תקנון העלאת מתכון ליאמיז

יאמיז אוכל, יאמיז מתכונים
1. הגדרות "אתר" - אתר יאמיז אשר כתובתו reshet.tv/yummies ואפליקציית רשת הזמינה להורדה בפלאפונים חכמים. "בני משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. "זוכה" ו/או "זוכים" - משתתף, אשר פרטיו גלויים כמפורט בתקנון זה וכפי שיפורסם באתר ואשר שלח מתכון מקורי, כמפורט להלן בתקנון זה, ואשר המתכון ששלח נבחר להופיע באתר, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. "הפעילות" - פעילות אשר תוצג באתר זה החל מתאריך 20.8.2017 ואשר במסגרתה יוזמנו המשתתפים לשלוח מתכונים לאתר יאמיז. "המשתתף" ו/או "המשתתפים" - כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן, במצטבר; עומד בתנאי הכשירות לפעילות, העלה מתכון לאתר, צירף פרטים אישיים כמבוקש וכן, כל מי שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן. "המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה" - משתתף בפעילות ואשר המתכון ששלח נמצא ראוי להופיע באתר והכול בהתאם למפורט בתקנון זה. "הפרטים האישיים" - פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ועורכת הפעילות. "לרבות" - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "רשת" - חברת רשת - מדיה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"). "תקופת הפעילות" - החל מתאריך 20.8.2017 (מועד תחילת הפעילות) ועד שתודיע "רשת" על סיום הפעילות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. ייתכנו שינויים בתקופת הפעילות וזו תעודכן מעת לעת, לשיקול דעתה של "רשת". "המתכון הנבחר" - המתכון, שנבחר כמתאים להופיע באתר יאמיז, בהתאם לשיקול דעתה וכפי שנקבע על ידי המערכת. 2. פרשנות 2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון. 2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו. 2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע. 3. כללי 3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר רשת ו/או באתר יאמיז. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת ו/או באתר יאמיז ו/או באתר רשת והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע. 3.2 המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה והכל, כמפורט בתקנון זה. 3.3 בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות שליחת המתכון, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע משליחת המתכון למערכת האתר. 3.4 רשת ו/או מערכת אתר יאמיז שומרות על זכותן לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המועמדים לזכייה ו/או את המתכונים בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. 4. תנאי ההשתתפות בפעילות 4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר: 4.1.1 שלח מתכון מפורט הכולל מתכון, תיאור מתכון, תמונות וסרטונים, זמן הכנה, מס' מנות, רשימת מרכיבים ואופן ההכנה. 4.1.2 צירף את פרטיו האישיים כמבוקש; 4.1.3 עמד בכל הוראות תקנון זה. 4.2 המשתתף מתחייב שלא להעלות תכנים לאתר רשת ו/או לאתר יאמיז, אלה מן התכנים הבאים: • כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור. • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש. • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש. • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם. • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם. • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט. • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. • כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים. • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט. המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת. 4.3 המשתתף מצהיר ומתחייב כי העלאת המתכון מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" ו/או להפקה לעשות שימוש במתכון וכן לפרסמם באתר "רשת" ו/או באתר יאמיז ו/או בכל מדיה ופלטפורמה אחרת. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מערכת האתר. 4.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים במתכון, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בזכותו של כל צד ג' שהוא, לרבות, בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור. 4.5 למניעת ספק, מובהר, כי העלאת המתכון, ומתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת, למערכת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או במתכון שנשלחו. 4.6 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות שליחת המתכון, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם שליחת המתכון ו/או הפעילות (להלן – "פרטי הפעילות"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף ‎7.5 להלן). 5. עריכת הפעילות ותוצאותיה 5.1 רשת היא בעלת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות באתר ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה. 5.2 במהלך תקופת הפעילות יוזמנו הגולשים לשלוח לאתר יאמיז מתכונים מקוריים פרי יצירתםמתוך המתכונים שיישלחו, תבחר מערכת האתר את המתכונים הראויים להופיע באתר וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקריטריונים השמורים עימן. 5.3 למען הסר ספק, רק מתכונים אשר ייקלטו בפועל על ידי המערכת ואשר כוללים פרטים של המשתתף אשר מאפשרים פנייה למשתתף, תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המתכונים שיועלו לאתר, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר ו/או רשת בקשר לכך. 5.4 המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי לא כל המתכונים יימצאו ראויים לעלות לאתר. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בקשר לכך. 5.5 שמות שולחי המתכונים, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת ו/או מערכת האתר אשר תהא רשאית לפרסם את שמם של המועמדים לזכייה בטלוויזיה, ובאתר האינטרנט ו/או באתר הפייסבוק של התכנית ו/או בעמוד הפייסבוק של "רשת". בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל משתתף לאמור לעיל. 5.6 רשת ו/או ההפקה תהיינה רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בכפוף לכל דין, בשמות שולחי המתוכנים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל משתתף מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר). 5.7 למען הסר ספק, המתכון וכן כל חומר נלווה לו אשר יועלה לאתר, לרבות צילומים, יהיו בבעלות בלעדית של "רשת" ו/או מערכת האתר, אשר יהיו רשאים לעשות בהם כל שימוש מכל סוג שהוא, לרבות, שידור, הפצה, מסחור והכל, בכל פלטפורמה, קיימת ו/או עתידית, ללא כל הגבלה, לרבות, ללא הגבלת מקום ו/או זמן, והמשתתף מסכים כי לא תהא לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בקשר עם האמור. בנוסף על האמור, מודע ומסכים המשתתף, כי לא יהא זכאי לכל תמלוג ו/או תמורה מכל סוג שהוא, בקשר עם המתכון ו/או הצילום ו/או כל חומר נלווה למתכון (באשר יהיו) ו/או כל שימוש בהם. 5.8 "רשת" לא תישא בכל אחריות בגין פרסום המתכון ובגין כל נזק, מכל סוג שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם פרסום המתכון. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם פרסום המתכון. 5.9 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא ראשית שלא לפרסם את המתכונים, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. 6. שונות 6.1 מערכת האתר תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת ורשת תהא האחראית לפרסום תקנון זה. כמו כן, תטפל מערכת האתר בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות. 6.2 רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון. 6.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.2 לעיל, רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר פרסום המתכון, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך משלוח הודעות התוכן ו/או בקביעת המתכונים הראויים לפרסום, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון). 6.4 תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת ו/או מערכת האתר והכרעות רשת ו/או מערכת האתר בכל נושא ועניין הנוגע לפעילות נשוא תקנון זה, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים. 6.5 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת ובני משפחותיהם. 6.6 רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או מערכת האתר ו/או מכל סיבה אחרת. 6.7 כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 6.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר האינטרנט ו/או באתר הפייסבוק ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים. 6.8 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת לא תהא אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה. 6.9 המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת לא תהא אחראית לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות. 6.10 על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 6.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד. 6.11 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה. 6.12 עורכת הפעילות ו/או רשת לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה. 6.13 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעילות, יחולו על הזוכים בלבד ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. 6.14 רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים. 6.15 רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת. 6.16 למען הסר ספק, אין באמור בסעיפים 6.15 ו – 6.16 בכדי לגרוע מתקנון אתר "רשת" ו/או מדיניות הפרטיות כפי שמפורסמים באתר "רשת" ואלו יוסיפו לחול. 6.17 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי. 6.18 הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסויימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.