תקנון שיתוף פעולה טיסות סודיות - אהרוני וגידי

תקנון פעילות 'ממליצים על מסעדות' ע"י חברת טיסות סודיות בע"מ

Whatsapp Image 2020 03 01 At 1

להלן:"טיסות סודיות" או "החברה"
1 .הגדרות
"פעילות" פעילות הגולשים בעמוד הפייסבוק "טיסות סודיות",
הכוללת שיתוף ממסעדה מרחבי העולם.
"משתתף" גולשים, עוקבי "טיסות סודיות" בפייסבוק אשר יעלו
פוסט שעומד בתנאי ההשתתפות.
"ספקית הפרס" טיסות סודיות בע"מ
"הפרס" הזמנת כרטיסי טיסה או לינה במלון בשווי של עד
$2000
2 .פרשנות
1.2 .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין .
2.2 .החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
3 .הפעילות - כללי
1.3 .החל מיום ה-20.03.01 ועד ה-20.03.08 בשעה 00:16 ,ניתן יהיה להשתתף בפעילות
באמצעות העלאת פוסט פייסבוק שעומד בתנאי ההשתתפות.
2.3 .החברה תהא רשאית לקצר או להאריך את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.3 .מטרת הפעילות היא העלאת פוסט עם המלצת מסעדה בחו"ל על פי הוראות התחרות.
הפוסט יעלה בפרופיל הפייסבוק האישי של המשתתף.
4.3 .כל גולש יוכל להעלות מספר פוסטים ללא הגבלה בתחרות, אך יוכל לזכות פעם אחת בלבד.
5.3 .החברה רשאית למחוק או לערוך כל תוכן שייכתב/יועלה ע"י הגולש לעמוד החברה לרבות
תמונה פוגענית או המכילה אלמנטים בוטים, פרסום, תוכן "ספאם" או כל תוכן אחר שאינו
מכבד את תקנון התחרות. השתתפותו של גולש שהעלה תוכן מסוג זה לעמוד תיפסל והוא
יורחק באופן זמני, או לצמיתות מן העמוד. החברה רשאית לעשות זאת בכל עת ובכל פרק
של התחרות.
4 .השתתפות בפעילות וקבלת הפרס
1.4 .המשתתף יפעל על פי ההוראות התחרות.
2.4 .המשתתף יעלה פוסט פומבי/Public בפרופיל פייסבוק האישי הכולל המלצה על מסעדה,
יש לצרף תמונות ו\או סרטון.
3.4 .יש לתייג את עמודי הפייסבוק של "טיסות סודיות" ו-"המסע המופלא של אהרוני וגידי"
בפוסט שיעלה בפרופיל האישי.
4.4 .סרטון יהיה עד 60 שניות!
5.4 .נקודות בונוס ינתנו על שילוב של אהרוני וגידי, מקוריות והשקעה.
6.4 .בחירת הזוכה תעשה על ידי מייסדי "טיסות סודיות" ועל פי שיקול דעתם הבלעדי לכל
דבר ועניין.
7.4 .בתוך עשרה ימי עבודה מתום תקופת ההשתתפות, יוכרז הזוכה בעמוד "טיסות סודיות"
8.4 .בפעילות יזכה זוכה אחד, בפרס אחד.
5 .הפרס
1.5 .הפרס יכלול הזמנת כרטיסי טיסה ו\או לינה במלון בשווי כולל של עד 2000 $על ידי
"טיסות סודיות".
2.5 .לזוכים יהיו 60 מיום הזכיה ולא יאוחר מ-20.05.15 לבחור את תאריכי ויעד החופשה.
3.5 .לצורך מימוש הפרס, הזוכה יתבקש להעביר עם זכייתו שם מלא, כתובת אימייל, מספר
טלפון נייד וצילומי דרכון של הנוסעים תוך 24 שעות.
4.5 .החברה ו/או מי מטעמה תודיע לזוכה בפעילות על זכייתו עד עשרה ימי עבודה מתום
קביעת זהות הזוכה. הודעה תימסר לזוכים באמצעות פרסום בפייסבוק. במידה והזוכה
בפעילות לא ימסור לחברה פרטים מזהים למימוש הפרס, בתוך 24 שעות מהמועד
שיתבקש לכך, הזוכה יאבד את זכאותו לזכייה בפרס, והחברה תפנה להענקת הפרס למדורג
הבא בתחרות וחוזר חלילה.
5.5 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות
ערעור על כך. החברה לא תישא באחריות בגין איחור במימוש הזכייה ו/או בעיות
במימושה.
6.5 .הזכייה בפרס במסגרת התחרות הנה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי,
החלפה או המרה.
7.5 .החברה שומרת לעצמה את האפשרות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך כספי שיבחר על
ידה באם מכל סיבה הפרס המקורי אינו נמצא במלאי ו/או נמנע מהחברה לספק אותו
מסיבה כזו או אחרת.
8.5 .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה של זוכה הפרס באחד מתנאי תקנון זה
עלולה לעכב ו/או לבטל את מימוש הפרס.
9.5 .מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,החברה תהא רשאית שלא למסור את
הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
10.5 .החברה שומרת לעצמה את האפשרות למנוע את הפרס ממשתתף במידה ותמצא פגם
באופן התנהלותו בתחרות, ולהעביר את הפרס למשתתף אחר במקרה.
6 .כללי
1.6 .בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או
הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף מאשר לחברת
טיסות סודיות בע"מ להשתמש בשמו, בתוכן שהעלה ולתייגו בפוסטים עתידיים.
2.6 .משך הפעילות, לרבות מספר ימי הפעילות ייקבעו על ידי החברה על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא זכות ערעור .
3.6 .החברה רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה לרבות שינויים
סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
4.6 .החברה תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר
במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר
במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל
טענה בשל כך.
5.6 .ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי החברה ובני משפחותיהם.
6.6 .למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף
לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או
בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך
הפעילות.
7 .שונות
1.7 .ככל והוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי,
הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין .
2.7 .לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע
מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד,
ללא כללי ברירת הדין שבו.
3.7 .החברה שומרת על זכותה, לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל
עת, ללא כל הודעה מראש למשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה,
כלפי החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים
ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.
4.7 .תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בתחרות וההשתתפות
בתחרות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.
5.7 .לרשת מדיה אין כל אחריות על פעילות של חברת טיסות סודיות בע"מ
6.7 .פלטפורמת פייסבוק איננה שותפה או צד בפעילות זו של חברת טיסות סודיות בע"מ