תקנון הישרדות עד הבית

לוגו הישרדות עונה 2

להלן תקנון הרשמה למועמד המעוניין לקחת חלק בתהליך הרישום והמיון (שיכלול ראיון טלפוני ו/או כל שלב אחר ו/או נוסף לפי החלטת ההפקה (כהגדרת מונח זה להלן) להשתתפות בפעילות "הישרדות עד הבית", הכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה להלן ולשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה (כהגדרת מונח זה להלן) (להלן, בהתאמה: "הנרשמ/ים" ו-"הפעילות"; הליך הרישום והמיון לפעילות יכונה להלן, בהתאמה: "ההרשמה" ו"המיון"). הפעילות תכלול השתתפות בסרטונים קצרים המיועדים לשידור על ידי רשת מדיה בע"מ (בפלטפורמות הדיגיטליות ו/או בכל פלטפורמה אחרת), ואשר יופקו על ידי חברת הפקה לבחירתה של "רשת" (להלן, בהתאמה: "סרטונים" "רשת" ו- "חברת ההפקה") ("רשת" וחברת ההפקה יכונו להלן ביחד ולחוד: "ההפקה"), הכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה להלן ולשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

הנרשמים אשר ייבחרו על ידי ההפקה، בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולפי הוראות תקנון הרשמה זה להשתתף בסרטונים יכונו "המשתתפים".

ההרשמה מהווה את השלב הראשוני במיון להשתתפות בסרטונים. ההרשמה תתבצע באמצעות חתימתך על טופס הרשמה זה ומילוי כל הפרטים הנדרשים לכך בשאלון המהווה חלק בלתי נפרד מההרשמה (הכול בהתאם למפורט להלן) (להלן: "השאלון") ושליחת קטע וידאו (בן עד דקה אחת (1)) אשר יצלם וישלח הנרשם ואשר בו יסביר מדוע הוא המתאים ביותר להתמודד במשימת "הישרדות עד הבית" (להלן: "הווידאו"). מובהר, שכדי לסיים בהצלחה את ההרשמה יהא על כל נרשם לקיים את כל שלבי ההרשמה, כמפורט בטופס הרשמה זה.
מובהר, כי ההרשמה ו/או השלמת ההרשמה ו/או השתתפות במיון ייעשו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
אין ולא יהא בעצם ההזמנה של מי מהנרשמים להשתתף במיון כדי לחייב את ההפקה לאפשר לאותו נרשם להשתתף בפעול במיון, לערוך לו ראיון טלפוני.
מובהר כי, אין באמור כדי לחייב את ההפקה להפיק ו/או לשדר את הסרטונים בכל שלב.
מובהר, כי ההרשמה למיון תהא פתוחה גם לגורמים אשר לא ביצעו את ההרשמה, וכי בנוסף, ההפקה תהא רשאית להזמין להשתתף במיון ו/או בקפסולות גורמים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, ויתכן כי על ההרשמה והשתתפות גורמים אלה יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
טופס הרשמה זה הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינו מופנה באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.
ההרשמה פתוחה לכל אדם מעל גיל 18, אשר הינו אזרח ישראלי (או הזכאי לקבל אזרחות ישראלית על פי חוקי מדינת ישראל) אשר רוצה לקחת בסרטונים ולבצע במסגרת זו משימות אשר מהותן ואופיין ייקבע על ידי ההפקה לפי שיקול עתה הבלעדי, על כל המשתמע מכך.
ההרשמה תהא פתוחה החל מיום 8.6.2017 ועד ליום 20.6.2017 (כולל). ההפקה תהא רשאית, לקבוע כי ההרשמה תהיה פתוחה עד למועד מוקדם או מאוחר למועדים האמורים לעיל, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה. למניעת ספק, מובהר כי מועדי בחירת המשתתפים, כולם או חלקם, על ידי ההפקה ייעשה בכל מועד שייקבע על ידי ההפקה, ובכלל זאת ייתכן כי חלק מהמועמדים ייבחרו במהלך תקופת ההרשמה.
על כל המעוניין להירשם למיון לבצע את ההרשמה במלואה, על כל שלביה, בהתאם למפורט להלן:
(i) הרשמה באתר האינטרנט בכתובת reshet.tv במסגרתה יידרש הנרשם למלא באופן מדייק נכון ומלא את השאלון אשר יכלול גם את פרטיו האישיים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, תאריך לידה (לרבות שנת לידה), מספר תעודת זהות, מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, מענה על השאלות שיוצגו למשתתף במסגרת ההרשמה לפעילות וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה. מבלי לגרוע מהאמור, על כל נרשם לאשר ולהסכים לתנאי טופס הרשמה זה באמצעות סימון "משבצת הסימון" באתר האינטרנט, שלצידה כיתוב המציין כי הנרשם קרא והסכים לתנאי טופס הרשמה זה (להלן – "אישור טופס ההרשמה");
(ii) צירוף ושליחת הווידאו.
(iii) קבלת הודעת אישור, אשר תופיע בעמוד ההרשמה, במסגרת ההרשמה, כאמור לעיל המודיעה כי ההרשמה נקלטה על ידי ההפקה;
למניעת ספק, מובהר, כי אין באמור בטופס הרשמה זה לעיל, כדי לגרוע מאפשרות ההפקה לשנות, להוסיף או להוריד שלבים משלבי ההרשמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הרשמתו של כל נרשם תהא תקפה רק במקרה סיים את ההרשמה, על כל שלביה, ועמד בכל תנאיה, והכל בהתאם לקביעת ההפקה כאמור לעיל.
בכל מקרה בו לא קיבל נרשם אישור בעמוד ההרשמה, בדבר קליטת הרשמתו הראשונית במועד ביצוע ההרשמה הראשונית על ידו, מכל סיבה שהיא, עליו לפנות להפקה בגין כך באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת Operator@reshet.tv
למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע ההרשמה, באופן מדויק ומלא, על כל שלביה על ידי הנרשם, הינו אך ורק באחריותם של הנרשמים. להפקה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש (לרבות שיבושים ו/או הפרעות טכניות ולרבות לעניין קבלת הודעות הדואר האלקטרוני האמורות לעיל) בביצוע ההרשמה, ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך.
בטרם הגשת טופס הרשמה זה, על כל נרשם לעיין היטב בהליך ההרשמה המפורט לעיל ולהלן.
למניעת ספק, מובהר, כי מילוי השאלון וכן כל הפרטים הנדרשים במסגרת הליך ההרשמה באופן מלא, נכון ומדויק מהווה שלב בלתי נפרד מהליך ההרשמה, לכן בעת מסירת כל פרט ו/או בעת מתן מענה על כל שאלה, יש להקפיד להשיב תשובות מלאות, נכונות, מדויקות וישרות. טופס הרשמה זה ו/או כל טופס נוסף ו/או אחר בקשר עם ההרשמה ו/או המיון שלא ימולאו בהם או (לפי העניין) לא יימסר במסגרתם כל הפרטים באופן האמור (לרבות במקרה בו יוחסרו פרטים) ייפסלו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובמקרה כאמור הנרשם אשר הגישם לא יהיה זכאי להשתתף בהרשמה ו/או (לפי העניין) לא יהיה זכאי להשתתף במיון ו/או (לפי העניין) לא יהיה זכאי להשתתף בסרטונים. מובהר כי אין בקיום תנאי טפסי ההרשמה והגשתם להפקה, כנדרש, לרבות בעצם שליחת הווידאו, כדי להבטיח את השתתפות הנרשם במיון ו/או בסרטונים ובכלל זה, את זימון הנרשם למיון.
למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בטופס זה לעניין שיקול דעת ההפקה לעניין השתתפות הנרשמים בהרשמה ו/או הזמנה להמיון ו/או השתתפותם בו, מילוי טופס ההרשמה מספר פעמים על ידי אותו נרשם, אינו מזכה את הנרשם במספר זימונים למיון.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המתאימים ביותר להשתתף בסרטונים מתוך הנרשמים אשר סיימו את ההרשמה (ובכלל זה הגישו את השאלון ואת הווידאו), כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף במיון ומבין הגורמים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של משתתפים מבין הנרשמים ו/או המוזמנים למיון, אשר ישתתפו בסרטונים.
מבלי לגרוע מהאמור בטופס הרשמה זה לעיל ולמניעת ספק, מובהר, כי כל ההחלטות הנוגעות להרשמה, למיון ולסרטונים תהיינה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובכלל זה, להפקה שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע להזמנת נרשמים למיון (ככל שיוזמנו), לאלו אשר יעברו את המיון. מובהר, כי החלטות ההפקה, לרבות ההחלטות המפורטות בטופס הרשמה זה תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.
ההפקה אינה ולא תהיה אחראית לטופסי הרשמה ו/או לשאלונים ו/או לווידאו שלא מוענו נכון ו/או שלא מולאו נכון, כמו כן, ההפקה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש השאלון ו/או פרטי הנרשמים ו/או הווידאו ששלחו, לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב, וכל נרשם בעצם הגשת טופס הרשמה זה פוטר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ההרשמה ובגין המיון וכל המשתמע מהם, ובכלל זה בגין פתיחת השלמת ההרשמה ו/או בגין הזמנתם או אי-הזמנתם להשתתף במיון.
מובהר, כי לשם ביצוע ההרשמה על הנרשם לעמוד בכל תנאי הכשירות אשר יפורטו בפני הנרשמים במסגרת ההרשמה, על כל שלביה, במיון ו/או באמצעות אמצעים אחרים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. תנאי הכשירות האמורים מהווים תנאי הכרחי לסיום ההרשמה, ואי עמידה בתנאי הכשירות, על ידי הנרשם, תמנע מהנרשם ההשתתפות בהמיון ובסרטונים. עם זאת, מובהר, כי עמידה בתנאי הכשירות אינה מבטיחה את השתתפות הנרשם במיון ו/או בסרטונים.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי אין באמור בטופס הרשמה זה כדי למנוע מההפקה להזמין נרשם להשתתף במיון ו/או לבחור נרשם או להשתתף בסרטונים, במקרה בו הנרשם אינו עומד בכל תנאי הכשירות האמורים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך.
מובהר, כי בכל מקרה בו נרשם הוזמן להשתתף במיון, יהיה על הנרשם לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפניהם בשלבים השונים של ההרשמה ושל המיון (ככל שיוזמנו להשתתף בו וככל שישתתפו בו), והכל עד לבחירת המשתתפים סרטונים (ככל שייבחרו).
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם אשר נבחר על ידה להשתתף במיון ו/או לעבור לשלב מסוים של המיון ו/או להשתתף בסרטונים ולהתחרות במסגרתם, מלהשתתף במיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים במיון ו/או מלהשתתף בסרטונים, וזאת מכל סיבה שהיא, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.
נרשם אשר יבחר להשתתף בסרטונים יחתום על מסמכים נוספים אשר יידרשו על ידי ההפקה בקשר עם השתתפותו בסרטונים, לרבות כתב ויתור והסכמה, התחייבות לסודיות, הצהרת בריאות ונסיבות אישות וכל טופס ו/או מסמך אחר שיידרשו על ידי ההפקה בקשר לכך (להלן: "מסמכי ההשתתפות").
כל הנרשמים חייבים להיות בבריאות נפשית ופיסית טובה ותקינה. עליהם להיות מודעים לכך ולחתום על הצהרות ו/או מכתבי הוויתור וההסכמה, אשר יימסרו להם ככל וייבחרו כמשתתפים (בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה), המאשרים, כי ההשתתפות בסרטונים וביצוע המשימה (כהגדרת מונח זה להלן) כרוכים בסיכונים בשל אופיים וכן להיות מודעים לכך ולהסכים לכך. חלק מהסיכונים הם סכנת מוות, פציעות חמורות, מחלות וחוליים, העלולים להיגרם כתוצאה מהשתתפות בפעילות. מבלי לפגוע בכלליות האמור, המשתתפים מודעים לכך, כי בין היתר, הם עלולים להיות חשופים לסיכונים כדלקמן: פגם גלוי או סמוי בציוד בו יהיה שימוש בפעילות, או על ידי מפעילים בפעילות, פעולות של אנשים אחרים כולל חברי ההפקה ומפעילי הציוד, מזג אויר או תנאים טבעיים אחרים, טעויות אנוש גלויות וסמויות, תנאים פיסיים של המשתתפים, פעולות או מחדלים של המשתתף/הזוכה עצמו, קבלת עזרה ראשונה, סיוע רפואי רגיל או חירום הניתן למשתתף/זוכה, ובשל כל סיבה אחרת. המשתתף חייב להבין כי הרשימה לעיל הינה חלקית בלבד והיא אינה שלמה או ממצה. על המשתתף להניח ולקבל את כל הסיכונים לפגיעה, מוות, מחלה, חולי או כל נזק אחר שיגרם לו ו/או לאחרים, כתוצאה מהשתתפותו בפעילות, במידה וייבחר כזוכה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא יראה את ההפקה ו/או מי מטעמה כאחראית לכך.

מי שייבחר על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להשתתף כמשתתף בסרטונים יתבקש לבצע את משימת "הישרדות עד הבית", וכל נרשם מצהיר ומאשר שהינו נכון ומוכן למפורט להלן, בכל מרה בו ייבחר (אם ייבחר) על ידי ההפקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי להשתתף בסרטונים:
1. כי נציגי ההפקה יגיעו לביתו (בכתבות אשר מילא בשאלון) או למיקום אחר שייקבע על ידי ההפקה, במועד שייקבע על ידה ו/או אשר יתואם, וייערכו שם את הצילומים לאחד הסרטונים שיכללו את צילומי וביצוע משימה אשר תוכנה, מהותה ואופייה ייקבע ע"י "ההפקה כאמור לפי שיקול עתה הבלעדי (להלן: "המשימה") וכן כי הוא נכון לבצע את המשימה על כל המשתמע מכך.
2. כי הינו הבעלים הרשום, הבלעדי היחידי והחוקי בביתו (בכתבות אשר מילא בשאלון) ו/או הינו בעל כל הזכויות ההרשאות וההסכמות הנדרשות בביתו (בכתבות אשר מילא בשאלון) על מנת להשתתף בסרטונים ולבצע את המשימה. כל נרשם מסכים לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי ההפקה בקשר עם הצהרתו זו לעיל.
3. כי ייתכן שביצוע המשימה תעשה עם המשתתף ביחד עם משתתף אחד או יותר נוספים.
4. למניעת ספק מובהר, כי הסרטונים וביצוע המשימות על ידי המשתתפים ו/או מי מטעמם יתועד, יצולם, ייערך וכן ישודר (אם "רשת" תחליט לשדרם) על ידי "רשת", לפי שיקול דעתה (וללא קשר לאופן ביצוע המשימה והשלמתה או אי השלמתה) בכל מדיה שתיקבע על ידי "רשת". מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי "רשת" לא תהא מחויבת לעשות כל שימוש בצילומים האמורים ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
5. כי הצילומים ו/או הווידאו ייערכו לפי שיקול דעתה של "רשת" ולא תהא לו כל טענה בגין כך.
6. כי המשימה וההשתתפות בה הינה באחריותו הבלעדית. ההפקה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למשימה, לרבות אך לא רק, לגבי כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם למשתתף ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המשימה ו/או עם ההשתתפות בה, לרבות נזקים בשל שינוי מועד ו/או שינוי מיקום. כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ההפקה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו ו/או למי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם המשימה ו/או הסרטונים ו/או ההשתתפות בהם.
7. כי ההפקה תהא רשאית להחליף ו/או לשנות את המשימה, תוכנה ו/או אופייה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
8. כי הנרשמים לא יהיו זכאים לקבל כל תמורה עבור הרשמתם ו/או השתתפותם במיון ו/או בסרטונים (אם ייבחרו לכך לפי שיקול דעת ההפקה) ו/או עבור כל שימוש מכל סוג הנעשה על ידי ההפקה בווידאו ו/או בתוכן במסגרתו מצולמים ו/או מוקלטים הנרשמים וכן לא יהיו זכאים לקבלת כל פיצוי עבור כל הפסד כספי שיגרם להם מנוכחותם בהם ו/או בגין השתתפותם בהם (לרבות במיון).
9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתתף אשר ישלים בהצלחה את המשימה (כפי שייקבע על ידי ההפקה), יהא זכאי לפרס, אשר יקבע על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכך: (1) הסרטון בו ישתתף אותו משתתף ישודר בפועל על ידי "רשת", בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי; (2) לאחר בדיקת ההפקה לגבי זכאותו לפרס ייקבע על ידיה כי הוא זכאי לקבל את הפרס בפועל, ובכלל זאת כי אותו המשתתף עמד בכל הנחיות ההפקה וכן בכל הוראות ותנאי טופס הרשמה זה ובכל מסמכי ההשתתפות וכן ביצע את כל התחייבויותיו לפי מסמכים אלו; (3) לא התרחש (בהתאם לקביעת ההפקה) אירוע המצריך את ביטול מתן הפרס בהתאם למפורט בטופס הרשמה זה ו/או בטפסי ההשתתפות. בכל מקרה מועד חלוקת הפרס למי שיהא זכאי לו בהתאם למפורט לעיל ייקבע על ידי ההפקה.
מובהר כי במקרה בו ביצע משימה אחת יתחרו 2 משתתפים או יותר, רק המשתתף אשר ישלים בהצלחה ראשון את המשימה (ככל שיהא משתתף כאמור) יהא זכאי לקבלת הפרס, בהתאם למפורט לעיל.
כל תיאור של הפרס ו/או של האפשרות לזכות בו כפוף להוראות טפסי ההשתתפות ונתון לשינוי בהתאם לשיקול דעת ההפקה.
10. כי ההפקה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לכל פרס שיחולק במסגרת ההשתתפות בסרטונים (אם וככל שיחולק), לרבות אך לא רק, לגבי טיבו ו/או איכותו, ו/או כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם למקבלי הפרס (שייקבעו על ידי ההפקה לפי שיקול דעתה) ו/או למי מטעמם, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס לזוכה שהשלים את המשימה ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל שינוי מועד ו/או שינוי מיקום ו/או אי יכולת מימוש הפרס מכל סיבה שהיא. לזכאים לפרס, לפי קביעת ההפקה, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי "רשת" בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס. "רשת" תהא רשאית להחליף את הפרס לזוכה שהשלים את המשימה בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
11. מובהר בזאת, כי הפרס (לרבות שווי אפשרות מימושו וכל פרט אחר בקשר עם הפרס) יהא נתון לקביעת ההפקה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפרס, כאשר בכל מקרה לא הזכאות לפרס תהא אישית ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים וכן לא תהא אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס למי שייקבע על ידי ההפקה בהתאם לשיקול דעתה כזכאי לקבלת פרס, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
12. מבלי לגרוע מהוראות טופס הרמה זה ומהוראות כל דין, ההפקה תהא רשאית שלא למסור את הפרס למי שייקבע על ידה כזכאי לקבלתו ו/או לבטל את הזכייה בו, כולו או חלקו, לבטל את ההשתתפות בסרטונים, כולה או חלקה, לרבות בכל מקרה של חשש, כי נרשם או נרשמים או משתתף או משתתפים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), ו/או כי הם אינם זכאים לפרס ו/או שלא עמדו בתנאי הכשירות המפורטים במסמכי ההשתתפות ו/או בטופס הרשמה זה ו/או לא קיימו את התחייבויותיהם לפיהם, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולנרשמים (לרבות למשתתפים) לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
13. מבלי לגרוע מהמפורט לעיל כי התנאים (בנוסף למפורט לעיל) לזכאות לקבלת הפרס ולקבלת הפרס בפועל יהיו בהתאם למפורט במסמכי ההשתתפות, ולא תהיה לכל נרשם כל טענה ו/או טביעה ו/או דרישה בגין כך.
14. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי לא תוטל על ההפקה כל חבות ו/או אחריות לכל נושא הקשור למשימה ו/או לצילומים ו/או לסרטונים ובכלל זאת לקיומם, מועד קיומם, מיקומם, ביטולם, שינוי תאריך או שעת קיומם, אורכם, תוכנם, וכל נושא אחר ו/או נוסף הקשור לאמור.
15. למניעת ספק, מובהר ומוסכם כי ההחלטה האם לשדר את הצילומים ו/או את ביצוע המשימה תהא של "רשת" לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר תהא רשאית שלא לשדרם מכל סיבה שהיא (וגם ללא כל סיבה וללא כל נימוק) ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך,.
16. כי הוא לשחרר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מההרשמה ו/או מילוי השאלון ו/או מסירת הפרטים ו/או שליחת הווידאו ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בשלבים הבאים של הרשמה, במיון ו/או בסרטונים.
17. כי ההפקה רשאית לעשות שימוש בשמו, קולו, תמונתו, בווידאו וכדומה, בכל אופן שייקבע על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (ובכלל זה גם בדרך שקרית) כחלק מהסרטונים, מערך מקדים של קידומה של הסרטונים ו/או של ההפקה לרבות פרסומות ופרומואים לסרטונים ו/או להפקה, בכל מדיה קיימת או עתידית.
כל נרשם נותן בזאת את הסכמתו המלאה והבלתי חוזרת לשתף פעולה ולהעניק להפקה את מלוא המידע הדרוש לה על מנת לבחון את מידת התאמתו להשתתפות בסרטונים ו/או עמידתו בתנאי הסף להשתתפות כאמור, והכל בהתאם למגבלות הוראותיו של כל דין רלוונטי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנרשם מתחייב בזאת לשתף פעולה עם ההפקה בכל הקשור לגילויו של כל מידע אשר לדעתה יידרש על מנת לבחון את מידת התאמתו להשתתפות בסרטונים, לרבות, אך מבלי למעט, נותן הנרשם את הסכמתו לביצוע בדיקת רקע אישית, ככל שההפקה תיראה לנכון, במגבלות החוק. הנרשם מאשר כי ידוע לו שיידרש לשיתוף פעולה מלא לגבי בדיקת הרקע כתנאי להשתתפותו במיון ובסרטונים, אך שיתוף הפעולה מצידו וכן ביצוע בדיקת הרקע כאמור, אין בהם משום הבטחה כי הנרשם יוזמן להשתתף במיון ו/או בסרטונים. ההפקה תחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מי מהנרשמים יוזמן להשתתף במיון.
ידוע לכל נרשם כי ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם על בסיס כל מגבלה חוקית או אחרת להשתתפותו במיון ו/או בסרטונים לרבות ומבלי למעט בגין עבירה פלילית ו/או כל צו הגבלה המהווה מגבלה חוקית להשתתפותו במיון ו/או בסרטונים.
כל נרשם מצהיר ומאשר כי הוא לא נוטל או נטל חלק בעבר בכל פעילות בלתי חוקית או פעילות אחרת השנויה במחלוקת בקרב הציבור והעלולה לגרום נזק להליך ההרשמה ו/או לתכנית אם תתגלה.
כל נרשם מצהיר ומאשר כי במסגרת הצהרותיו בטופס הרשמה זה לרבות במסגרת כל מידע אשר נמסר על ידו במילוי השאלון, הביא לידיעת ההפקה כל פרט אודותיו העשוי להיות רלוונטי לבחינת התאמתו להשתתפות במיון ו/או בסרטונים.
כל נרשם מצהיר ומאשר כי הוא כשיר מבחינה בריאותית ונפשית לקחת חלק במיון ו/או בסרטונים (לרבות לביצוע משימה) וכי לא ידוע לו על כל מניעה או מגבלה בריאותית או אחרת שיש בה כדי להפריע להשתתפותו כאמור (ככל שייבחר).
כל נרשם מצהיר ומאשר כי ימנע מכל סוג של התנהגות לא נאותה, אלימה ו/או הטרדה של נרשמים אחרים, בכל עת ועת במהלך המיון ו/או השתתפותו בסרטונים (ככל שייבחר כמשתתף).
כל נרשם מצהיר ומאשר כי כל הפרטים האישיים אשר הועברו על ידו בטופס הרשמה זה ו/או בשאלון בכל עניין הקשור לבחינת השתתפותו בסרטונים, לרבות מידע אודות הרקע האישי והניסיון הקודם שלו, הינם נכונים ומלאים, ואין בהם משום הטעייה, וההפקה ו/או מי מטעמה רשאים להסתמך עליהם הסתמכות כנה ומלאה והוא יהיה אחראי כלפי ההפקה על כל טענה ו/או תביעה במידה שיפר התחייבות זו.
כל נרשם מצהיר ומאשר בזאת כי ישמור על סודיות מלאה בכל הקשור למיון ו/או לסרטונים ולטופס הרשמה זה ולא יעביר לצד ג' כלשהו, לא יחשוף אותו בפני צד ג' כלשהו (לרבות בני משפחה, חברים, כל אמצעי תקשורת ו/או גורמים אחרים כלשהם) ולא ישתמש בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל צורך שהוא.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהליכי ההרשמה ומתנאיה בכל מועד שהוא, ובכלל זה, בקשר עם כל הנרשמים או חלקם, וכן, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשנות הוראות טופס הרשמה זה, מועדים ומיקומים של ההרשמה והמיון. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש. חברת ההפקה שומרת לעצמה את הזכות שלא להפיק את הסרטונים, ואם וככל שיופקו, רשת אינה מחויבת לשדרם.
בעצם הרשמתו מסכים הנרשם כי כל הוספה ו/או גריעה /ואו שינוי מכל סוג שהוא, בתנאי ההרשמה ו/או כל תנאי עתידי ו/או טופס הרשמה זה, כאמור לעיל, יחול עליו כלשונו וכי לא תהא לנרשם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.
למניעת ספק, מובהר, כי כל הפניה בטופס הרשמה זה לנרשמים תוסיף ותחול גם על הנרשמים במיון.
הרשמה, על כל שלביה, או השתתפות בסרטונים אסורה על כלל אנשי צוות ההפקה (ובכלל זה רשת), עובדיהם, שלוחיהם, ובני משפחותיהם ו/או בני משפחה של מתמודדים בסרטונים.
בעצם הגשת טופס הרשמה זה ובאישורו ו/או בחתימה עליו מסכים כל נרשם לאמור בטופס הרשמה זה ולתנאיו. במידה ומי מהנרשמים אינו מסכים לאמור בטופס ההרשמה זה ו/או לתנאיו, עליו להימנע מהגשת טופס ההרשמה ולהימנע משליחת הווידאו.
שחרור מאחריות וויתור
בהסכמתו על טופס הרשמה זה, הנרשם מאשר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר כדלקמן:
1. כי ההפקה תשתמש בווידאו שישלח ו/או בקולו, מעשיו, דמותו, שמו, כינויו, המראה שלו והחומר הביוגראפי שלו (להלן: "דמותו") או בכל חלק ממנה, לכל עניין שהוא, וכי היא תהיה רשאית לשנות או לעדכן או דמותו, בין אם הוא ניתן לזיהוי או לא, וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממנו ו/או מי מטעמו וללא כל תמורה שהיא לו ו/או למי מטעמו. כמו כן, מסכים כל נרשם, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי להפקה תהיה הבעלות הבלעדית של כל הזכויות, זכויות הקניין והאינטרסים בכל החומרים של הסרטונים, לרבות, מבלי להגביל, כל החומרים (לדוגמה, מידע מכל סוג שהוא, הווידאו, קלטות וידיאו נוספות, תצלומים וכדומה) שיצרף להרשמה ו/או במיון ו/או בקשר להשתתפותו בסרטונים (אם ייבחר במשתתף בהתאם לשיקול דעת ההפקה) וכל צילום או קלטת וידאו או הקלטה מכל סוג שההפקה תצלם אותו, או את בני משפחתו או מכריו, בקשר להרשמה ו/או המיון ו/או לסרטונים ו/או במהלכם ו/או להשתתפותו בפועל בסרטונים (ככל שייבחר כמשתתף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה (להלן, ביחד: ה"חומר" או ה"חומרים") וכל הזכויות בחומרים אלה וכלפיהם, לרבות, מבלי להגביל, הזכות להשתמש בחומר ולנצל את החומר ואת דמותו בכל אופן ובכל אמצעי התקשורת המוכרים כיום או אשר יפותחו בעתיד, בכל רחבי העולם, לעולם ועד, בכל גרסה אשר ידועה כיום או תפותח בעתיד (לרבות גרסאות דיגיטאליות), וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממנו ו/או מי מטעמו וללא כל תמורה שהיא לנרשם ו/או למי מטעמו.
2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, כי בכל אחר מהחומרים (לרבות למניעת ספק, בשאלון ו/או בווידאו) לא יכלל חומרים כדלקמן:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לצדדים שלישיים שלא אישרו את השתתפותם ו/או את שידורו של הווידאו.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
3. מבלי להגביל את האמור לעיל, עוד מסכים כל נרשם, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי ההפקה תהיה רשאית להשתמש בדמותו ובחומר בכל דרך ובכל מדיה שתראה להם, ללא כל התחייבות כלפי הנרשמים, לרבות שילובם, לרבות, למניעת ספק, בקשר לקידום מכירות, פרסום, שיווק, מתן פומבי לסרטונים, בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות דיבוב, ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממנו ו/או מי מטעמו וללא כל תמורה שהיא לו ו/או למי מטעמו.
4. מבלי להגביל את הענקת הזכויות שלעיל בכל דרך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בווידאו הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור. בנוסף , ומבלי להגביל את הענקת הזכויות שלעיל בכל דרך, במידה שהחומרים כוללים כל יצירה מוסיקלית או ספרותית קודמת שהנרשם הינו הבעלים (באופן מלא או חלקי) של זכויות היוצרים או זכויות הפרסום שלה, או שבה הוא מתיימר להיות בעלים (באופן מלא או חלקי) של זכויות יוצרים או זכויות פרסום, אזי הוא מעניק בזאת להפקה, ויש לו זכות מלאה ובלתי כבולה בסייג כלשהו להעניק להפקה, רישיון בלתי חוזר, בלתי מוגבל, לעולם ועד, בכל רחבי תבל, חופשי מתמלוגים ותשלומים אחרים להשתמש ולשעתק ולעשות כל שימוש בווידאו, באופן מלא או חלקי, מכל סוג בכל אמצעי התקשורת המוכרים כיום או שיהיו קיימים בעתיד. כל נרשם מבין כי ההפקה לא יוצרת כל מצג בשאלה האם בחומרים יעשה שימוש או לא, בכל דרך או צורה. הנרשם מעניק באופן מוחלט ובלתי חוזר את הזכויות בין אם ייבחר להשתתף בסרטונים ובין אם לא. מבלי לגרוע מהמאור לעיל, כל נרשם מצהיר ומאשר שידוע לו שייתכן וההפקה תעשה בווידאו שינויים ו/או עריכות.
5. המשתתף מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שייתכן ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים באתר וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
6. כי הוא משחרר בזאת את ההפקה, באופן מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות שתצמח מהשימוש שלהם בדמותו ו/או בכל חומר (ובכלל זה, בין השאר, כל תביעה כי שימוש זה מפלה, פולש לכל או פוגע בכל זכות לפרטיות ו/או לפרסום, וכל תביעה אשר מבוססת על פגיעה בפרטיות, הפלייה, לשון הרע, סילוף או השמצה), ובעצם אישורו את תקנון זה מוותר הנרשם באופן סופי ובלתי חוזר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שיכולה להיות לו ו/או למי מטעמו כנגד ההפקה בגין האמור לעיל.
7. כל נרשם מצהיר ומתחייב כי יש לו זכות מלאה ובלעדית להעניק ולהעביר את הזכויות אשר מועברות בטופס הרמה זה.
8. הנרשם מוותר בזאת וויתור מלא וסופי על כל טענה ו/או דרישה נגד ההפקה ו/או כל גורם הפועל מטעמה בגין כל עניין הקשור בהרשמה ו/או השתתפותו במיון, לרבות אי זימונו למיון או לכל שלב ממנו המשך המיון ומבלי למעט בכל הקשור בגין כל נזק ו/או טענה הקשורה אם במישרין או בעקיפין בהפסד שנגרם לו עקב השתתפותו בהרשמה ו/או בסרטונים (ככל שייבחר כמתמודד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי).
9. כל המידע שנמסר על ידו בהרשמה זה, לרבות הווידאו והשאלון על כל חלקיהם, נמסר על ידו מרצונו החופשי כמו גם כל מידע נוסף אשר יתבקש ממנו או יסופק על ידו במהלך המיון, ככל שיוזמן על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשתתף בו.
10. כי ידוע לו שמסירתו של המידע, לרבות מילוי השאלון ושליחת הווידאו אינה מקנה לו זכות להשתתף במיון ו/או בסרטונים; מובהר, כי מסירת המידע והסרטונים אינה חובה, אך ללא מסירתם לא יהא ניתן להשתתף במיון ובהרשמה.
11. המידע שנמסר על ידו או שימסור במהלך ההרשמה במיון (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של "רשת" ו/או או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה, ויועבר לחברת ההפקה ו/או לחברה המבצעת בפועל את ההרשמה, וישמש את "רשת", ההפקה ו/או את מי מטעמן לצרכי הסרטונים, לרבות המיון וליהוק מועמדים לסרטונים לרבות צרכי בדיקת התאמתם לשם כך, וכן לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים ש"רשת", של ההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים הכל בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של אתר "רשת", וכן כי בנוסף ישמש המידע לצורך פנייה לנרשמים בהצעה להשתתף בהרשמה ו/או בתהליכי המיון (או הליכים דומים) לתוכניות אחרות בעתיד. רשת ו/או המפיק יהיו רשאים להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו, בישראל או מחוצה לה, וזאת לצורכים המפורטים לעיל. על נרשם שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מביצוע ההרשמה ו/או כל הרשמה אחרת לסרטונים והוא לא יכול להשתתף בהרשמה ו/או במיון ו/או בסרטונים.
12. "רשת" ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות, והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או המיון (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי מידע על פי דין בבעלות "רשת" ו/או של המפיק ו/או של צד שלישי המפעיל מטעמם את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך ניהול הליכי מיון וליהוק מועמדים לתכניות שונות, שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים. רשת ו/או המפיק יהיו רשאים להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו, בישראל או מחוצה לה, וזאת לצורך.
13. "רשת" ו/או חברת ההפקה ו/או צד שלישי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישיים בטופס ההרשמה ו/או בשאלון אשר הוכנסו ע"י הנרשם במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת והנרשם מסכים לשימוש כאמור. נרשם שלא מסכים לאמור לעיל – עליו להימנע מאישור ההסכמה לדיוור במסגרת אישור טופסנ הרשמה זה.
14. (א) כי השיב (ו/או ישיב) על כל השאלות שיוצגו לו כחלק מההרשמה ו/או מהמיון (ככל שישתתף בהם בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה), מרצונו החופשי, ביושר, בדיוק וכמיטב ידיעתו ויכולתו; (ב) כי אם יתברר כי מידע כלשהו שנמסר על ידו ו/או על ידי מי מטעמו להפקה אינו נכון או מלא, הדבר יהווה צידוק להפסקה מיידית מהשתתפותו במיון ו/או (לפי העניין) בהסרטונים , אפילו אם יבחר בסופו של דבר להיות אחד המשתתפים בהם, זאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד להפקה.
15. כי ההפקה הינה הבעלים של כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני בכל תוכן מכל סוג הקשור לסרטונים, לרבות בתוצרי הצילומים (אם בשלמותם ו/או בכל חלק מהם) ו/או בכל תוצר של הפעילות הנלוות לסרטונים והן בכל תוכן מכל סוג אשר יועבר על ידי הנרשם ו/או בידי מי מטעמו במסגרת הליכי המיון ו/או כל תוכן אשר יועבר על ידו במסגרת התכנית, וההפקה רשאית לבצע כל שימוש בהם, והיא אינה חייבת להחזיר או לשמור (והיא רשאית להשמיד), כל חומר שיוגש כחלק מהבקשה של הנרשם (ובכלל זה, בין השאר, תצלומים וקלטות וידיאו) בין אם ייבחר להשתתף ובין אם לא.
16. על ידי אישור טופס הרשמה זה, כל נרשם מוותר בזאת וויתור מלא וסופי ומשחרר את ההפקה בגין כל טענה ו/או דרישה נגד ההפקה (או מי ממנה) ו/או כל גורם הפועל מטעמה בגין כל עניין הקשור בהרשמה ו/או השתתפותו במיון (אם יבחר על ידי ההפקה להשתתף בו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי), לרבות אי זימונו למיון, לרבות ומבלי למעט בכל הקשור בגין כל נזק ו/או טענה הקשורה אם במישרין או בעקיפין בהשתתפותו בהרשמה ו/או בסרטונים (ככל שייבחר על ידי ההפקה להשתתף בו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי) (לרבות כל נזק שעלול להיגרם לו בגינם). כמו כן, כל נרשם מסכים בזאת לאפשר שימוש בשמו, קולו, תמונתו וכדומה, בכל אופן שיראו להפקה לנכון כחלק מהסרטונים, מערך מקדים של קידומה לרבות פרסומות ופרומו לסרטונים, בכל מדיה קיימת וידועה וכל מדיה עתידית, והכל, בין היתר, כמפורט בטופס הרשמה זה להלן והוא מוותר על כל טענה כלפי ההפקה בקשר לכך.
17. כי יהיה אחראי כלפי ההפקה לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי ממנה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות וההתחייבויות האמורות בטופס ההרשמה, לרבות בפרק שחרור וויתור זה לעיל על ידי ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל שלי ו/או של מי מטעמי.
לצורך הוראות סעיפי שחרור וויתור מאחריות המפורטים לעיל, ה"הפקה" פירושה המפיק ו/או "רשת", לרבות, כל חברת אם, מקבל רישיון, נותן רישיון, נעבר, חברת בת וחברות קשורות, כל מחלקה שלהן והחטיבות העסקיות, גופים קשורים, חליפים ונעברים, והדירקטורים, נושאי המשרה, הנציגים והעובדים, של כל אחד מאלה, בהתאמה.
שונות
18. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות והיא רשאית לשנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, את ההרשמה ו/או המיון ו/או כל היבט הקשור אליהם (כולל, למשל: הוספה או ביטול של שלבים, אופן ביצוע, וכיוצא באלה) ושינוי כאמור יחול על הנרשמים.
19. הנרשמים מצהירים ומאשרים כי ידוע לו שאינם זכאים ולא יהיו זכאים לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור ביצוע ההרשמה ו/או שליחת ו/או העלאת הווידאו ו/או (לפי העניין) השתתפות במיום (אם יוחלט על ידי ההפקה כי ישתתף).
20. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש. ההפקה אינה ולא תהיה אחראית להרשמה שלא בוצעה כנדרש, או לכל השחתה, איבוד או גניבה של כל מידע הכרוך בתקנון ההרשמה ו/או בשאלון. כל מידע ו/או תוכן הנאסף במסגרת המיון יהיו רכושם הבלעדי של ההפקה. להפקה הזכות להשתמש במידע ו/או בתוכן האמור, בכל דרך ובכל מדיה שתיראה לה, ללא כל התחייבות כלפי הנרשמים, לרבות שילובם בסרטונים (ככל שיוחלט לשלבם).
21. כל ההחלטות הנוגעות להרשמה ו/או למיון ו/או לנרשמים ו/או למשתתפים ו/או לתכנית ו/או לפורמט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לחוקי הסרטונים ו/או הפורמט, לשאלות, לתנאי כשירות, מיונים, הפקה, ההרשמה, תהליכי המיון ו/או שלבי הסרטונים, הצלה (ככל שיהיו), חלוקת פרסים (ככל שתהא) וכדומה, תהיינה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וההחלטות האמורות תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא. למניעת ספק, מבוהר כי כל ההחלטות של ההפקה בקשר לסרטונים, ובכלל זה בקשר להרשמה ולמיון הינן של ההפקה בלבד ואין הנ"ל חייבת ליידע מראש את הנרשמים בהחלטותיה.
22. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם אשר נבחר על ידה להשתתף במיון ו/או להשתתף בסרטונים, מלהשתתף במיון ו/או מלהשתתף בסרטונים מכל סיבה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.
23. למניעת ספק, מובהר כי תקנון הרשמה שלא ייחתם כנדרש יפסל מיידית ולנרשם לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה ו/או "רשת" בגין כך.
24. הפניה בתקנון הרשמה זה לנרשמים תתפרש כחלה גם על המשתתפים בתכנית ותוסיף ותחול על הנרשמים אלה במידה ויבחרו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, כמשתתפים בתכנית. בהתאם, כל הצהרה או התחייבות בתקנון הרשמה זה החלה על הנרשמים תחול עליהם כמשתתפים בתכנית ותצטרף בנוסף לכל ההתחייבויות הנוספות אשר יחולו על נרשמים אשר נבחרו בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה להימנות בין המשתתפים בתכנית.
25. המפיק ו/או "רשת" שומרים על זכותם לעדכן את הוראותיו של תקנון זה בכל עת ובכל אופן, והוראות התקנון המתוקן תחולנה על הנרשמים. ההפקה תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע לסרטונים (לרבות בכל מחלוקת בין או עם המשתתפים, תקלה, בעיה או מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התכנית) בין אם צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על החלטת ההפקה הסרטונים או שיקוליה וההכרעה כאמור תהיה סופית.
26. מוסכם כי יראו את תקנון הרשמה זה כאילו נחתם בעיר תל אביב, ויחול עליו והוא יתפרש לפי דין מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ונושא בקשר עם תקנון זה ו/או ההרשמה ו/או המיון תהא נתונה לבתי המשפט בתל אביב יפו בלבד (לפי סמכותם העניינית).
27. כל הוראה מהוראות תקנון הרשמה זה אשר ייקבע בעניינה כי היא אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה בתחום רשות ריבונית כלשהי, תהיה, בנוגע לאותה רשות ריבונית, חסרת תוקף כמידת אי החוקיות, העדר התוקף או חוסר האפשרות לאכוף אותה הוראה, וזאת מבלי לפגוע בתוקף של ההוראות הנותרות, וכל אי חוקיות, איסור או חוסר אפשרות לאכוף כל הוראה כאמור בכל תחום שיפוט, לא ישללו את התוקף או את האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה בכל תחום רשות ריבונית אחרת.
28. נמנעה ההפקה מלעשות שימוש בזכות מזכויותיה על פי תקנון הרשמה זה או על פי כל דין, או לא השתמשה בזכות כאמור במועד - לא ייחשב הדבר כויתור מצידה על הזכות האמורה.
29. שום ויתור של מי מההפקה על כל מחדל על פי טופס ההרשמה, לא יתפרש כוויתור של ההפקה על כל מחדל אחר. בנוסף מוסכם כי שום מחדל או עיכוב של צד במימוש כל זכות, כח או זכות יתרון על פי תקנון ההרשמה, לא יפעל כוויתור עליהם, ושום מימוש בודד או חלקי של כל זכות, כח או זכות יתרון כאמור לא ימנע מימוש אחר או עתידי שלהם או מימוש של כל זכות, כח או זכות יתרון אחרים. ההפקה רשאית להמחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי תקנון ההרשמה. הנרשם אינו רשאי להמחות את חובותיו ו/או או זכויותיו על פי תקנון זה לרבות בדבר כל הוראה הנכללת בו.

אני הח"מ מצהיר ומאשר כי קראתי את כל האמור בתקנון הרשמה זה וכי לאחר שהות מספקת להתעמק בכל הוראותיו ולהתייעץ לגביהן הנני מאשר את כל תנאיו, הוראותיו והתחייבויותיי על פיו.
אני מצהיר ומאשר כי הנני מסכים מרצוני החופשי לכל האמור בתקנון הרשמה זה והנני מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.

___________    ___________    ___________       ___________    __________
שם פרטי              שם משפחה         מספר תעודת זהות    חתימה                תאריך