מדיניות פרטיות לאפליקציית ה Smart TV

מדיניות פרטיות

(מתחת לגיל 18? מסמך זה עשוי להיות מעט מורכב. הנך מתבקש לקרוא מסמך זה עם אחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר) ולהיוועץ במבוגר בטרם כל התקנה או שימוש)

1.                   כללי
1.1.              חברת רשת מדיה בע"מ (להלן "רשת") מכבדת את פרטיות הגולשים והמשתמשים באתר האינטרנט של רשת (להלן "האתר") ובאפליקציית "רשת 13" (להלן "האפליקציה"), המופעלים על ידי רשת (להלן "המשתמשים"). רשת רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים, ומחויבת להגן על המידע האישי שלהם, ולשם כך פועלת בהתאם להוראות מדינית הפרטיות שלהלן והוראות הדין החל.
1.2.              רשת מאמינה כי יש לך את הזכות המלאה להכיר את המדיניות בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל ממך ונאסף אודותיך אגב השימוש באתר ובאפליקציה. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי רשת ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד רשת משתמשת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על ידה כחלק מביקורך ומשימושך באתר ובאפליקציה.
1.3.              הכניסה או השימוש באתר או באפליקציה מהווה הסכמה מפורשת להוראות מדיניות הפרטיות, לרבות באמצעות אישור ההרשמה לאפליקציה או לאתר. השימוש באתר ובאפליקציה, לרבות כל המדורים והתכנים המופיעים או המשודרים בהם, כפוף להסכמת המשתמשים למדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של רשת. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות להלן, אנא הפסק את הגלישה באתר ואת השימוש באפליקציה לאלתר.
1.4.              מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וחלה בקשר לכל המשתמשים באתר ובאפליקציה.
2.                   סוגי המידע שייאספו
חלק מהשירותים והפעילויות באתר ובאפליקציה טעונים הרשמה, מסירה ואיסוף של מידע. כך למשל, בעת הורדת האפליקציה והרישום אליה, המשתמשים יתבקשו למסור מידע וייאספו אודותיהם פרטי מידע שונים. חלק מהמידע יזהה את המשתמשים באופן אישי וחלקו מידע סטטיסטי\אגרגטיבי שאינו מזוהה ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם המזהים. המידע ישמר במאגרי מידע, בהתאם להוראות הדין. סוגי המידע העשויים להיאסף במסגרת האפליקציה הינם, בין היתר:
2.1.              מידע טכני אשר זמין לרשת אגב השימוש של המשתמש באפליקציה או באתר, מידע כאמור הנמסר אודות המשתמש, לרבות טרום הזדהותו כמשתמש, ובכלל זה:
·         מידע אודות התנהגויות המשתמשים ודפוסי פעילות באתר ובאפליקציה לרבות נתונים אודות הרגלי צפיה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אופן השימוש והשהות באתר ובאפליקציה ונתונים סטטיסטיים ו\או אגרגטיביים נוספים.
·         מידע אודות מכשירי המשתמשים - דוגמת כתובתIP  (בהתאם לרשת, למחשב, ו/או למכשיר בהם נעשה שימוש לצורך הגלישה באתר או השימוש באפליקציה (להלן "המכשיר"), מיקום, מזהה מכשיר, סוג דפדפן, סוג מערכת הפעלה, היסטוריית גלישה.
2.2.              בנוסף, רשת וכל צד שלישי מטעמה האוסף מידע עבורה, אוספים ושומרים מידע אישי הנמסר על ידיך באופן מודע ומרצונך החופשי במהלך שימושך באתר ובאפליקציה. המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים אותם מסרת במסגרת הרישום לקבלת שירותים וכן במהלך תהליכי יצירת קשר. מידע כאמור עשוי לכלול פרטים אישיים כגון שם פרטי, כתובת, דרכי יצירת קשר עם המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני ו/או פרטי אמצעי תשלום. חלק מהשירותים והפעילויות באתר ובאפליקציה עשויים לדרוש הרשמה ומסירת המידע כאמור.
2.3.              למען הסר ספק, ככל שמידע כלשהו ייאסף אודותיך באופן שאינו מזהה אותך ועולה כדי מידע אנונימי ובלתי מזוהה, רשת תהיה רשאית לעשות במידע כאמור כל שימוש אפשרי וללא כל מגבלה.
הינך מסכים ומצהיר כי ידוע לך שחלק מהמידע שתמסור ו/או שייאסף אודותיך לא נדרש על-פי דין ונמסר לנו בהסכמתך ומרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך שירותים מסוימים, וכי הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע של רשת, כמפורט במדיניות פרטיות זו.
3.                   מתן גישה, מטרת השימוש במידע והיקפו
3.1.              רשת וגופים העוסקים בעיבוד נתונים מטעמה, משתמשים במידע לא-אישי (שאינו מזהה את המשתמשים באופן אישי) על מנת לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לצורך התאמה, פיתוח, הפקת מסקנות ושיפור האתר והאפליקציה והשירותים הניתנים במסגרתם וכן לצרכים פרסומיים של רשת.
3.2.              רשת וגופים העוסקים בעיבוד נתונים מטעמה, משתמשים במידע אישי בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, ולרבות על מנת:
·         לנהל ולתפעל כשורה את פעילות האתר והאפליקציה, באופן שוטף ותקין;
·         לאפשר למשתמשים להשתמש בשירותים השונים באתר ובאפליקציה – כדוגמת (אך לא רק) מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר ובאפליקציה;
·         להתאים, לפתח ולשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובאפליקציה, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם, וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
·         לשם יצירת אזורים אישיים באתר ובאפליקציה אותם המשתמשים יוכלו להתאים להעדפותיהם;
·         לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר ובאפליקציה, לרבות לפעילויות הכרוכות בתשלום;
·         לצורך פרסום מידע ותכנים מטעם המשתמשים (בכפוף לשיקול דעתה המלא של רשת);
·         לצורך יצירת קשר עם המשתמשים, משלוח הודעות תפעוליות והתראות למשתמשים, לרבות ביחס לשירותים הניתנים במסגרת האתר והאפליקציה, וזאת באמצעים דיגיטליים שונים ובין היתר באמצעות דוא"ל, מסרונים, התראות בדחיפה (Push notifications) וכדומה ("הודעות תפעוליות");
·         לצורך משלוח דברי פרסומת, כגון הצעות שיווקיות ומידע פרסומי, לרבות באמצעות דוא"ל, מסרונים, התראות בדחיפה וכדומה, של תכנים שונים לרבות הצעות שיווקיות וחומרים פרסומיים מטעם רשת, הודעות אודות שירותיה, הודעות על מבצעים והנחות (להלן "דיוור"), בכפוף לכך שתוכל לבקש, בכל עת, להסיר את עצמך מרשימת התפוצה ובתוך כך שלא לקבל הודעות פרסומיות כאמור, על ידי פניה לרשת בדרכי ההתקשרות המפורטות מטה במדיניות הפרטיות, או באותה הדרך שבה התקבל הדיוור.

·         הנך מצהיר ומאשר כי ידועות לך הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, והנך מסכים כי יישלח לך דיוור על ידי רשת, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית;

·         לצורך דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר באמצעים אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית. הינך מסכים כי רשת, או גופים מטעמה העוסקים בעיבוד מידע, עשויים לפנות אליך, על בסיס השתייכותך לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ועל בסיס פעולות פילוח ואפיון שרשת עורכת על בסיס המידע שנשמר אצלה כאמור לעיל. תכני הדיוור עשויים לכלול דברי פרסומת, הצעות ערך, תוכן חדשותי ותכנים נוספים לפי בחירתה של רשת. אתה רשאי, בכל עת, לבקש להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר מרשת או לבקש שהמידע אודותיך לא ישמש לפעולות דיוור ישיר ביחס לגופים מסוימים או למטרות מסוימות.
·         למטרות מחקר וניתוח הרגלי גלישה, סטטיסטיקה והפקת מסקנות;
·         לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בכל שימוש לא חוקי ו\או לא מורשה באתר ובאפליקציה, לרבות במקרים של תרמית, הונאה, שימוש לרעה או סוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;
·         לעמוד בדרישות כל דין, לרבות לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת;
·         לצרכי פרסום ושיווק (ובכלל זאת העברת מידע או גילויי לצדדים שלישיים, בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות);
·         לכל מטרה אחרת הנדרשת או מותרת לפי כל דין או לרבות כמפורט במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש.
3.3.              על מנת להירשם לאפליקציה או לחלק מהשירותים באתר, המשתמשים יידרשו להזין פרטי קשר מסוימים וסיסמה אישית. על המשתמשים לשמור בסודיות מלאה על שם המשתמש והסיסמה שלהם, והם מתחייבים שלא לגלותם לכל אדם אחר ולא לאפשר לכל גורם אחר לעשות בהם כל שימוש. כמו כן, המשתמשים מתחייבים שלא לעשות שימוש בשם משתמש או סיסמא של אדם אחר. מובהר כי המשתמשים יהיו האחראים המלאים והבלעדיים לכל שימוש שיעשה באתר או באפליקציה על-ידם, מטעמם או בשמם, לרבות תוך שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלהם.
3.4.              לטובת ביצוע פעולות מסוימות, לרבות כחלק מהשירותים הניתנים במסגרת השירותים המסופקים על ידי רשת, ייתכן שיתבקש אישור גישה לשירותים מסוימים במכשירך, בין אם מהמחשב, הטלפון הנייד או כל מכשיר קצה אחר. הרשאות אלו כוללות, בין היתר:
•         התראה/הודעה בדחיפה (Push notification): למשל - קבלת עדכון אודות מגוון פעולות בחשבון ועל שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם;

•         נתוני זיהוי/זהות מכשיר: למשל - עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים שונים, לרבות לצורך זיהוי, אימות הגנה ואמצעי אבטחה.

מובהר כי אינך מחויב באישור מתן הגישה לשירותים כאמור לעיל וכי באפשרותך לבטל/למנוע גישה אליהם באמצעות מכשירך, אולם יצוין כי ביצוע פעולה כאמור עשויה להוביל לכך שלא תוכל ליהנות ממלוא השירותים המסופקים על ידי רשת.

3.5.              הנך מצהיר כי כל המידע שמסרת ו/או שנאסף אודותיך הינו נכון, אמין ומדויק, וכי הנך עושה שימוש באתר ובאפליקציה בשמך ועבורך בלבד, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כן על-ידי רשת, במפורש ובכתב.
3.6.              הנך מאשר ומסכים כי המידע אודותיך יכול ויועבר גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות לצורך אחסון ועיבוד. ואולם, מידע השמור במאגרי מידע בישראל לא יועבר למאגרי מידע בחו"ל אלא אם כן דין המדינה שאליה מועבר המידע, מבטיח רמת הגנה על מידע שאינה פחותה, בשינויים המחויבים, מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי, והכל בהתאם להוראות הדין.
3.7.              הנתונים והמידע שייאספו ו\או יימסרו על-ידי המשתמשים יישמרו כדין למשך הזמן הנדרש (על פי שיקול דעתה של רשת) במאגרי המידע שלה ולמטרות שלשמן הם נאספו.
4.                   העברת המידע לצדדים שלישיים
4.1.              המידע האישי של המשתמשים לא יימסר לצדדים שלישיים ללא הסכמתם, אלא ככל שהדבר הותר במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש. על אף האמור לעיל, מידע אישי כאמור יכול שישותף ויועבר לצדדים שלישיים, מעת לעת, ובין היתר גם אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל, במקרים הבאים:
·         בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לרשת ולצד שלישי המוצגות באתר או באפליקציה. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך;
·         לשם בדיקת נאותות לצורך עסקת השקעה פוטנציאלית, או במקרה של מכירת חלק או כל מניות או נכסי רשת לצד שלישי, או במקרה אחר בו רשת תארגן את פעילות האתר או האפליקציה במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שרשת תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר או האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר את המידע שבידיה;
·         על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים;
·         במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או באפליקציה או איזה מהשירותים המוצעים באתר או באפליקציה, או אם תבצע באמצעות האתר או האפליקציה או בקשר עמם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה, תהיה רשת רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
·         על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש;
·         אם יתקבל בידי רשת צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובכלל זה לכל רשות מוסמכת;
·         על מנת לעמוד בדרישות כל דין;
·         בעת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין רשת;
·         בכל מקרה בו רשת תהיה סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרשת ו/או לרכוש ו/או גופם של המשתמשים ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר;
·         על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;
·         בקבלת הסכמה מפורשת מהמשתמשים לביצוע העברה כאמור;
·         אם מדובר במידע סטטיסטי\אגרגטיבי אשר אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי;
·         בהעברת המידע לשותפיה העסקיים של רשת לצרכי מחקר וניתוח הרגלי גלישה, פרסום, שיווק, שיפור השירות באתר ובאפליקציה, ושימושים עסקיים דומים;
5.                   עוגיות ("Cookies") וטכנולוגיות אחרות
5.1.              האתר והאפליקציה משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובאפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר והאפליקציה להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע, ועוד.
5.2.              עוגיות, באופן כללי, הן קבצי טקסט ותמונות גרפיות מזעריות אשר הדפדפן או הפלטפורמה של המשתמשים יוצרים לפי פקודה, והמוצבות על גבי דפי האתר והאפליקציה ומאפשרות לנו לזהות אם ביצעת פעולה מסוימת. כאשר את/ה ניגש/ת לאתר או לאפליקציה, העוגיות מפיקות הודעה על פעולה זו. העוגיות משמשות לאיסוף מידע לא אישי ומאפשרות לנו לשפר את דפי האתר והאפליקציה ומאמצי השיווק שלנו. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הדפדפן או היישום הרלוונטי נסגרים, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר של המשתמש או נשלחות לרשת, לרבות ספקים הפועלים מטעם ועבור רשת, לצורך מתן השירותים הניתנים במסגרת האתר והאפליקציה, כמפורט לעיל. רשת או צדדים שלישיים המפעילים את העוגיות יכולים לגשת מעת לעת לתוכן הנצבר בהן והוא עשוי להישמר בשרתיהם.
5.3.              כאשר העוגיות נשמרות על גבי מכשירך הן מאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר ובאפליקציה. ניתן לנטרל את העוגיות. כך, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשירי המשתמשים, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות, אך יובהר כי מחיקת העוגיות מהדפדפן או מזיכרון המכשיר של המשתמש לא תמחק מידע ותוכן שכבר הועבר לרשת או לצדדים שלישיים באמצעותן. עם זאת, יש לשים לב כי במידה והמשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר והאפליקציה עשויה להיפגע, לרבות ביחס לאפשרות מתן השירותים (או חלקם). אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.
5.4.              העוגיות משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר במדורים באתר המחייבים רישום. על כן, מומלץ להיזהר מלמחוק אותן ולעשות כן, רק אם המשתמש משוכנע כי שמר את כל הפרטים הדרושים לו לשימוש באתר במקום בטוח.
5.5.              האתר והאפליקציה עשויים לעשות שימוש במידע של המשתמשים על ידי שימוש בכלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי (להלן "חברות הפרסום"), המוטמעים באתר ובאפליקציה. רשת תהיה רשאית לשתף מידע כאמור של המשתמשים עם אותן חברות פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע כאמור אודות המשתמשים, וזאת למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
5.6.             המודעות בהן המשתמשים צופים בעת הביקור באתר, עשויות להגיע משרתים של חברות הפרסום. לצורך תפעול וניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות מעת לעת עוגיות במחשב המשתמש ומשבצות "משואות רשת" ("Web Beacons") במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר ו/או בפרסומות. השימוש שחברות הפרסום אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של רשת.
5.7.              משתמש אשר מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של חברות הפרסום יכול לעשות כן באמצעות אתר האינטרנט של אותן חברות.
6.                   פלטפורמות אחרות
6.1.              רשת שומרת לעצמה את הזכות להפעיל חלק מהשירותים באתר ובאפליקציה באמצעות צדדים שלישיים ושותפיה העסקיים. המשתמשים בשירותים אלה עשויים להידרש מעת לעת למסור פרטים, לרבות מידע אישי לאותם הצדדים השלישיים, אשר עשויים לאסוף את המידע שיימסר. השימוש במידע שיימסר ו/או ייאסף כאמור, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים, ולא למדיניות הפרטיות של רשת, ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם, שמחייבים וחלים ביחס לשירותים האמורים.
6.2.              האתר והאפליקציה עשויים לכלול קישורים לפלטפורמות שונות (כגון עמודים, אתרים, אפליקציות וכיוצא באלה) ברשת האינטרנט, אשר אינן מופעלות או מנוהלות על-ידי רשת, ולרבות לפעילות ולשירותים המוצעים על-ידן. רשת אינה שולטת ו/או מפקחת אודות פעילותן של פלטפורמות אלה, ואין בקישור אליהן באמצעות האתר או האפליקציה כדי להעיד על הסכמת רשת לתוכנן ואין הדבר מהווה ערובה לאמינותן, לעדכניותן או לחוקיותן, וכל שימוש שנעשה בהן הינו באחריות המשתמשים. השימוש באותן פלטפורמות כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהן בלבד, ככל שקיימים, ועל כן מומלץ לעיין במסמכים אלה טרם ביצוע כל שימוש באותן פלטפורמות.
6.3.              רשת עשויה להיעזר בחברה חיצונית לצורך קבלת ואיסוף מידע וניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובאפליקציה. החברה החיצונית אוספת ומנתחת מידע, בין היתר אודות היקף השימוש באתר ובאפליקציה, תדירות השימוש, מקורות הגישה של המשתמשים באתר ובאפליקציה, היסטוריית גלישה, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, אמצעי תשלום ששימשו אותך, כתובת המחשב (IP) שבאמצעותו ניגשת לאתר, מספר זיהוי המכשיר, היסטוריית הגלישה, ועוד.
6.4.              לצורך איסוף המידע החברה עשויה לעשות שימוש ב"פיקסלים" ("Pixels"), משואות רשת, וטכנולוגיות נוספות, באופן שמסייע לנטר את דפוסי הפעילות באתר ובאפליקציה וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר ובאפליקציה, וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים וגורמים נוספים.
6.5.              מובהר כי רשת אינה נושאת בכל אחריות ממין וסוג כלשהו ביחס למסירת מידע על ידי המשתמשים לצדדים שלישיים כלשהם, ומסירת המידע כאמור הנה באחריות המשתמשים ו/או הצדדים השלישיים בלבד, ובכלל זה שמירתו, הגנתו וכל טיפול בו.
6.6.              בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור, רשת שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שירותי תשלום וסליקה באתר ובאפליקציה (ביחס למוצרים ושירותים המסופקים תמורת תשלום) באמצעות גופי סליקה בכרטיסי אשראי ו/או אמצעי תשלום אחרים (דוגמת PayPall), שיהיו אחראים על גביית התשלום הרלוונטי וחיוב אמצעי התשלום, ובמקרה הזה יועברו אל גופים אלה פרטי אמצעי התשלום של המשתמש, לצורך ביצוע החיוב, או לחלופין פרטי אמצעי התשלום יימסרו ישירות על ידי המשתמש לחברות הסליקה במהלך הרישום למוצרים או השירותים הרלוונטיים.
7.                   זכויות משתמשים
7.1.              בכפוף להוראות הדין, למשתמשים יש את הזכות לעיין במידע אישי מזוהה אודותיהם המוחזק ונשמר באמצעות האתר והאפליקציה של רשת ובמאגרי המידע כאמור לעיל, ואף לבקש לתקן או למחוק אותו, ככל שמצאו כי המידע אינו נכון, שלם או מעודכן. משתמשים המעוניינים במימוש זכויות אלה יכולים לפנות בכתב בדרכים הקבועות בהוראות הדין או באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: [operator@reshet.tv], ויעשה מאמץ סביר למלא אחר בקשות אלה, בהתאם להוראות הדין.
8.                   אבטחת מידע
8.1.              רשת משקיעה מאמצים לצורך שמירה על אבטחת המידע באתר ובאפליקציה, לרבות באמצעות מנגנונים ומערכות טכנולוגיות שמטרתן לסייע בהגנה מפני דליפת המידע, גישה ושימוש לא מורשה בו, וכן מפני העברה, חשיפה, העתקה ומחיקה של מידע. ואולם, בעוד שיש במאמצים אלה כדי לצמצם את הסיכונים הקיימים, לא ניתן להתחייב כי האתר והאפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פעולות אלה, ולא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמשים ו\או למי מטעמם עקב כך.
8.2.              הנך מודע לכך שתמיד קיים סיכון מסוים בשירותים המבוססים על עיבוד מידע, בפרט בעת העברתו ברשת האינטרנט, ואתה מסכים למסירת המידע ואיסופו בהתאם למדיניות הפרטיות והדין ונוטל על עצמך את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע אשר בעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או זמינות המידע כאמור, ורשת לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בשל כך.
9.                   שינויים במדיניות הפרטיות
9.1.              מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש [קישור]. הוראות מדיניות הפרטיות עשויות להשתנות מעת לעת, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. השימוש באתר ובאפליקציה לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמת המשתמשים לשינויים אלה, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
9.2.              אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע למדיניות הפרטיות, יש ביכולתך לפנות לרשת באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: operator@reshet.tv ודואר רשום לכתובת: הברזל 23, תל אביב-יפו.