תקנון הרשמה - הריאליטי החדש של רשת 13

הרשמה לתוכנית החדשה, תמונה ראשית

תנאי ההרשמה הראשונית

"פקין אקספרס" (להלן – "התוכנית") הינה תכנית ריאליטי המבוססת על פורמט בינלאומי הידוע בשם Pekin Express"", אשר תשודר על ידי רשת מדיה בע"מ (להלן – "רשת") ותופק על ידי חברת ההפקה גיל הפקות בע"מ (להלן – "חברת ההפקה") ("חברת ההפקה", "רשת", ומי מטעמן יקראו להלן, ביחד – "ההפקה"). המשתתפים בתוכנית ייבחרו על ידי ההפקה במסגרת תהליך המיון לתוכנית אשר יורכב ממספר שלבים שונים (להלן – "תהליך המיון"), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

הרשמה זו מהווה את השלב הראשוני בהליך ההרשמה לתהליך המיון לתוכנית. ההרשמה הראשונית תתבצע באמצעות חתימתו של המעוניין להירשם לתהליך המיון על טופס הרשמה ראשונית זה ומילוי הפרטים הנדרשים (הכל בהתאם למפורט להלן) (להלן – "ההרשמה הראשונית"). מובהר, כי אין בביצוע ההרשמה הראשונית כדי להוות את ההרשמה לתהליך המיון. על מנת שנרשם יסיים בהצלחה את הליך ההרשמה במלואו יהא עליו לקיים את כל שלבי ההרשמה הראשונית והשלמת ההרשמה, כמפורט בטופס הרשמה זה ובטופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון שיפורסם במועד מאוחר יותר בכל אמצעי תקשורת אשר ייבחר על ידי ההפקה לשם כך (להלן – "ההרשמה לתהליך המיון") (ההרשמה הראשונית והשלמת ההרשמה לתהליך המיון תכונינה, להלן, ביחד – "ההרשמה").

מובהר, כי ההרשמה הראשונית לתהליך המיון ו/או שליחת הודעה אלקטרונית בדבר פתיחת ההרשמה הראשונית (כהגדרתה להלן) ו/או השלמת ההרשמה (ככל שתיפתח ההרשמה) ו/או הזימון לכל שלב בתהליך המיון ו/או ההשתתפות בפועל בכל שלב בו, ייעשו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וכי עצם ביצועה של ההרשמה הראשונית (לרבות מסירת הפרטים האישיים) אינה מבטיחה כי הנרשם יקבל הודעה אלקטרונית בדבר פתיחת ההרשמה (כהגדרתה להלן) ו/או את המשך השתתפותו בהליך ההרשמה ו/או את מועד תחילת הליכי המיון לתוכנית.

מובהר, כי בכל מקרה שבו תיפתח השלמת ההרשמה לתהליך המיון, עצם השלמתה, במלואה, ובכלל זה מילוי והגשת טופס ההרשמה ו/או כל פרט או טופס נוסף אשר יידרשו על ידי ההפקה, לפי שיקול דעתה, והעמידה בכל תנאי ההרשמה, אינה מבטיחה כי הנרשם יוזמן להשתתף באילו משלבי תהליך המיון ו/או יבחר להשתתף בתוכנית. אין ולא יהא בעצם ההזמנה של מי מהנרשמים להשתתף בשלב מסוים משלבי ההרשמה ו/או תהליך המיון כדי לחייב את ההפקה לאפשר לאותו נרשם להשתתף בשלב האמור או בשלבים אחרים של ההרשמה ו/או תהליך המיון, ובכלל זה, לערוך לו ראיון ו/או אודישן. כמו כן, מובהר כי ההפקה תהא רשאית לבחור להמשיך בתהליך המיונים רק עם מועמד אחד מזוג המועמדים שנרשמו לתכנית וכמוכן להציע בן זוג מטעמה למועמד, ולמועמד ו/או בן זוגו לא תהיינה כל טענות בקשר לכך.

מובהר, כי ההרשמה ו/או השלמת ההרשמה לתהליך המיון תהא פתוחה גם לנרשמים אשר לא ביצעו את ההרשמה הראשונית, וכי בנוסף, ההפקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון מועמדים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, ויתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של מועמדים אלה יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ההרשמה הראשונית, וכן טופס הרשמה ראשונית זה הינם בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והינו מופנה באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.

ההרשמה וההשתתפות בתהליך המיון פתוחה לכל אדם תושב מדינת ישראל, מעל גיל 18 אשר רוצה לקחת חלק בתכנית, על כל המשתמע מכך;

ההרשמה הראשונית תהא פתוחה החל מיום ד' 19 באוקטובר 2022 בשעה 21:30 (לערך) ועד למועד אשר ייקבע ע"י ההפקה (כולל). ההפקה תהא רשאית, לקבוע כי ההרשמה הראשונית תהיה פתוחה עד למועד מוקדם או מאוחר למועד האמור, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

בכל מקרה בו ייקבע על ידי ההפקה כי השלמת ההרשמה לתהליך המיון תיפתח, השלמת הרשמה זו תהא פתוחה במועדים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ובהתאם להוראות בדבר ההרשמה אשר תימסרנה על ידי ההפקה בכל דרך שהיא, ובכלל זה ההוראות אשר תפורטנה בטופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון.

על כל מועמד המעוניין להירשם לתהליך המיון לבצע את ההרשמה במלואה, על כל שלביה, בהתאם למפורט להלן:
(i) הרשמה ראשונית באתר האינטרנט בכתובת 13tv או באפליקציית רשת 13, במסגרתה יידרש למלא את פרטיו האישיים, הכוללים, ביו היתר, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי בן הזוג והקשר בין השניים. מבלי לגרוע מהאמור, עליו לאשר ולהסכים לתנאי טופס הרשמה ראשונית זה באמצעות סימון "משבצת הסימון" באתר האינטרנט, שלצידה כיתוב המציין כי "הנרשם קרא והסכים לתנאי התקנון" (להלן – "אישור התקנון");

(ii) לאור המאפיינים המיוחדים של התכנית, ורמת המחויבות הגבוהה הנדרשת מהמשתתפים בה, נדרשים הליכים קפדניים על מנת לבחון את מידת ההתאמה של המועמדים להשתתפות בתכנית. הליכי המיון לתוכנית עשויים לכלול אודישנים(לרבות מצולמים ומוקלטים) ו/או מבחנים שונים וכן תחקירים, חקירות ובדיקת כשירותם הרפואית והנפשית של המועמדים לקחת חלק בתוכנית. בדיקת הכשירות הרפואית והנפשית תיעשה על ידי רופאים/אנשי מקצוע מתחום הרפואה ובריאות הנפש.

(iii) מועד ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה ו/או פתיחת הליכי המיונים לתוכנית, יהא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ויכול שיחלוף זמן לא מבוטל בין ההרשמה הראשונית לבין השלמת ההרשמה לתהליך המיון ו/או תהליך המיון עצמו.
למניעת ספק, מובהר, כי אין באמור בטופס ההרשמה הראשונית ו/או בתקנון זה לעיל, כדי לגרוע מאפשרות ההפקה לשנות, להוסיף או להוריד שלבים משלבי ההרשמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הרשמתו של הנרשם תהא תקפה רק במקרה בו סיים את ההרשמה לתהליך המיון, על כל שלביה, לרבות שלב השלמת ההרשמה, ועמד בכל תנאיה, והכל בהתאם לקביעת ההפקה כאמור לעיל.
למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע ההרשמה, באופן מדויק ומלא, על כל שלביה, הינו אך ורק באחריותם של הנרשמים. להפקה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש (לרבות שיבושים ו/או הפרעות טכניות ולרבות לעניין קבלת הודעות הדואר האלקטרוני האמורות לעיל) בביצוע ההרשמה, ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך, לרבות במקרה בו בוצעה הרשמה חלקית לתהליך המיון ו/או לא התקבלה ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה.

בטרם הגשת טופס ההרשמה הראשונית, על כל נרשם לעיין היטב בהליך הבקשה ובתקנון המפורט לעיל ולהלן.
למניעת ספק, מובהר, כי מילוי כל הפרטים הנדרשים במסגרת הליך ההרשמה (הרשמה ראשונית והשלמת ההרשמה גם יחד), לרבות שאלון, ככל שיהיה (ואשר יהווה חלק מהשלמת ההרשמה לתהליך המיון), באופן מלא, נכון ומדויק מהווה שלב בלתי נפרד מהליך ההרשמה, לכן בעת מסירת כל פרט ו/או בעת מתן מענה על כל שאלה, יש להקפיד להשיב תשובות מלאות, נכונות, מדויקות וישרות. טופס הרשמה ראשונית זה ו/או טופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון שלא ימולאו בהם כל הפרטים באופן האמור (לרבות במקרה בו יוחסרו פרטים) יפסלו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובמקרה כאמור הנרשם אשר הגישם לא יהיה זכאי להשתתף בהרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) לא יהיה זכאי להשתתף בתהליך המיון. מובהר כי אין בקיום תנאי טפסי ההרשמה והגשתם להפקה (לרבות טופס הרשמה ראשונית זה ו/או טופס השלמת ההרשמה), כנדרש, כדי להבטיח את השתתפות הנרשם בהרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) בתהליך המיון ובכלל זה, את זימון הנרשם לתהליך המיון.

ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המועמדים המתאימים ביותר (לרבות את מספרם) להשתתף בתוכנית מתוך הנרשמים אשר סיימו את הליך ההרשמה (ובכלל זה הגישו את טפסי ההרשמה הראשונית וטפסי השלמת ההרשמה והשאלון), כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון ומבין הנרשמים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של מועמדים מבין הנרשמים ו/או המוזמנים לתהליך המיון, אשר ישתתפו בתוכנית.

מבלי לגרוע מהאמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל ולמניעת ספק, מובהר, כי כל ההחלטות הנוגעות להרשמה, לתהליך המיון ולתוכנית תהיינה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובכלל זה, להפקה שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, לשליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה, לנרשמים אשר יוזמנו לתהליך המיון (ככל שיוזמנו), לנרשמים אשר ישתתפו בתהליך המיון ו/או ירואיינו באופן אישי ו/או ישתתפו באודישן מכל סוג שהוא (והכל, לרבות במקרה בו מי מהנרשמים יוזמנו לשלב מסוים של תהליך המיון), וכן, בנוגע לזהות הנרשמים אשר יעברו כל שלב משלבי תהליך המיונים. מובהר, כי החלטות ההפקה, לרבות ההחלטות המפורטות בטופס הרשמה ראשונית זה תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.

ההפקה אינה ולא תהיה אחראית לטופסי הרשמה ראשונית ו/או לטופסי השלמת הרשמה שלא מולאו נכון ו/או לא מוענו נכון, כמו כן, ההפקה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי הנרשמים, לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב, וכל נרשם בעצם הגשת טופס הרשמה ראשונית זה פוטר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ההרשמה ובגין תהליך המיון וכל המשתמע מהם, ובכלל זה בגין פתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, שליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה ו/או בגין הזמנתם או אי-הזמנתם להשתתף בתהליך המיון.

הנרשם מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר להיות אחראי כלפי ההפקה לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי ממנה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות וההתחייבויות האמורות בטופס ההרשמה, לרבות בפרק שחרור וויתור זה לעיל על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו. על ידי השלמת הליך ההרשמה והחתימה על טופס הרשמה זה, כל נרשם מסכים בזאת לשחרר את ההפקה ו/או הערוץ מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהליך ההרשמה ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בתהליך המיון ו/או בתכנית.

מובהר, כי לשם ביצוע ההרשמה המלאה לתהליך המיון על הנרשם לעמוד בכל תנאי הכשירות אשר יפורטו בפניו במסגרת ההרשמה, על כל שלביה, לתהליך המיון ו/או באמצעות אמצעים אחרים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. תנאי הכשירות האמורים מהווים תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה, ואי עמידה בתנאי הכשירות, על ידי הנרשם, תמנע ממנו את השתתפותו בתהליך המיון ובתוכנית. עם זאת, מובהר, כי עמידה בתנאי הכשירות אינה מבטיחה את השתתפות הנרשם בכל שלב שהוא של תהליך המיון ו/או בתוכנית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי אין באמור בטופס הרשמה ראשונית זה כדי למנוע מההפקה להזמין נרשם להשתתף בתהליך המיון ו/או לבחור נרשם להשתתף בתוכנית, במקרה בו הוא אינו עומד בכל תנאי הכשירות האמורים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך.

מובהר, כי בכל מקרה בו מי מהנרשמים הוזמן להשתתף בתהליך המיון (באחד או יותר משלביו), יהיה עליו לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפני כל נרשם בשלבים השונים של ההרשמה ושל תהליך המיון (ככל שיוזמן להשתתף בהם וככל שישתתף בהם), וזאת על מנת לעבור לשלב המיונים הבא (ככל שיוזמן להשתתף בו), והכל עד לבחירתם של הנרשמים כמתמודדים בתכנית (ככל שייבחר).

ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם אשר נבחר על ידה להשתתף בתהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של תהליך המיון ו/או להשתתף בתוכנית ולהתחרות במסגרתה, מלהשתתף בתהליך המיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים בתהליך המיון ו/או מלהשתתף בתוכנית מכל סיבה שהיא, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.

על ידי ביצוע ההרשמה הראשונית, כל נרשם מצהיר, מסכים ומאשר, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי מסר כל מידע להפקה מרצונו החופשי; כי ידוע לו שהמטרה שלשמה מבוקש המידע האמור הינה לשם תהליך ההרשמה, וכי מסירתו אינה מקנה לו זכות להשתתף בשלבים הבאים של ההרשמה לתהליך המיון ו/או בתהליך המיון ו/או בתוכנית; כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה הראשונית (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת תהליך ההרשמה והמיון (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של "רשת" ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש לצרכי התוכנית, לרבות לצרכי תהליך המיון ולצרכי בדיקת התאמתו לתוכנית, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים. כמו כן, כל נרשם מסכים בזאת לשחרר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מההרשמה הראשונית ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בשלבים הבאים של הרשמה לתהליך המיון, בתהליך המיון ו/או בתכנית; וכן, כי ההפקה רשאית לעשות שימוש בשמו, קולו, תמונתו וכדומה, בכל אופן שייקבע על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי כחלק מהתכנית, מערך מקדים של קידומה של התוכנית ו/או של ההפקה לרבות פרסומות ופרומואים לתוכנית ו/או להפקה, בכל מדיה קיימת או עתידית.

ההפקה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהליכי ההרשמה ומתנאיה בכל מועד שהוא, ובכלל זה, בקשר עם כל הנרשמים או חלקם, וכן, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשנות מועדים ומיקומים של ההרשמה הראשונית, השלמת ההרשמה, תהליך המיון, ראיונות ואודישנים. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש. חברת ההפקה שומרת לעצמה את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, "רשת" אינה מחויבת לשדרה.

למניעת ספק, מובהר, כי כל הפניה בטופס הרשמה ראשונית זה לנרשמים תוסיף ותחול גם על הנרשמים בשלבים הבאים לתהליך המיון.

הרשמה, על כל שלביה, או השתתפות בתכנית אסורה על כלל אנשי צוות ההפקה (ובכלל זה "רשת"), עובדיהם, שלוחיהם, ובני משפחותיהם.

בעצם הגשת טופס הרשמה ראשונית זה ובאישורו ו/או בחתימה עליו במסגרת תהליך המיון, והגשתו, מסכים כל נרשם לאמור בטופס הרשמה ראשונית זה ולתנאיו ומצהיר כי רישום בן הזוג בוצע על דעתו ובהסכמתו.

מועמד אשר נבחר להשתתף בתוכנית יחתום על הסכם השתתפות בנוסח שיימסר לו על ידי מערכת התוכנית. החתימה על הסכם ההשתתפות ומילוי כל הוראותיו הינם תנאי להשתתפות בתוכנית.

הנרשמים והמעוניינים להשתתף בתוכנית מצהירים בזאת כי הם מודעים כדלקמן:
1. מדובר בתוכנית שמטרתה תחרות בין זוגות המשתתפים אשר עליהם לעבור משימות תוך מעבר בין מדינות וזאת עד לקו הגמר, הזוג שיצלח את כל המשימות ויגיע ראשון יהיה הזוג המנצח בתכנית.

2. במסגרת ההשתתפות בתוכנית, המשתתפים ישהו מחוץ לישראל למשך כל תקופת הצילומים או חלק ממנה. המשתתפים יצולמו ויוקלטו 24/7. ישהו בתנאי שטח/תנאים דלים ויפעלו בימים ושעות כפי שיידרשו על ידי ההפקה ובהתאם למהלך התחרות.

3.ההשתתפות בתכנית עלולה להביא ללחצים שונים, נפשיים, פיזיים לרבות, בין היתר, מחסור בשעות שינה ובמזון .

4. במהלך ההשתתפות בתוכנית יידרשו המשתתפים למלא אחר כללי התכנית, כפי שיימסרו להם ואשר עשויים להתעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה. כמו כן, על המשתתפים למלא אחר כל התחייבויותיהם בהסכם ההשתתפות ובתקנון זה.

5. במהלך התכנית, תתקיימנה הדחות של משתתפים, בהיקף ובאופן שייקבע על ידי מערכת התכנית, עד לבחירת הזוג/משתתף הזוכה. מספר המשתתפים אשר יודחו בכל תכנית (אם בכלל) ואופן ביצוע ההדחה, ייקבע על ידי מערכת התוכנית. מערכת התוכנית תהא רשאית לבצע כל שינוי ולקבל כל החלטה הנוגעת לאופן ביצוע ההעמדה להדחה ו/או ההדחה, לרבות אך לא רק מספר המועמדים להדחה, מנגנון ביצוע ההעמדה להדחה, מועד ביצוע ההעמדה להדחה, הגורם אשר יכריע בדבר זהות המועמדים להדחה או המודחים וכל היבט הקשור לכך וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

6. מערכת התוכנית תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל או להפסיק את השתתפות משתתף בתכנית מסיבות ענייניות ומוצדקות.
אני מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר להיות אחראי כלפי ההפקה לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי ממנה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות וההתחייבויות האמורות בטופס ההרשמה, לרבות בפרק שחרור וויתור זה לעיל על ידי ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל שלי ו/או של מי מטעמי.

אני מאשר בזאת כי אשמור על סודיות מלאה בכל הקשור לאודישנים, לתכנית, למפיק, לערוץ ולמסמך זה ולא אעבירו לצד ג' כלשהו, לא אחשוף אותו בפני צד ג' כלשהו (לרבות בני משפחה, חברים, כל אמצעי תקשורת ו/או גורמים אחרים כלשהם) ולא אשתמש בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל צורך שהוא.

כל הוראה מהוראות טופס הרשמה ראשונית זה, אשר ייקבע בעניינה כי היא אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה בתחום רשות ריבונית כלשהי, תהיה, בנוגע לאותה רשות ריבונית, חסרת תוקף כמידת אי החוקיות, העדר התוקף או חוסר האפשרות לאכוף אותה הוראה, וזאת מבלי לפגוע בתוקף של ההוראות הנותרות, וכל אי חוקיות, איסור או חוסר אפשרות לאכוף כל הוראה כאמור בכל תחום שיפוט, לא ישללו את התוקף או את האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה בכל תחום רשות ריבונית אחרת. שום ויתור של מי מההפקה על הוראה או תנאי אשר נכללים בטופס הרשמה ראשונית זה לא יתפרשו כויתור של ההפקה על כל תנאי או הוראה אחרים, ושום ויתור של מי מההפקה על כל מחדל על פי טופס הרשמה ראשונית זה לא יתפרש כויתור של ההפקה על כל מחדל אחר. כמו כן, מובן ומוסכם כי שום מחדל או עיכוב של צד במימוש כל זכות, כח או זכות יתרון על פי טופס הרשמה ראשונית זה, לא יפעל כויתור עליהם, ושום מימוש בודד או חלקי של כל זכות, כח או זכות יתרון כאמור לא ימנע מימוש אחר או עתידי שלהם או מימוש של כל זכות, כח או זכות יתרון אחרים. ההפקה רשאית להמחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי טופס הרשמה ראשונית זה. אנו (לרבות מי מאיתנו) איננו רשאים להמחות את חובותינו או זכויותינו על פי טופס הרשמה ראשונית זה.

אנו, מצהירים כי קראנו והבנו את האמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל, כי הייתה לנו האפשרות וניתנה לנו שהות מספקת לקרוא אותו בעיון ולהתייעץ לגביו טרם חתימתנו עליו, וכי בחתימתנו להלן ו/או באישור טופס הרשמה ראשונית זה אנו מסכימים לכל האמור בו.