תקנון הצבעות האח הגדול

האח הגדול, תמונה דיפולטיבית

 

 1. תקנון זה הינו תקנון ההצבעה של תכנית "האח הגדול – עונה 4" (להלן: "התכנית").
 2. כותרות הסעיפים בתקנון זה הן למען הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התכנית, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 3. בעצם השתתפותו בהצבעה ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), מסכים כל צופה לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, להימנע מלהשתתף בהצבעה.
 4. למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצדן, אלא אם כן, נאמר מפורשות אחרת:

 

"מערכת התוכנית" או "המפיקה" מערכת תוכנית "האח הגדול" והמפיקה "אנדמול שיין ישראל בע"מ".
"רשת" רשת מדיה בע"מ ח.פ. 51-167795-7 מרחוב הברזל 23 תל אביב

 

"אתר האינטרנט" או

"אתר רשת"

- אתר התוכנית אשר כתובתו 13tv.co.il

 

אפליקציית "רשת" אפליקציית רשת הזמינה להורדה בטלפונים סלולאריים
"המשתתף" או "הצופה" כל אדם אשר לוקח חלק בהצבעות בהתאם לתקנון זה
"הפעילות" פעילות ההצבעה נשוא תקנון זה
"התוכנית" "האח הגדול" עונה 4
"מועד ההצבעה" פרק הזמן, בו אמצעי ההצבעה (כולם או חלקם) יהיו פתוחים לביצוע הצבעות על ידי המשתתפים, כפי שיובא לידיעת המשתתפים באמצעים שייקבעו על ידי רשת ובהתאם להנחיות רשת. מועד ההצבעה, לרבות פרק הזמן של אותו מועד הצבעה, ייקבע על ידי רשת ו/או המפיק, בין היתר, בהתאם לכללי התוכנית.
"מועד תחילת הפעילות" 7.6.2022
"עורכת ההצבעה" רשת מדיה בע"מ ו/או המפיק
"פרק הגמר" הפרק האחרון של התוכנית (למעט פרקי סיכום, איחוד, לקט וכדומה), במסגרתו ייבחר הפיינליסט אשר יוכרז כזוכה של התוכנית.
"תקופת הפעילות" החל ממועד התחלת הפעילות ועד למועד סיום הפעילות במהלך שידור פרק הגמר של התוכנית או כל מועד אחר כפי שתקבע רשת וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת
"מועד ההצבעה" המערכת האוספת וסופרת את הצבעות הצופים מאמצעי ההצבעה השונים.

 

 1. החל ממועד עליית התכנית לשידור ועד לגמר העונה של התוכנית יוכלו הצופים להצביע/ לבחור, וזאת בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה.
 2. בפרק הזמן להצבעה כהגדרתו להלן, ניתן יהיה להצביע באמצעות אתר האינטרנט; ו/או באמצעות אפליקציית "רשת" ו/או בכל אמצעי הצבעה אחר עליו יוכרז במהלך התוכנית על פי החלטת מערכת התוכנית ו/או רשת (להלן: "אמצעי הצבעה").
 3. מערכת התוכנית תעלה להצבעת קהל הצופים בבית (בכפוף לתקנון זה), במועדים על פי שיקול דעתה, סוגיות שונות הקשורות בתוכנית (לרבות, אך לא רק, השארת מתמודד/ים, הדחת מתמודד/ים, בחירת מתמודד/ים, חסינות מתמודד/ים וכיו"ב) וזאת בכפוף לשינויים ולצרכי ההפקה.
 4. מערכת התוכנית ו/או רשת תהיינה רשאיות לשנות ו/או להגביל את מספר ההצבעות בכל אמצעי הצבעה, וכן את אמצעי ההצבעה, על פי שיקול דעתן הבלעדי בכל עת, והן יודיעו על כל שינוי ו/או מגבלה כאמור במסגרת תנאי השימוש המופיעים באמצעי ההצבעה. כמו כן יהיו מערכת התוכנית ו/או רשת רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי להוסיף מנגנונים או שיקולים נוספים, אשר יתווספו להצבעת הצופים ויהוו גורם נוסף (לרבות גורם מכריע) בקביעת תוצאות ההצבעה (הדחה או השפעה) והכול לפי שיקול דעתן הבלעדי.
 5. כלל ההצבעות בכל אמצעי ההצבעה לצופים יסתיימו בסיום פרק הזמן להצבעה. לאחריו לא תתקבלנה הצבעות נוספות באף אחד מאמצעי ההצבעה. מובהר בזאת כי הקולות שייספרו הינם הקולות אשר יגיעו למוקד ההצבעה עד להודעה על סיום פרק הזמן להצבעה. כל הצבעה שתגיע לאחר ההודעה על סיום פרק הזמן להצבעה, אף אם נשלחה קודם לכן, לא תיכלל בקולות המצביעים בהצבעה המסוימת. נתוני מסירת ההצבעה האמורה כפי שהם במערכת התכנית הם הקובעים לכל דבר ועניין. מובהר, כי בכל מקרה של הצבעה שלא נספרה בשל הגעתה למוקד ההצבעה לאחר סיום פרק הזמן להצבעה, מכל סיבה שהיא, בין בשל שנשלחה לאחר סיום פרק הזמן להצבעה ובין אם נשלחה לפניו והגיעה לאחריו, לא תזכה את שולח ההצבעה בפיצוי כלשהו.
 6. רשת ו/או מערכת התוכנית רשאיות לפסול, בכל עת, קולות ו/או הצבעה כלשהם, אם בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, התעורר לגביהם חשד כי הם פרי פעולה בלתי חוקית, בלתי הוגנת, הושגה בעזרת שימוש פסול באמצעים טכנולוגיים (לרבות שימוש באמצעי מכאני/ טכנולוגי אחר), נוגדת את תקנת הציבור בדרך כלשהי, יש בה כדי להטות את התוצאות בצורה בלתי הוגנת, וכן בגין כל סיבה שעשויה לפגוע באמיתות התוצאות.
 7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9, במקרה של תקלה המשפיעה על איסוף ושקלול קולות במועדם באמצעי הצבעה כלשהו או במקרה של אי-קבלת נתוני הצבעה במועדם (כגון, עקב עומס בנפח הצבעה או מסיבה אחרת), רשאית מערכת התכנית לשנות את אמצעי ההצבעה (לרבות סגירת אחד ממנגנוני ההצבעה או העברת מניין ההצבעות המותרות מאמצעי הצבעה אחד למשנהו, בידיעת הצופים או שלא בידיעתם), לשנות את אופן שקלול הקולות באותה הצבעה, במלואו או חלקו, לרבות פתיחת ו/או סגירת ההצבעה במועד שונה משתוכנן, אי-ספירת הקולות שנקלטו באיחור עקב התקלה, אי-ספירת קולות מאמצעי הצבעה כלשהו, כולם או חלקם, וכיוצא בזה, והכל לפי שיקול דעתה הסופי והבלעדי.
 8. מוסכם כי בכל מקרה של שינוי באופן שקלול הקולות ו/או אמצעי ההצבעה כמפורט לעיל, למערכת התוכנית מסור שיקול הדעת האם וכיצד תודיע לקהל הצופים על השינוי כאמור.
 9. בהתחשב בכך שהתוכנית הינה "שעשועון מציאות" וההשתתפות בהצבעה הינה ללא תשלום ולצורך ההנאה מהתוכנית ושלא על-מנת לזכות בפרס או בתמורה כלשהי, למצביע לא תהיה כל עילת תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בשל כל הכרוך בהצבעה ו/או בתוצאותיה, בין הצבעתו שלו ובין בהצבעה באופן כולל.
 10. מערכת התוכנית ו/או רשת תהיינה זכאיות לבטל הצבעה (לרבות ביטול הדחה), גם לאחר שזו נערכה ו/או תוצאותיה פורסמו וכן להוסיף שיקולים ו/או מנגנונים נוספים או אחרים אשר יתווספו להצבעת הצופים ויהוו גורם נוסף (לרבות גורם מכריע) בקביעת תוצאות ההצבעה (הדחה או השפעה) או המניעים לביטולה והכול לפי שיקול דעתן הבלעדי.

הצבעות הדחה

 1. הצבעת הדחה – הצבעה בה מועמדים אחד או יותר מהמתמודדים בתוכנית להדחה ויציאה מבית "האח הגדול".
 2. פרק הזמן להצבעת הדחה יחל במועד בו תינתן הודעה לצופים מעת לעת, במסגרת שידור התכנית בערוץ 13 ו/או במסגרת שידורי ערוץ 13 בטלוויזיה שלא במסגרת התכנית, ויסתיים במועד שבו יודיעו על-כך המפיקה ו/או רשת במסגרת התוכנית ו/או בכל אמצעי אחר (לעיל ולהלן: "פרק הזמן להצבעה"). למען הסר ספק, מובהר כי ייתכן ויכללו תזכורות להצבעה במסגרת שידורי ערוץ 26, אולם פרק הזמן להצבעה ייקבע על פי המועדים אשר יוכרזו במסגרת השידורים בערוץ 13 בלבד.
 3. קהל הצופים יהיה רשאי להצביע ע"י אחד או יותר מהאמצעים המפורטים להלן, וזאת על ידי הצבעה באמצעות "הקלקה" על המתמודד אותו מעוניין הצופה להדיח או להשאיר, בהתאם להנחיות מערכת התוכנית, באתר האינטרנט ו/או באמצעות אפליקציית רשת או כל אמצעי הצבעה אחר שמערכת התוכנית תחליט עליו.
 4. ההצבעה בכל אחד מאמצעי ההצבעה (במסרון, באתר רשת ובאפליקציה), תהיה מוגבלת כך:

הצבעה באמצעות אתר "רשת": עד 10 פעמים בפרק הזמן להצבעה.

הצבעה באפליקציית רשת: לכל משתמש רשום עד 10 פעמים בפרק הזמן להצבעה.

לדוגמה: בהצבעה שמתפרשת על פני 3 ימים מפתיחתה ועד לסגירתה, ניתן יהיה להצביע באמצעות אתר "רשת" עד 10 הצבעות ובאפליקציה ניתן יהיה להצביע עד 10 הצבעות ובכל פרק הזמן להצבעה - כך שבסך הכל, במשך 3 הימים ניתן יהיה לשלוח 20 הצבעות, בכל אמצעי ההצבעה יחד (להלן יחדיו: "מניין ההצבעות המותר"). לאחר מיצוי מניין ההצבעות המותר בפרק הזמן להצבעה בכל אחד מאמצעי ההצבעה האמורים לא תיספר כל הצבעה נוספת. מובהר, כי כל הצבעה נוספת (מעבר למניין ההצבעות המותר האמור לעיל) באתר רשת ובאפליקציה עשויה להיחסם , ורשת והמפיקה לא תהינה אחראיות לכל נזק ו/או תשלום שיגרמו למי מהמצביעים שלא יפעלו בהתאם להוראת סעיף זה.

למען הסר ספק, מובהר כי הצופים יוכלו לנצל את מניין ההצבעות המותר לצורך הצבעה למתמודד יחיד או לחלקו בין מספר מתמודדים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ובלבד שלא עברו על מניין ההצבעות המותר כמפורט לעיל בתקנון זה.

 1. על-מנת להצביע באתר האינטרנט יש לבצע רישום למערכת, באמצעות מספר טלפון פעיל (להלן: "חשבון משתמש"). יובהר כי ללא הרשמה באמצעות חשבון משתמש כאמור לא תתאפשר הצבעה באתר.

חובה השארת פרטים כגון שם פרטי, שם משפחה וטלפון, אימייל הינו שדה רשות.

 1. על מנת להצביע באמצעות האפליקציה, תידרש הורדה של האפליקציה באמצעות מכשיר הסלולאר התומך ו/או מכשיר הטאבלט התומך, יש לבצע רישום למערכת, באמצעות מספר טלפון פעיל (להלן: "חשבון משתמש"). יובהר כי ללא הרשמה באמצעות חשבון משתמש כאמור לא תתאפשר הצבעה באתר.

חובה השארת פרטים כגון שם פרטי, שם משפחה וטלפון, אימייל הינו שדה רשות

הצבעות השפעה

 1. הצבעת השפעה – הצבעה המיועדת להשפיע בצורה כלשהי, שאינה הדחה, על המתרחש בבית "האח הגדול". מובהר כי הצבעת השפעה יכולה להיות הצבעה לאופציה אחת מבין שתיים (לדוגמא: אוהב/לא אוהב, מסכים/לא מסכים), לאופציה אחת מני רבות, או יכול שתיערך בשלבים (לדוגמא: איזה דייר אתה בוחר? ולאחר מכן איזה מהלך של הדייר שבחרת הכי אהבת? )
 2. פרק הזמן להצבעת השפעה יחל במועד בו תינתן הודעה לצופים מעת לעת, במסגרת שידור התכנית בערוץ 13 ו/או במסגרת שידורי ערוץ 13 בטלוויזיה שלא במסגרת התכנית או בכל אמצעי אחר, ויסתיים במועד שבו יודיעו על-כך המפיקה ו/או רשת במסגרת התוכנית ו/או בכל אמצעי אחר (לעיל ולהלן: "פרק הזמן להצבעה"). למען הסר ספק, מובהר כי ייתכן ויכללו תזכורות להצבעה במסגרת שידורי ערוץ 26, אולם פרק הזמן להצבעה ייקבע על פי המועדים אשר יוכרזו במסגרת השידורים בערוץ 13 בלבד.
 3. קהל הצופים יהיה רשאי להצביע ע"י אחד או יותר מהאמצעים המפורטים להלן, וזאת על ידי הצבעה באמצעות "הקלקה" על האפשרות המתאימה באתר האינטרנט ו/או באמצעות אפליקציית רשת או כל אמצעי הצבעה אחר שמערכת התוכנית תחליט עליו.
 4. ההצבעה בכל אחד מאמצעי ההצבעה (במסרון, באתר רשת ובאפליקציה), תהיה מוגבלת כך:

הצבעה באמצעות אתר "רשת": לכל משתמש רשום עד 10 פעמים (או מספר הצבעות אחר שיימסר על ידי מערכת התוכנית) בכל פרק הזמן להצבעה.

או

הצבעה באפליקציית רשת: לכל משתמש רשום עד 10 פעמים (או מספר הצבעות אחר שיימסר על ידי מערכת התוכנית) לכל פרק הזמן להצבעה.

לדוגמה: בהצבעה שמתפרשת על פני 3 ימים מפתיחתה ועד לסגירתה, ניתן יהיה לשלוח הצבעה אחת בלבד, בכל אמצעי ההצבעה יחד (להלן יחדיו: "מניין ההצבעות המותר"). לאחר מיצוי מניין ההצבעות המותר בפרק הזמן להצבעה לא תיספר כל הצבעה נוספת. מובהר, כי כל הצבעה נוספת (מעבר למניין ההצבעות המותר האמור לעיל) באתר רשת ובאפליקציה עשויה להיחסם, ורשת והמפיקה לא תהינה אחראיות לכל נזק ו/או תשלום מכל סוג שיגרמו למי מהמצביעים שלא יפעלו בהתאם להוראת סעיף זה.

למען הסר ספק, מובהר כי הצופים יוכלו לנצל את מניין ההצבעות המותר לצורך הצבעה למתמודד יחיד או לחלקו בין מספר מתמודדים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ובלבד שלא עברו על מניין ההצבעות המותר כמפורט לעיל בתקנון זה.

 1. על-מנת להצביע באתר האינטרנט יש לבצע רישום למערכת, באמצעות מספר טלפון פעיל (להלן: "חשבון משתמש"). יובהר כי ללא הרשמה באמצעות חשבון משתמש כאמור לא תתאפשר הצבעה באתר.

חובה השארת פרטים כגון שם פרטי, שם משפחה וטלפון, אימייל הינו שדה רשות

 1. על מנת להצביע באמצעות האפליקציה, תידרש הורדה של האפליקציה באמצעות מכשיר הסלולאר התומך ו/או מכשיר הטאבלט התומך, יש לבצע רישום למערכת, באמצעות מספר טלפון פעיל (להלן: "חשבון משתמש"). יובהר כי ללא הרשמה באמצעות חשבון משתמש כאמור לא תתאפשר הצבעה באתר.

חובה השארת פרטים כגון שם פרטי, שם משפחה וטלפון, אימייל הינו שדה רשות

 1. הליך ההצבעה בשלב הגמר (נתון לשינויים של ההפקה ו/או רשת בכל עת):

הדחה בשיטת השלבים: הליך ההצבעה בשלב הגמר יתנהל כמפורט להלן ויחל מהמועד עליו יכריזו מנחי התוכנית הצופים יוזמנו להצביע למתמודד המועדף עליהם מבין המתמודדים שעלו לגמר. במהלך שידור תוכנית הגמר, יכריז המנחה, בנקודת זמן מסוימת, על המועד בו ייבדקו תוצאות ההצבעה, והמתמודד בעל כמות ההצבעות הנמוכה ביותר לאותה נקודת זמן - יודח מהתחרות. לאחר מכן תימשך ההצבעה באופן בו ההצבעות מרגע זה ואילך יתווספו לקולות שצבר כל מתמודד שלא הודח, עד למועד נוסף עליו יכריז המנחה, ובאותו מועד ייבדקו שוב תוצאות ההצבעה למתמודדים הנותרים, והמנחה יכריז על המתמודד בעל כמות ההצבעות הנמוכה ביותר שיודח, וכך הלאה עד שיוותרו שני מתמודדים סופיים. תיבת ההצבעה של כל מתמודד אשר הודח מהתוכנית תיסגר עם הדחתו.

בחירת הזוכה בתוכנית: לאחר שנותרו שני מתמודדים סופיים בגמר, ניתן יהיה להמשיך ולשלוח הצבעות למתמודד המועדף על הצופים מבין השניים הנותרים והקולות הללו יתווספו לקולות שצבר אותו מתמודד עד לשלב זה. לאחר חישוב ההצבעות עד למועד סגירת ההצבעה, יכריז המנחה על הזוכה הסופי בגמר.

 1. ההצבעה בגמר בכל אחד מאמצעי ההצבעה (במסרון באתר רשת ובאפליקציה), תהיה מוגבלת כך:

הצבעה באמצעות אתר "רשת": עד 10 פעמים בכל פרק הזמן להצבעה.

הצבעה באפליקציית רשת: לכל משתמש רשום עד 10 פעמים בכל פרק הזמן להצבעה.

לדוגמה: בהצבעה שמתפרשת על פני 3 ימים מפתיחתה ועד לסגירתה, ניתן יהיה להצביע באמצעות אתר "רשת" עד 10 הצבעות ובאפליקציה ניתן יהיה להצביע עד 10 הצבעות ובכל פרק הזמן להצבעה ובסך הכל, ניתן יהיה לשלוח 20 הצבעות, בכל אמצעי ההצבעה יחד (להלן יחדיו: "מניין ההצבעות המותר"). לאחר מיצוי מניין ההצבעות המותר בפרק הזמן להצבעה בכל אחד מאמצעי ההצבעה האמורים לא תיספר כל הצבעה נוספת. מובהר, כי כל הצבעה נוספת (מעבר למניין ההצבעות המותר האמור לעיל) באתר רשת ובאפליקציה עשויה להיחסם ורשת והמפיקה לא תהינה אחראיות לכל נזק ו/או תשלום שיגרמו למי מהמצביעים שלא יפעלו בהתאם להוראת סעיף זה.

למען הסר ספק, מובהר כי הצופים יוכלו לנצל את מניין ההצבעות המותר לצורך הצבעה למתמודד יחיד או לחלקו בין מספר מתמודדים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ובלבד שלא עברו על מניין ההצבעות המותר כמפורט לעיל בתקנון זה.

 1. על-מנת להצביע באתר האינטרנט יש לבצע רישום למערכת, באמצעות מספר טלפון פעיל (להלן: "חשבון משתמש"). יובהר כי ללא הרשמה באמצעות חשבון משתמש כאמור לא תתאפשר הצבעה באתר.

חובה השארת פרטים כגון שם פרטי, שם משפחה וטלפון, אימייל הינו שדה רשות

 1. על מנת להצביע באמצעות האפליקציה, תידרש הורדה של האפליקציה באמצעות מכשיר הסלולאר התומך ו/או מכשיר הטאבלט התומך, יש לבצע רישום למערכת, באמצעות מספר טלפון פעיל (להלן: "חשבון משתמש"). יובהר כי ללא הרשמה באמצעות חשבון משתמש כאמור לא תתאפשר הצבעה באתר.

חובה השארת פרטים כגון שם פרטי, שם משפחה וטלפון, אימייל הינו שדה רשות

 1. על אף האמור המפיקה ו"רשת" שומרות לעצמן את הזכות לשנות את שיטת ההצבעה בגמר ו/או בכל חלק אחר של התוכנית, אשר יתנהלו באופן שונה מן המתואר, וזאת על פי שיקול דעתן המוחלט של רשת ו/או המפיקה.
 2. מוסכם כי בכל מקרה של שינוי באופן שיטת ההצבעה בגמר, תודיע מערכת התוכנית לקהל הצופים על השינוי כאמור, בשידור ו/או באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל דרך אחר שתבחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ספירת קולות:

 1. כל הצבעה אחת תקינה (בכל אמצעי שהוא) מעניקה למתמודד ו/או לאופציה הרלוונטית שעבורם הצביעו קול אחד בלבד.
 2. במקרה של שיוויון (תיקו) בניקוד המצטבר של כל אמצעי ההצבעה, בין שני מתמודדים או יותר ו/או בין שתי אופציות או יותר, תכריע מערכת התוכנית על פי שיקול דעתה כיצד לפעול לשם הכרעה בין המתמודדים ו/או האופציות.
 3. איסופם ושקלולם של נתוני הצבעות קהל הצופים בבית, ינוהלו על-ידי מערכת התוכנית. מערכת התוכנית תשקלל את סך כל הקולות התקינים שהוענקו על ידי קהל הצופים בכל אמצעי ההצבעה יחד על מנת להכריז על המתמודד ו/או האופציה שקיבלו את כמות ההצבעות הגדולה ביותר.
 4. הודעת מערכת התכנית על המתמודד ו/או האופציה שהינם בעלי כמות הקולות הנמוכה/ הגבוהה ביותר וההשלכות של כך, כפי שיוכרזו בתכנית, תהינה סופיות ולא ניתנות לערעור או לשינוי, למעט במקרים בהם יחליטו רשת ו/או מערכת התוכנית על פסילת קולות ו/או הצבעות בשל נסיבות כמפורט בתקנון זה לעיל.
 5. מובהר בזאת כי אופן הודעת מערכת התכנית על המתמודד הזוכה ו/או האופציה הזוכה תהא בהתאם לשיקול דעתה של מערכת התכנית. מערכת התכנית אינה מחויבת לתת כל מידע בדבר תוצאות יתר המתמודדים ו/או כמות הקולות שניתנו לכל מתמודד ו/או לזוכה ו/או לאופציה רלוונטית ו/או אחוזי הקולות שניתנו לכל מתמודד ו/או לזוכה ו/או לאופציה רלוונטית.
 6. על אף האמור מובהר כי מערכת התוכנית תהא רשאית, לבטל הדחה כלל ו/או להשיב מתמודדים שהודחו ו/או להוסיף מתמודדים חדשים וכן לנקוט בפעולות אשר הינן בניגוד לאופציה שנבחרה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.

כללי:

 1. מערכת התוכנית תהיה רשאית להחליט בכל שלב, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבהשהיא:
  על ביטול ההצבעה ו/או על דחייתה מכל סיבה שהיא ובתוך כך רשאית בביטול שכזה לקחת בחשבון את ההצבעות שכבר בוצעו עד למועד הביטול או הדחייה, להחליט כי תוצאות הצבעה כלשהי יהוו רק חלק מההחלטה (לרבות על זהות דייר מודח). המצביעים מוותרים בזאת על כל טענה כלפי מערכת התוכנית בקשר לכך.
 2. משך עונת התכנית ייקבע על ידי רשת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.
 3. מערכת התכנית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי ההצבעות ו/או התכנית וכן לקצרן ו/או להאריכן לפי צרכיה ולפי שיקול דעתה.
 4. מערכת התוכנית ו/או רשת שומרות לעצמן את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 5. מערכת התכנית אינה מחויבות לעצם שידור התכנית, ולמועד שידור התכנית ו/או לשידור תוצאות ההצבעות ו/או למועד שידור תוצאות ההצבעות.
 6. מערכת התכנית רשאית להפסיק ו/או לבטל ו/או לשנות את התחרות ו/או את שיטת ההצבעה ו/או את דרך שקלול הקולות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה של אסון, אירוע ביטחוני ו/או התרחשות אחרת עקב כוח עליון כלשהו יהיו מערכת התכנית ורשת רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לבטל תכנית לרבות הצבעה שהתקיימה, לדחות את קיומה ו/או שידורה למועד אחר, לשנות את אופן ההצבעה ומועדיה ו/או לקבוע שינויים מיידים בתקנון זה לגבי אותה תכנית אף ללא מתן הודעה למשתתפים או למצביעים.
 8. מערכת התכנית תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע להצבעות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמן, בכל מחלוקת בין המשתתפים ו/או כל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך ההצבעה, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על שיקולי מערכת התכנית לרבות באשר לבחירה ו/או להחלפת משתתפים בשלבי התחרות השונים, והכרעתה כאמור - סופית. בנוסף, בכל מקרה של זכיית מתמודד (בין לפני ההכרזה ובין אם לאחר ההכרזה) באמצעים שאינם כדין ו/או אינם תואמים תקנון זה לדעת רשת ומערכת התכנית, למערכת התכנית יהא שיקול הדעת המלא לפעול כראות עיניה לתיקון הליקוי.
 9. כל משתתף, בעצם ההשתתפות בהצבעה (אחת או יותר), מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בהצבעה (אחת או יותר) כפופה לזמינות ולתקינות האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה, ובכללם רשת האינטרנט, רשת הטלפוניה והסלולאר ואתר האינטרנט של התוכנית, על כל מרכיביהם. מערכת התוכנית ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לתקינותם של האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה (בכללם רשת האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית ו/או האפליקציה), על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית ו/או האפליקציה ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים ו/או למי מטעמם במסגרת השתתפותם בהצבעה (אחת או יותר) בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור מערכת התוכנית תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את ההצבעה הרלוונטית (אחת או יותר) ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל בלי שהדבר יקנה למשתתפים ו/או למי מטעמם כל זכות לעלות כנגד מערכת התוכנית ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או הצבעת המשתתף ו/או מניעת השתתפותו בהצבעה.
 10. מערכת התכנית ו/או מי מטעמה, לרבות המנחים ו/או מי מטעמם אינם אחראים כלפי המשתתף ו/או כלפי המתמודדים לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר, אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר, עקב השתתפותו בהצבעה בתוכנית ו/או נזק שנגרם במהלך ההצבעה, והצופים מצהירים כי הם מצביעים בתכנית על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית.
 11. על אף מאמצי רשת, עלולות להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב, רשת האינטרנט ורשת הטלפוניה והסלולאר, כאמור בסעיף ‎47 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות והצבעה מסוימת (אחת או יותר), מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת (או שלא תנקוט), אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ומסכים לכך שלא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
 12. בכל מקרה שבו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות הטכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני: info@reseht.tv. בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית האמורה.
 13. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי בתקופת הפעילות ו/או במועדי ההצבעה (כולם או חלקם), אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת.
 14. המשתתפים ו/או מי מטעמם פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או כל פגם אחר בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר). כן, המשתתפים ו/או מי מטעמם פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר).
 15. כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעילות ו/או ההצבעות יחולו (ככל שיחולו) על המשתתפים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדיים.
 16. בכל מקרה שבו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה ולרבות אם יתברר כי השתתפותו נעשתה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות או (לפי העניין) את הצבעתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) הצבעתו כאמור, וזאת בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
 17. המשתתף ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את מערכת התוכנית ו/או רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
 18. הדין החל בכל הנוגע לפעילות, להצבעה ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, להצבעה, ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.