"    האחרונה"
הפרס הגדול ו/או פרסי המשנה ו/או פרסי הניחומים, כהגדרתם בסעיף ‎5 לתקנון זה.   "פרס" או "פרסים"
כל אדם מטעם ההפקה אשר נמצא על האי, לרבות צלמים ו/או אנשי קול ו/או אנשי תוכן וכן כל מלווה אחר מטעם המפיק אשר יכול ויצטרף לצוות מסויים מעת לעת,  ואשר ילוו את המתמודדים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, לאורך כל תקופת ההשתתפות.   "צוות ההפקה המלווה"
יצירת קשר, בכל דרך שהיא, באמצעות כל אמצעי תקשורת שהוא, ישיר, אלקטרוני או שאינו אלקטרוני (לרבות מכתבים ועריכת שיחה פנים מול פנים), עם כל גורם שאינו מתמודד אחר, ו/או עם גורם מטעם המפיקים ו/או המפיקים, לרבות צוות ההפקה המלווה, ובכלל זה חל איסור על כל משתתף ליצור כל קשר עם קרובי משפחתו, חבריו, עמיתיו לעבודה ו/או עם כל אדם אחר המוכר בכל דרך שהיא למתמודד או למתמודדים האחרים בתוכנית.   "קשר בלתי מורשה"
רשת - מדיה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב.   "רשת"
התהליך אשר במסגרתו נבחרו, על ידי המפיקים, המתמודדים בתוכנית.   "תהליך המיון"
התקופה אשר מועד תחילתה המשוער אמצע אוגוסט 2019 וסיומה המשוער באמצע אוקטובר 2019 (כולל) אשר במהלכה המתמודדים (אשר לא הודחו) ישהו באיזור הצילומים, בהתאם למפורט בתקנון זה   "תקופת השהייה באיזור הצילומים"
תקופה קודם לתקופת השהייה באיזור הצילומים, בה יהא על המתמודדים להתייצב על פי דרישת ההפקה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, כללי תקנון זה יחולו במלואם גם על תקופה זו.   "תקופה מקדימה"
תקופה אשר תחילת במועד החתימה על תקנון זה וסופה 6 חודשים לאחר מועד השידור של פרק הגמר של התוכנית וכמפורט בהסכם זה להלן.   "תקופת ההשתתפות בתוכנית"
 1. פרשנות
  • המבוא והנספח לתקנון זה, וכן ההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
  • כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
  • למונחים הנזכרים בתקנון זה, ואשר אינם מוגדרים בו במפורש, תהא אותה משמעות המיוחסת להם במסמכי התוכנית.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה למסמכי התכנית ו/או לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התוכנית, ובכלל זה, בקשר עם השתתפות המתמודדים בתוכנית, לרבות במסמכי התוכנית (למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה), ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון. למניעת הספק, מובהר כי האמור בתקנון זה יחול בנוסף לאמור במסמכי התוכנית, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בהם, לרבות בסעדים ובתרופות להם יהיו זכאים המפיקים.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎4 לעיל ולמניעת הספק, מובהר, כי אין, ולא יהא, בחתימתו של המתמודד על תקנון זה, כדי לגרוע מאיזו מהצהרותיו ו/או מהתחייבויותיו כלפי המפיקים, בהתאם למסמכי התוכנית, אלא להוסיף עליהן, ובכלל זה כל מתמודד מתחייב לפעול על פי כל הכללים, ההסכמים ונהלי האבטחה של התוכנית ושל המפיקים.
  • למניעת הספק, מובהר, כי למפיקים מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי לקבלת כל ההחלטות בכל עניין הנוגע לתוכנית, ובכלל זה, כל ההחלטות הנוגעות לתקנון זה, לכשירות המתמודדים, לבחירת המתמודדים, להפקת התוכנית, למשימות, לחסינויות, להדחה, לזכייה ולפרסים, ולפעולתם (או אי פעולתם) על פי החלטות אלה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎6 לעיל, בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או בו משתמע, כי המפיקים יבצעו דבר מסוים ו/או יחליטו בעניין מסוים ו/או יקבעו עניין מסוים, או בו מוקנית למפיקים, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, יפעלו המפיקים (או יחליטו שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתם (או אי פעולתם) של המפיקים כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמתמודדים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתם (או אי פעולתם) של המפיקים כאמור.
 2. כללי
  • תקנון זה הינו התקנון הרשמי של התוכנית ומטרתו הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל השתתפותם של המתמודדים בתוכנית, על כל חלקיה, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • כל הפרה של תקנון זה, על ידי מתמודד עלולה להוביל להפסקת ו/או לפסילת השתתפות המתמודד בתוכנית (כאמור בסעיף ‎7.2 להלן), להפסקת נוכחות המתמודד בצילומי התוכנית, להביא לוויתור על פרס בו זכה המתמודד האמור (ככל שיזכה בפרס) ו/או לתשלום קנס בגין ההפרה על ידי המתמודד, והכל בהתאם לקביעת המפיקים וכמפורט להלן בתקנון זה, ולמתמודדים לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך.
  • ייתכן, ותקנון זה יתוקן, ישונה ו/או יעודכן, לרבות שינוי ו/או עדכון הכללים, התאריכים והמועדים הקבועים בתקנון זה, והכל בהתאם לקביעת המפיקים, ותימסר על כך הודעה למתמודדים. כל תיקון או שינוי כאמור בתקנון זה יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
  • בעצם חתימת המתמודד על תקנון זה, במקום המיועד לכך, מסכים המתמודד לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל תיקון, שינוי ו/או עדכון שיעשה בהם, כי הוראות תקנון זה (כפי שיהיו מעת לעת) והוראות המפיקים יחולו עליו ויחייבו אותו, וכן, כי הוא יהיה מחויב בכל החלטה של המפיקים בקשר עם התוכנית, ובכלל זה, לעניין פרשנות תקנון זה ו/או מסמכי התוכנית, אשר תהא סופית ומחייבת. מובהר, כי על מתמודד שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלחתום על גבי תקנון זה וכן להימנע מהשתתפות בתוכנית.
 3. נהלי וכללי התוכנית
  • תיאור התוכנית וכלליה:
   • התוכנית הינה תוכנית ריאליטי אתגרית, המהווה ניסוי חברתי להישרדות ותחרות בין המתמודדים המופקת על ידי חברת ההפקה בשיתוף עם, ועבור, רשת (רשת, חברת ההפקה ומי מטעמן יקראו לעיל ולהלן, ביחד – "ההפקה" או "המפיקים").

במסגרת התוכנית ממוקמים המתמודדים באיזור נידח, כשהם משוללים מוצרי נוחות בסיסיים ועליהם לקיים את עצמם במשך תקופת השהייה באזור הצילומים, כאשר המצלמות עוקבות אחרי חיי היום יום שלהם ופעילותם, יחד ולחוד. על המתמודדים להתגבר על מאבקי כוחות כשבט ובאופן אישי, כדי לבצע משימות ולזכות בטובות הנאה ויתרונות.

 • מובהר כי עם ההגעה למקום צילומי התוכנית, יצוותו משתתפי התוכנית לשני שבטים וזאת לפי קביעת המפיקים או באופן שיקבע ע"י המתמודדים באופן החלוקה שנקבע על-ידי ההפקה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות משיקולים של דינמיקה קבוצתית. שני השבטים יחיו ויפעלו בנפרד כאשר לכל אחד מהם ייקבע סימן מזהה (דגל, מטפחת ראש, צעיף וכיוצ"ב). על שני השבטים חלים כללים זהים ותנאי המחיה ההתחלתיים שלהם יהיו זהים.
 • מובהר כי כל עוד מחולקים מתמודדי התוכנית לשבטים, יחולק איזור הצילומים לשני איזורים נפרדים וחל איסור על המתמודדים ליצור קשר עם מתמודדי השבט האחר ו/או לעזוב את תחומי השטח של שבטו, אלא אם הורשה לכך שאופן מפורש ע"י המפיקים.
 • המפיקים יהיו רשאים להעביר מתמודד (אחד או יותר) משבט אחד למשנהו, לתקופה קצובה או בלתי קצובה, לפי שיקול דעתם הבלעדי, וזאת בין היתר לצורך השוואת כוחות בין השבטים ו/או יצירת עניין בתכנית. בחירת המתמודדים אשר יעברו שבט תיעשה ע"י המפיקים, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 • במהלך התקופה בה מחולקים המתמודדים לשבטים, ידרשו השבטים להשלים משימות שונות (לרבות משימות חסינות) כמפורט להלן בתקנון זה, וזאת כשבט ו/או כנציג/ים מתוך השבט. מובהר, כי כל עוד קיימים בתוכנית 2 שבטים, תיזקף השלמת משימה כלשהי לזכות השבט הרלוונטי, וזאת אף אם אופי המשימה דרש את השתתפותם של חלק מהמתמודדים או מתמודד אחד מתוך השבט.
 • המשימות יכול שיהיו משימות למען קבלת טובות הנאה אשר יקלו את חיי השבט על האי, ו/או יכול שיהיו משימות חסינות, כהגדרתן לעיל.
 • בין חברי השבט אשר לא זכה במשימת החסינות הרלוונטית, תתקיים משימת חסינות אישית, לפי החלטת ההפקה. חבר השבט שיזכה במשימת החסינות האישית לא יועמד להדחה במועצת השבט, אלא אם ניתנה לו האפשרות להעביר את החסינות בה זכה לחבר שבט אחר והוא ביקש להעביר את החסינות למתמודד אחר בשבט.
 • לאחר משימת החסינות האישית יידרש השבט להתכנס למועצת שבט, כהגדרתה לעיל, בו יצביעו חברי השבט על הדחתו של אחד מחברי השבט אשר אין לו חסינות.
 • לאחר שיוותרו בתוכנית מספר מסויים של מתמודדים, לפי קביעת ההפקה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, יאוחדו המתמודדים הנותרים לשבט אחד (להלן: "מועד האיחוד" ו "השבט המאוחד" בהתאמה), אשר שמו ומיקומו באיזור הצילומים ייקבע ע"י המפיקים על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 • מובהר כי החל ממועד האיחוד יתחרו המתמודדים במשימות בהתמודדות אישית, כאשר השלמת משימה (לרבות משימת חסינות) תיזקף לזכות המתמודד בלבד.
 • מדי זמן קצוב, יידרשו חברי השבט המאוחד להתכנס למועצת שבט אשר במסגרתה יודח חבר השבט המאוחד אשר לא זכה בחסינות במשימת החסינות הרלוונטית.
 • הבחירה של המתמודד שיוותר אחרון מבין מספר מצומצם של מתמודדים בשבט המאוחד, ולא יודח, יכול שתעשה במועצת שבט ו/או ע"י קהל הצופים בבית, לפי קביעת ההפקה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המתמודד אשר במועצת השבט האחרונה נבחר ברוב קולות יוכרז כ"שורד האחרון" ויהא זכאי לזכייה בפרס.
 • השתתפות בתוכנית
  • על כל מתמודד מוטלת החובה להשתתף, בכל ההיבטים, השלבים וחלקי התוכנית. למניעת ספק, מובהר כי על כל מתמודד לעשות את מיטב יכולתו ולהשקיע את מירב המאמצים בכל מטלה ו/או משימה אשר יידרש לבצע במסגרת השתתפותו בתוכנית, וכן נדרש לעשות את מירב המאמצים על מנת להשלים כל משימה בהצלחה.
  • כל מתמודד מסכים, בעצם חתימתו על תקנון זה, כי ימשיך וישתתף בתוכנית, לרבות יבצע כל מטלה ו/או משימה אשר יתבקש לבצען, כמיטב יכולתו, גם במקרה בו יפסל או יודח מהתוכנית, והכל בהתאם לקביעת המפיקים. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי כל הכללים בנוגע לשמירה על סודיות ולהיעדר קשר עם בני משפחה ו/או חברים ו/או צדדים שלישיים, ימשיכו לחול גם לאחר הדחתו של המתמודד כאמור.
  • אי השתתפות של מתמודד כאמור לעיל עלולה לגרור עונש ו/או סנקציה, בין כנגד המתמודד באופן אישי ובין כנגד השבט אליו משתייך המתמודד, והכול לפי שיקול הדעת של המפיקים, לרבות לגרור הדחה מהתוכנית ו/או הפסקת השתתפות בתוכנית, ובמקרה זה יאבד המתמודד את זכותו לכל פרס שהוא. אי ביצועם של מאמצים בתום לב להשלים בהצלחה ובזמן כל משימה וקטע של התוכנית עלול לגרור עונשים של חילוט פרסים, כולם או חלקם, לרבות פרסי ניחומים, שהמתמודד ו/או השבט קיבל ו/או עשוי היה לקבל אלמלא כן, ובכלל זה, בין השאר, את זכותם של חברי השבט ו/או המתמודד לכל פרס שאפשר שיוענק על ידי המפיקים לשבט שישלים את המשימה הרלוונטית. בנסיבות המתוארות לעיל, המפיקים שומרים על זכותם לדרוש מהמתמודד להחזיר את כל הפרסים האחרים שחברי השבט קיבלו או זכו בהם ו/או אשר הוענקו להם כפרס.
  • על כל מתמודד חל איסור מוחלט לקיים כל קשר בלתי מורשה ו/או לקבל כל סיוע שהוא בקשר עם התוכנית ו/או התוכנית, מכל אדם (שאינו מתמודד אחר בתוכנית) ובכלל זה מבני משפחה, חברים או כל מכר אחר של המתמודד.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 4.2.4 לעיל, מובהר, כי חל איסור מוחלט על מתמודד לקבל כל סיוע שהוא מאת צוות ההפקה המלווה אותו ו/או כל מתמודד אחר הלוקח חלק בתוכנית (לרבות מתמודד שהודח מהתוכנית), בכל דרך שהיא, ובכלל זה מתמודד אינו רשאי לקבל כל מידע הנוגע לתוכנית, למשימות ו/או להדחות מאת צוות ההפקה המלווה, אלא בהתאם ובכפוף לאישורם מראש של המפיקים.
  • כל מתמודד רשאי להביא עימו בתחילת התוכנית רק את החפצים והפריטים אשר המפיקים התירו את הבאתם (לפני תחילת התוכנית). למניעת הספק, מובהר, כי המפיקים יהיו רשאים להגביל את סוג ומספר החפצים והפריטים שהמתמודדים רשאים להביא עימם לתוכנית.
  • המתמודד יידרש להפקיד חפצים ופריטים מסוימים שהביאו עימם (לרבות דרכון, מכשיר סלולארי וכו') בידי ההפקה לכל משך תקופת השהייה באיזור הצילומים, וחפצים ופריטים אלה לא יוחזרו לידיהם עד לתום הצילומים ו/או חזרתם לארץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.
 • משימות:
  • במהלך השהייה באיזור הצילומים ידרשו המתמודדים לבצע משימות מסוגים שונים, כאשר לכל משימה כללים שונים וייחודיים, אשר יפורטו בתקנון זה, בהוראות המנחה ובהוראות המפיקים.
  • בשלב המשימות השבטיות, באם בשבט אחד יש יותר מתמודדים, תהא ההפקה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש כי המנחה, או חברי השבט הגדול יותר בעצמם, יבחרו מבין חברי השבט מספר מתמודדים שיגרע(ו) על מנת להשוות את מספרם למספר של אלה מן השבט השני.
  • בכל מקרה של שוויון, בכל משימה, לרבות משימות חסינות, תהא ההפקה רשאית לקבוע מי מבין השבטים ו/או המתמודדים הינו השבט ו/או המתמודד אשר זוכה במשימה וזכאי לפרס הרלוונטי בגינה.
 • צילום המתמודדים וצוות ההפקה המלווה:
  • בעצם חתימתו על תקנון זה, מסכים כל מתמודד כי במסגרת השתתפותו בתוכנית, הוא ילווה ויתועד על ידי צוות ההפקה המלווה, באמצעות צילום, הקלטה ו/או כל דרך תיעוד אחרת, כך שכל הפעילויות, הפעולות ופרקי המנוחה שלו יתועדו, למטרת הפקת, עריכת ושידור התוכנית, בכל מדיה שהיא, והכל לאורך כל תקופת השהייה באזור הצילומים, עד 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה, 7 (שבעה) ימים בשבוע (להלן – "התיעוד").
  • המתמודד מודע לכך כי התיעוד יכול שייעשה בידיעתו ו/או שלא בידיעתו, וכי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד ההפקה בגין כך.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי יכול והמתמודדים יידרשו לנהל "וידויים" ו/או להביע דעה בנוגע לאירועים שהתרחשו במהלך השהות באיזור הצילומים וכי וידויים אלה יתועדו וישודרו במסגרת התוכנית.
  • למניעת ספק, מובהר, כי צוות ההפקה המלווה עשוי ללוות ולתעד גם מתמודדים אשר הודחו מהתוכנית, והכל בהתאם להחלטת המפיקים.
  • צוות ההפקה המלווה אינו רשאי (א) למסור למתמודד כל מידע על כל עניין אשר נוגע לתוכנית, לכל משימה, או להדחה או (ב) לסייע למתמודד שלא בהתאם לכללי התכנית ו/או הוראות המפיקים, באופן שמעניק למתמודד יתרון בלתי הוגן על פני מתמודדים אחרים.כל מתמודד אשר יקבל ו/או ישתמש במידע או סיוע בלתי מורשה מצוות ההפקה המלווה, עלול להיענש או להיפסל, לפי קביעת המפיקים, ולפי שיקול דעתם.
 • אספקת ציוד על ידי המפיקים
  • המפיקים יספקו למתמודדים ציוד ו/או מכשור ו/או חפצים ו/או דברי מאכל, מכל מין וסוג שהם, לפי החלטתם (להלן – "הציוד") ו/או כפרסים בהתאם לזכייה במשימה הרלוונטית, המפיקים יעשו מאמצים סבירים על מנת שהציוד יסופק, עד כמה שניתן, כשהוא תקין ומתאים לשימוש המיועד לו על ידי המתמודדים.
 • הדחה מהתוכנית:
  • מתמודד אשר ייבחר ע"י מרבית חברי השבט, יודח מהתוכנית.
  • מתמודדים שהודחו מהתוכנית יידרשו להמתין במיקום אחר שייקבע ע"י ההפקה ו/או יכול שיוחזרו לתוכנית במועד מאוחר יותר, והכול לפי קביעת ההפקה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי כל הכללים הנוגעים לתקופת שהייה באיזור הצילומים, ובכלל כך בנוגע לשמירה על סודיות ולהיעדר קשר עם בני משפחה ו/או חברים ו/או צדדים שלישיים, ימשיכו לחול גם לאחר הדחתו של המתמודד כאמור.
  • בעצם חתימתו על תקנון זה, מסכים כל מתמודד כי גם לאחר פסילתו או הדחתו מהתוכנית (ועד לתום תקופת השהייה באיזור הצילומים הוא ימשיך ויקיים את חובותיו (כאמור בתקנון זה ו/או בהתאם להוראות והנחיות המפיקים), ובכלל זה ישמע להוראות והנחיות המפיקים, יישאר וישהה במקומות, אזורים ומתחמים מסוימים כפי שיורו לו המפיקים, לא ייצור קשר בלתי מורשה, ישתתף במשימות השונות במשחק ו/או ישתתף במשימות דמה, והכל בהתאם לקביעת המפיקים. במשך תקופת השהייה באיזור הצילומים, המפיקים יישאו בהוצאות הלינה והאוכל של המתמודד המודח.
  • ההחלטה על מיקום ומשך הצילומים ומועד החזרה לארץ של המתמודדים, כולם או חלקם, תהא בידי ההפקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • פסילה ועונשים
  • למפיקים שמורה הזכות להטיל על כל מתמודד ו/או שבט , מכל סיבה שהיא, כל הגבלה ו/או עונש אשר המפיקים יראו לנכון להטילו, ובכלל זה: (i) לשלול ממתמודד ו/או שבט חסינות (ii) לשלול ממתמודד ו/או משבט פרס כלשהו בו זכו ו/או זכייה במשימה כלשהי (iii) כל עונש ו/או הגבלה ו/או קנס אחר אשר ההפקה תקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎7.1 לעיל, למפיקים שמורה הזכות לפסול מתמודד מהשתתפות בתוכנית, מכל סיבה שהיא, ולהדיח את המתמודד האמור מהשתתפותו בתוכנית (להלן – "פסילת מתמודד"). מובהר, כי בכל מקרה בו המפיקים יפסלו מתמודד, המתמודד לא יהיה זכאי לקבלת כל פרס אשר זכה בו במסגרת השתתפותו בתוכנית ו/או (לפי העניין) יידרש להשיב למפיקים פרס אשר הוענק לו, למעט במקרה בו המפיקים קבעו אחרת.
  • בכל מקרה בו מתמודד אחד או יותר (i) ינשור מהתוכנית; (ii) יפצע או יחלה (גופנית או נפשית), כך שלא יוכל , לרבות על פי קביעת הצוות רפואי מקצועי, להמשיך להשתתף בתוכנית; או (iii) יפסל על ידי המפיקים, אזי המתמודד האמור יודח מהתוכנית, והמתמודד האמור יידרש, בהתאם לקביעת המפיקים, להחזיר כל סכום כספי ו/או כל פרס שקיבל (ככל שקיבל) או שתישלל זכאותו לקבלת כל פרס בו זכה (ככל שזכה) במסגרת השתתפותו בתוכנית.
  • המפיקים יהיו רשאים להטיל עונש על מתמודד, לרבות פסילת המתמודד, בכל מקרה בו המתמודד, יפר הוראה מהוראות תקנון זה ו/או ממסמכי התוכנית ו/או מההוראות או מההנחיות אשר יינתנו לו על ידי המפיקים, ובכלל זה מתמודד אשר ביצע אחת או יותר מהפעולות המפורטות כדלקמן, בכל מועד שהוא במסגרת התוכנית: (i) אי לקיחת חלק במשימה או חלק מסוים של התוכנית (ii) אי השתתפות בתוכנית תוך השקעת מירב המאמצים בכל מטלה או משימה אשר נדרש לבצע ו/או על מנת לסיים קטע תוכנית מסוים; (iii) יצר קשר בלתי מורשה; (iv) יצר קשר או שיתף פעולה עם חברי מתמודד אחר (כולם או חלקם), במטרה להתחלק עם המתמודד האחר בפרסים או על מנת לפגוע בתחרות ההוגנת בין המתמודדים; (iii) לא נהג בהתאם לכל דין (החל בישראל ו/או מחוץ לישראל) והפר הוראת חוק כלשהי; (v) קיים קשר אישי עם מי מטעם המפיקים או קיים קשר עם כל גורם במטרה לקבל מידע ו/או סיוע בקשר עם התוכנית ובכלל זה בקשר עם התוכנית והמשימות; (vi) החזיק או השתמש בסמים או בכל חומר לא חוקי אחר על פי כל דין (בישראל ו/או מחוץ לישראל); (vii) החזיק מכשיר או כלי שעשוי לשמש ככלי נשק, לרבות סכינים ואולרים מכל מין וסוג; (viii) הפר הוראה מהוראות המפיקים או מי מטעמם (בין אם ניתנה בכתב או בעל פה, בין אם היא ישירה או משתמעת) או נהג בניגוד לסטנדרטים או לנהגים או למדיניות של המפיקים; (ix) השתמש במשאב עצמי (שלו או של מתמודד אחר) ו/או בכסף אשר הגיע לחזקתו ממכירת פריטים אותם הביא עימו לתוכנית. אין באמור בסעיף זה לעיל כדי למנוע מהמתמודד להשתמש בכסף אשר הרוויח באופן חוקי המותר על פי תקנון זה ובהתאם להוראות המפיקים; (x) עישן כל חומר שהוא, לרבות טבק, בכל אופן ודרך שהם. למניעת הספק, חל איסור על הבאת סיגריות. מובהר, כי המתמודדים רשאים להשתמש במדבקות ניקוטין; וכן (x) מכר פריט מהפרטים אשר הביא עימו בתחילת התוכנית (אין באמור כדי לגרוע מזכות המתמודדים למכור פריט אשר רכשו במהלך השתתפותם בתוכנית).

 

 • המפיקים יהיו רשאים לפסול מתמודד או להטיל עליו עונש או קנס כספי או כל עונש אחר אשר יקבע על ידי המפיקים, בכל מקרה בו המתמודד, יביא עימו את הפריטים הבאים בכבודתם במועד תחילת התוכנית: (i) משאב עצמי; (ii) מפות או אטלסים; (iii) מילונים, תרגומונים, שיחונים או כל פריט אחר דומה; (iv) מדריכי נסיעות; וכן, (v) מכשירים אלקטרוניים מכל סוג שהוא לרבות מחשבונים או שעונים או מצפן.
 • המפיקים יהיו רשאים לפסול מתמודד או להטיל עליו עונשי זמן או עונש כספי או כל עונש אחר אשר יקבע על ידי המפיקים, בכל מקרה בו חברי המתמודד, כולם או חלקם, יישאו עימם את הפריטים הבאים בכל מועד שהוא במהלך התוכנית (לרבות בתחילתו): (i) מצלמות; (ii) כל מכשיר או כלי העשוי לשמש ככלי נשק, לרבות סכינים ואולרים מכל מין וסוג; (iii) סמים לא חוקיים על פי כל דין (בישראל או מחוצה לה); (iv) כל סחורה מוברחת שהיא; (v) כסף, כרטיסי חיוב או כרטיסי אשראי אחרים; (vi) מכשירי GPS, מצפנים או שעונים עם מצפנים; (vii) נגני מוזיקה מכל מין וסוג שהם (לרבות נגני תקליטורים או נגני MP3  או נגני MP4); וכן, (viii) כל פריט אשר אחזקתו על ידי המתמודדים ייאסר על ידי המפיקים, בכל שלב שהוא של התוכנית.
 • למניעת הספק, מובהר, כי בכל מקרה בו חברי המתמודד, כולם או חלקם, ביצעו פעולה אשר עלולה להוביל להטלת עונש או לפסילת המתמודד, המפיקים יהיו רשאים להחליט בדבר הטלת העונש או פסילת מתמודד כאמור, במועד המאוחר למועד עשיית הפעולה או לגילויה על ידי המפיקים, ועל המתמודד האמור להמשיך להשתתף בתוכנית עד לקבלת ההחלטה האמורה. מובהר, כי אין במתן אורכה על ידי המפיקים כאמור, או בשיהוי של המפיקים להחליט בדבר הטלת העונש או בדבר הפסילה, כדי להוות ויתור מצידם על הטלת העונש או על פסילת המתמודד.
 • למפיקים הזכות לערוך, בכל עת, חיפוש על גופם ובכליהם של המתמודדים ולהחרים כל פריט אשר ייקבע בעניינו כי חל איסור על המתמודדים להחזיקו. המפיקים לא יהיו אחראים לפריטים שהוחרמו.  כמו כן, על כל מתמודד להציג בפני המפיקים, מיד עם בקשתם הראשונה לכך כל כסף (או כל פריט מבוקש אחר) אשר נמצא ברשות המתמודד בזמן הבקשה האמורה, ולמפיקים הזכות ליטול לרשותם כל סכום כסף.
 • המפיקים רשאים לפסול מתמודד בכל מקרה בו רופא מטעמם יקבע, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה, לאחר עריכת בדיקה רפואית, כי הוא אינו יכול להמשיך בתוכנית בשל מחלה (נפשית או גופנית) ו/או בשל פציעה. המפיקים רשאים לקבוע כי על מתמודד להישאר במקום מסוים, בכל מקרה בו רופא מטעמם יקבע, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה, כי המתמודד לא יכול להמשיך בתוכנית ללא סיוע רפואי, וזאת עד לקבלת הסיוע הרפואי הנדרש וקבלת אישור מאת הרופא כי המתמודד כשיר מבחינה רפואית להמשיך את השתתפותו בתוכנית.
 • בכל מקרה בו המתמודד אשר התעכב בשל הצורך לקבל סיוע רפואי ימשיך בתוכנית, לאחר קבלת הסיוע הרפואי ואישור הרופא. למניעת ספק, מובהר, כי הזמנת עזרה רפואית על ידי מתמודד לא תוביל לפסילת המתמודד ו/או השבט אשר המתמודד חבר בו.

 

 • המפיקים רשאים לפסול כל מתמודד אשר ייקבע בעניינו כי הוא אינו מסוגל להמשיך בתוכנית מכל סיבה שהיא.

 

 • מובהר, כי בכל מקרה בו ייפסל המתמודד ו/או יבחר לפרוש מהתוכנית, יהא המתמודד מחוייב לעשות זאת אל מול המצלמות התוכנית.
 • זכייה בתוכנית
  • המתמודד הזוכה יהא המתמודד אשר הינו המתמודד האחרון אשר לא הודח במסגרת התוכנית, בהתאם להחלטת המתמודדים האחרים ו/או הצופים בבית, לפי קביעת ההפקה ואשר עמד בכל הוראות ו/או התחייבויותיו כמפורט בתקנון זה ו/או במסמכי התכנית.
  • למען הסר ספק, מובהר כי פרק הגמר של התוכנית יכול ויצולם בשידור חי, בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה.
 • כללים וחוקים נוספים
  • חל איסור מוחלט על המתמודדים ליצור קשר בלתי מורשה, למעט, במקרה בו יינתן למתמודד אישור מראש, מאת המפיקים, ליצירת קשר כאמור ו/או מקרה בו יידרש מהמתמודד ליצור קשר כאמור במסגרת ההנחיות אשר יינתנו לו כחלק מהשתתפותו בתוכנית.
  • על המתמודדים לשתף פעולה עם המפיקים, ובכלל זה עם צוות ההפקה המלווה, ולקחת חלק בפעילויות התכנית 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה, 7 (שבעה) ימים בשבוע לאורך כל תקופת ההשתתפות התוכנית (אף אם הודחו מהתוכנית), כל ימות השנה, וזאת ללא כל הגבלה מצדם, הקשורה בתנאי מזג אוויר, עונות השנה, ו/או תנאים אחרים ו/או במנהגים אישיים ו/או דתיים ו/או אחרים, ולהיות נכונים לשהות ממושכת, הכולל תנאי דרך, תחבורה, שהות, ואירוח שונים, ובעלי יכולת לטייל ולהיות נכונים להימצא בקרבה יתרה עם אנשים אחרים, בני גיל, מין, גזע, רקע וניסיון שונים.
  • בעצם חתימתו על תקנון זה, כל מתמודד מתחייב לשמור ולנהוג בהתאם לכל דין (החל בישראל ו/או במדינות מחוץ לישראל) במהלך כל השתתפותו בתוכנית. כמו כן, מתחייב המתמודד לא לבצע כל פעולה אשר עשויה לפגוע, במישרין ו/או בעקיפין, במוניטין התוכנית ו/או בחברת ההפקה ו/או ב"רשת".
  • בעצם חתימתו על תקנון זה, כל מתמודד מתחייב שלא לנהוג באלימות כלפי כל אדם אחר ובכלל זה כלפי מתמודד אחר, צוות ההפקה המלווה ו/או המפיקים. כמו כן, כל מתמודד מתחייב להימנע מכל התנהגות שאינה הולמת.
  • המפיקים לא יהיו אחראים לכל בעיה ו/או עיכוב שהמתמודדים ו/או צוותי ההפקה המלווים יתקלו בהם בקשר לכניסה ו/או יציאה מהמדינה (לרבות, קשיים במכס).
  • המפיקים שומרים על זכותם להפסיק, להשעות ו/או לשנות את התוכנית, אם לפי שיקול דעתם, נוצרו נסיבות המחייבות אותם לעשות כן. בנוסף לכך, המפיקים שומרים על זכותם, אם ייווצרו נסיבות כאלה, לבחור מתמודד מחליף למלא את מקומו של מתמודד שאינו יכול להשתתף, מכל סיבה, ובלבד שההחלפה תתבצע לפני תחילת תקופת התוכנית.
  • כל מתמודד מתחייב לציית לכל הוראותיהם של המפיקים ו/או מי מטעמם, בכלל זה להוראותיהם המתייחסות לכללי בטיחות ו/או לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה, וכן לנקוט בכל פעולה אשר תידרש לפי עצת הגורמים והגופים המלווים את המפיקים בהפקת התוכנית, בהתאם לצרכי המפיקים, ולהימנע מכל פעולה העלולה להזיק לו ולאחרים (לרבות מתמודדים ונציגי המפיקים), ו/או לגרום או לנסות לגרום, במכוון, פגיעה גופנית ו/או נפשית ו/או אחרת לו ו/או לאחרים, ובפרט להימנע משמוש בסמים, אלכוהול וחומרים מזיקים אחרים ולנקוט בכללי זהירות סבירים.
 1. פרסים
  • המתמודד הזוכה יזכה בפרס כספי בשווי של 1,000,000 (מיליון) שקלים חדשים (להלן – "הפרס הגדול"). המפיקים יהיו רשאים לשנות את הפרס הגדול, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
  • המפיקים רשאים (אך בכל מקרה לא חייבים) לקבוע כי במסגרת שלבים מסוימים במהלך התוכנית יחולקו פרסי משנה למתמודד אשר ישלים בהצלחה משימה מסוימת ו/או למתמודד אשר יגיע ראשון לנקודת סיום קטע התוכנית המסוים (להלן – "פרסי משנה"). סוג ושווי פרסי המשנה ייקבע על ידי המפיקים.
  • המפיקים רשאים (אך בכל מקרה לא חייבים) להעניק פרס ניחומים למתמודדים אשר הגיעו לנקודת סיום קטע התוכנית האחרון של התוכנית, אך לא הוכרזו כמתמודד הזוכה (להלן – "פרסי ניחומים"). סוג ושווי פרסי הניחומים ייקבע על ידי המפיקים.
  • כל הפרסים המוגדרים בסעיפים 5.1 ועד 5.3 לעיל, יוגדרו יחדיו לעיל ולהלן – ""הפרס".
  • כל פרס יוענק למתמודד אשר זכה בו לאחר תום שידור הפרק האחרון של התוכנית, בהתאם למועד שיקבע על ידי המפיקים, ובלבד שעמד המתמודד בכל תנאי ודרישות תקנון זה ומסמכי התכנית והמפיקים, בקשר עם חלוקת הפרס.
  • כל מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא (אם וכפי שחלים), בקשר עם הפרס, יחולו על המתמודד הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וכתנאי לקבלת הפרס, מתחייב הזוכה לשלם את מלוא חוב מס ההכנסה הנובע מקבלת הפרס (אם וכפי שחל), בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, ולתקנות ולצווים אשר חוקקו מכוחה, וכן להמציא למפיקים אישור מאת פקיד השומה הרלבנטי, להנחת דעתם של המפיקים, לפיו המפיקים, לא חייבים בניכוי מס במקור בגין הענקת הפרס. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, המפיקים יהיו רשאים להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכה ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
  • מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר מטעם המפיקים הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את המפיקים בכל צורה ואופן שהם.
  • למתמודד אשר יזכה בפרס, עקב השתתפותו בתוכנית, אין ולא תהיה אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
  • הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי המתמודדים אשר זכאים לקבלת הפרס. עם זאת, המפיקים רשאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של המתמודד אשר זכאי לקבלת הפרס.
  • הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. הוצאות נוספות, לרבות כל מס אשר יחול על הזכייה (ככל שיחול) יחולו על חברי המתמודד אשר זכו בפרס.
  • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, המפיקים יהיו רשאים שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, בכל מקרה של חשש, כי מתמודד או מתמודדים, לרבות המתמודד הזוכה ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו הוגן או שאינו כדין או לא מילאו אחר הוראות תקנון זה ו/או מסמכי התכנית ו/או הוראות המפיקים או לא נהגו בהתאם להוראות האמורות.
 2. תנאים והוראות כלליות להשתתפות בתוכנית
  • בעצם חתימתו על תקנון זה, מצהיר, מסכים או (לפי העניין) מאשר כל מתמודד, כי: (i) הוא קרא את כל דרישות הכשירות להשתתפות בתוכנית, כמפורט במסמכי התוכנית ובתקנון זה, וכי הוא מקיים אותן, ובכלל זה, כי אין לו ולא תהיה לו כל מניעה פיזית, גופנית, נפשית ו/או אחרת להשתתפותו בתוכנית, על כל הכרוך בכך, לרבות שידור התוכנית, וכי ידוע לו שהשתתפותו כרוכה בטיסה ליעדי התוכנית (כולם או חלקם) וכי הוא רשאי, כשיר ויכול לטוס ולשהות בכל מדינה אחרת מחוץ לישראל (לרבות היותו בעל דרכון בתוקף לתקופה של 12 (שניים-עשר) חודשים לפחות), כפי שתיקבע על ידי המפיקים, כמדינה בה תערך התוכנית, והכל במועד ולתקופה אשר תיקבע על ידי המפיקים; (ii) כל ההצהרות שנכללו במסמכי התוכנית ובתקנון זה, וכן כל מידע אחר שמסר המתמודד למפיקים, בקשר עם התוכנית, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים, ובכלל זה כל מידע רפואי, פסיכולוגי ו/או פלילי אשר מסר למפיקים. ידוע לו כי מסירת מידע שלם ונכון למפיקים, לכל השאלות שהופנו ושיופנו אליו על-ידי ההפקה, הינו תנאי מהותי לקבלתו כמתמודד ולהשתתפותו בתכנית, והוא מתחייב לשפות ו/או לפצות את המפיקים בגין כל נזק, לרבות נזקים עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו להם כתוצאה מאי עמידה, באופן מלא או חלקי, בתנאי זה.
  • המתמודד מאשר כי הוא מבין שההשתתפות בתכנית זו מהווה שינוי קיצוני באורחות חייו, ניתוק מלא או חלקי ממקורות התמיכה הטבעיים שלו (משפחה וחברים) ומחלק ניכר מהגירויים החיצוניים אליהם הוא מורגל. כל אלו, בנוסף על אוירה תחרותית ועל חשיפה תקשורתית, עלולים להיות גורמי דחק משמעותיים. ככאלה, הם עלולים להוות רקע להתפתחות משברים נפשיים משמעותיים, ולעיתים אף פיסיים. בהחלטתו להשתתף בתכנית מבטא המתמודד בחירה אישית שמשמעותה הסכמה מודעת לחשיפה לסיכון זה.
  • מובהר כי כל מתמודד מסכים לשמור בסודיות מלאה את כל החומר ו/או המידע אשר קיבל ו/או יקבל ו/או השיג ו/או ישיג, בקשר להשתתפותו בהליך המיון ובתוכנית, ובכלל זה, לעניין התקדמות התוכנית ו/או תוצאות התוכנית, ולא לגלות או (לפי העניין) לחשוף את החומר או המידע האמור לצד שלישי כלשהו. למניעת הספק, מובהר, כי כל הפרה של ההתחייבות הבלתי חוזרת לשמירה על סודיות עליה חתם המתמודד, תחשוף את המתמודד לכל הסעדים והתרופות להם יהיו זכאים המפיקים על פי כתב ההתחייבות האמור, תקנון זה ויתר מסמכי התוכנית ועל פי כל דין, לרבות פיצויים מוסכמים.
  • ההשתתפות בתוכנית הינה אסורה על כל מי שהינם עובדים, נושאי משרה, נציגים ושלוחים של מי מהמפיקים ו/או מי מהנעברים, הנמחים, חברות האם, החברות הקשורות, והחברות הבנות, של מי מהמפיקים, ועל קרוביהם (בן או בת זוג, או מי שמעמדו שווה לכך, אם, אב, אחות, אח, בת או בן, ללא קשר למקום מגוריהם, וללא קשר לשאלה האם קרבתם היא תוצאה של אימוץ או קשר דם) או בני ביתם של כל מי מאלה (בין אם הם קרובי משפחה ובין אם לא).
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 6.4 לעיל, מובהר, כי ההשתתפות בתוכנית הינה אסורה על כל מי שהינו נושא משרה או מועמד למשרה פוליטית או ציבורית מכל סוג שהוא (להלן - "מועמד פוליטי"). כל מועמד או מתמודד מסכים בזאת כי לא יהפוך למועמד פוליטי ממועד חתימתו על תקנון זה ועד 120 ימים ממועד שידורו הטלוויזיוני הראשון של הפרק האחרון של התוכנית (למניעת ספק, מובהר כי גם אם המתמודד יודח טרם הפרק האחרון של התוכנית).
  • כתנאי להשתתפותם בתוכנית, על כל מתמודד למלא, לחתום ולהחזיר, במועד שנקבע לכך על ידי המפיקים, את כל מסמכי התוכנית (לרבות כל טופס אשר יידרשו המתמודדים למלא ו/או לחתום לאחר מועד חתימתם על תקנון זה, ובכלל זה, מסמכי ויתור ו/או הרשאות), וכן, את תקנון זה. למניעת הספק, מובהר, כי כל אחד ממסמכי התוכנית מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה וכי כל הפרה של מסמכי התוכנית תיחשב כהפרתו של תקנון זה על ידי המתמודד, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למפיקים על פי מסמך התוכנית הרלוונטי ועל פי כל דין.
  • כל מתמודד, עשוי להידרש לעבור בדיקות רפואיות על ידי רופא מטעם המפיקים ו/או על ידי רופא מטעמו ועל חשבונו, בכל מועד שהוא במהלך תקופת התוכנית. כמו כן, עשוי המתמודד להידרש, לאחר ביצוע הבדיקות האמורות, כי אישור רפואי, המיועד למילוי על ידי רופא, ימולא על ידי הרופא מטעמו אשר ערך את הבדיקות האמורות. בנוסף לבדיקות הרפואיות האמורות בסעיף 7 זה, כל מתמודד, עשוי להידרש, בכל שלב במהלך תקופת התוכנית, לעבור בדיקות ומבדקים גופניים ופסיכולוגיים (אשר יתקיימו במקומות לפי בחירת המפיקים, על ידי בעלי מקצוע שייבחרו על ידם), וכן, יידרש לעמוד בכל הדרישות הגופניות והנפשיות להשתתפות בתוכנית, כפי שייקבעו על ידי המפיקים, בעיקר לאור המאמצים הפיזיים הנדרשים מהמתמודדים, והסיכונים להם הם עשויים להיות חשופים במהלכה, כפי שייקבעו על ידי המפיקים. למניעת הספק, מובהר, כי אין באמור בסעיף 6.7 זה כדי להטיל על המפיקים או על מי מטעם אחריות בגין לכל פציעה, מחלה, מוות, נזק, אובדן או פגיעה, שעלולים להיגרם למתמודד  ואחריות כאמור תחול על המתמודד בלבד, כאמור בסעיף 6.22 להלן.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי התוכנית ובתקנון זה, בעצם השתתפותו בתוכנית, כל מתמודד מסכים כי המפיקים יעשו שימוש בשמו, כינויו, קולו, המראה שלו, דמותו, החומר הביוגרפי שלו ו/או מעשיו (להלן – "דמותו"), לכל שימוש במסגרת התוכנית או בקשר אליה, ובכלל זה, בקשר עם פרסום או קידום מכירות של התוכנית ו/או המפיקים, בכל אמצעי התקשורת אשר ידוע כיום או יפותח בעתיד בכל רחבי העולם, לעולם ועד, בכל הגרסאות הקיימות כיום או שתפותחנה בעתיד (לרבות גרסאות דיגיטליות), וכל זאת ללא צורך בקבלת הסכמה נוספת וללא כל תמורה שהיא למתמודד או למי מטעמו.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי התוכנית ובתקנון זה, בעצם חתימתו על תקנון זה, מסכים כל מתמודד, כי הוא לא יפרסם או יקדם בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, ממועד חתימתו על תקנון  זה ובכל עת בעתיד, מכירות של שירותים או מוצרים, של כל צד שלישי, בין אם בתמורה ובין אם לאו, אשר כוללים את דמותו של המתמודד ו/או שם התכנית ו/או סממני התכנית ו/או לוגו התכנית ו/או את שם בעלי הפורמט ו/או כל סממן מכל מין וסוג הקשורים בתכנית, אלא במקרה בו ניתנה רשות  למתמודד,  מראש ובכתב מהמפיקים לביצוע הפעולות האמורות.
  • מובהר כי על המתמודדים חל איסור מוחלט להיחשף או להשתתף בכל הפקה ו/או הקלטה ו/או צילום ו/או פרסומת מסחריים שהם, לכל מדיה שהיא, החל ממועד החתימה על תקנון זה ובמשך 6 (שישה) חודשים מתום מועד השידור הטלוויזיוני הראשון של הפרק האחרון של התוכנית, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת המפיק ו/או מי מטעמו אשר לא יסרבו לכך אלא מטעמים סבירים בלבד.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור, המתמודד מצהיר כי לא ייתן יד ולא ישתתף, ללא הוראת המפיק ו/או מי מטעמו בעניין, בכל פרסומת גלויה, מוסווית, ישירה, עקיפה, משתמעת ו/או אגבית מכל סוג, עבור מוצר, שירות, יצרן, מפיץ או כל אדם או גורם אחר, ולא יכלול במסגרת השתתפותו בתכנית ו/או בכל פעילות הקשורה או הנלוות לה, לרבות תוכניות נלוות ו/או הנגזרות ממנה, כל סוג של תכנים שיש בהם משום קידום ענייניו האישיים ו/או עניינו של צד שלישי כלשהו. המתמודד מתחייב לדווח למפיק על כל אדם או גורם אשר יבקש ממנו או ינסה להשפיע עליו לבצע פרסומת כאמור, בין בתמורה ובין אם לאו ומאשר כי הצהרתו והתחייבותו לעיל הינן יסודיות והפרתן על ידו תחייבו לפצות את המפיקים. המתמודד מצהיר כי לא קיבל ולא יקבל כל תמורה או טובת הנאה כלשהי מצד שלישי, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם השתתפותו בתכנית, והוא מתחייב שלא לעשות שימוש בשם המפיק, הערוץ או שם התכנית, במטרה לזכות בטובות הנאה כלשהן, או במטרה להבטיח טובות הנאה לצד שלישי.

 

 • מוסכם בזאת כי במהלך תקופת ההשתתפות בתוכנית, כל יחסי הציבור של המתמודד, בין אם בקשר עם התכנית ובין אם לאו, יטופלו דרך מחלקת העיתונות ויחסי הציבור של המפיקים. במקרה בו תיצור העיתונות ו/או התקשורת קשר עם המתמודד, יצור המתמודד קשר מיידי עם המפיקים. ללא אישור מראש בכתב מהמפיק ו/או מי מטעמו, לא יורשה המתמודד להיות בקשר מכל סוג שהוא בזמן כלשהו (לפני, במהלך ואחרי צילומי התכנית עד תום התקופה הנקובה לעיל) עם כלי תקשורת מכל סוג שהוא (במובן הרחב ביותר של המילה, לרבות, אך לא רק, עיתונות, אינטרנט, טלוויזיה, רדיו וכו').
 • המתמודד מתחייב לדווח למפיק ללא דיחוי על כל פעילות הקשורה או הנלווית לרבות הודעה ללא דיחוי של כל פנייה שבוצעה על ידי כל צד שלישי שאינם המפיקים בכל עניין, לרבות בעניין הקשור לתוכנית ו/או להשתתפות של המתמודד בתוכנית וכן לרבות הזמנתו לאירועים ו/או לראיונות ו/או להשתתפות בכל פעילות, הקשורה לתוכנית אשר הזמנתו להשתתפות בוצע באופן ישיר ו/או עקיף בשל השתתפותו בתוכנית, אך לא רק. המתמודד מתחייב לדווח למפיק ללא דיחוי על כל פנייה של צדדים שלישיים בעניין הצעות לשיתופי פעולה מכל סוג אם בתמורה או ללא תמורה לרבות פעילות קד"מ ויח"צ. מובהר כי כל פנייה כאמור בסעיף זה לעיל, דורשת את התערבותו המיידית של המפיק ו/או מי מטעמו אשר הינם בעל זכות ההחלטה הבלעדית באשר לתגובתו של המתמודד לפנייה שבוצעה.
 • המתמודד מתחייב כי במהלך תקופת ההשתתפות בתוכנית לא ימסור לעיתונות כל דיווח ו/או יעניק ראיונות לאמצעי התקשורת ו/או יבצע כל פעילות פומבית אחרת, לרבות, בנוגע לתוכנית ו/או למתמודדים בה לרבות בכל הנוגע לפעילות הקשורה או הנלוות לתוכנית ו/או הנגזרת ממנה, ללא קבלת אישור מפורש מראש מאת המפיק ו/או מי מטעמו. המתמודד מתחייב כי הוא לא יעשה בכל זמן שהוא, לרבות לאחר שידור התכנית שימוש כלשהו בשם התוכנית ו/או בתכניה ו/או בכל מידע לגביה ללא קבלת אישורו המפורש מראש ובכתב לכך של המפיק ו/או מי מטעמו. אין באמור כדי למנוע מהמתמודד בתום שידור התכנית לציין בכל דרך מקובלת כי הוא השתתף בתכנית.
 • על כל מתמודד להיות זמין (ובכלל זה לחזור לישראל (בכל מקרה בו המתמודד שוהה מחוץ לישראל במועד רלוונטי במהלך תקופת ההשתתפות בתכנית) לשירות המפיקים, באופן בלעדי, לשם השתתפותו בתוכנית, וכן לכל פעילות ו/או אימון ו/או הדרכה ו/או הקלטה ו/או צילום ו/או מפגש ו/או ראיון ו/או כל פעילות אחרת, הקשורה לתוכנית בכל מדיה שהיא (ובכלל זה, כל צורות הטלוויזיה, הקולנוע, הרדיו, העיתונות המודפסת, טלפונים סלולאריים ו/או אינטרנט) ולכל אירועי יחסי הציבור הקשורים לתוכנית ואירועי הפרסום וקידום התוכנית ו/או קידום המוצרים והשירותים של נותני החסות או המפרסמים של התוכנית (לרבות פרסומות, תשדירים מסחריים וכל פעילות אחרת אשר תידרש לשם לקידום התוכנית ו/או המוצרים והשירותים האמורים) (לעיל והלן – "פעילויות יחסי הציבור"), לאורך כל תקופת ההשתתפות בתכנית, ובכלל זה, על כל מתמודד להיות זמין לשם טיסה ו/או נסיעה, כפי שיידרשו במסגרת השתתפותו בתקופת התוכנית, גם במקרה בו המתמודד יודח במהלך התוכנית ולא ימשיך את השתתפותו בתוכנית בשל כך, וללא כל תמורה שהיא (ככל שהדין מתיר זאת). למניעת הספק, מובהר, כי כל התקשרות או קשר בקשר עם פעילויות יחסי הציבור ייעשו תוך הקפדה מלאה על התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות שנחתמה על ידי המתמודד. יובהר כי, ייתכן ויידרש המתמודד להתייצב לצורך צילומים נוספים בארץ ו/או בחו"ל בהתאם למועדים שייקבעו על ידי ההפקה. כמו כן, מתמודד אשר לא ינכח בארץ במועדים כאמור, יידרש להתייצב לצילומים על חשבונו. על אף האמור בסעיף 6.15 זה לעיל, המתמודד מתחייב בזאת לקחת חלק פעיל , וזאת ככל שיידרש, בפעילויות יח"צ ו/או קידום של עונה ו/או עונות נוספות של התכנית.
 • המתמודד ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש לכל מטרה שהיא, בחומרי הגלם ו/או במידע שקשור לתכנית ו/או לצילומיה ו/או להפקתה ו/או בכל חלק מהם ו/או בכל רעיון הגלום בהם ו/או בכל חומר אחר הקשור לתוכנית והפקתה לרבות כל שימוש מכל סוג במסגרת המדיה החברתית ו/או לא יאשר כל שימוש ו/או שלא יגרום בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו לכל שימוש כאמור ללא קבלת אישורו המוקדם של המפיק ו/או מי מטעמו מראש ובכתב. התחייבות זו של המתמודד הינה בלתי חוזרת ואינה מוגבלת בזמן ו/או בטריטוריה.
 • על אף האמור לעיל, יובהר כי במהלך תקופת ההשתתפות בתכנית, על המתמודד ליידע בזמן סביר, אשר בכל מקרה לא יפחת מ- 14 ימים, את ההפקה בקשר עם כל יציאה מן הארץ, וזאת לצורך אישור על ידי ההפקה מראש ובכתב.
 • מובהר כי על המתמודדים חל איסור מוחלט להתקשר עם כל סוכן, מנהל או נציג אחר בקשר לייצוגם ו/או השתתפותם בפעילות מסחרית ו/או אומנותית ו/או כ"פרזנטורים", וכן להגיע לכל הסכם ו/או הסכמה, בין בעצמם ובין באמצעות סוכן כאמור, בעניין כל ניצול מסחרי של דמותם ו/או קולם ו/או שמם ו/או דיוקנם ו/או הקשור אליהם, בין אם בתחום המוזיקה, הקולנוע, התיאטרון, הטלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת (להלן: "הפעילות המסחרית"), למעט כאמור בסעיף 6.19 להלן ובכל מקרה בו סעיף 6.19 כאמור לא יהיה רלוונטי, יהא על המתמודד לקבל אישור מפורש מידי המפיק ו/או מי מטעמו מראש ובכתב להתקשרות כאמור. במקרה בו התקבל אישור המפיק כאמור, כל התקשרות ו/או פעילות ו/או קשר כאמור, ייעשו תוך הקפדה מלאה על התחייבויות לסודיות החלות על המתמודדים. מבלי להגביל את התחייבויות הסודיות החלות על המתמודדים, עד לסיום השידור הראשון של התכניות שבהן מופיעים המתמודדים, המתמודדים אינם רשאים לפרסם אתר אינטרנט או בלוג אישיים או לפתוח דף פייסבוק ציבורי או עסקי (ללא קשר לשאלה האם האתר אינטרנט או הבלוג או דף הפייסבוק כולל תכנים שיש להם זיקה לתכנית) או לפרסם כל מסר באמצעות האינטרנט בקשר לתכנית, לרבות, בין השאר, באתר של רשת, אלא אם נתקבל אישור לפרסום האמור, מאת המפיק ו/ואו מי מטעמו, מראש ובכתב.
 • ככל שרלוונטי - על אף האמור בסעיף 6.18 לעיל, ידוע ומוסכם כי המתמודד מיוצג על ידי חברת _____________ [נא להשלים] מובהר כי בכל מקרה בו המתמודד יחליף ייצוג, יוסיפו הוראות וסעיפי תקנון זה במלואם, ככתבם וכלשונם.
 • עם חתימה על תקנון זה על כל מתמודד לגלות למפיקים את כל הסדרי החסות ו/או כל קשרי הפרסום שלהם עם כל חברה או ארגון או גוף אחר, בין אם בתמורה ובין אם לאו, הקיימים להם בעת השתתפותם בתוכנית, וזאת ללא קשר לשאלה האם החברה, הארגון או הגוף נחשבים מתחרה של כל נותן חסות או מפרסם אשר קשורים או יהיו קשורים לתוכנית, או לא, ובכלל זה, על כל מועמד לגלות למפיקים את כל ההתחייבויות או ההגבלות בקשר לכל זיקה כאמור.
 • המתמודד מתחייב כי לא יהא במעשיו ו/או בפעולותיו בתקופת ההשתתפות משום התנהגות אשר אינה ראויה ואשר עלולה לגרום, לשיקול דעת המפיקים, לביזוי התכנית ו/או המפיקים ו/או בעלת הפורמט ו/או הפורמט ו/או נותני החסויות. למען הסר ספק, במקרה כאמור, יהיו רשאים המפיקים להפסיק את השתתפות המתמודד לאלתר ולמתמודד לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
 • למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת כי סעיפים 6.8 עד 6.23(כולל) הינם מעיקרי תקנון זה ומהווים תנאי יסודי להשתתפות ו/או המשך השתתפותו של המתמודד בתכנית ובכלל זה בהעדר חתימה כאמור, במועד אשר ייקבע לכך על ידי המפיק ו/או מי מטעמו, תופסק לאלתר השתתפותו של המתמודד בתכנית וזאת באשר יהיה השלב בו הוא מצוי בתכנית במועד כאמור.
 • למניעת הספק, מובהר, כי המתמודד יהא אחראי הבלעדי בגין השתתפותו בתהליך המיון ו/או בתוכנית ובתוכנית, וכן בגין כל הפעילויות הנערכות במסגרתם, אותן בחר כל מתמודד לעבור ביוזמתו ומרצונו החופשי, ובכלל זה, תוטל על המתמודד האחריות בגין הפעילויות הפיזיות אשר תידרשנה מכל מתמודד במסגרת השתתפותו בתוכנית, ההשפעות וההשלכות של הפעילויות האמורות מכל מין וסוג שהם, לרבות ההשלכות הפיזיות ו/או הנפשיות, וההשלכות בקשר עם המועדים השונים של התוכנית, וכן בקשר עם חפציו האישיים של המתמודד. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 6.23 זה לעיל, כל מתמודד מסכים (בשמו ובשם כל מי מטעמו, לרבות יורשיו), בעצם חתימתו על מסמכי התוכנית ועל תקנון זה, ליטול את הסיכון לכל פציעה, מחלה, מוות, נזק, אובדן או פגיעה, במתמודד או ברכושו, בכל דרך שייגרמו, אשר ינבעו או יגרמו מבחירתו להשתתף בתוכנית, כמתמודד ו/או בכל דרך אחרת בקשר עם התוכנית לרבות צילומה, הפקתה ו/או שידורה. למניעת הספק, מובהר, כי המפיקים או מי מהם ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל חבות ו/או אחריות בגין האמור בסעיף 6.23  זה לעיל.
 • למניעת הספק, מובהר, כי אין באמור בסעיף ‎6 זה לעיל כדי לגרוע מכל התנאים ו/או הדרישות (לרבות תנאי הכשירות) המפורטים במסמכי התוכנית, אלא הוא בא להוסיף עליהם בלבד.
 1. שונות
  • המפיקים שומרים על זכותם לבטל את התוכנית ו/או את התוכנית ו/או לשנות את מהלך התוכנית (כפי שהוא מפורט בתקנון זה) ו/או לשנות כל מועד או תאריך בקשר עם התוכנית, לרבות דחייה או קיצור כל מועד כאמור ו/או לשנות את הפרסים, והכל לפי קביעתם של המפיקים, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את הפקת התוכנית ו/או למנוע מהמתמודדים את היכולת מלהשתתף בתוכנית ו/או אשר ישפיעו על תוצאות התוכנית, ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני, כח עליון, מלחמות, אסונות טבע ו/או טעות אנוש (להלן – "הגורם המשבש"), לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים במפיקים ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בתוכנית ו/או מכל סיבה אחרת.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎1 לעיל, בכל מקרה בו יתקיים גורם משבש, המפיקים יהיו רשאים לנקוט בכל פעולה אשר תראה להם כמתאימה, במקרה המסוים, לתיקון הגורם המשבש על מנת שהתוכנית ו/או התוכנית לא יבוטלו ויתקיימו בהגינות. למניעת הספק, מובהר, כי המפיקים רשאים שלא לנקוט בכל פעולה שהיא בכל מקרה כאמור.
  • כל מתמודד מסכים בחתימתו על תקנון זה, כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף ‎1 לעיל, לא יהיו למתמודד כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי המפיקים ו/או מי מטעמם. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המתמודדים.
  • המפיקים אינם ולא יהיו אחראים לכל תקלה מכל מין וסוג שהם, לרבות תקלות מכאניות, טכניות ו/או אלקטרוניות ו/או לפעולות מלחמתיות, מעשי טרור, מאבקים אזרחיים, מרידות, סכסוכי עבודה, פעולות ממשלתיות, פעולות מעין ממשלתיות או כל כח עליון (היינו, תנאי מזג אוויר קשים, רעידות אדמה וכדומה) אשר ישפיעו על הפקת התוכנית, מהלך התוכנית, תוצאות התוכנית, או שידור התוכנית.
  • המפיקים אינם ולא יהיו אחראים לכל עיכוב או הפרעה בהפקת התוכנית או בתנועת המתמודדים ו/או לכל פגיעה או נזק למתמודדים או לרכושם אשר נגרמו על ידי, או ניתנים לייחוס, באופן ישיר או עקיף, לכל צד שלישי (לרבות, בין השאר, טיולים קבוצתיים, נהגים, עבריינים, תושבים מקומיים, פוליטיקאים, פקידי מכס, משטרה וכדומה) ללא קשר לכוונות או לפעולות של צדדים שלישיים אלה.
  • המפיקים אינם ולא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק אשר יגרמו למתמודדים ו/או לרכושם, אשר נגרמו, במישרין או בעקיפין, על ידי כל צד שלישי שהוא.
  • למניעת הספק, מובהר, כי אין בתיאור התוכנית בתקנון זה לעיל כדי  להשליך על סדר ומועדי עריכת וצילום כל שלב משלבי התוכנית, אשר יערכו ויצולמו בהתאם לסדר ולמועדים שייקבעו על ידי המפיקים, לרבות בהתאם לתנאי השטח ולצרכי המפיקים.
  • למניעת הספק, מובהר, כי המפיקים הינם הבעלים היחידים והבלעדיים של כל זכויות בגין כל החומרים והתוצרים של התוכנית (ובכלל זה החומרים והתוצרים המופקים מצילומי התוכנית).
  • מובהר בזאת מפורשות, כי למפיקים מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לתוכנית ו/או לתוכנית, וכן כי המפיקים יהיו המכריעים, המחליטים והקובעים היחידים בכל עניין הקשור לתוכנית ו/או לתוכנית, ובכלל זה המפיקים יקבעו את כללי וחוקי התוכנית ו/או התוכנית, את משך הצילומים ומועד החזרה לארץ, את מועדי שידור התוכנית, כמות הפרקים, ואת סדר שידור הפרקים, את זהות המתמודדים, את זהות המתמודדים אשר יזכו בפרסים במסגרת התוכנית, את הפרסים אשר יוענק למתמודדים האמורים, את מועד מתן הפרסים, וכן המפיקים יכריעו בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם התוכנית ו/או התקנון, לרבות בקשר עם פסילת המתמודדים, מכל סיבה שהיא, ובקשר עם פרשנות תקנון זה ומסמכי התוכנית ובכל מקרה בו תתגלענה מחלוקת או אי הבנות.
  • כל הפרה של תקנון זה ו/או של מסמכי התוכנית ו/או של הוראות המפיקים ו/או של כל דין, ובכלל זה, מסירת פרטים שגויים, לא מדויקים ו/או לא נכונים על ידי מתמודד למפיקים או למי מטעמם, במסגרת התוכנית (לרבות במסגרת מילוי מסמכי התוכנית) וכן ביצוע פעולה המסכנת או העלולה לסכן כל אדם, לרבות המתמודדים האחרים ואנשי המתמודד מטעם המפיקים, עלולה להוביל להפסקת ו/או לפסילת השתתפות המתמודד בתוכנית, להדחתו המיידית מהתוכנית, להפסקת נוכחותו בצילומי התוכנית ו/או ויתור על הפרס (ככל שיזכה בפרס), והכל בהתאם לקביעתם של המפיקים. המתמודד מתחייב לשפות ו/או לפצות את המפיקים בגין כל נזק, לרבות נזקים עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו להם כתוצאה מהפרה כמפורט בסעיף זה.
  • למניעת הספק, מובהר כי המפיקים שומרים לעצמם את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה.
  • המפיקים שומרים לעצמם את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למתמודד את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי המפיקים (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למתמודדים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמתמודד העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עילת הערעור. במקרה בו קיבל המתמודד רשות לערער, המפיקים יבחנו את הערעור ויכריעו בגינו, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת הספק, מובהר, כי מתמודד אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף ‎12 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.
  • כל מתמודד מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בתוכנית ו/או בתוכנית, ובכלל זה בגין אי שידורם, בגין כל אירוע אשר יגרום לנזק גופני או נפשי, ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בתוכנית ו/או בתוכנית.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎13 לעיל ולמניעת הספק, מובהר, כי המתמודדים מוותרים בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה נגד המפיקים או מי מטעמם בקשר לכל אובדן או נזק לכל פריט שהמתמודדים הביאו עמם לתחילת התוכנית ו/או יישאו עמם במהלכו ו/או שיירכשו במסגרת השתתפותם בתוכנית, בין אם הפריטים הושארו בהשגחת המפיקים או לא.
  • אף ויתור או הקלה מצד המפיקים, או מי מהם, בעניין אי אלו מהתנאים או הוראות תקנון זה לא יהווה תקדים למקרה אחר, ולא יהיה שום תוקף לשום ויתור או הקלה שנעשו בקשר לתקנון זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.
  • על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה, לרבות בקשר לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, לפי סמכותם העניינית, ולהם בלבד.
  • כל מתמודד מסכים להיות כפוף לסמכותם של בתי המשפט האמורים בסעיף ‎16 לעיל בקשר לעניינים האמורים בו, וכן מוותר באופן בלתי חוזר על כל התנגדות שעשויה להיות לו בהווה או בעתיד בעניין מינוי בתי המשפט האמורים כפורום הנאות לשימוע ופסיקה בהליכים וליישב כל סכסוכים ומסכים שלא לטעון כי בית משפט כאמור אינו מהווה פורום נאות או מתאים. כל מתמודד מסכים, מקבל ומאשר כי הפנייה לסמכות השיפוט של בתי המשפט האמורים לא תגביל (ולא תיחשב כאילו היא מגבילה) את זכויות המפיקים או מי מהם לנקוט נגדו בצעדים בכל בית משפט מוסמך אחר בכל תחום שיפוט שהוא (בישראל או מחוצה לה), וכן כי נקיטת הליכים בתחום שיפוט אחד או יותר לא תבטל את ההליכים בכל תחום שיפוט אחר (בין אם במקביל ובין אם לאו) אם ובמידה שהדבר מותר על פי דין.
  • במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או כאינה ניתנת לאכיפה, בכל שטח שיפוט שהוא, אזי אותה הוראה תהיה בטלה באותו שטח שיפוט רק כמידת בלתי החוקיות ו/או חוסר התקפות ו/או אי יכולת האכיפה של אותה הוראה באותו שטח שיפוט, ומבלי שתהיה לכך השפעה על יתר ההוראות בתקנון זה ומבלי שתהיה בכך קביעה כי תקנון זה או כל הוראה אחרת בתקנון זה אינם תקפים, אינם חוקיים או אינה ניתנים לאכיפה בכל שטח שיפוט אחר.

 

הריני לאשר כי קראתי והבנתי את כל הוראות תקנון זה, לאחר שניתנה לי האפשרות לקרוא אותו ולהתייעץ לגביו לפני החתימה עליו, וכי ההשלכות והתוצאות של הפרתו הוסברו לי. ידוע לי כי למפיקים שמורה הזכות לשנות ו/או לתקן את הוראות תקנון זה, בכל עת, מכל סיבה שהיא, וכי התיקון ו/או השינוי יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה. אני מסכים כי כל החלטה ו/או קביעה של המפיקים, בהתאם לתקנון זה תיעשה על ידי המפיקים, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתם (או אי פעולתם) של המפיקים תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך. אני מסכים שתקנון זה יחייב אותי לכל דבר ועניין וכי אנהג לפיו (בכפוף לכל שינוי ו/או עדכון שייערך בו על ידי המפיקים, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי).

 

ולראיה באתי על החתום:

 

היום, יום _________, בחודש ________, שנת _______

 

 

שם מספר תעודת זהות כתובת   חתימה