תקנון הצבעות - גמר המסעדה הבאה

תמונה מובילה המסעדה הבאה
 1. תקנון זה הינו תקנון ההצבעה של תכנית "המסעדה הבאה של ישראל עונה 1" (להלן: "התכנית").
 2. כותרות הסעיפים בתקנון זה הן למען הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התכנית, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 3. בעצם השתתפותו בהצבעה ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), מסכים כל צופה לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, להימנע מלהשתתף בהצבעה.
 4. למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצדן, אלא אם כן, נאמר מפורשות אחרת:

 

"מערכת התוכנית" או "המפיקה" מערכת תוכנית "המסעדה הבאה של ישראל" והמפיקה "שב"ס יזמות והפקות בע"מ".
"רשת" חברת רשת-מדיה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב
"אתר האינטרנט" או

"אתר רשת"

- אתר התוכנית אשר כתובתו 13tv.co.il

 

אפליקציית "רשת" אפליקציית רשת הזמינה להורדה בטלפונים סלולאריים
"המשתתף" או "הצופה" כל אדם אשר לוקח חלק בהצבעות בהתאם לתקנון זה
"הפעילות" פעילות ההצבעות נשוא תקנון זה.
"מועד ההצבעה" פרק הזמן, בו אמצעי ההצבעה (כולם או חלקם) יהיו פתוחים לביצוע הצבעות על-ידי המשתתפים, כפי שיובא לידיעת המשתתפים באמצעים שייקבעו על ידי רשת ובהתאם להנחיות רשת. מועד ההצבעה, לרבות פרק הזמן של אותו מועד הצבעה, יקבע על ידי רשת ו/או המפיק, בין היתר, בהתאם בהתאם לכללי התוכנית.
"מועד התחלת הפעילות" 4.4.2022
"עורכת ההצבעה" רשת מדיה בע"מ ו/או המפיקה.
"פרק חצי הגמר" הפרק בו יוכרזו שני העולים הסופיים לגמר ובסופו יחל מועד ההצבעה.
"פרק הגמר" הפרק האחרון של התוכנית (למעט פרקי סיכום, איחוד, לקט וכדומה), במסגרתו ייבחר הפיינליסט אשר יוכרז כזוכה של התוכנית.
"תקופת הפעילות" החל ממועד התחלת הפעילות ועד למועד סיום הפעילות במהלך שידור פרק הגמר של התוכנית או כל מועד אחר כפי שתקבע רשת וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת.

 

 1. החל ממועד עליית פרק חצי הגמר לשידור ועד לפרק הגמר של התוכנית יוכלו הצופים להצביע/ לבחור, וזאת בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה.
 2. בפרק הזמן להצבעה כהגדרתו להלן, ניתן יהיה להצביע באמצעות אתר האינטרנט ו/או באמצעות אפליקציית "רשת" ו/או בכל אמצעי הצבעה אחר עליו יוכרז במהלך התוכנית על פי החלטת מערכת התוכנית ו/או רשת (להלן: "אמצעי ההצבעה").
 3. מערכת התוכנית תעלה להצבעת קהל הצופים בבית (בכפוף לתקנון זה), במועדים על פי שיקול דעתה, סוגיות שונות הקשורות בתוכנית (לרבות, אך לא רק, השארת מתמודד/ים, הדחת מתמודד/ים, בחירת מתמודד/ים, חסינות מתמודד/ים וכיו"ב) וזאת בכפוף לשינויים ולצרכי ההפקה.
 4. מערכת התוכנית ו/או רשת תהיינה רשאיות לשנות ו/או להגביל את מספר ההצבעות בכל אמצעי הצבעה, וכן את אמצעי ההצבעה, על פי שיקול דעתן הבלעדי בכל עת והן יודיעו על כל שינוי ו/או מגבלה כאמור במסגרת תנאי השימוש המופיעים באמצעי ההצבעה.
 5. כלל ההצבעות בכל אמצעי ההצבעה לצופים יסתיימו בסיום פרק הזמן להצבעה. לאחריו לא תתקבלנה הצבעות נוספות באף אחד מאמצעי ההצבעה. מובהר בזאת כי הקולות שייספרו הינם הקולות אשר יגיעו למוקד ההצבעה עד להודעה על סיום פרק הזמן להצבעה. כל הצבעה שתגיע לאחר ההודעה על סיום פרק הזמן להצבעה, אף אם נשלחה קודם לכן, לא תיכלל בקולות המצביעים בהצבעה המסוימת. מובהר, כי בכל מקרה של הצבעה שלא נספרה בשל הגעתה למוקד ההצבעה לאחר סיום פרק הזמן להצבעה בין בשל שנשלחה לאחר סיום פרק הזמן להצבעה ובין אם נשלחה לפניו והגיעה לאחריו, מכל סיבה שהיא, לא תזכה את שולח ההצבעה בפיצוי כלשהו.
 6. רשת ו/או מערכת התוכנית רשאיות לפסול, בכל עת, קולות ו/או הצבעה כלשהם, אם בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, התעורר לגביהם חשד כי הם פרי פעולה בלתי חוקית, בלתי הוגנת, הושגה בעזרת שימוש פסול באמצעים טכנולוגיים (לרבות שימוש באמצעי מכאני/ טכנולוגי אחר), נוגדת את תקנת הציבור בדרך כלשהי, יש בה כדי להטות את התוצאות בצורה בלתי הוגנת, וכן בגין כל סיבה שעשויה לפגוע באמיתות התוצאות.
 7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9, במקרה של תקלה המשפיעה על איסוף ושקלול קולות במועדם באמצעי הצבעה כלשהו או במקרה של אי-קבלת נתוני הצבעה במועדם (כגון, עקב עומס בנפח הצבעה או מסיבה אחרת), רשאית מערכת התכנית לשנות את אמצעי ההצבעה (לרבות סגירת אחד ממנגנוני ההצבעה), לשנות את אופן שקלול הקולות באותה הצבעה, במלואו או חלקו, לרבות פתיחת ו/או סגירת ההצבעה במועד שונה משתוכנן, אי-ספירת הקולות שנקלטו באיחור עקב התקלה, אי-ספירת קולות מאמצעי הצבעה כלשהו, כולם או חלקם וכיוצא בזה, והכל לפי שיקול דעתה הסופי והבלעדי.
 8. מוסכם כי בכל מקרה של שינוי באופן שקלול הקולות ו/או אמצעי ההצבעה כמפורט לעיל, למערכת התוכנית מסור שיקול הדעת האם וכיצד תודיע לקהל הצופים על השינוי כאמור.
 9. בהתחשב בכך שהתוכנית הינה "שעשועון מציאות" וההשתתפות בהצבעה הינה ללא תשלום ולצורך ההנאה מהתוכנית ושלא על-מנת לזכות בפרס או בתמורה כלשהי, למצביע לא תהיה כל עילת תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בשל כל הכרוך בהצבעה ו/או בתוצאותיה, בין הצבעתו שלו ובין בהצבעה באופן כולל.
 10. הליך ההצבעה בשלב הגמר של התכנית (נתון לשינויים של ההפקה ו/או רשת בכל עת):

הדחה בשיטת השלבים: הליך ההצבעה בשלב הגמר יתנהל כמפורט להלן ויחל מהמועד עליו יוכרז בפרק חצי הגמר.

הצופים יוזמנו להצביע למתמודד המועדף עליהם מבין המתמודדים שעלו לגמר.

פרק הזמן להצבעה יחל במועד בו תינתן הודעה לצופים בפרק חצי הגמר ויסתיים במהלך פרק הגמר של התכנית בעת הודעה על כך  על ידי המפיקה ו/או רשת (לעיל ולהלן: "פרק הזמן להצבעה").

קהל הצופים יהיה רשאי להצביע ע"י אחד או יותר מהאמצעים המפורטים להלן וזאת על ידי הצבעה באמצעות "הקלקה" על האפשרות המתאימה באתר האינטרנט ו/או באמצעות אפליקציית רשת או כל אמצעי הצבעה אחר שמערכת התוכנית תחליט עליו.

ההצבעה בכל אחד מאמצעי ההצבעה (באתר רשת ובאפליקציה), תהיה מוגבלת כך:

הצבעה באמצעות אתר "רשת": עד 10 פעמים בכל יום, במהלך פרק הזמן להצבעה.

הצבעה באפליקציית רשת: לכל משתמש רשום עד 10 פעמים בכל יום, במהלך פרק הזמן להצבעה.

לצורך הדוגמה בלבד: בהצבעה שמתפרשת על פני 5 ימים מפתיחתה ועד לסגירתה, ניתן יהיה להצביע באמצעות אתר "רשת" עד 10 הצבעות ביום ובאפליקציה ניתן יהיה להצביע עד 10 הצבעות ביום, - כך שבסך הכל, במשך 5 הימים ניתן יהיה לשלוח 100 הצבעות, בכל אמצעי ההצבעה יחד (להלן יחדיו: "מניין ההצבעות המותר"). לאחר מיצוי מניין ההצבעות המותר בפרק הזמן להצבעה בכל אחד מאמצעי ההצבעה האמורים לא תיספר כל הצבעה נוספת. מובהר, כי כל הצבעה נוספת (מעבר למניין ההצבעות המותר האמור לעיל) באתר רשת ובאפליקציה עשויה להיחסם, ורשת והמפיקה לא תהינה אחראיות לכל נזק ו/או תשלום שיגרמו למי מהמצביעים שלא יפעלו בהתאם להוראת סעיף זה.

למען הסר ספק, מובהר כי הצופים יוכלו לנצל את מניין ההצבעות המותר לצורך הצבעה למתמודד יחיד או לחלקו בין כמה מתמודדים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ובלבד שלא עברו על מניין ההצבעות המותר כמפורט לעיל בתקנון זה.

בחירת הזוכה בתוכנית: לאחר שנותרו שני מתמודדים סופיים בגמר, ניתן יהיה לשלוח הצבעות למתמודד המועדף על הצופים מבין השניים הנותרים והקולות הללו יתווספו לקולות שצבר אותו מתמודד עד לשלב זה וישוקללו באופן שיוחלט על-ידי הפקת התכנית ורשת. לאחר חישוב סך כל הניקוד, יכריז המנחה על הזוכה הסופי בגמר.

 1. על אף האמור המפיקה ו"רשת" שומרות לעצמן את הזכות לשנות את שיטת ההצבעה בגמר ו/או בכל חלק אחר של התוכנית, אשר יתנהלו באופן שונה מן המתואר וזאת על פי שיקול דעתן המוחלט.
 2. מוסכם כי בכל מקרה של שינוי באופן שיטת ההצבעה בגמר, תודיע מערכת התוכנית לקהל הצופים על השינוי כאמור, בשידור ו/או באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל דרך אחר שתבחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ספירת קולות:

 1. כל הצבעה אחת תקינה (בכל אמצעי שהוא) מעניקה למתמודד ו שעבורו הצביעו קול אחד בלבד.
 2. במקרה של שיוויון (תיקו) בניקוד המצטבר של כל אמצעי ההצבעה, בין שני מתמודדים, תכריע מערכת התוכנית על פי שיקול דעתה כיצד לפעול לשם הכרעה בין המתמודדים.
 3. איסופם ושקלולם של נתוני הצבעות קהל הצופים בבית, ינוהלו על-ידי מערכת התוכנית. מערכת התוכנית תשקלל את סך כל הקולות התקינים שהוענקו על ידי קהל הצופים בכל אמצעי ההצבעה יחד על מנת להכריז על המתמודד ו/או האופציה שקיבלו את כמות ההצבעות הגדולה ביותר.
 4. הודעת מערכת התכנית על המתמודד שהינו בעל כמות הקולות הנמוכה/ הגבוהה ביותר וההשלכות של כך, כפי שיוכרזו בתכנית, תהינה סופיות ולא ניתנות לערעור או לשינוי, למעט במקרים בהם יחליטו רשת ו/או מערכת התוכנית על פסילת קולות ו/או הצבעות בשל נסיבות כמפורט בתקנון זה לעיל.
 5. מובהר בזאת כי אופן הודעת מערכת התכנית על המתמודד הזוכה תהא בהתאם לשיקול דעתה של מערכת התכנית. מערכת התכנית אינה מחויבת לתת כל מידע בדבר תוצאות יתר המתמודדים ו/או כמות הקולות שניתנו לכל מתמודד ו/או לזוכה ו/או לאופציה רלוונטית ו/או אחוזי הקולות שניתנו לכל מתמודד ו/או לזוכה ו/או לאופציה רלוונטית.
 6. על אף האמור מובהר כי מערכת התוכנית תהא רשאית, להשיב מתמודדים שהודחו ו/או להוסיף מתמודדים נוספים לגמר התכנית, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.

כללי:

 1. מערכת התכנית רשאית לבטל ו/או לשנות את מהלך התוכניות, לבצע שינויים במבנה ואופן ההצבעות ומשקלן, להוסיף, לבטל, בכל עת ומכל סיבה, כל אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי. מערכת התוכנית תהיה רשאית להחליט בכל שלב, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא:
  על ביטול ההצבעה ו/או על דחייתה מכל סיבה שהיא ובתוך כך רשאית בביטול שכזה לקחת בחשבון את ההצבעות שכבר בוצעו עד למועד הביטול או הדחייה. המצביעים מוותרים בזאת על כל טענה כלפי מערכת התוכנית בקשר לכך.

 

 1. מערכת התכנית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי ההצבעות ו/או התכנית וכן לקצרן ו/או להאריכן לפי צרכיה ולפי שיקול דעתה.
 2. מערכת התוכנית ו/או רשת שומרות לעצמן את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 3. מערכת התכנית אינה מחויבות לעצם שידור התכנית ולמועד שידור התכנית ו/או לשידור תוצאות ההצבעות ו/או למועד שידור תוצאות ההצבעות.
 4. מערכת התכנית רשאית להפסיק ו/או לבטל ו/או לשנות את התחרות ו/או את שיטת ההצבעה ו/או את דרך שקלול הקולות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה של אסון, אירוע ביטחוני ו/או התרחשות אחרת עקב כוח עליון כלשהו יהיו מערכת התכנית ורשת רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לבטל תכנית לרבות הצבעה שהתקיימה, לדחות את קיומה ו/או שידורה למועד אחר, לשנות את אופן ההצבעה ומועדיה ו/או לקבוע שינויים מיידים בתקנון זה לגבי אותה תכנית אף ללא מתן הודעה למשתתפים או למצביעים.
 6. מערכת התכנית תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע להצבעות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמן, בכל מחלוקת בין המשתתפים ו/או כל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך ההצבעה, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על שיקולי מערכת התכנית והכרעתה כאמור - סופית. בנוסף, בכל מקרה של זכיית מתמודד (בין לפני ההכרזה ובין אם לאחר ההכרזה) באמצעים שאינם כדין ו/או אינם תואמים תקנון זה לדעת רשת ומערכת התכנית, למערכת התכנית יהא שיקול הדעת המלא לפעול כראות עיניה לתיקון הליקוי.
 7. כל משתתף, בעצם ההשתתפות בהצבעה (אחת או יותר), מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בהצבעה (אחת או יותר) כפופה לזמינות ולתקינות האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה, ובכללם רשת האינטרנט, רשת הטלפוניה והסלולאר ואתר האינטרנט של התוכנית, על כל מרכיביהם. מערכת התוכנית ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לתקינותם של האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה (בכללם רשת האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית ו/או האפליקציה), על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית ו/או האפליקציה ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים ו/או למי מטעמם במסגרת השתתפותם בהצבעה (אחת או יותר) בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור מערכת התוכנית תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את ההצבעה הרלוונטית (אחת או יותר) ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל בלי שהדבר יקנה למשתתפים ו/או למי מטעמם כל זכות לעלות כנגד מערכת התוכנית ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או הצבעת המשתתף ו/או מניעת השתתפותו בהצבעה.
 8. מערכת התכנית ו/או מי מטעמה, לרבות המנחים ו/או מי מטעמם אינם אחראים כלפי המשתתף ו/או כלפי המתמודדים לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר, אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר, עקב השתתפותו בהצבעה בתוכנית ו/או נזק שנגרם במהלך ההצבעה, והצופים מצהירים כי הם מצביעים בתכנית על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית.
 9. על אף מאמצי רשת, עלולות להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב, רשת האינטרנט ורשת הטלפוניה והסלולאר, כאמור בסעיף42 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות והצבעה מסוימת (אחת או יותר), מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת (או שלא תנקוט), אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו ומסכים לכך שלא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
 10. בכל מקרה שבו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות הטכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני: info@reseht.tv. בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית האמורה.
 11. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכן כל ביטול או שינוי בתקופת הפעילות ו/או במועדי ההצבעה (כולם או חלקם), אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת.)
 12. המשתתפים ו/או מי מטעמם פוטרים את רשת ו/או את המפיקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או כל פגם אחר בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר). כן, המשתתפים ו/או מי מטעמם פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר).
 13. כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעילות ו/או ההצבעות יחולו (ככל שיחולו) על המשתתפים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדיים.
 14. בכל מקרה שבו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה ולרבות אם יתברר כי השתתפותו נעשתה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות או (לפי העניין) את הצבעתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) הצבעתו כאמור, וזאת בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
 15. המשתתף ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את מערכת התוכנית ו/או רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
 16. הדין החל בכל הנוגע לפעילות, להצבעה ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, להצבעה, ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.