רבש"צ

רבש"צרבש"צ
רבש"צ
רבש"ץ- רכז ביטחון שוטף צבאי - אחראי על אבטחת ישוב בשגרה ובחירום עד הגעת כוחות צה"ל או משטרה. עליו מוטל התפקיד להיות חולית הקישור בין גורמי ביטחון אזוריים וחירום כלליים, היישוב ותושביו. את שכר הרבש"צים מממן משרד הביטחון מתקציבו. הרבש"צים ממלאים את תפקידם מתוקף כתב מינוי, הניתן להם מאת מפקד החטיבה המרחבית (חטמ"ר), אשר בגזרתה הם פועלים. המינוי ניתן בהתאם לצו בדבר הסדרת השמירה ביישובים.