תקנון "13 מי יודע"

פרטי תקנון הפעילות "13 מי יודע"

13 מי יודע

1. הגדרות:

ברשת החברתית- פייסבוק "פלטפורמות ההשתתפות"
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. "בני משפחה"
התקנון יתפרסם באתר https://13tv.co.il/ ובאפליקציית רשת 13

"תקנון התוכנית"
משתתף (כהגדרתו להלן), אשר מילא פרטיו כמפורט בתקנון זה וכפי שיפורסם באתר "רשת"; , שלח להפקת התכנית עותק מצילום תעודת זהות שלו, שוחח עם נציג הפקת התכנית וזהותו אומתה, השתתף בשעשועון בזום בשידור חי בתוכנית העולם הבוקר____ ואשר התחבר בין הראשונים וענה נכונה על כל השאלות בערוץ 13 בתכנית ______; לאחר שאותר הזוכה, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לזכייה, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. "זוכה" ו/או "זוכים"
השתתפות בשעשועון טריוויה "13 מי יודע" במסגרת "העולם הבוקר" דרך תוכנת הזום _______, ואשר כל התשובות שמסר הגיעו מהמשתתף בשידור חי. "השעשועון"

כל משתתף אשר עומד בתנאים שלהלן, במצטבר; צירף פרטים אישיים כמבוקש; שלח להפקת התכנית עותק מצילום תעודת זהות שלו, שוחח עם נציג הפקת התכנית וזהותו אומתה, השתתף בשידור החי בשעשועון בזום ל________; על המשתתף להיות ניתן לזיהוי באמצעות פרט מזהה אחר שיידרש להמציא לפי העניין, ואשר מסר את הפרטים האישיים וכן, כל מי שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן. "המשתתף" ו/או "המשתתפים"
משתתף בפעילות ואשר מערכת התכנית יצרה עמו קשר באמצעות הפרטים האישיים של המשתתף, ואשר האינפורמציה האינפרומציה שמסר בשידור חי התגלתה כנכונה ומהירה בהשוואה למשתתפים האחרים, בהתאם למפורט בתקנון זה.
"המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה"
הפניה לפרטים אישיים באמצעות מערכת ההודעות של המשתתף בפייסבוק, באמצעותם ניתן יהיה ליצור עם המשתתף ו/או אפוטרופסיו החוקיים, לפי העניין, בצירוף לעותק מצילום תעודת זהות שלו שנשלח להפקת התכנית, ושיחה עם עם נציג הפקת התכנית שאימת את זהותו. מובהר כי ככל ומדובר במשתתף קטין יפנה המשתתף הקטין לפרטים האישיים של שני הוריו ו/או כל אפוטרופוסיו החוקיים.. "הפרטים האישיים"
כהגדרתה וכמפורט בסעיף 6 להלן. "הזכייה"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "לרבות"
חברת רשת 13– מדיה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"). "רשת"
"העולם הבוקר" "תכנית"
החל מיום 29.11.2021 ועד ל7.12.2021 "תקופת הפעילות"

2.
• המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
• בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
• כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין לתת להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
• כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
• מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר רשת. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת 13ו/או מערכת האתר. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת 13והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע.
• המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי התקנון, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.
• בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות צירוף פרטיו, שליחת עותק מצילום תעודת זהות שלו, אימות זהותו בשיחה עם נציג הפקת התכנית, ו/או התחברות לזום, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מהעלאת התמונה.
• רשת 13ו/או הפקת התכנית שומרות על זכותן לפרסם את פרטי הזוכים ו/או התמונה ו/או המועמדים לזכייה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או בכל פלטפורמה אחרת, קיימת ו/או עתידית והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.
4.
• משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:

o שלח להפקת התכנית עותק מצילום תעודת זהות שלו;
o שוחח עם נציג הפקת התכנית שאימת את זהותו ;
o נרשם לזום והתחבר בזמן שידור חי ל___________;
o התחבר בין הראשונים עם חיבור תקין;
o עמד בכל הוראות תקנון זה.
• משתתף מתחייב שלא להעלות קטעים (לרבות תמונות) ו/או תכנים לפלטפורמות השימוש ו/או להזין לפלטפורמות הפעילות, המכילים אלו מן התכנים הבאים:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו/אפוטרופסיו החוקיים, מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.
• המשתתף מצהיר ומתחייב כי העלאת פרטיו האישיים ו/או העלאת התמונה מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" ו/או למערכת האתר לעשות שימוש בפרטיו האישיים ו/או בתמונה, וכן לפרסמם באתר "רשת" ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או באתר הפייסבוק ו/או בכל מדיה ופלטפורמה אחרת. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים בפלטפורמות הפעילות וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או ההפקה.
• המשתתף מצהיר ומתחייב כי כל זכויות הקניין הרוחני הן בבעלותו הפרטית וכי לא נדרשת כל הרשאה מכל צד ג' אחר וכי לא נעשתה כל פגיעה בזכויות הקניין הרוחני ו/או בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר.
• למניעת ספק, מובהר, כי מתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת, למערכת האתר, עמוד הפייסבוק ו/או אפליקציה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנענו.
• למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות העלאת פרטים אישיים, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם העלאת הפרטים האישיים ו/או הפעילות (להלן – "פרטי הפעילות"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף ‎5 להלן).
5.
• רשת 13היא בעלת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בתוכנית ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה.
• במהלך הפעילות ייבחר כל יום זוכה , משתתף זה יקבל פרס (הפרסים משתנים על בסיס יומי)
• המערכת תיצור קשר במהלך הפעילות עם הזוכים דרך מערכת ההודעות של הרשת החברתית אליה הגולשים העלו את הסרטונים, למען הסר ספק, המועמד לזכייה יוכרז ככזה אך ורק לאחר אישור פרטיו ואימותם על ידי מערכת האתר.
• למען הסר ספק, רק התמונות והפרטים האישיים אשר ייקלטו בפועל על ידי מערכת "רשת" ורק כתובות דואר אלקטרוני אשר מאפשרות פנייה למשתתף תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים לזכייה ולקביעת זהות הזוכים בפעילות. והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת התכנית ו/או רשת 13בקשר לכך.
• המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הזוכים הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לזכייה. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת 13בקשר לכך.
• לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותם של המועמדים לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.
• שמות המועמדים לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת 13ו/או ההפקה אשר תהא רשאית לפרסם את שמם של המועמדים לזכייה בטלוויזיה, במהלך שידור או בצמוד לאחר שידור התוכנית, ובאתר ו/או באתר הפייסבוק של התכנית. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. מערכת אתר הפייסבוק של התכנית ו/או רשת 13ו/או ההפקה ייצרו קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות דוא"ל ו/או טלפון, תוך חודש ממועד סיום הפעילות, המודיע לו על זכייתו. במקרה בו המועמד לזכייה הינו מתחת לגיל 18, גם אפוטרופסיו החוקיים יתבקשו לאשר את הזכייה (להלן – "מועד אישור הזכייה"). "רשת" אינה מתחייבת, כי מועד אישור הזכייה יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמד לזכייה ו/או המתאימים לאפוטרופסיו החוקיים, ככל שנוכחותם תידרש, כאמור.
• במידה ומועמד לזכייה לא יאותר ו/או לא ייצור קשר ו/או לא ישיב למאמצי רשת 13ליצירת קשר עימו וזאת תוך שבועיים מעת שליחת המייל על ידי "רשת" ו/או נסיונות יצירת הקשר עמו, יימצא כי הוא אינו זכאי לזכייה, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), רשת 13תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הזכאות לזכייה למשתתף אחר ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה עם האמור (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").
• להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.
• רשת 13תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לזכות ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה ליצירת קשר (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת.
• במידה ולא תתאפשר זכייה, כולה או חלקה, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף 6.8 להלן.
• רשת 13ו/או ההפקה תהיינה רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת 13תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
6.

• במהלך הפעילות ייבחר משתתף זה יקבל פרס (הפרסים משתנים על בסיס יומי)
• למען הסר ספק, מוסכם כי "רשת" תהא רשאית לעשות שימוש בתכניות בהשתתפות המשתתף, לרבות שידורם במסגרת שידוריה ובפלטפורמות הדיגיטליות שבבעלותה, במועד ובתדירות כפי שייקבע ע"י "רשת" לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל תמורה למשתתפים, ולמשתתפים לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד "רשת" בגין כך. מוסכם כי המשתתפים ישפו את "רשת" באופן מלא, עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה להפרת זכויות יוצרים ו/או להפרת כל זכויות צד ג' אשר עילתן התמונה.
• מובהר בזאת, כי תיאור כל זכייה בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת 13הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת 13ו/או מי מטעמה
• לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרס/ים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
• הזכאות לזכייה הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים.
• "רשת" לא תהא אחראית בגין כל נזק, מכל סוג שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הזכייה ו/או עם מימושה. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת 13בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם איזה הזכייה ו/או עם מימושה. רשת 13תהא רשאית להחליף את הזכייה בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
• למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם אדם אחר ללא הסכמתו ו/או ו/או לקבל כל פרט בקשר עם הפעילות, ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות.


• האחריות בגין הזכייה ובגין כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הזכייה ו/או עם מימושה, לרבות נזקים בשל ביטול, ו/או שינוי הינה על המשתתף ו/או הזוכה. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת 13בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הזכייה ו/או עם מימושה.
• בלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת 13תהא רשאית שלא לבחור זוכה ו/או לבטל את הזכייה, כולה או חלקה, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
• למען הסר ספק, מובהר כי היה והזכייה, כולה או חלקה, לא תחולק או לא תמומש, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת 13רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש איזה מהפרסים, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על הזכייה, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת 13בגין פעולותיה של רשת 13כאמור.
7.
• ערכת האתר תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת ורשת 13תהא האחראית לפרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות ומשלוח הודעות הזכייה כאמור בתקנון זה . כמו כן, תטפל מערכת האתר בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות.
• רשת 13תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.
• מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.2 לעיל, רשת 13תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לזכייה, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך העלאת התמונה ו/או בקביעת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).
• תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת 13ו/או מערכת האתר של התכנית והכרעות רשת 13של התכנית בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
• ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת 13ובני משפחותיהם.
• רשת 13שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את מנגנון הזכייה, לרבות את מספר הזוכים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת 13ו/או מערכת האתר ו/או מכל סיבה אחרת.
• כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת. רשת 13תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר ו/או באתר הפייסבוק ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
• ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת 13לא תהא אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת 13בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים.
• המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת 13 לא תהא אחראית לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת 13 תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת 13ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.
• על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
• מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה.
• עורכת הפעילות ו/או רשת 13לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.

• כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הזכייה ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים בלבד ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית.

• רשת 13ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת 13ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים.
• רשת 13ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת.
• למען הסר ספק, אין באמור בסעיף 7.15 ו – 7.16 לעיל, בכדי לגרוע מתקנון אתר "רשת" ו/או מדיניות הפרטיות כפי שמפורסמת באתר "רשת", ובהסכמת המשתתף להשתתף בפעילות זו הוא מסכים לתנאי אתר "רשת" ולמדיניות הפרטיות בו.

• הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.

• למען הסר ספק, אין בתקנון זה ו/או בתנאיו בו בכדי לגרוע מהקבוע ממדיניות הפרטיות כפי שמפורסמת באתר ו/או בתקנון האתר.
• הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסויימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.