פקין אקספרס – תקנון

פקין אקספרס, תמונה מובילה

"פקין אקספרס" הנה תכנית ריאליטי אתגרית המבוססת על פורמט בינלאומי בשם "PEKIN EXPRESS" במסגרתה תתקיים תחרות זוגות במסלול משימות במדינות שונות בעולם למשך תקופה מסוימת (להלן:"התכנית") התכנית מיועדת בין היתר לשידור בערוץ 13 על ידי רשת מדיה בע"מ (להלן: "רשת"/"הערוץ") התכנית מופקת על ידי גיל הפקות בע"מ (להלן:"גיל הפקות") (רשת וגיל הפקות יכונו להלן ביחד: "מערכת התכנית")

הגדרות- למונחים הבאים תהא המשמעות שלצידם אלא אם אינה מתיישבת עם הקשרם והדבקם:

"המשתתף"/"המשתתפים" – המשתתפים בפועל בתכנית שנבחרו על ידי מערכת התכנית  לאחר שעברו את תהליכי המיון וחתמו על הסכם המשתתף לרבות כל מסמך ו/או תקנון להשתתפותם בתכנית.

"הסכם המשתתף" – ההסכם שנחתם על ידי המשתתף בשלב המיון הסופי לרבות נספחיו

"הזוגות" – הזוגות להם מחולקים המשתתפים על מנת להתחרות בינם לבין הזוגות האחרים , שמספרם, הרכבם וכיו"ב יקבע על ידי מערכת התכנית ויכול וישתנה בכל שלב משלבי התכנית לשיקול דעתה הבלעדי.

"התחרות" – התחרות בין הזוגות במסלול המשימות עד קו הגמר במסגרת התכנית.

"משימה"/"משימות" -המשימות שיוטלו על הזוגות ו/המשתתפים בכל שלב בתחרות אותן יהיה עליהם לצלוח בהתאם לכללי המשימות  כפי שיוגדרו על ידי מערכת התכנית

"הדחה"- בכל שלב בתחרות יודח/יודחו הזוג/הזוגות שהגיעו אחרונים לאותו שלב. (אלא אם יוחלט אחרת ע"י מערכת התכנית)

"חסינות" – זכות הפוטרת את הזוג משלב בתחרות וכך מהדחה בכל חלק בתכנית וכפי שיקבע על ידי מערכת התכנית

"קנס/עונש/הגבלה" – משתתפים שלא יסיימו בהצלחה משימה עשויים לקבל בכל שלב עונש/קנס/הגבלה, כדוגמת "עיכוב" , "המתנה" של פרק זמן מסוים בהתקדמותם למשימה הבאה.

"טרמפ" הסעה בכלי רכב שיסכימו להסיע את הזוג ממקום למקום וללא תמורה

"זכייה" – זכייה בכל הטבה ו/או בכל פרס בתחרות, לפי שיקול דעת המפיק.

"הזוג הזוכה" – הזוג שמערכת התכנית תקבע כמנצח התחרות בהתאם לתקנון זה.

"הקוד האתי" – קוד התנהגות המצורף כנספח להסכם המשתתף ולתקנון התכנית ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

"ההפקה" – גיל הפקות בין בעצמה, עובדיה, קבלניה, ספקיה ובין באמצעות רשת ו/או צד שלישי וכל אדם מטעם ההפקה אשר נמצא על האי, לרבות צלמים ו/או אנשי קול ו/או אנשי תוכן וכן כל מלווה אחר מטעם המפיק אשר יכול ויצטרף לצוות מסוים מעת לעת, ואשר ילוו את המשתתפים לאורך כל תקופת ההשתתפות בתחרות ותקופת התכנית כפי שתקבע מערכת התכנית.

1. מבוא:

1) תקנון זה הינו התקנון הרשמי של התכנית ומטרתו הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם (בין היתר) תתנהל התחרות והתכנית, על כל חלקיה, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2) המבוא לתקנון זה וכן ההגדרות בו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

3) כותרות הסעיפים בתקנון זה הנן למען נוחות הקריאה ולא תהא להן משמעות לפרשנותו.

4) תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

5) למונחים ללא הגדרה מפורשת בתקנון תהא המשמעות המיוחסת להם בהסכם המשתתף ו/או כל מסמך ו/או טופס אחר שהועבר למועמדים עובר למסירת תקנון זה.

6) למניעת ספק מובהר כי האמור בתקנון זה יחול בנוסף לאמור בהסכם המשתתף ו/או כל מסמך ו/או טופס אחר שיימסר למשתתפים בקשר לתכנית ולא יהיה בחתימתו כדי לגרוע מהצהרותיו ו/או מחויבויותיו כלפי ההפקה, אלא להוסיף עליהן, ובכלל זה המשתתף מתחייב לפעול על פי הכללים, ההסכמים, נהלי האבטחה והקוד האתי של התכנית וכל הנחייה שתימסר למשתתף על ידי ההפקה מעת לעת. היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות ו/או לתכנית  תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות ותגברנה על כל פרסום אחר לכל דבר ועניין. הוראות אשר יופיעו בכפל ובניסוחים שונים יפורשו לפי הפרשנות הרחבה והמחמירה.

7) מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בתקנון ו/או בהסכם המשתתף, למערכת התכנית מוקנה שיקול הדעת הבלעדי לקבלת כל ההחלטות בכל עניין הנוגע לתכנית, ובכלל זה כל ההחלטות הנוגעות לבחירת המשתתפים, הפקת התכנית, שלבי התחרות, המשימות, החסינויות, ההדחות, הזכייה, ההטבות הפרסים וכל היבט אחר הגלום בתכנית ובתחרות.

8) מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלחתום על גבי תקנון זה וכן להימנע מהשתתפות בתוכנית. המשתתף מצהיר כי קיבל אפשרות להתייעץ עם מי שיבחר לפני חתימתו וחתם רק לאחר שבחן את הכתוב בו קרא אותו והבין את המשמעויות שלו.

2. המשתתפים:
1) לצורך בחירת המשתתפים בתכנית ועובר לחתימה על תקנון זה, עברו המועמדים שביקשו להשתתף בתוכנית ("מועמדים") מיונים שונים לרבות ראיון במשרדי המפיק, ראיון מצולם שבהם התבקשו המועמדים לספר על עצמם ועל יכולותיהם הרלוונטיות לעבור את מסלול המשימות (היה ויתקבלו כמשתתפים בתכנית). כמו כן המועמדים שעברו לשלבי המיון המתקדמים, חתמו על הסכם המשתתף אשר תקנון זה יהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  כמו כן עברו המועמדים הסופיים בדיקות רפואיות, פסיכולוגיות ועוד.

2) המפיק הוא זה שקובע על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא יכולת ערעור מצד המועמד, באם מועמד מסוים מתאים לעבור בסופו של דבר (אף אם עבר, לרבות אם חתם על הסכם משתתף) ולהשתתף בתכנית.

3) החלטות המפיק בעניין כלשהו הקשור לתכנית לרבות למיונים, ו/או כל שלב אחר, לתחרות, לתוכן התכנית, לחוקי התחרות (לרבות היכולת של המפיק לשנות את כללי התחרות מעת לעת על פי הצורך), מועמדים ומשתתפים תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור והמפיק לא יהא חייב לנמק את החלטותיו.

4) למען הסר ספק, המפיק לא יהא חייב בכל עת לנמק למועמדים ו/או למי מטעמם מדוע נפסל ו/או נבחר מועמד זה או אחר. המפיק יכול לשנות דעתו וללא הצורך להסביר.

5) כל מועמד ומשתתף, עשוי לפי צרכי התכנית ודרישת הצוות הרפואי של התכנית, להידרש לעבור מפעם לפעם בדיקות רפואיות על ידי רופא מטעם ההפקה ו/או על ידי רופא מטעמו ועל חשבונו, בכל מועד שהוא במהלך תקופת התוכנית. כמו כן, עשוי המשתתף להידרש, לאחר ביצוע הבדיקות האמורות, כי אישור רפואי, המיועד למילוי על ידי רופא, ימולא וייחתם על ידי הרופא מטעמו אשר ערך את הבדיקות האמורות. בנוסף לבדיקות הרפואיות האמורות בסעיף זה, כל משתתף, עשוי להידרש, בכל שלב במהלך תקופת התוכנית, לעבור בדיקות ומבדקים גופניים ופסיכולוגיים אשר יתקיימו במקומות לפי בחירת מערכת התכנית, על ידי בעלי מקצוע שייבחרו על ידם, וכן, יידרש לעמוד בכל הדרישות הגופניות והנפשיות להשתתפות בתוכנית, כפי שייקבע על ידי ההפקה, בין היתר לאור המאמצים הפיזיים הנדרשים מהמשתתפים, והסיכונים להם הם עשויים להיות חשופים במהלכה. למניעת ספק, מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על ההפקה או על מי מטעמה אחריות לערוך בדיקות מכל סוג שהוא ו/או חלילה בגין כל פציעה, מחלה, מוות, נזק (פיזי ו/או נפשי), אובדן או פגיעה, שעלולים להיגרם למשתתף כתוצאה מהשתתפותו בתכנית.

6) מובהר, כי המשתתף יהא אחראי הבלעדי בגין השתתפותו בתהליך המיון ו/או בתכנית ובתחרות, וכן בגין כל הפעילויות הנערכות במסגרתם, אותן בחר לעבור ביוזמתו ומרצונו החופשי, ובכלל זה, מצהיר המשתתף כי הוא מודע שהאחריות בגין הפעילויות אשר תידרשנה ממנו במסגרת השתתפותו בתוכנית, לרבות ההשפעות וההשלכות של הפעילויות האמורות (בין היתר ההשלכות הפיזיות ו/או הנפשיות) על בריאותו ומצבו הפיזי והנפשי הינה של המשתתף בלבד והוא עושה זאת מרצונו החופשי ולאחר ששקל את ההשלכות.

7) על כל משתתף לקחת בחשבון, כי השתתפותו בתוכנית יכולה להשפיע בצורות שונות (לטובה או אף לרעה) גם על מערכות יחסים שהיו לו טרם היציאה לתכנית לרבות היחסים שבינו לבין בן זוגו לתכנית, חברים, עבודה תקשורת ועוד. התנהלותו של כל משתתף בתוכנית וכל ההשלכות שיהיו (אם יהיו) לה הם באחריותו הבלעדית.

8) זכאים להשתתף בתחרות תושבי מדינת ישראל, שגילם למעלה מ- 18 שנה.

3. כללי התחרות ומהלכה:
1) במסגרת התכנית תתקיים תחרות זוגות במסלול משימות במדינות שונות בעולם במשך של עד  כ-41  ימים בתקופה שבין ____________ לבין ____________ (תאריכים משוערים)  (להלן: "תקופת התחרות").

2) בתכנית יתמודדו  זוגות זה כנגד זה, כאשר מטרת התחרות היא להשלים ולסיים בהצלחה ראשונים ובמהירות מרבית את מסלול המשימות (לרבות משימות חסינות) והשלבים כפי שיקבע לפי שיקול דעת המפיק ומתן הוראותיו מעת לעת במהלך התחרות.

3) בזמן התחרות תיבחן יכולתם, תושייתם והישרדותם של המשתתפים בתנאים קשים וכמעט ללא אמצעים, כאשר יהא עליהם לפעול באופן עצמאי להשגת צרכי המחייה וצרכיהם האחרים ביצירתיות לפי שיקול דעתם כדי להתקדם בתחרות במהירות ובתוך השלמת המשימות.

4) בהתאם לאמור לעיל, לרשות כל אחד מהזוגות יעמוד תקציב של 1 דולר ליום (לזוג) בלבד, לכל צרכי הזוג, לרבות מזון, לינה, היסעים וכיו"ב ועל המשתתפים יהיה לכלכל את צעדיהם לפי שיקול דעתם.

5) חל איסור מוחלט במהלך התחרות, לבקש כסף מכל צד שלישי ו/או לבקש שצד שלישי ישלם משהו בעבור המשתתפים כנגד התחייבות המשתתפים להשיב את הכסף בעתיד.

6) במהלך התוכנית המשתתפים ייטלו חלק במשימות שונות והכול תוך כדי תחרות להגיע ראשונים בכל שלב. המשימות עשויות לכלול אלמנטים של מאמץ פיזי (לרבות סחיבת ציוד) ו/או נפשי ואלמנטים אתגריים (משימות אקסטרים). הצלחה או כישלון במשימה עשוי להשפיע על התקדמותם בתחרות.

7) על כל משתתף לעשות את מיטב יכולתו ולהשקיע את מירב המאמצים להשלמת המשימות בכל שלב במסגרת השתתפותו בתחרות לפי הוראות המשימה שקיבל.

8) אחת למספר ימים, כל הזוגות יגיעו לנקודת מפגש עם מנחה התכנית ו/או מי מטעם ההפקה,  במפגש זה עשויה להתבצע הדחה לזוג שהגיע אחרון או זוג אחר לפי כללי התכנית ו/או עשויה להיות מוענקת חסינות למשל לזוג שסיים ראשון את השלב/עבר בהצלחה משימת חסינות.

9) מערכת התוכנית תהא רשאית לבצע כל שינוי ולקבל כל החלטה הנוגעת לאופן ביצוע ההעמדה להדחה ו/או ההדחה ו/או החסינות, לרבות אך לא רק מספר המועמדים להדחה ו/או לקבלת חסינות, מנגנון ביצוע ההעמדה להדחה ו/או לקבלת החסינות, מועד ביצוע ההעמדה להדחה ו/או קבלת החסינות, זהות המועמדים להדחה ו/או לקבלת החסינות או המודחים ו/או החסינים וכל היבט הקשור לכך וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

10) מבלי לפגוע ביכולת מערכת התכנית לקבוע את כללי התחרות וההנחיות לה מעת לעת, במקרה של שוויון, בכל משימה, לרבות משימות חסינות וסיום כל שלב משלבי התחרות לרבות השלב האחרון בתחרות, תהא ההפקה רשאית לקבוע מי מבין הזוגות/המשתתפים יהיה הזוכה במשימה/חסינות/שלב/בתחרות וכל פרס/הטבה בגינה וכדומה, ככל שיהיו, לשיקול דעת ההפקה.

11) הזוג שיסיים את המשימות בשלב הגמר בתחרות בהתאם לכללי התחרות (ויעמוד בכל התנאים של מערכת התכנית והתחרות) לפני יתר הזוגות ויגיע ראשון לקו הגמר הוא יהיה הזוג הזוכה של העונה.

12) כל משתתף ימשיך לפעול בהתאם לכללי התחרות והנחיות ההפקה אף לאחר הדחתו.

13) כל משתתף יהיה חופשי בכל עת לעזוב מרצונו את התחרות.

4. הנחיות כלליות לתחרות
1) תנאי המחייה במהלך התחרות והתכנית עשויים להשתנות, בין היתר בהתאם לכללי התחרות ו/או הנחיות ההפקה ועשויים להיות בסיסיים ביותר או לא להתקיים. במהלך התחרות, כחלק מכלליה ומהאתגרים בה כמפורט בתקנון זה ההפקה לא תספק למשתתפים, מזון, היסעים, מקומות לינה, למעט מים לשתייה ולמעט בימי המנוחה ככל ויהיו.

2) כל משתתף רשאי להביא עמו בתחילת התכנית רק את החפצים והציוד אשר מערכת התכנית התירה את הבאתם לפני תחילת התכנית. למניעת הספק, מובהר, כי המפיקים יהיו רשאים להגביל את סוג ומספר החפצים והציוד שהמשתתפים רשאים להביא עימם לתחרות או להשתמש בהם בכל שלב של התחרות. המשתתפים יידרשו להפקיד חפצים וציוד מסוים שהביאו לרבות דרכון, מכשיר הטלפון הנייד, ארנק  וכו' בידי ההפקה לכל משך תקופת התחרות, וחפצים אלה לא יוחזרו לידיהם עד לתום התחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה והמשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.

3) ההפקה עשויה לספק למשתתפים ציוד (לרבות אהל ומזרון) ו/או מכשור ו/או חפצים ו/או דברי מאכל ו/או שתייה ו/או תמרוקים, מכל מין וסוג שהם, לפי החלטתם (להלן: "הציוד המורשה") ו/או כפרסים בהתאם לזכייה במשימה הרלוונטית, ההפקה תעשה מאמצים סבירים על מנת שהציוד המורשה יסופק, עד כמה שניתן, כשהוא תקין ומתאים לשימוש המיועד לו על ידי המשתתפים ובאחריותם.

4) במהלך התחרות חל איסור על המשתתפים ליצור קשר עם מכריהם ובין היתר עם משפחתם, חבריהם ומקום עבודתם למשך תקופת התחרות והם לא יורשו להתעדכן אודותיהם למשך כל תקופת התחרות, למעט במקרי חירום ו/או ככל שהדבר יותר על ידי ההפקה לפי שיקול דעתה .

5) במשך תקופת התחרות חל איסור על שימוש  בכל אמצעי תקשורת לרבות טלפון, מחשב, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, טלפון, פקס,  שעון חכם וכדומה. כמוכן אסור להביא לתחרות סיגריות.

6) יש לשים לב- התחרות והאינטראקציה בין יחידי הזוגות בינם לבין עצמם, עם זוגות אחרים  ו/או ההפקה ו/או המקומיים במדינות היעד של התחרות עלולים להביא ללחצים שונים, לרבות, בין היתר, כאלו הנובעים מהניתוק מהסביבה הרגילה, המשפחה, מחסור בשעות שינה, מחסור במזון או מוצרים אחרים והצורך לפעול בשיתוף פעולה תוך כדי התחרות, הפעילויות בה והצילומים לתכנית.

7) מובהר מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה , בקוד האתי ו/או בהסכם המשתתף, המשתתפים יהיו אחראים לבטחונם ואבטחתם וינהגו בשיקול דעת ובאחריות ואסור להם לסכן את חייהם ו/או חייו של צד שלישי אחר כלשהו, כך למשל ככל ויסעו בטרמפים, לא ירדו לכביש ו/או יתקרבו לרכבים נוסעים תוך כדי מציאת טרמפ, כמוכן, לא ייכנסו לרכב שנראה מסוכן / לא תקין או למשל עם נהג שנראה שיכור, לא יאיצו בנהג לנהוג במהירות ולוודא שהנהג שומר על נהיגה כחוק ובמהירות המותרת ואף נמוכה מכך ככל שמדובר למשל בדרכים מסוכנות, אם הנהג לא יציית יהיה על הזוג לרדת מהרכב באופן מידי, במהלך הנסיעות חובה על הזוג לחגור חגורות בטיחות, אותם עקרונות ינחו את הזוגות אף בבחירת מקומות הלינה, והם יפעילו שיקול דעת בבחירתם וכך לגבי כל פעילות.

8) מערכת התוכנית תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל או להפסיק את השתתפות משתתף בתכנית. בין היתר, בשל מצבו הרפואי או הנפשי של המשתתף מצדיק זאת, או בגין עבירות על הקוד האתי של התוכנית,  כללי הבטיחות, התחרות והנחיות ההפקה.

9) במהלך הצילומים לתכנית ובתקופת התחרות, ילווה המשתתף על ידי צוות רפואי מוסמך. הצוות הרפואי יהיה עצמאי בהחלטותיו ומערכת התוכנית תמלא אחר הנחיות הצוות הרפואי.

10) בעצם חתימתו על תקנון זה, מסכים כל משתתף כי במסגרת השתתפותו בתוכנית, הוא ילווה ויתועד על ידי ההפקה, באמצעות צילום, הקלטה ו/או כל דרך תיעוד אחרת לרבות באמצעות מצלמה שתסופק למשתתף שיידרש לצלם בעצמו, כך שכל הפעילויות, הפעולות לרבות בשעות המנוחה יתועדו, לרבות יעניקו ראיונות ויענו על שאלות הצלם, הכול למטרת הפקת, עריכת ושידור התכנית ("התיעוד"), ברשת 13 ו/או כל מדיה שהיא, והכל לאורך כל תקופת התחרות לרבות 24/7  ולפי החלטת ההפקה.

11) המשתתף מודע לכך כי התיעוד יכול שייעשה בידיעתו ו/או שלא בידיעתו, וכי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ההפקה בגין כך.

12) בתקופת התחרות ותקופת הפקת התכנית, יצולמו המשתתפים ואף יכול ויידרשו לצלם עצמם במצלמות שתספק להם ההפקה, בהיקף וכמות כפי שייקבע על ידי ההפקה ובמהלך שעות ארוכות.

13) לאורך כל התקופה המשתתפים ישתפו פעולה עם צוות ההפקה המלווה ויישמעו להוראותיהם בכל רגע נתון.

14) בשל אופי התכנית וחשיבות תיעודם משך תקופת התחרות, המשתתפים נדרשים לשאת על גופם מיקרופונים והם ישתפו פעולה עם צוות ההפקה  וידאגו לתקינותם ותקינות כל ציוד שניתן להם על ידי ההפקה, כל זמן שהם נושאים אותו. מובהר, כי המשתתפים לא ינתקו עצמם מהמיקרופונים ו/או יסתירו אותם ולא יעשו כל פעולה שתמנע את תיעודם.

15) למניעת ספק, מובהר, כי צוות ההפקה עשוי ללוות ולתעד גם משתתפים אשר הודחו מהתוכנית, והכל בהתאם להחלטת ההפקה. המשתתף מודע לכך ומוותר על כל טענה שעשויה להיות לו לרבות בקשר עם הגנת הפרטיות, לשון הרע ו/או כיו"ב.

16) ההפקה לא תהא אחראית  לכל בעיה ו/או עיכוב שהמשתתפים ו/או ההפקה יתקלו בהם בקשר לכניסה ו/או יציאה מהמדינה.

17) ההפקה שומרת על זכותה להפסיק, להשעות ו/או לשנות את התכנית ו/או התחרות, אם לפי שיקול דעתה נוצרו נסיבות המחייבות אותה לעשות כן.

18) ההפקה שומרת על זכותה, אם ייווצרו נסיבות כאלה, לבחור משתתף מחליף למלא את מקומו של משתתף שאינו יכול להשתתף, מכל סיבה או לשנות את הרכב המשתתפים, הזוגות וכיו"ב.

19) מובהר למשתתפים כי ייתכן שהתחרות תסתיים לפני המועד המתוכנן או מועד אחר, עם או ללא בחירת זוכה ו/או הענקת הפרס (במלואו או בחלקו).

20) מערכת התכנית תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע לתחרות (לרבות בכל מחלוקת בין או עם המשתתפים, תקלה, בעיה או מצב בלתי צפוי שייווצר במהלכה) בין אם צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על החלטת מערכת התוכנית או שיקוליה וההכרעה כאמור תהיה סופית.

5. פרס:

א. הזוג הזוכה יזכה בפרס של  מיליון ש"ח ₪ ("הפרס הגדול").הפרס יתחלק בין יחידי הזוג באופן שווה (כל אחד מחצית) ויכול ויתחלק בין מספר זוגות ככל ויגיעו יחד למקום הראשון או יזכו בו במשותף על פי שיקול דעת המפיק ו/או הערוץ.

ב. מערכת התכנית רשאית, אך בכל מקרה לא חייבת, לקבוע כי במסגרת שלבים מסוימים במהלך התכנית והתחרות יחולקו פרסי משנה למשתתפים אשר ישלימו בהצלחה משימה מסוימת ו/או לזוג אשר יגיע ראשון לנקודת סיום של שלב משלבי התחרות (להלן: "פרסי משנה") סוג ושווי פרסי המשנה ייקבע על ידי מערכת התכנית ובכל מקרה למעט אם נאמר אחרת ע"י ההפקה, כל פרס יחולק בין יחידי הזוג באופן שווה.

ג. מערכת התכנית רשאית אך בכל מקרה לא חייבת להעניק פרס ניחומים למשתתפים אשר הגיעו לנקודת סיום בשלב האחרון של התחרות, אך לא הוכרזו כ"זוג הזוכה" ( להלן :"פרסי ניחומים") סוג ושווי פרסי הניחומים ייקבע על ידי מערכת התכנית ויחולקו, למעט אם נאמר אחרת, בין יחידי הזוג באופן שווה. כל הפרסים, יוגדרו יחדיו לעיל ולהלן "הפרס".

ד. עניין הענקת פרס בתכנית ותנאי הענקתו נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המפיק ו/או הערוץ בכל מקרה, פרס כלשהו אשר יוענק, יוענק במועד שיוחלט ע"י המפיק ו/או הערוץ, יהא אישי  ויתחלק בין הזוג באופן שווה ולא יהא ניתן להמחאה, העברה, המרה, שיעבוד, החלפה וכיו"ב. המשתתף מצהיר כי השתתפותו בתכנית לא מותנית בזכייה בפרס כלשהו ו/או חלוקתו.

ה. כל משתתף מתחייב כי הוא יישא בחבות המס שתחול (אם וככל שתחול) על פרס/ים כלשהו/ם שיוענק/ו בתכנית. מערכת התכנית תהיה רשאית לקזז מכל פרס תשלומי חובה או מס ככל שיידרש על פי כל דין לנכות חיובים אלו במקור ולפי החלטתה.

ו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפיק ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק, וחוסר שביעות רצון של המשתתפים מפרס כלשהו שיוענק בתכנית.

ז. מובהר בזאת, כי עובדת זכייתו של משתתף כלשהו בתחרות ו/או בפרס עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתרי האינטרנט וכיו"ב על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפיק ו/או הערוץ ו/או נותן הפרס וכי בהשתתפותם בתחרות מביעים המשתתפים את הסכמתם לצילומם ולפרסום שמותיהם ותמונתם במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים.

ח. ככל שיתברר שהפרס הושג במרמה ו/או תרמית ו/או על ידי אמצעים שנויים במחלוקת מבחינה חוקית ו/או מוסרית המפיק ו/או הערוץ רשאים לבטל את הפרס ו/או חלק ממנו גם לאחר הענקתו ובמקרה כזה מתחייב המשתתף להשיב את הפרס למערכת התכנית מייד עם דרישתה ולחתום על מסמך שיידרש במקרה כזה וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר על פי כל דין.

ט. כל הקשור לפרסים, לרבות הענקתם, מועד מימושם, מהותם, איכותם, יהא על פי שיקול דעת ספק/יצרן הפרסים ובאחריותו הבלעדית. קבלת הפרס (אם יינתן) מותנית בעמידת המשתתף בכל התנאים המצויים בתקנון זה ובהסכם ההשתתפות וכן בחתימה של הזוג הזוכה על מסמך קבלת הפרס והתנאים הקבועים בו. מובהר כי קבלת הפרס עשוייה להיות מותנית בתנאים.

י. ככל שההפקה תשלם תמורה כלשהי למשתתף בקשר עם התכנית וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי, הרי שזו תהיה מקוזזת מכל פרס שיוענק בתכנית, ככל שיוענק.

יא. מבלי לגרוע מתנאי התקנון ו/או הסכם המשתתף, כל משתתף יהיה זכאי לתמורה בגין השתתפותו בתכנית בסך 2,500 ₪ בגין כל 7 ימים מלאים שהמשתתף שהה בתחרות מחוץ לישראל. התמורה שתשולם לו בכפוף להמצאת חשבונית מס ו/או אישורי ניכוי כדין, בתנאי שוטף +60 עם הגשת החשבונית בחזרתו של המשתתף לישראל.

6. שונות:

א. אישור התקנון על ידי המשתתפים מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו ופוטר את מערכת התכנית ו/או את מי מטעמם מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי הקשורה בדרך כלשהי למיונים, לתחרות ו/או בקשר להשתתפותם ו/או לאי השתתפותם בתכנית.

ב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה המשתתפים מצהירים בזאת כי ידוע להם שהחלטות הנוגעות לתכנית ו/או למיונים ו/או לכללי התחרות ו/או לעצם ההשתתפות בתכנית עפ"י תקנון זה ייעשו על פי הכרעת המפיק כקבוע בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973, וכי החלטות המפיק הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור והמפיק לא יהא חייב לנמק את החלטותיו.

ג. המפיק יהא רשאי להפסיק ו/או לבטל את התכנית ו/או לשנות כל חלק ממנה לרבות שינויים בתקנון זה וכללי התחרות והתכנית (לרבות במקרים מסוימים ללא הודעה מראש), מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה של ביטול התכנית ו/או שינוי כאמור, המפיק, הערוץ, מערכת התכנית ומי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי כלפי המשתתפים או גורם אחר כלשהו. המפיק יהא רשאי להחליט בכל עת לפסול השתתפותו של משתתף כלשהו מכל סיבה וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המפיק. המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפיק ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם בעניין זה, לרבות לעניין הפרס.

ד. המשתתפים בתחרות מצהירים בזאת כי השתתפותם היא לצורכי שעשוע ולצרכי ההרפתקה, החוויה, והאתגר

ה. המשתתפים מצהירים כי ידוע להם כי בתחרות מסוג זה יכול ויפלו טעויות בתום-לב. המשתתפים מוותרים בזאת וויתור מוחלט וסופי על כל זכות ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי כלפי מערכת התכנית לרבות המפיק ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם לרבות אם גרמה בדרך כלשהי לפגיעה ו/או למניעה ו/או לאובדן ו/או להפסד רווח ו/או הכנסה ו/או פרס ו/או פרסום ו/או מוניטין ו/או שם טוב ו/או פרטיות ו/או זכות מוסרית למשתתפים.

ו. בעצם חתימתו על תקנון זה, מצהיר, מסכים או לפי העניין מאשר כל מתמודד, לפי העניין, כי: i   הוא קרא את כל דרישות הכשירות להשתתפות בתוכנית, כמפורט במסמכי התוכנית ובתקנון זה, וכי הוא מקיים אותן, ובכלל זה, כי אין לו ולא תהיה לו כל מניעה פיזית, גופנית, נפשית ו/או אחרת להשתתפותו בתוכנית, על כל הכרוך בכך, לרבות שידור התוכנית, וכי ידוע לו שהשתתפותו כרוכה בטיסה ליעדי התוכנית (כולם או חלקם) וכי הוא רשאי, כשיר יכול לטוס ולשהות בכל מדינה אחרת מחוץ לישראל (לרבות היותו בעל דרכון בתוקף לתקופה של 12 (שניים עשר) חודשים לפחות, כפי שתיקבע על ידי המפיקים, כמדינה בה תערך התוכנית, - והכל במועד ולתקופה אשר תיקבע על  ידי המפיקים; ii   כל ההצהרות שנכללו במסמכי התוכנית ובתקנון זה, וכן כל מידע אחר שמסר המתמודד להפקה, בקשר עם התוכנית, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים, ובכלל זה כל מידע רפואי, פסיכולוגי ו/או אחר אשר מסר  הפקה. ידוע לו כי מסירת מידע שלם ונכון, לכל השאלות שהופנו ושיופנו אליו על ידי ההפקה, הינו תנאי מהותי לקבלתו כמשתתף ולהשתתפותו - בתכנית, והוא מתחייב לשפות ו/או לפצות את ההפקה בגין כל נזק, לרבות נזקים מקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו להם כתוצאה מאי עמידה, באופן מלא או חלקי, בתנאי זה.

ז. המשתתף מאשר כי הוא מבין שההשתתפות בתכנית זו מהווה שינוי קיצוני באורחות חייו, ניתוק מלא או חלקי ממקורות התמיכה הטבעיים שלו (משפחה וחברים) ומחלק ניכר מהגירויים החיצוניים אליהם הוא מורגל. כל אלו, נוסף על אוירה תחרותית ועל חשיפה תקשורתית, עלולים להיות גורמי דחק משמעותיים. ככאלה, הם עלולים להוות רקע להתפתחות משברים נפשיים משמעותיים, ולעיתים אף פיסיים. בהחלטתו להשתתף בתכנית מבטא המשתתף בחירה אישית שמשמעותה הסכמה מודעת לחשיפה לסיכון זה.

ח. כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בתכנית ו/או בתחרות, ובכלל זה בגין אי שידורם, בגין כל אירוע אשר יגרום לנזק גופני או נפשי, ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בתכנית ו/או בתחרות.

ט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה נגד ההפקה או מי מטעמה בקשר לכל אובדן או נזק לכל פריט שהמשתתפים הביאו עמם לתחילת התחרות ו/או יישאו עמם במהלכה ו/או שיירכשו במסגרת השתתפותם בתכנית, בין אם הפריטים הושארו בהשגחת ההפקה ובין אם לאו.

י. אף ויתור או הקלה מצד ההפקה, או מי מהם, בעניין אי אלו מהתנאים או הוראות תקנון זה לא יהווה תקדים למקרה אחר, ולא יהיה שום תוקף לשום ויתור או הקלה שנעשו בקשר לתקנון זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.

יא. הריני לאשר כי קראתי והבנתי את כל הוראות תקנון זה, לאחר שניתנה לי האפשרות לקרוא אותו ולהתייעץ לגביו לפני החתימה עליו, וכי ההשלכות והתוצאות של הפרתו הוסברו לי.

יב. עותקים מתקנון זה ניתן יהיה לקבל במשרדי המפיק בשדרות רוטשילד 136, ת"א.

אני הח"מ מצהיר כי קראתי את תקנון זה, הבנתי את תוכנו והסכמתי ללא עוררין לכל תנאיו.

שם פרטי ומשפחה: _________________  ת.ז.: ________________ כתובת:_______________      

חתימה: _________________           תאריך: _________________

 

תוספת להסכם המשתתף ולתקנון התכנית- נספח  - הקוד האתי

למשתתפי  התכנית "פקין אקספרס"

הקוד האתי יהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון והסכם המשתתף ויחייב את משתתפי התכנית.

לאור מורכבות ההפקה, הנערכת בחלקה, מחוץ לגבולות ישראל (בין היתר בערים/כפרים/אזורים נחשלים) ובתנאים מאתגרים פיזית ונפשית, ומפאת הצורך בשמירה על כללי משחק נוקשים - מחד, ושלומם של המשתתפים  ואנשי הצוות - מאידך, הנך מתבקש לקרוא את הקוד האתי שלהלן, ובחתימתך מטה לאשר: (1) כי קראת והבנת את כל האמור בו; (2) את הסכמתך והתחייבותך לקיים את כל האמור במהלך כל תקופת ההפקה, התחרות והתכנית; וכן (3) כי ניתנה לך אפשרות להתייעץ עם עורך דין לפני חתימתך על קוד אתי זה.

I. בכל הנוגע לקשר בין צוות ההפקה למשתתפים בתכנית, מתחייב ומצהיר המשתתף כי:

 • יודיע מראש על כל קשר או היכרות מוקדמת, שלו או של מקורביו (לרבות בני משפחתו, סוכניו, אנשי יח"צ הקשורים אליו וכל אדם אחר הפועל עימו או מטעמו), עם מישהו מאנשי הצוות.
 • ידוע לו שאנשי הצוות לא יספקו למשתתפים אוכל, שתייה, כסף ו/או כל דבר אחר שעשוי להקל על שהות המשתתפים בסביבה בה מתנהלים הצילומים ו/או השתתפותם בתכנית/בתחרות ו/או בכל דרך אחרת. למניעת ספק, מובהר כי צוות ההפקה מנוע מלסייע למשתתף/ים בכל דרך להשלים משימה ו/או לזכות בחסינות ו/או בכל דרך המקדמת אותו/ם ומסייעת לו/להם בתחרות.
 • חל איסור מוחלט על משתתף לקבל כל סיוע ו/או ציוד שהוא מאת צוות ההפקה ו/או כל משתתף אחר הלוקח חלק בתוכנית (לרבות משתתף שהודח מהתוכנית), בכל דרך שהיא למעט אם ניתנה כחלק מהתחרות ובאישור מפורש מהצוות.
 • חל איסור מוחלט על צוות ההפקה לתת כל מידע על כל עניין אשר נוגע לתוכנית, לכל משימה, או להדחה או  לסייע למשתתף שלא בהתאם לכללי התכנית ו/או הוראות ההפקה, באופן שמעניק למשתתף יתרון בלתי הוגן על פני משתתפים אחרים. כל משתתף אשר יקבל ו/או ישתמש במידע או סיוע בלתי מורשה מצוות ההפקה, עלול להיענש או להיפסל, לפי קביעת מערכת התכנית, ולפי שיקול דעתה.
 • ישמור על חשאיות בכל פרטי ההפקה, צילומי  התחרות והתכנית ומהלכן.
 • יתייחס למשתתפים האחרים, לצוות ההפקה  ולמקומיים בכבוד.
 • ידווח לצוות ההפקה על כל חריגה של המשתתפים, מנהלי ההפקה ו/או כללי התכנית, מיד עם היוודע דבר החריגה.
 • לדווח לצוות באופן מידי על כל דרישה לטיפול רפואי עבורו ו/או אשר הגיעה אליו מצד כל משתתף.

II. בכל הנוגע להתנהגות אישית וליחס בין המשתתפים והתנהגותם במהלך הצילומים (לרבות אל מול המקומיים), מתחייב המשתתף כי:

 • המשתתף מודע לקיומם של רופא כחלק מצוות ההפקה באתר הצילומים וייעזר בשירותיהם ויפנה אליהם בכל עת שירגיש צורך, ולכל דבר ועניין.
 • לא ישתמש או יצרוך אלכוהול ו/או סמים ו/או חומרים אסורים מכל מין וסוג שהוא אחרים לאורך תקופת התחרות והצילומים לתכנית. למען הסר ספק מובהר כי כל מקרה של שימוש בחומרים אסורים כאמור יטופל בחומרה ויכול ויביא לסיום השתתפותו.
 • לא ימכור ו/או יקנה ו/או יצרוך סמים או אלכוהול מכל מין וסוג שהוא במהלך הצילומים ו/או בתקופת ההתקשרות עמו. המשתתף מצהיר, כי הובהר לו  כי חל איסור מוחלט על מכירה ו/או קנייה ו/או שימוש בסמים כאמור לעיל, וכי ידוע לו כי במדינה בה מתקיימים הצילומים קיימת מדיניות של עונשים משמעותיים לסוחרים ו/או משתמשים בסמים, וכי סחר ו/או קניה ו/או שימוש בסמים יכולים לסכן את חייו ואת חיי הסובבים אותו.  מובהר, כי בכל מקרה בו יפעל המשתתף בניגוד להנחיות אלו ומבלי לגרוע מהוראות  מסמך זה לעיל ולהלן, יהיה הדבר באחריותו הבלעדית של המשתתף וההפקה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא בקשר לכך.
 • ינהג בכבוד והגינות כלפי חברי הצוות, המשתתפים האחרים והמקומיים ויכבד את מנהגי המקום והסמלים המקומיים. בכל מקרה של סכסוכים בין המשתתף לצד שלישי כלשהו ייפתרו סכסוכים אלה בדרכי נועם, בצורה בוגרת ואחראית.
 • מובהר כי חל איסור מוחלט על התנהגות אלימה וכל מקרה של אלימות כאמור, יטופל בחומרה ויכול ויביא לסיום השתתפותו בתכנית באופן מידי והוא מתחייב שלא לנהוג באלימות מכל סוג שהיא כלפי כל אדם אחר ובכלל זה כלפי משתתף אחר, צוות ההפקה המלווה ו/או המקומיים. כמו כן, כל משתתף מתחייב להימנע מכל התנהגות שאינה הולמת.
 • להישמע להוראות ו/או להנחיות צוות ההפקה, בכל דבר ועניין לרבות,  להוראותיהם המתייחסות לכללי בטיחות ו/או לכללי התכנית ולתקנון התכנית וכן לנקוט בכל פעולה אשר תידרש לפי עצת הגורמים והגופים המלווים את ההפקה בהפקת התוכנית.
 • ישמע להוראות רופא ההפקה ו/או פסיכולוג ההפקה בין אם ניתנו בכלליות, בין אם כטיפול פרטני.
 • יישמע להוראות אחראי הביטחון של ההפקה, בכל עניין הנוגע לבטחונו האישי וכן בטחונם של אנשי הצוות, המשתתפים והמקומיים. למניעת ספק, מובהר כי הפרה של סעיף זה עלולה להביא לסיום השתתפותו באופן מידי.
 • לפעול לפי הוראות חוקי מדינת ישראל, לשמור ולנהוג בהתאם לכל דין החל בישראל וכן במדינות מחוץ לישראל במהלך כל השתתפותו בתכנית במדינות אלו.
 • לא יטריד, בהטרדה מינית או אחרת, ולא יתייחס בכל דרך שעלולה להתפרש כפוגענית לאנשי הצוות, המשתתפים ו/או למקומיים.
 • לא ישפיל, יפחיד, יתגרה ולא יתייחס בכל דרך שעלולה להתפרש כגזענית לאנשי הצוות, למשתתפים ו/או למקומיים.
 • לא יתלבש באופן בלתי הולם באזורים אשר יש בהם קוד לבוש מקומי ו/או צנוע, לרבות באיזורי המחייה ויכבד את נוהגי המקום .
 • ישמור על היגיינה אישית ותנאי סניטריה בסיסיים באיזורי המחייה שלו, לאורך כל תקופת השתתפותו בתחרות ובתכנית גם אם הדבר לא יתאפשר מבחינה תקציבית.
 • לנהוג באיזורי המחייה שהוקצו לו ולמתקנים שבאזורים אלו אך ורק למטרה שלשמה הוקצו לו וישמור על שלמותם ותקינותם.
 • ילון אך ורק באיזורי המחייה שהוקצו, ולא בשום מקום אחר.
 • לא ישכור רכב ו/או ינהג ברכב או כלי מנועי כלשהו.
 • לא יעשה כל פעולה שעלולה לפגוע, במישרין או בעקיפין, במוניטין של התכנית ו/או של ההפקה ו/או רשת.
 • לא היכנס למים (ים ו/או בריכה), לרבות באתרי הצילומים ו/או במלונות השהייה בימי המנוחה ו/או לאחר הדחה ו/או בקבלת חסינות.
 • כי  יישמע להוראות ההפקה ו/או המורשים מטעמו בכל עניין. מבלי לגרוע מן האמור, עלייה לסירות תעשה אך ורק עם חגורת הצלה. וכי ידוע לו כי ביטוח ההפקה לא יחול על מי שלא הקפיד על הנחיות אלה.
 • כי ידוע לו שחל איסור מוחלט על נהיגה עצמאית בכל כלי רכב מכל סוג שהוא וכן חל איסור מוחלט על השטת כלי שייט ממונע מכל סוג שהוא.

III. בכל הנוגע לשמירה על האווירה והסביבה, מתחייב חבר המשתתף כי:

 • יישמע להוראות ההפקה  ו/או המורשים מטעמו ו/או נציגי המקום בכל דבר ועניין הנוגע לשמירה על הסביבה הטבעית שבה נערכים הצילומים והתחרות.
 • יכבד את הצמחייה וחיי הבר שבסביבה בה נערכים הצילומים ולא ייעשה כל דבר אשר עלול לפגוע בהם.
 • ישאיר את איזור הצילומים ו/או את איזורי המחייה בהם ישהה, באותו מצב בו קיבל אותם לידיו בתחילת הצילומים.
 • יפנה את כל הציוד שהביא עימו ויאסוף את הזבל והלכלוך מאיזור הצילומים ו/או את איזורי המחייה בהם ישהה.
 • ינהג במשנה זהירות בנושא מזון בכדי למנוע גישה למזון הן ע"י המשתתפים, הן (להבדיל) ע"י בעלי החיים המקומיים.
 • ינהג במשנה זהירות בכל הנוגע לשתיית מים וישתה אך ורק את המים שתספק ההפקה.

בחתימתי אני מאשר כי קראתי היטב את הקוד האתי וידוע לי שהפרתו עלולה לגרור הפסקת השתתפותי בתכנית וזאת מבלי לגרוע מאחריותי על פי כל דין ומזכויות ההפקה לסעדים בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו כתוצאה מהפרתי את הקוד האתי.

בברכה,

שם:_________________________________

תפקיד:_______________________________

ת.ז:_________________________________

חתימה:_______________________________

תאריך:________________________