תקנון פעילות "אוטו צחוק" (קומדי סטאר)

תקנון לפעילות "אוטו הצחוק" של תוכנית הבידור "קומדי סטאר"

"קומדי סטאר" עם צביקה הדר

תכנית הטלוויזיה "קומדי סטאר" – "אוטו צחוק" – תקנון

אוטו הצחוק:

 1. במהלך צילומי התכנית תשולב פינה קומית ערוכה במסגרתה מנחה התכנית צביקה הדר יאסוף למכוניתו (שתמותקן כולה במצלמות) "אוטו הצחוק" כוכבי רשת ו/או אנשים אנונימיים מקרב קהל הצופים בבית אשר יצרו בעבר סרטונים קומיים / סאטיריים / פארודיים והופצו על-ידם ברשתות חברתיות ובאמצעי מדיה שונים.
 2. בכל פינה ישתתפו 4 יוצרי סרטונים קומיים כמוגדר לעיל. כל אחד מהם עולה בתורו לרכבו המצולם של צביקה הדר, מנהל עימו ריאיון קצר ושבמהלכו ישולבו קטעים מסרטונים שיצר.
 3. מתוך ארבעת הסרטונים שיוצגו בכל פינה ייבחר על-ידי מערכת התכנית הסרטון הזוכה, והיוצר שיצר אותו יוזמן להשתתף בצילומי התכנית, יזכה בפרס וכן יהווה שופט בשלב הבאטל של התוכנית וקולו יהא שווה נקודה אחת אותה יוכל להעניק לאחד המתמודדים בשלב הבאטל בתוכנית בה יופיע.
 4. אופן איתור משתתפי אוטו צחוק: קהל כוכבי הרשת ו/או אנשים אנונימיים ו/או יוצרים שונים יתבקשו להעלות סרטונים שלהם אותם הם מעוניינים להציג במסגרת הפינה באמצעות הרשתות החברתיות (פייסבוק ואינסטגרם), ולתייג את עמוד התכנית בסרטון קיים אשר ברצונם להציג כמועמד לפינה.
 5. היוצר שולח / מתייג הסרטון, כמוגדר לעיל, מצהיר ומתחייב כי הסרטונים אותם יצר ובכללם בכל עבודות הכתיבה, הבימוי, העריכה ויתר היצירות שחוברו בקשר להם (להלן: "היצירות") הינם פרי מחשבתו, כי הסרטונים והיצירות הללו הינם מקוריים, אינם מועתקים מאדם אחר ואינם מפרים זכות יוצרים, זכות מבצעים, עיצוב, אמצאה, פטנט או סוד מסחרי של צד ג' או זכות צד ג' אחרת.
 6. היוצר מאשר כי קיבל את הסכמת כל המצולמים בסרטונים להצטלם לסרטונים ולשידורם ולכל שימוש הנזכר להלן, וכי אין למי מהם טענות ו/או דרישות בקשר לכך, כגון לפגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע ו/או לזכויות קנין רוחני כלשהן לרבות זכויות יוצרים ו/או מבצעים כלשהן בקשר לכל שימוש בהם ו/או בסרט ו/או במסגרת פרומואים ו/או קדימונים.
 7. במידה וייבחר להשתתף בפינה במסגרת התכנית היוצר מאשר כי רשת – 13 ו / או מערכת התכנית רשאיות להשתמש בסרטונים במלואם או בכל חלק מתוכם לצורך התוכנית, לכל מטרה וללא הגבלה, ובין היתר לשדרם ולהעמיד אותם לרשות הציבור ולערוך אותם (לרבות בשידורים חוזרים) בטלוויזיה ובכל מדיה מחוצה לה קיימת או עתידית (לרבות אינטרנט, סלולר, VOD) בישראל ובחו"ל ללא שום הגבלת זמן, וללא תמורה (ו/או דרישה לתשלום תמלוגים ליוצר או מבצע כלשהו).
 8. מובהר כי מערכת התכנית תבחר לפי שיקולי תוכן ואופי התכנית את היוצרים / הסרטונים שיוצגו במסגרת התכנית הערוכה שתשודר בערוץ רשת – 13, על כל פלטפורמות השידור שבידיה (כולל רשתות חברתיות). רק פניות מתאימות תענינה.
 9. אין מערכת התכנית ו/או רשת – 13 מתחייבות באופן כלשהו כלפי מעלי / מתייגי הסרטונים כמוגדר בסעיף 31 לעיל.

פרסים למשתתף אוטו הצחוק:

 1. הזוכה במקום הראשון כפי שייבחר על ידי מערכת התכנית, מתוך 4 הסרטונים שיוצגו בפינה – יזכה בפרס.

פרסים – הוראות נוספות

 1. הזכייה בפרסים והענקתם כפופה למועד שידור בטלוויזיה של השלב הרלוונטי של התכנית בו

מוענק הפרס.

 1. כל הפרסים המוענקים לזוכים, לרבות רכיביהם ופרטיהם הסופיים, כפופים לשינויים מעת לעת על פי החלטת החברות המעניקות אותם ו/או רשת – 13. הודעה על כך תינתן מעת לעת.
 2. הפרסים מוענקים ע"י החברות המעניקות את הפרסים בעצמן ו/או באמצעות רשת – 13. למערכת התכנית אין אחריות כלשהי להענקתם, מהותם, איכותם או למימושם.
 3. הזכייה בפרסים הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרסים אינם ניתנים לשינוי ו/או החלפה ו/או המרה אלא בהסכמת רשת – 13 מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. האחריות לטיב הפרסים הניתנים בתכנית מוטלת על רשת המעניקה אותם ועליה בלבד. מערכת התכנית ורשת – 13 לא יישאו באחריות כלשהי בגין איחור באספקת הפרסים ו/או כל בעיה אחרת במימושם. אין מערכת התכנית או רשת – 13 מתחייבות להעניק פרסים כלשהם למשתתף כלשהו.
 5. התנאים להענקת הפרסים והפרסים עשויים להשתנות על פי שיקול דעתן הבלעדי של רשת – 13 ו/או מערכת התכנית.
 6. בנוסף ידוע למתמודדים כי השתתפותם בתכנית נעשית למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות. במידה ויחולו שינויים בפרסים עליהם הוכרז, לא יקים הדבר למשתתפים זכות תביעה כלשהי, ובלבד שתימסר להם הודעה על כך.
 7. רשת – 13 שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של כל פרס, ללא אפשרות ערעור על כך. מערכת התכנית ורשת – 13 לא תשאנה באחריות בגין איחור במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה.

כללי:

 1. החלטות מערכת התכנית הן סופיות ובלתי ניתנות לערעור. מערכת התכנית ורשת – 13 לא יפצו, בכל אופן שהוא, משתתפים אשר השתתפותם בתכנית הסתיימה והם מוותרים על כל טענה ותביעה כלפיהן לשיפוי, פיצוי ו/או השבה.
 2. מערכת התכנית ורשת – 13 רשאיות לבצע שינויים בהוראות תקנון זה, בכל עת ומכל סיבה, על פי שיקול דעתן הבלעדי ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

תקנון התכנית ניתן לעיון גם במשרדי מערכת התכנית, טדי יזמות והפקות (1992) בע"מ, בשעות סבירות, ברח' הרוגי המלכות 7, תל אביב.