תקנון עסק משפחתי

תקנון עסק משפחתי

  להלן תנאים למגיש מועמדות לאודישנים לתכנית "עסק משפחתי (שם זמני)" (להלן:"המועמד" ולהלן: "התכנית" בהתאמה).   בכפוף להגשת מועמדותי לתכנית הנני מאשר בזאת את הדברים כדלקמן:  
 1. טופס הרשמה זה הינו בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והינו מופנה באופן שווה לגברים ונשים כאחד וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.
 
 1. הגשת מועמדות באמצעות ההרשמה פתוחה לכל אדם שהינו הבעלים הרשומים של עסק משפחתי, אשר מצוי בקשיים והינו מעוניין להשתתף בתכנית.
 
 1. ידוע לי כי התכנית מסוג דוקו - ריאליטי המיועדת להפקה על ידי חברת פרה 2 פוסט בע"מ (להלן: "המפיקה") עבור גוף השידור "רשת מדיה בע"מ" (להלן: "רשת") וכי המשתתפים בתוכניות הם בתי עסק משפחתיים אשר ייבחרו על ידי המפיקה ו/או רשת במסגרת תהליך המיון לתוכנית אשר יורכב ממספר שלבים שונים, הנתונים לשינויים,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה.
 
 1. מובהר, כי ההרשמה לאודישנים תהא פתוחה גם למועמדים אשר לא ביצעו את ההרשמה הראשונית באתר וכי בנוסף, המפיקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון מתמודדים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, וייתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של מועמדים אלה יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
 1. הנני נרשם לתכנית מרצוני החופשי ומוסר את הפרטים הנדרשים מרצוני החופשי ומאשר כי הפרטים הינם נכונים. כחלק מתהליך הרישום לתוכנית אתבקש למלא בטפסי ההרשמה וכן להעניק למפיקה מידע אודותיי ו/או אודות משפחתי ו/או העסק בבעולתי, אשר הינו מידע רלוונטי הדרוש לצורך התכנית (להלן: "המידע"). הנני מעניק בזאת למפיקה ו/או לרשת את הסכמתי המפורשת והבלתי חוזרת להעניק להנ"ל במסגרת הגשת מועמדותי את מלוא המידע ו/או המסמכים הנדרשים לפי דרישה לצורך עריכת מלוא הבדיקות המקדימות לבחינת התאמתו של העסק המשפחתי שבבעולתי והתאמת מועמדותי להשתתפות בתוכנית, לרבות מידע הנדרש לאמוד את מידת התאמתי מטעם העסק המשפחתי להשתתפות בתוכנית, בין היתר בהתאם לדרישות הפורמט, לרבות ביצוע בדיקות לקבלת מלוא המידע אודות מצבו הכלכלי של העסק, העבר האישי של בעליו ו/או כל עניין העשוי להיות רלוונטי להשתתפות בתוכנית. ידוע לי כי המידע נועד כדי לשמש את רשת ו/או המפיקה לצורך בחירת המשתתפים במסגרת הפקת התכנית וכן ככל שיידרש לצורך הפקת התכנית וקידומה. מסירת המידע על ידי נעשית על אחריותי המלאה והבלעדית, ומהווה הצהרה מצדי כי אין במידע ו/או כי אין בו בכדי לפגוע בזכויות כלשהן של צד ג' כלשהו לרבות זכויות קניין רוחני של צד ג' כלשהו. בנוסף, מסירת המידע על ידי מהווה את הסכמתי כי הנני מוותר וויתור מוחלט וסופי על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי המפיקה ו/או רשת ו/או מי מטעמן בקשר למידע ולרבות כל דבר ועניין הנובע ו/או הכרוך בו.
 
 1. הנני מצהיר כי המידע שנמסר על ידי הוא מידע אמיתי, נכון ומדויק. ידוע לי כי ככל שאמסור מידע לא נכון, עשוי הדבר לשמש עילה לפסילתי מהשתתפות בתכנית, ככל שאתקבל אליה.
 
 1. המועמד מאשר לצדדים שלישיים באופן בלתי חוזר לספק כל מידע הנדרש למפיקה ו/או למי מטעמה במסגרת הבדיקות המקדימות שיערכו במסגרת הליכי המיון. המועמד מאשר כי איסוף המידע הנ"ל והשימוש בו בקשר עם התכנית, שיעשו על ידי ההפקה אינם בגדר פגיעה בפרטיותו לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 
 1. המועמד מאשר למפיקה ו/או לרשת לעשות שימוש במידע מכל סוג לרבות בצילומים ו/או וידאו, ככל שיצורפו במסגרת תהליך הרישום, לצורך התכנית וקידומה, ולערוך אותם כפי שתראה לנכון ולא תהיה לי כל טענה כלפי מי מהן בעניין זה.
 
 1. הנני מצהיר כי המידע שנמסר על ידי הוא מידע אמיתי, נכון ומדויק. ידוע לי כי ככל שאמסור מידע לא נכון, עשוי הדבר לשמש עילה לפסילתי מהשתתפות בתכנית, ככל שאתקבל אליה.
 
 1. ידוע למועמד כי אין בהגשת מועמדותו כדי לחייב את המפיקה ו/או רשת בכל דרך לזמן אותו לאודישנים לתכנית ו/ או להשתתף בתכנית, וכי הדבר נתון לשיקול דעתה של רשת ו/או המפיקה והמועמד לא יהיה רשאי לפנות למפיקה ו/או רשת בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.
 
 1. ההפקה רשאית להמחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי טופס הרשמה ראשונית זה. המועמד (לרבות מי מטעמו) רשאי להמחות את חובותיו או זכויותיו על פי טופס הרשמה ראשונית זה.
 
 1. המועמד מתחייב בזאת לשמור בסודיות מלאה כל מידע שהגיע אליו אגב תהליכי המיון לתכנית לרבות במסגרת הליך ההרשמה כמפורט דלעיל.
 
 1. למניעת ספק, מובהר, כי אין באמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל, כדי לגרוע מאפשרות המפיקה לשנות, להוסיף ו/או להוריד שלבים משלבי ההרשמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הרשמתו של מועמד תהא תקפה רק במקרה בו המועמד סיים את ההרשמה לתהליך המיון ועמד בכל תנאיה, והכל בהתאם לקביעת ההפקה כאמור לעיל.
 
 1. למניעת הספק, מובהר כי ביצוע ההרשמה, באופן מדויק ומלא, על כל שלביה, הינו אך ורק באחריותו של המועמד. להפקה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש (לרבות שיבושים ו/או הפרעות טכניות ולרבות לעניין קבלת הודעות הדואר האלקטרוני האמורות לעיל) בביצוע ההרשמה, למועמד לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המפיקה ו/או רשת בגין כך, לרבות במקרה בו בוצעה הרשמה חלקית לתהליך המיון ו/או לא התקבלה ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה.
 
 1. בכל מקרה בו לא קיבל המועמד אישור בעמוד ההרשמה, בדבר קליטת הרשמתו הראשונית במועד ביצוע ההרשמה הראשונית על ידו, מכל סיבה שהיא, עליו לפנות להפקה בגין כך באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת_____________esek@gmail.com_____________________.