תקנון הצבעות "בחירת השורד האהוב", גמר "הישרדות עונה 4"

תקנון הצבעות "בחירת השורד האהוב", גמר "הישרדות עונה 4"

הישרדות 2020 לוגו

 

תקנון הצבעות "בחירת השורד האהוב", "הישרדות עונה 4"

 1. הגדרות
כהגדרתם בסעיף 4.2 להלן.   "אמצעי ההצבעה"
אפליקציית רשת הזמינה להורדה בחלק ממכשירי קצה דיגיטליים וככל ומתאפשרת הורדה של אפליקציות.   "אפליקציה"
אתר האינטרנט שכתובתו היא: www.reshet.tv.   "אתר האינטרנט של התכנית"
בחירת משתתף, באמצעות אמצעי הצבעה מסוים, את המתמודד המועדף עליו מבין המתמודדים, והכל בהתאם לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה (להלן - "המתמודד המועדף").   "הצבעת המשתתף" או "הצבעות המשתתפים"
חברת אבוט המאירי תקשורת בע"מ.   "המפיק"
אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4 להלן, שאינו נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה (כמפורט בסעיף 10.5 להלן), ואשר הצביע באמצעי הצבעה מסוים, בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה.   "המשתתף" או "המשתתפים"
פעילות ההצבעות נשוא תקנון זה.   "הפעילות"
"הישרדות", העונה הרביעית.

כהגדרתם בסעיף 9 להלן.

המתמודד בתכנית אשר קיבל את מספר ההצבעות הרב ביותר מתוך הצבעות המשתתפים בהתאם לתקנון זה.

 

  "התוכנית"

"הפרס/ים"

"זוכה הצבעות המשתתפים"

לרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.   "לרבות"
פרק הזמן, בו אמצעי ההצבעה (כולם או חלקם) יהיו פתוחים לביצוע הצבעות על ידי המשתתפים, כפי שיובא לידיעת המשתתפים באמצעים שייקבעו על ידי רשת ובהתאם להנחיות רשת. מועד ההצבעה, לרבות פרק הזמן של אותו מועד הצבעה, יקבע על ידי רשת ו/או המפיק, בין היתר, בהתאם למועד שידור פרק הגמר ובהתאם לכללי התוכנית. מובהר, כי בפרק הגמר עשוי להיות יותר ממועד הצבעה אחד וכי עשויים להיות, בהתאם לקביעת רשת, מועד הצבעה ייעודי לאמצעי הצבעה מסוים (במסגרתו רק אמצעי מסוים יהא פתוח להצבעות המשתתפים), והכל בהתאם לכללי התוכנית.   "מועד ההצבעה"
 10.09.2020   "מועד התחלת הפעילות"
כל אדם אשר נטל חלק בתכנית ואשר היווה את אחד "השורדים" בתכנית.   "מתמודד" או "מתמודדים"

 

"רשת מדיה בע"מ".     "עורכת ההצבעה"
החלק הראשון של הפרק הלפני אחרון של התוכנית שישודר בשידור חי בתאריך 12.09.2020 במסגרתו ייבחר המתמודד אשר יוכרז כזוכה הצבעות המשתתפים, הוא "השורד האהוב".   "פרק הגמר"
חברת רשת-מדיה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן - "משרדי רשת"), המשדרת את התוכנית ו/או מי מטעמה.   "רשת"
החל ממועד התחלת הפעילות ועד למועד שידור פרק הגמר של התוכנית או כל מועד אחר כפי שתקבע רשת וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת.

 

 

  "תקופת הפעילות"
 1. פרשנות
  • המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או הצבעה מסוימת (אחת או יותר), לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט של התוכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי תקנון זה.
  • כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
  • כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
  • בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ייבצעו דבר מסוים ו/או יחליטו בעניין מסוים ו/או ייקבעו עניין מסוים, בו מוקנית לרשת ו/או למפיק ו/או לעורכת ההצבעה, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, יפעלו רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה (או יחליטו שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ו/או מי מטעמם כאמור.
 2. כללי
  • מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות והצבעות המשתתפים החל ממועד תחילת הפעילות לקראת שידור פרק הגמר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט של התוכנית ובאפליקציה.
  • ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט של התוכנית ובאפליקציה.
  • משתתף יוכל לקחת חלק בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר), בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה ולעמידתו בתנאיו, והכל כמפורט בתקנון זה.
  • בעצם השתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה בכל הצבעה שהיא.
 3. תנאי ההשתתפות בפעילות ואמצעי ההצבעה
  • משתתף בפעילות יהא כל מי אשר, במהלך תקופת הפעילות, עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
   • הינו אדם בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לפעולות משפטיות (בהתאם למפורט בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962) או קטין אשר קיבל את ההסכמה של הוריו או של אפוטרופוסיו להשתתף בפעילות;
   • הינו אזרח ישראל הנמצא במועד ההצבעות בישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין והנמצא במועד ההצבעות בישראל;
   • עמד בכל תנאי תקנון זה; וכן,
   • הצביע (הצבעה תקינה (כהגדרתה להלן)) בתקופת הפעילות ובמועד ההצבעה, עבור המתמודד המועדף עליו, באמצעות אחד או יותר מאמצעי ההצבעה, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה (לרבות, למניעת ספק, הוראות סעיף2 להלן).
  • האמצעים באמצעותם כל משתתף יהא רשאי לבצע את הצבעת המשתתף הינם אחד או יותר מהאמצעים המפורטים להלן ו/או כל אמצעי אחר או נוסף עליו תחליט רשת במהלך תקופת הפעילות (להלן - "אמצעי ההצבעה"):
   • בחירת המתמודד המועדף, באמצעות האפליקציה (להלן - "בחירה באפליקציה"), בהתאם להוראות רשת (או מי מטעמה), כפי שתמסרנה או שתפורסמנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא, ואשר נרשמה ונתקבלה בבסיס הנתונים של האפליקציה, והכל ממכשירי קצה דיגיטלי אשר עליו מותקנת אפליקציית רשת. למען הסר ספק, בחירה באמצעות האפליקציה תתאפשר אך ורק באמצעות זיהוי חשבון פייסבוק או גוגל (ג'ימייל) פעיל וחוקי (כדוגמת: סמארטפון נייד, טאבלט, אייפד וכיו"ב) (להלן – "בחירה תקינה באפליקציה").
   • בחירת המתמודד המועדף, באמצעות האתר (להלן- "בחירה באתר") בהתאם להוראות רשת (או מי מטעמה), כפי שתמסרנה או שתפורסמנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא, ואשר נרשמה ונתקבלה בבסיס הנתונים של אתר "רשת". למען הסר ספק, בחירה באתר תתאפשר אך ורק באמצעות זיהוי חשבון פייסבוק או גוגל (ג'ימייל) פעיל וחוקי (להלן-"בחירה תקינה באתר").
  • הצבעת משתתף באמצעות בחירה תקינה באפליקציה ו/או בחירה תקינה באתר (ככל שאינן חורגות ממספר הצבעות המשתתף המותר, בהתאם למפורט בסעיף 7 להלן), אשר נעשו בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות אשר תתפרסמנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא, תכונה להלן, יחדיו - "הצבעה תקינה". למניעת ספק, הצבעה תקינה תהא אך ורק הצבעה אשר נקלטה כראוי בבסיסי הנתונים של האתר והאפליקציה.
  • כל הצבעה תקינה אחת (עד למספר ההצבעות המותר למשתתף מכל אמצעי הצבעה, בהתאם למפורט בסעיף 7 להלן), תזכה את המתמודד הרלוונטי בהצבעת משתתף אחת לעניין רשימת המתמודדים (כהגדרתה בסעיף 8.2 להלן).
  • למניעת ספק, מובהר, כי הצבעה תקינה, הינה אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש במסגרת הצבעת המשתתף.
 4. מועד ההצבעה
  • משתתף יהא רשאי להצביע באמצעות כל אחד מאמצעי ההצבעה, וזאת עד ולא יותר ממספר ההצבעות המקסימאלי המותר, כמפורט בסעיף 7 להלן, בגין כל אמצעי הצבעה. פעולת ההצבעה תתאפשר רק במהלך מועד ההצבעה. מובהר, כי הצבעת משתתף שלא בהתאם להוראות תקנון זה, ובכלל זה הצבעת משתתף לאחר סיום מועד ההצבעה ו/או הצבעת משתתף במספר הגבוה ממספר ההצבעות המקסימאלי המותר כאמור ו/או הצבעת משתתף שאינה הצבעה תקינה לא תשוכלל במכלול הקולות אשר ייזקפו לטובת המתמודד בתוכנית (כמפורט בסעיף 8 להלן).
  • מובהר, כי מועד ההצבעה, לרבות פרק הזמן של מועד ההצבעה, ייקבע בהתאם למועד שידור פרק הגמר ולשיקול דעתה הבלעדי של רשת. רשת תהא רשאית לשנות את מועד הצבעה, לקצרו, להאריכו ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם מועד ההצבעה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
 5. עלות ההצבעה

כל משתתף, בעצם השתתפותו בפעילות, מסכים ומאשר, כי כל הצבעת משתתף, בכל אמצעי הצבעה, אינה כרוכה בעלות כלשהי, למעט עלות גלישה סלולארית ו/או אחרת, בהתאם לתעריף מפעיל הגלישה (ככל שתהא). (לעיל ולהלן - "עלות הגלישה").

למניעת ספק, משתתף לא יהא זכאי, מכל סיבה שהיא לקבלת כל החזר באשר הוא לרבות בקשר עם עלות הגלישה בגין  ההצבעה, וזאת גם אם ההצבעה לא נחשבה כתקינה ו/או הכילה תוכן שגוי ו/או בוצעה שלא בטווח מועדי הצבעה פתוחה ו/או נפסלה; על רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ו/או על מי מטעמם לא תחול כל עלות הצבעה, מכל סיבה שהיא.

 1. מספר ההצבעות המותר
  • כל משתתף יהא רשאי להצביע עשר (10) פעמים סך הכל בכל יום באמצעות בחירה באפליקציה, ובנוסף גם עשר (10) פעמים סך הכל בכל יום באמצעות בחירה באתר.
  • יובהר, כי החל מההצבעה ה- 11 ביום ספציפי במהלך מועד ההצבעה של כל משתתף באמצעות בחירה באתר או לחילופין החל מההצבעה ה-11 ביום ספציפי במועד ההצבעה של כל משתתף באמצעות בחירה באפליקציה, לא תיספרנה הצבעות המשתתף האמורות במניין ההצבעות של המתמודד המועדף בתוכנית (כאמור בסעיף 8 להלן). לשם ההבהרה: משתתף יוכל להצביע למתמודד מועדף עד ולא יותר מ-עשר פעמים (10) ביום ספציפי באמצעות בחירה באתר וכן עשר פעמים (10) ביום ספציפי באמצעות בחירה באפליקציה.
 2. תוצאות ההצבעה
  • בתום מועד ההצבעה, ירוכזו, ימוינו (בהתאם לשמות המתמודדים הרלוונטיים) וישוכללו, באמצעות תוכנת המחשב, כל ההצבעות התקינות, אשר הגיעו ונקלטו בבסיס הנתונים באתר ובאפליקציה, במסגרת אותה ההצבעה), והכל בהתאם להוראות תקנון זה ולכללי התוכנית (להלן - "שכלול ההצבעות").

למניעת ספק, בשכלול ההצבעות לא תיכללנה הצבעות משתתף שלא נקלטו בבסיס הנתונים באתר ובאפליקציה מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה שבו ההצבעות נשלחו במהלך מועדי ההצבעה בהתאם להוראות תקנון זה) ו/או הצבעות שאינן הצבעות תקינות, ולמשתתף אשר שלח את אותה הצבעה (אחת או יותר) ו/או מי מטעמו לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך, לרבות לעניין עלות ההצבעה.

 • במועד ההצבעה, בהתאם לשכלול ההצבעות, כל המתמודדים (אשר משתתפים בהצבעה, בהתאם לכללי תקנון זה) ידורגו ברשימה אחת - מהמתמודד אשר קיבל את מספר ההצבעות הגבוה ביותר ועד המתמודד אשר קיבל את מספר ההצבעות הנמוך ביותר (להלן - "רשימת המתמודדים").
 • המתמודד אשר זכה למספר ההצבעות התקינות הגבוה ביותר עד לסגירת מועד ההצבעה בפרק הגמר, יוכרז כזוכה הצבעות המשתתפים.
 • למניעת ספק, שכלול ההצבעות ועריכת רשימת המתמודדים, ייעשה אך ורק בהתאם לבסיס הנתונים באתר ובאפליקציה (כאשר אך ורק ההצבעות התקינות אשר תיקלטנה בתוכנת המחשב תחייבנה לעניין זה), אשר תיחשב כאמינה, מדויקת ומחייבת לכל דבר ועניין בקשר עם הפעילות וההצבעות, ולמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם בסיס הנתונים, הנתונים אשר נקלטו בה ו/או שכלול ההצבעות ו/או רשימות המתמודדים.
 • בכפוף לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה, הודעת רשת בנוגע למתמודד אשר הינו בעל מספר ההצבעות הנמוך או הגבוה ביותר (ובהתאמה - על דירוגו ברשימת המתמודדים), תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. ההודעה האמורה תיעשה באופן אשר יקבע על ידי רשת, ובלי שתחול על רשת כל חובה לספק כל פרט מידע בקשר עם מספר ההצבעות התקינות, שכלול ההצבעות ו/או רשימות המתמודדים ו/או בחירת אמצעי ההצבעה.
 • רשת תהא רשאית לפסול הצבעות משתתפים אשר נעשו על ידי משתתף אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות (המפורטים בסעיף 4 לעיל) ו/או לא עמד בהוראה אחרת מהוראות תקנון זה ו/או הצבעות אשר התקבלו באמצעות אמצעי הצבעה מסויים בכללותו (להלן - "הצבעה פסולה").

 

 • בהתאם לכללי התוכנית, בכל מקרה שבו הצבעה פסולה (אחת או יותר) תיפסל, כאמור בסעיף 8.6 לעיל, רשת ו/או המפיק יקבעו האם יתבצע שכלול הצבעות חדש (והוראות סעיף 8 תחולנה על שכלול ההצבעות החדש האמור, בשינויים המתחייבים) (להלן - "השכלול החדש") או האם שכלול ההצבעות יהא תקף על אף פסילת הצבעה פסולה (אחת או יותר), והכל בין אם ההצבעה הפסולה נפסלה לפני ההכרזה על זוכה הצבעת המשתתפים ובין אם לאחר הכרזה כאמור. בכל מקרה שבו יקבע על ידי רשת ו/או המפיק כי יתבצע שכלול חדש, לאחר ביצוע השכלול החדש יקבע על ידי רשת האם, בהתאם לתוצאות השכלול החדש, זהות המתמודד אשר הוכרז כזוכה הצבעת המשתתפים, השתנתה, ותוצאות השכלול החדש תחייבנה לעניין זהות המתמודד אשר יוכרז כזוכה הצבעת המשתתפים של התוכנית לכל דבר ועניין, לרבות לעניין כל הטבה שאותו מתמודד יקבל במסגרת התכנית ובהתאם לתקנון זה

למניעת ספק, המשתתף אשר ביצע את ההצבעה הפסולה לא יהיה זכאי לקבלת כל פיצוי ו/או שיפוי מאת רשת.

 • בלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית, לבטל את הפעילות ו/או הצבעה מסויימת ו/או אמצעי הצבעה מסויים, כולה או חלקה (לרבות לבטל הצבעה מסוימת (אחת או יותר), בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטת רשת ו/או עורכת ההצבעה. במקרה של ביטול הפעילות ו/או ביטול הצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או אמצעי הצבעה, קביעת) זהות המתמודד אשר יוכרז כזוכה הצבעת המשתתפים בתוכנית תעשה בהתאם לכללי התוכנית ולשיקול דעת רשת.

למניעת ספק, ובלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8 זה לעיל, מובהר, כי יראו בהצבעת משתתף כהצבעה פסולה, והצבעתו תיפסל גם בכל מקרה שבו רשת תסבור, כי המשתתף ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 8.7 זה לעיל ו/או כי השתתפותו לא הייתה השתתפות אישית, ו/או במקרה שבו סברה רשת כי השתתפות המשתתף נעשתה תוך ניסיון לבצע מעשה שאינו כדין ו/או הטייה לא ראויה של הליך ההצבעה, ובמקרה כאמור תחולנה הוראות סעיף 8.7 לעיל ו/או 8.8 זה.

 1. הפרס/ים
  • בתום תקופת הפעילות ייבחר המתמודד אשר קיבל את כמות ההצבעות הגדולה ביותר במניין כולל של הצבעות המשתתפים, ויזכה בפרס הנתון להחלטת רשת. כמו כן, יובהר כי הפרס נתון לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או ההפקה והן רשאיות לשנותו בכל עת, ולמשתתפים, לרבות הזוכה הצבעות המשתתפים, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
  • המשתתף מצהיר ומאשר כי הוא מודע לכך שלא יהיה זכאי לכול פרס בגין השתתפותו בפעילות וכי הפרס הינו לזוכה הצבעות המשתתפים, שהינו אחד ממתמודדי התוכנית בלבד.
  • מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה.
  • לזוכה הצבעות המשתתפים אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות, למכור, להעביר ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
  • הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי זוכה הצבעות המשתתפים.
  • הפרס יימסר לזוכה הצבעות המשתתפים על ידי רשת במשרדי רשת עד 60 ימים ממועד תום שידור פרק הגמר של התכנית, ובלבד שעמד בכל תנאי ודרישות תקנון זה בקשר עם חלוקת הפרס.
  • מובהר כי למעט הענקת הפרס לזוכה הצבעות המשתתפים על ידי רשת כאמור בסעיף 9.6 לעיל בכפוף להוראות תקנון זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רשת ו/או נותנת החסות לא תהיינה אחראיות בגין הפרס לרבות בגין טיבו ו/או  אספקתו, ובגין כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה הצבעות המשתתפים ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל, ביטול, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום.
  • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה כאמור בתקנון זה ולא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
  • למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שזוכה הצבעות המשתתפים לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית זוכה הצבעות המשתתפים בוטלה ו/או עקב כך שזוכה הצבעות המשתתפים ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם.
  • האחריות למימוש הפרס, היא של זוכה הצבעות המשתתפים. על זוכה הצבעות המשתתפים מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת לא תישא באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בה.
  • עורכת הפעילות ו/או רשת לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.
  • כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על זוכה הצבעות המשתתפים בלבד ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.
 2. הוראות כלליות לעריכת הפעילות ולהשתתפות בה
  • למניעת ספק, ובלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות ובכל הצבעה, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על כל משתתף חל איסור מוחלט להשתתף בפעילות ו/או בהצבעה באמצעות אדם אחר.
  • למען הסר ספק, ועל אף האמור בסעיף 10 זה, רשת תהא רשאית לשיקול דעתה הבלעדי: לשנות את הליך ההצבעה; לשנות את אמצעי ההצבעה (כולם או חלקם); לשנות את המשקל שיינתן להצבעות המשתתפים ו/או את המשקל שיינתן לכל אחד מאמצעי ההצבעה ו/או להוריד או להעלות את מספר ההצבעות המותר בכל אחד מאמצעי ההצבעה ו/או להוסיף, לבטל, לשנות ולהוסיף מנגנונים שונים בקשר עם הליך ההצבעה ובכלל.
  • פרטיהם של המשתתפים בפעילות ובכל הצבעה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת, אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה. המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי רשת תהא רשאית לפרסם את שמו המלא ופרטים מזהים נוספים אודותיו, כפי שהוזנו ו/או נקלטו במסגרת ההשתתפות בהצבעה (ככל שהוזנו ו/או נקלטו), בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה רשת תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים במהלך שידור טלוויזיוני של פרקי התוכנית או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באפליקציה ו/או באתר האינטרנט של התכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים, וכי למשתתף לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או ההפקה בעניין זה.
  • כמו כן מצהיר המשתתף כי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור. למניעת ספק, מובהר, כי מתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת, למערכת האתר ו/או הפקת התוכנית אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנשלחו.
 3. שונות
  • רשת ו/או עורכת ההצבעה ו/או המפיק ו/או מי מטעמם יהיו האחראים היחידים לביצוע כל שלב משלבי הפעילות וההצבעות, ובכלל זה פרסום תקנון זה, ביצוע כל הצבעה, שכלול הצבעות ופרסום תוצאות כל הצבעה, והכל כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל עורכת ההצבעה בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של הפעילות ו/או של כל הצבעה.
  • למניעת ספק ובלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי לרשת מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או להצבעה ו/או לאמצעי ההצבעה, וכן כי רשת תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות ו/או להצבעה ו/או לאמצעי ההצבעה (לרבות במקרה שבו העניין (או חלק מהעניין) לא מוסדר במפורש בתקנון זה, מכל סיבה שהיא), ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות ו/או הצבעה, את מועד ההצבעה (לרבות פרק הזמן שלו) ואת תקופת הפעילות, את זהות המתמודד אשר יוכרז כזוכה הצבעת המשתתפים, את מועד התחלת וסיום השתתפות המשתתפים בהצבעה, וכן רשת תכריע בכל מקרה של הפרת תקנון זה, ובכלל זה לעניין הצבעות פסולות, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות ו/או כל הצבעה, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות רשת כאמור בתקנון זה, בכלל, וכאמור בסעיף 2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
  • רשת שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי רשת (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עילת הערעור. במקרה שבו קיבל המשתתף רשות לערער, רשת תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת ספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף 3 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.
  • בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה.
  • ההשתתפות בפעילות ובהצבעות אסורה על המתמודדים, מנהלי ועובדי רשת, עורכת ההצבעה, המפיק ובני משפחותיהם (בני זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).
  • בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות ו/או ההצבעה ו/או אמצעי הצבעה (אחד או יותר) ו/או לשנות את תנאי הפעילות ו/או הצבעה (אחת או יותר), ו/או לשנות את מועדי הפעילות ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות, את מועד ההצבעה ו/או מועדים אחרים, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה שבו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בפעילות ו/או בהצבעה ו/או אשר ישפיעו על תוצאות ההצבעה, ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש, לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה שבו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או מכל סיבה אחרת.
  • כל משתתף מסכים בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), כי בכל מקרה שבו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף6 לעיל, לא יהיו למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה, כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט של התוכנית ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת ספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון זה אשר יחייבו את המשתתפים.
  • למניעת ספק, המפיק שומר לעצמו את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה (כולה או חלקה).
  • ההשתתפות בפעילות ובהצבעה הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ורשת ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין, בפעילות ובהצבעות.
  • כל משתתף, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה, מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות ובהצבעה כפופה לזמינות ולתקינות האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה, ובכללם רשת האינטרנט, רשת הטלפוניה והסלולאר ואתר האינטרנט של התוכנית, על כל מרכיביהם. רשת לא תהיה אחראית לתקינותם של האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה (בכללם רשת האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית ו/או האפליקציה), על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית ו/או האפליקציה ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים ו/או למי מטעמם במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את ההצבעה ו/או לשנות את מועדה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל בלי שהדבר יקנה למשתתפים ו/או למי מטעמם כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או הצבעת המשתתף ו/או הביצוע ו/או מניעת השתתפותו בהצבעה.
  • על אף מאמצי רשת, עלולות להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב, רשת האינטרנט ורשת הטלפוניה והסלולאר, כאמור בסעיף 10 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות וההצבעה, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת (או שלא תנקוט), אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ומסכים לכך שלא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
  • בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 11 זה לעיל, בכל מקרה שבו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות הטכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני: info@reshet.tv. בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית האמורה.
  • בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי בתקופת הפעילות ו/או במועד ההצבעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת.
  • המשתתפים ו/או מי מטעמם פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או כל פגם אחר בפעילות ו/או בהצבעה. כן, המשתתפים ו/או מי מטעמם פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה.
  • רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעותCOOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים.
  • רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע"י המשתתף במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת.
  • כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעילות ו/או ההצבעות יחולו (ככל שיחולו) על המשתתפים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדיים.
  • בכל מקרה שבו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה ולרבות אם יתברר כי השתתפותו נעשתה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות או (לפי העניין) את הצבעתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) הצבעתו כאמור, וזאת בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
  • המשתתף ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
  • הדין החל בכל הנוגע לפעילות, להצבעה ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, להצבעה, ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.


בברכה,

 

רשת-מדיה בע"מ