אל תפילו את המיליון עונה 2 - הרשמה

אל תפילו את המיליון
אל תפילו את המיליון | צילום: נוי ערקובי

להלן תקנון הרשמה למועמדים המעוניינים לקחת חלק בתהליך המיון להשתתפות בשעשועון "אל תפילו את המיליון" , הכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה להלן ולשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה (כהגדרת מונח זה להלן) (להלן, בהתאמה: "הנרשמים" או "הנרשם" ו-"התוכנית").

הנרשמים אשר ייבחרו על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולפי הוראות תקנון הרשמה זה להשתתף בתוכנית יכונו "המתמודדים".
התוכנית מופקת על ידי אנדמול ישראל בע"מ (להלן: "המפיק"), עבור ובשיתוף עם רשת מדיה בע"מ (להלן: "רשת") (רשת, המפיק ומי מטעמם יקראו להלן, ביחד ולחוד: "ההפקה"). התוכנית מיועדת לשידור בערוץ 13 וכן בפלטפורמות נוספות.

תקנון זה מסדיר את התנאים להשתתפות בהליך הרישום והמיון להשתתפות כמתמודדים בתוכנית (להלן: "ההרשמה").

מובהר, כי ההרשמה היא לצוותים בלבד. צוות כולל 2 (שני) נרשמים שקיים ביניהם קשר והיכרות מוקדמת (לדוגמא קשרי משפחה, עבודה, חברים וכדומה).

נכון למועד פרסום תקנון זה, בכל פרק של התוכנית עתיד להתמודד זוג (אחד או יותר) של מתמודדים, אולם מבנה הפרק עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה.

בתחילת המשחק מקבל זוג המתמודדים את האפשרות לזכות במיליון שקלים, כאשר סכום הזכייה מחולק לחבילות כסף בסכום מוגדר מראש.

לאורך המשחק, יישאלו המתמודדים שאלות בנושאים שונים, המחולקות ל-3 קבוצות:
שאלות הכוללות 4 תשובות אפשריות;
שאלות הכוללות 3 תשובות אפשריות;
שאלה אחרונה הכוללת 2 תשובות אפשריות.

בתחילת כל שאלה ניתן למתמודדים פרק זמן קצוב בו הם מחלקים את הכסף לדלתות שונות, כאשר מעל כל דלת יש מסך ועליו תשובה אפשרית אחת לשאלה. במהלך הזמן הקצוב, המתמודדים יכולים לפצל את הכסף ולהמר על מספר תשובות אפשריות, אך לא בהכרח ניתנת להם האפשרות לפצל את הכסף על כל התשובות האפשריות. לדוגמה: בשאלה הראשונה, הכוללת ארבע תשובות אפשריות, ניתן לפצל את הכסף לעד שלוש תשובות אפשריות.

בתום הזמן הקצוב לחלוקת הכסף, כאשר הכסף חולק על ידי המתמודדים לדלתות השונות, מוצגת להם התשובה הנכונה. בכל דלת שבה תשובה לא נכונה המתמודדים מאבדים את הסכום שהניחו עליה.

אם אחרי כל השאלות נשאר כסף שלא אבד, המתמודדים זוכים בסכום זה. במידה שבאחת השאלות המשתתפים איבדו את כל הכסף, המשחק נגמר והמתמודדים יוצאים מהאולפן ללא כסף.
התוכנית וכלליה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה והמתווה המתוקן של התוכנית יחול על הנרשמים ו/או (לפי העניין) על המתמודדים, ולנרשמים ולמתמודדים לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בגין כך.

המשתתפים בתוכנית, יהיו אותם נרשמים, אשר באמצעות תהליך המיון לתכנית, המורכב ממספר שלבים שונים כמפורט בתקנון זה וכפוף להוראותיו (להלן: "תהליך המיון"), ייבחרו על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולהוראות תקנון זה, להשתתף בתוכנית כמתמודדים.

ההרשמה לתהליך המיון תהא פתוחה החל מיום 13.11.22 בשעה 08:00 ועד ליום 20.1.23 בשעה 00:00 (כולל). ההפקה תהא רשאית, לקבוע כי ההרשמה תהיה פתוחה עד למועד מוקדם או מאוחר למועד האמור, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

למניעת ספק יובהר כי כל הנרשמים לא יוכלו לקחת חלק בכל פעילות אינטרנטית או נלווית לתוכנית כצופים מהבית (אם וככל שתהא פעילות כאמור), ולא תהא לנרשם כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כלפי ההפקה בגין כך.

לצרכי נוחות בלבד, תקנון הרשמה זה והשאלון (כהגדרת מונח זה להלן) ערוכים בלשון זכר אך הנ"ל מופנים באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהיפך.

תהליך המיון לתכנית

בטרם הסכמתך על תקנון הרשמה זה, הינך נדרש לקרוא ולהתעמק בהבנת תהליך המיון לתכנית המפורט להלן, לרבות אך מבלי להגביל בכל הקשור להתחייבויותיך לעמוד בכל תנאי הסף אשר יפורטו בתקנון הרשמה זה.

1. השלב המקדמי והראשוני בתהליך המיון הינו הליך ההרשמה, הכולל מסירת פרטים בסיסיים, שאלון וכן תמונה בהתאם להנחיות המפורטות באתר האינטרנט של רשת (להלן: "השאלון"), ואישור הנרשמים לתקנון הרשמה זה לרבות עמידת הנרשמים בכל תנאי הסף המפורטים להלן. מטרתם של הליכי מיון מקדמיים אלו, הינם לאפשר להפקה לבחור מבין כלל הנרשמים את אלו אשר יוזמנו על ידה לשלב/ים הבאים בתהליך המיון. אישור הנרשמים על תקנון הרשמה זה ומילוי השאלון על ידם הינם תנאים מקדמיים לתחילת תהליך המיון לתוכנית.

2. מובהר, כי כל השלבים במסגרת תהליך המיון לתוכנית ייעשו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וכי עצם אישור הנרשמים על תקנון הרשמה זה ומילוי השאלון, לרבות עמידת הנרשמים בכל תנאי הסף המפורטים להלן, אינה מבטיחה בכל אופן כי הנרשמים יוזמנו להשתתף בתהליך המיון (או בכל שלב שלו) ו/או יבחרו להשתתף כמתמודדים בתכנית.

3. מובהר, כי ההפקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון גם נרשמים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, וייתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של נרשמים כאמור יחולו כללים ו/או תנאים שונים ו/או נוספים וכן תהא רשאית לזמן נרשמים שלא עמדו בכל תנאי הסף המפורטים בתקנון זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה וכפי שיוחלט על ידה מעת לעת, ולנרשמים לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או תביעה בגין כך.

4. ההפקה רשאית לקבוע את המבנה (לרבות הפנימי) של תהליך המיון ושל השלבים השונים של תהליך המיון, לרבות בכל הקשור לאופן ומועדי עריכתם. מובהר כי ההפקה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בכל הקשור להגדרת אופיו של תהליך המיון לנרשמים, לרבות משך תקופת תהליך המיון, והנ"ל רשאית לקצר ו/או להאריך את תקופת תהליך המיון ו/או לשנות את שלביו (לרבות להוסיף או להחסיר שלבים) ו/או את המבנה הפנימי של תהליך המיון, הכל בהתאם לשיקוליה הבלעדיים ומבלי כל חובה ליידע את הנרשמים, כולם או חלקם, בגין יישומם של שינויים כאמור ושהשינויים כאמור יחולו על הנרשמים או חלקם, ולנרשמים לא תהא כח תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך.

5. כל הנרשמים נדרשים למלא ולמסור את כל הפרטים הנדרשים מהם במסגרת ההרשמה (לרבות בשאלון), באופן מלא, מדויק, וכן באופן יסודי ונרחב ככל הניתן. נרשם שלא ימלא את כל הפרטים כנדרש, ייפסל, ולא יהיה זכאי להשתתף בתהליך המיון. למניעת ספק, מובהר כי אין בעצם אישורו של תקנון הרשמה זה ו/או מילוי פרטים כלשהם ו/או הגשתו של שאלון מלא כדי להבטיח את זימון הנרשמים לתהליך המיון ו/או כי ייבחרו להשתתף בתוכנית.

6. למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע ההרשמה והדרישות שבשלבי תהליך המיון, באופן מדויק ומלא, ובכלל זאת מילוי כל הפרטים הנדרשים במסגרת תהליך המיון, מסירת פרטים, לרבות במסגרת השאלון הינו אך ורק באחריותם של הנרשמים. להפקה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש (לרבות שיבושים ו/או הפרעות טכניות במסגרת ביצוע ההרשמה ו/או בקשר עם מילוי הפרטים על ידי הנרשם באופן מלא מדויק ונכון, ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך.

7. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המשתתפים בתוכנית מבין הנרשמים המתאימים ביותר אשר אישרו את תקנון הרשמה זה ומילאו את כל הפרטים הנדרשים (לרבות במסגרת השאלון, כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון והן מבין הנרשמים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של מועמדים מתוך כלל הנרשמים ו/או המוזמנים לימי המיון.

8. ההפקה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי הנרשמים, וכל נרשם בעצם אישורו על תקנון הרשמה זה פוטר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל עניין הקשור ברישום לתוכנית ו/או בתהליך המיון על כל המשתמע מכך, לרבות ומבלי למעט, בכל הקשור לטענות ו/או דרישות בגין הזמנתו או אי-הזמנתו להשתתף באילו מהשלבים של הליך המיון ו/או בתוכנית.

9. אישורו של תקנון הרשמה זה על ידי הנרשמים, כנדרש להלן, מהווה את אישורם והסכמתם של הנ"ל לכלל התנאים והכללים החלים באופן הנרחב ביותר לתהליך המיון ו/או לתוכנית. כל נרשם שלא מסכים לתנאי או הוראה כלשהם המפורטים בתקנון זה – עליו להימנע מאישור התקנון ו/או מהשתתפותו בהליך המיון.

תנאי הסף לנרשם:

10. באישור הנרשמים על תקנון הרשמה זה, הם מאשרים את עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים להלן לרבות אישורם על כל ההצהרות ו/או ההתחייבויות החלות עליהם כנרשמים. אישור הנרשמים כאמור על עמידתם בכלל תנאי הסף ו/או ההתחייבויות מהווים תנאי הכרחי ומקדמי להשתתפותם בהרשמה.

11. למניעת ספק, מובהר כי אי עמידתם של נרשמים באיזה מתנאי הסף המפורטים להלן עשויה למנוע את השתתפותם בתהליך המיון לתוכנית. עם זאת, מובהר כי אין לפרש את האמור כאילו עמידה בתנאי הסף מבטיחה בהכרח וללא סייג את השתתפות הנרשמים בתהליך המיון ו/או בתכנית.

12. מובהר כי רשאי להירשם להליך המיון כל אזרח ישראלי (או הזכאי לקבל אזרחות ישראלית על פי חוקי מדינת ישראל) מעל גיל 16. נרשם אשר גילו עולה על 16 אך נמוך מ-18 יהא רשאי להשתתף בהליך זה ו/או כל הליך אחר בקשר עם התוכנית רק לאחר קבלת אישור בכתב מהוריו או אפוטרופוס חוקי.

13. הנרשמים מאשרים, מצהירים ומתחייבים באופן בלתי חוזר, כדלקמן:

13.1. להעניק להפקה את מלוא המידע (לרבות מסירת מסמכים ו/או חתימה על המסמכים שידרשו על ידי ההפקה לצורך המפורט) הדרוש לה על מנת לבחון את מידת התאמתם להשתתפות בתוכנית, לרבות מסירת כל מידע הנדרש על ידה להכרעת עמידתו של הנרשם בתנאי הסף שנקבעו על ידה, והכל בהתאם למגבלות הוראותיו של כל דין רלוונטי. למניעת ספק, יובהר כי עסקינן במידע אשר לפי שיקול דעתה של ההפקה הינו רלוונטי להליך המיון ו/או להשתתפות בה.

13.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנרשמים מתחייבים בזאת לשתף פעולה עם ההפקה (ובכלל זאת לחתום על כל טופס שיידרשו לשם כך) בכל הקשור לגילויו של כל מידע אשר לדעתה יידרש על מנת לבחון את מידת התאמתם להשתתפות בתכנית, לרבות, אך מבלי למעט, נותנים הנרשמים את הסכמתם לביצוע בדיקת רקע אישית, ככל שההפקה תיראה לנכון, במגבלות החוק. הנרשמים מאשרים כי ידוע להם שיידרשו לשיתוף פעולה מלא לגבי בדיקת הרקע כתנאי להשתתפותם בתהליך המיון ובתכנית, כאשר מובהר כי שיתוף הפעולה מצידם וכן ביצוע בדיקת הרקע כאמור, אין בהם משום הבטחה כי הנרשמים יוזמנו להשתתף בכל שלב בתהליך המיון. ההפקה תחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מי מהנרשמים יוזמן להשתתף בכל שלב של תהליך המיון ו/או בתוכנית.

13.3. ידוע להם שההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשמים על בסיס כל מגבלה חוקית להשתתפותם בתהליך המיון ו/או.

13.4. הם לא יטלו, נוטלים או נטלו חלק בעבר בכל פעילות בלתי חוקית או פעילות אחרת השנויה במחלוקת בקרב הציבור והעלולה לגרום נזק להליך ההרשמה ו/או לתכנית ו/או להפקה אם תתגלה.

13.5. במסגרת הצהרותיהם בתקנון הרשמה זה לרבות במסגרת כל מידע אשר ימסרו ו/או נמסר על ידם במסגרתו ו/או במילוי השאלון, הביאו לידיעת ההפקה כל פרט אודותיהם העשוי להיות רלוונטי לבחינת התאמתם להשתתפות בהליך המיון ו/או בתכנית.

13.6. הם כשירים מבחינה בריאותית ונפשית לקחת חלק בתהליך המיון לתכנית וכי לא ידוע להם על כל מניעה או מגבלה בריאותית או אחרת שיש בה כדי להפריע למהלך השתתפותם בתהליך המיון ו/או בתכנית (ככל שייבחרו).

13.7. ידוע לו כי במידה ויזומנו להשתתף באילו משלבי תהליך המיון יהיה עליהם לחתום (כתנאי להשתתפותם בשלבים כאמור) על כתבי שחרור והתחייבות, אשר יימסרו לו, בכפוף להנחיית ההפקה והן על כל מסמך אחר ו/או נוסף אשר יידרש על ידי ההפקה בקשר להשתתפותו בכל שלב מתהליך המיון (בהתאם להתקדמותו בתהליך המיון) ו/או בקשר להשתתפותו בתוכנית (במידה וייבחר).

13.8. ביכולתם וברצונם להשתתף בתהליך המיון ו/או בצילומים לתוכנית (ככל שייבחרו כמשתתפים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה) ולכל תכנית ו/או פעילות הנלוות ו/או הנגזרות לתוכנית.

13.9. ימנעו מכל סוג של התנהגות לא נאותה, אלימה ו/או הטרדה של כל גורם, לרבות נרשמים אחרים, בכל עת ועת במהלך כל שלב בתהליך המיון לתכנית (ככל שאכן יוזמנו לשלבים הבאים) ו/או בתוכנית (אם יבחרו להשתתף בה).

13.10. הם ערבים לכך כי כל הפרטים לרבות האישיים אשר הועברו על ידם בתהליך המיון ו/או בתקנון הרשמה זה ו/או בשאלון בכל עניין הקשור לבחינת השתתפותם בתוכנית, לרבות מידע אודות הרקע האישי והניסיון הקודם שלהם, הינם נכונים ומלאים, ואין בהם משום הטעייה, וההפקה ו/או מי מטעמה רשאים להסתמך עליהם הסתמכות כנה ומלאה. ידוע לנרשמים כי העברתם של פרטים לרבות אישיים ו/או מידע אודות חייהם שאינם מדויקים ו/או שיש בו משום הטעייה עלול לגרום לתוכנית ו/או להפקה נזקים כבדים והנרשמים מאשרים בתקנון הרשמה זה את התחייבותם לשיפוי ו/או לפיצוי ההפקה בגין נזק, לרבות בגין כל פרסום שלילי, בעניין הכרוך אם במישרין או בעקיפין בפרטיהם כאמור לרבות מידע אודות הרקע האישי שלהם ו/או ניסיונם הקודם ו/או מעורבותם בפעילות שלא הובאה לידיעת ההפקה.

14. מובהר כי ההרשמה מסתיימת רק כאשר הנרשמים עמדו בכל דרישות ההרשמה כמפורט בתקנון הרשמה זה. למניעת הספק, מובהר, כי השלמת ההרשמה לא מקנה זכות לכך שההפקה תזמן מי מהנרשמים להשתתף בתהליך המיון (כולו או חלקו) ו/או בתכנית וכי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בזכות ההפקה לזמן לתהליך המיון נרשמים אשר ההפקה איתרה בתהליך נפרד.

15. חלק מהנרשמים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, יוזמנו לשלב הבא בתהליך המיון ו/או לימי מיונים הכוללים בין היתר, אך מבלי להגביל, ראיונות עם נציגי ההפקה. הראיונות יצולמו בוידאו, וההפקה תהיה זכאית לבצע כל שימוש בראיונות המצולמים אם בשלמותם ו/או בכל חלק, ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה. בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר ומוסכם כי ההפקה תהא רשאית ליזום, במסגרת תהליך המיון, לרבות ימי המיונים ו/או השלבים הבאים בתהליך המיון, פעולות לצילום חומרים נלווים לתוכנית, לרבות פרומואים, וכי בעצם השתתפות הנרשמים בתהליך המיון, נותנים הנרשמים את הסכמתם להשתתף בצילומי החומרים הנלווים כאמור, ובכל שימוש אשר ייעשה בהם לאחר מכן (לרבות עריכתם ו/או שידורם ו/או מסחורם ו/או הפצתם), בכל מדיה שהיא, ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

16. למניעת ספק מובהר כי הנרשמים לא יהיו זכאים לקבל כל תמורה עבור השתתפותם בתהליך המיון ו/או בפרק בתוכנית בה ישודר תהליך המיון בהם נטלו חלק (ככל שייערכו ו/או ישודרו) ו/או בתוכנית (אם ייבחרו לכך) ו/או עבור כל שימוש מכל סוג הנעשה על ידי ההפקה בתוכן במסגרתו מצולמים ו/או מוקלטים הנרשמים, וכן לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו עבור כל הפסד כספי שיגרם להם מנוכחותם בהם ו/או בגין השתתפותם בתהליך המיון.

17. כל נרשם מוותר בזאת וויתור מלא וסופי על כל טענה ו/או דרישה נגד ההפקה ו/או כל גורם הפועל מטעמה בגין כל עניין הקשור בתהליך המיון, בהרשמה ו/או בהשתתפותו בכל חלק בתהליך המיון, לרבות אי זימונו להמשך תהליך המיון וכן, ומבלי למעט, בכל הקשור בגין כל נזק ו/או טענה הקשורה אם במישרין או בעקיפין בהפסד שנגרם לו עקב השתתפותו (או אי השתתפותו) בתהליך המיון ו/או בתוכנית (ככל שייבחר).

18. על כל נרשם להשלים את ההרשמה במלואה על מנת שיהיה זכאי לזימון לשלב הבא של תהליך המיון. למניעת ספק, מובהר, כי השלמת ההרשמה על ידי הנרשמים לא מקנה להם זכות כי ההפקה תזמן אותם להשתתף בכל שלב של תהליך המיון וכי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בזכות ההפקה לזמן לתהליך המיון נרשמים אשר ההפקה איתרה בתהליך נפרד.

19. במידה והנרשמים הוזמנו להשתתף בתהליך המיון ו/או באחד או יותר משלביו, יהיה על נרשמים כאמור לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפניהם בשלבים השונים של תהליך המיון (ככל שיוזמנו להשתתף בהם) על מנת לעבור לשלב המיונים הבא (ככל שיוזמנו להשתתף בו), עד לבחירתם כמשתתפים בתוכנית (ככל שייבחרו).

20. מבלי להגביל מכל דרישה נוספת אשר תחול על הנרשמים כפי שתקבע על ידי ההפקה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הנרשמים מאשרים בזאת כי ידוע להם כי עליהם לעמוד, בין היתר, בדרישות המקדמיות המפורטות להלן (בהתאם לשלב בתהליך המיון אליו יזומנו, אם וככל שיזומנו):
חתימה על טופסי הרשאה וויתור, חתימה על תקנון התכנית ועל הסכם סודיות.

שחרור מאחריות וויתור

בהסכמתו לחתום על תקנון הרשמה זה, כל נרשם מאשר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר כדלקמן:

21. כל המידע שנמסר על ידו בהרשמה, בתקנון הרשמה זה והשאלון על כל חלקיהם, נמסר על ידו מרצונו החופשי כמו גם כל מידע נוסף אשר התבקש ו/או יתבקש ממנו או סופק ו/או יסופק על ידו במהלך תהליך המיון, לרבות ככל שיוזמן על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשתתף בהמשך תהליך מהמיון.

22. המידע שנמסר על ידו או שימסור במהלך ההרשמה ותהליך המיון (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או המפיק ו/או או צד שלישי המפעיל מטעמם את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, ויועבר למפיק ו/או לחברה המבצעת בפועל את ההרשמה והרישום לתהליך המיון, וישמש את ההפקה (לרבות, למניעת ספק את רשת) ו/או את מי מטעמן לצרכי התוכנית, לרבות ניהול תהליך המיון וליהוק מועמדים לתכניות לרבות צרכי בדיקת התאמתם לתכנית, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה (לרבות, למניעת ספק את רשת) או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים, הכל בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של אתר "רשת".

בנוסף, מסכים כל נרשם כי המידע המפורט לעיל ישמש לצורך פנייה לנרשמים בהצעה להשתתף בהרשמה ו/או בתהליכי המיון (או הליכים דומים) לתוכניות אחרות בעתיד. רשת ו/או המפיק יהיו רשאים להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו, בישראל או מחוצה לה, וזאת לצורך ביצוע האמור לעיל. על נרשם שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מאישור ההסכמה לקבלת דיוור כאמור במסגרת ההרשמה.

23. רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישיים בשאלון ו/או שנמסרו במסגרת ההרשמה ואשר הוכנסו ע"י הנרשם במסגרתה, לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת והנרשם מסכים לשימוש כאמור. נרשם שלא מסכים לאמור לעיל – עליו להימנע מאישור ההסכמה לדיוור במסגרת ההרשמה.

24. הנרשם מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי: (א) השיב (ו/או ישיב) על כל השאלות שיוצגו לו כחלק מההרשמה ו/או מתהליך המיון (ככל שישתתף בו), מרצונו החופשי, ביושר, בדיוק וכמיטב ידיעתו ויכולתו; (ב) ידוע לו כי אם יתברר כי מידע כלשהו שנמסר על ידו ו/או על ידי מי מטעמו להפקה אינו נכון או מלא, הדבר יהווה צידוק לסילוקו המיידי מתהליך המיון ו/או מהתוכנית עצמה אפילו אם יבחר בסופו של דבר להיות אחד המשתתפים בתכנית, זאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד להפקה.

25. ידוע לנרשם כי גם אם יבחר להיות משתתף בתכנית, המפיק אינו חייב להפיק את התוכנית וכן רשת אינה חייבת לשדר את התוכנית, אף בנסיבות בהן תופק התוכנית.

26. ידוע לנרשם כי כל ההחלטות של ההפקה בקשר לתוכנית, ובכלל זה בקשר לתהליך המיון הינן של ההפקה בלבד ואין הנ"ל חייבת ליידע מראש את הנרשם בהחלטותיה.

27. ידוע לנרשם כי ההפקה הינה הבעלים של כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני בכל תוכן מכל סוג הקשור לתוכנית, לרבות בתוצרי הצילומים (אם בשלמותם ו/או בכל חלק מהם) ו/או בכל תוצר של הפעילות הנלוות לתוכנית והן בכל תוכן מכל סוג אשר יועבר על ידי הנרשם ו/או בידי מי מטעמו במסגרת הליכי המיון ו/או כל תוכן אשר יועבר על ידו במסגרת התכנית, וההפקה רשאית לבצע כל שימוש בהם, והיא אינה חייבת להחזיר או לשמור (והיא רשאית להשמיד), כל חומר שיוגש כחלק מהבקשה של הנרשם (ובכלל זה, בין השאר, תצלומים וקלטות וידיאו) בין אם ייבחר להשתתף ובין אם לא.

28. לצורך הוראות סעיפי שחרור וויתור מאחריות המפורטים לעיל, ה-"הפקה" פירושה המפיק ו/או רשת, לרבות, כל חברת אם, מקבל רישיון, נותן רישיון, נעבר, חברת בת וחברות קשורות, כל מחלקה שלהן והחטיבות העסקיות, גופים קשורים, חליפים ונעברים, והדירקטורים, נושאי המשרה, הנציגים והעובדים, של כל אחד מאלה, בהתאמה.

שונות

29. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות והיא רשאית לשנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, את הליכי המיון ו/או את מהלך התוכנית ו/או הפורמט ו/או את קבוצת הביקורת וכל היבט הקשור אליהם (כולל, למשל: הוספה או ביטול של שלבי מיון או שלבי התוכנית, אופן ביצוע הליכי המיון, שינוי פרס התוכנית, שינוי אופן ההצבעה וכיוצא באלה) ושינוי כאמור יחול על הנרשמים.

30. הרשמה או השתתפות בתכנית אסורה לכלל אנשי צוות ההפקה (ובכלל זה רשת), עובדיהם, שלוחיהם ובני משפחותיהם.

31. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש.

32. ההפקה אינה ולא תהיה אחראית להרשמה שלא בוצעה כנדרש, או לכל השחתה, איבוד או גניבה של כל מידע הכרוך בתקנון ההרשמה ו/או בשאלון. כל מידע ו/או תוכן הנאסף במסגרת הליך המיון יהיו רכושם הבלעדי של ההפקה. להפקה הזכות להשתמש במידע ו/או בתוכן האמור, בכל דרך ובכל מדיה שתיראה לה, ללא כל התחייבות כלפי הנרשמים, לרבות שילובם בפרקי התוכנית (ככל שיוחלט לשלבם).

33. כל ההחלטות הנוגעות להרשמה ו/או לתהליך המיון ו/או לנרשמים ו/או למתמודדים ו/או לתכנית ו/או לפורמט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לחוקי התוכנית ו/או הפורמט, לשאלות, לתנאי כשירות, מיונים, הפקה, ההרשמה, תהליכי המיון ו/או שלבי התוכנית, הדחת מתמודדים באולפן, גלגלי הצלה (ככל שיהיו), זכייה ו/או חלוקת פרסים (ככל שתהא) וכדומה, תהיינה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וההחלטות האמורות תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.

34. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם אשר נבחר על ידה להשתתף בהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של תהליך המיון ו/או להשתתף בתכנית, מלהשתתף בתהליך המיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים בתהליך המיון ו/או מלהשתתף בתכנית מכל סיבה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.

35. על ידי אישור הנרשם על תקנון הרשמה זה, כל נרשם מסכים בזאת לשחרר באופן סופי ובלתי חוזר, את ההפקה (או מי ממנה ו/או מי מטעמה) מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מתהליך המיון ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בתהליך המיון (או כל חלק ממנו) ו/או בתכנית, וכן, כל נרשם מסכים בזאת לאפשר שימוש בשמו, קולו, תמונתו וכדומה, בכל אופן שיראו להפקה לנכון כחלק מהתכנית, מערך מקדים של קידומה לרבות פרסומות ופרומו לתוכנית, בכל מדיה קיימת וידועה וכל מדיה עתידית, לרבות שימוש כאמור במסגרת פרק בו ישולב תהליך המיון (ככל ויופק), והכל, בין היתר, כמפורט בתקנון הרשמה זה, והוא מוותר על כל טענה כלפי ההפקה בקשר לכך.

36. למניעת ספק, מובהר כי תקנון הרשמה שלא ייחתם כנדרש יפסל מיידית ולנרשם לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה ו/או רשת בגין כך.

37. למניעת ספק, כל הפניה בתקנון הרשמה זה לנרשמים תתפרש כחלה גם על המשתתפים בתכנית ותוסיף ותחול על נרשמים אלה במידה ויבחרו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, כמשתתפים בתכנית. בהתאם, כל הצהרה או התחייבות בתקנון הרשמה זה החלה על הנרשמים תחול עליהם כמשתתפים בתכנית ותצטרף בנוסף לכל ההתחייבויות הנוספות אשר יחולו על נרשמים אשר נבחרו בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה להימנות בין המשתתפים בתכנית.

38. המפיק ו/או רשת שומרים על זכותם לעדכן את הוראותיו של תקנון זה בכל עת ובכל אופן, והוראות התקנון המתוקן תחולנה על הנרשמים.

39. מוסכם כי יראו את תקנון הרשמה זה כאילו נחתם בעיר תל אביב, ויחול עליו והוא יתפרש לפי דין מדינת ישראל בלבד. בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו, יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית בגינה של כל מחלוקת הנובעת מהאמור.

40. מבלי לגרוע מהאמור לעיל או להגבילו, כל הוראה מהוראות תקנון הרשמה זה אשר ייקבע בעניינה כי היא אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה בתחום רשות ריבונית כלשהי, תהיה, בנוגע לאותה רשות ריבונית, חסרת תוקף כמידת אי החוקיות, העדר התוקף או חוסר האפשרות לאכוף אותה הוראה, וזאת מבלי לפגוע בתוקף של ההוראות הנותרות, וכל אי חוקיות, איסור או חוסר אפשרות לאכוף כל הוראה כאמור בכל תחום שיפוט, לא ישללו את התוקף או את האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה בכל תחום רשות ריבונית אחרת.

41. נמנעה ההפקה מלעשות שימוש בזכות מזכויותיה על פי תקנון הרשמה זה או על פי כל דין, או לא השתמשה בזכות כאמור במועד - לא ייחשב הדבר כויתור מצידה על הזכות האמורה.

42. שום ויתור של מי מההפקה על כל מחדל על פי טופס ההרשמה, לא יתפרש כויתור של ההפקה על כל מחדל אחר.

43. בנוסף מוסכם כי שום מחדל או עיכוב של צד במימוש כל זכות, כח או זכות יתרון על פי תקנון ההרשמה, לא יפעל כויתור עליהם, ושום מימוש בודד או חלקי של כל זכות, כח או זכות יתרון כאמור לא ימנע מימוש אחר או עתידי שלהם או מימוש של כל זכות, כח או זכות יתרון אחרים. ההפקה רשאית להמחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי תקנון ההרשמה. הנרשם אינו רשאי להמחות את חובותיו ו/או או זכויותיו על פי תקנון זה לרבות בדבר כל הוראה הנכללת בו.

44. ההפקה תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע לתוכנית (לרבות בכל מחלוקת בין או עם המשתתפים, תקלה, בעיה או מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התכנית) בין אם צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על החלטת ההפקה התוכנית או שיקוליה וההכרעה כאמור תהיה סופית.

אני הח"מ מצהיר ומאשר כי קראתי את כל האמור בתקנון הרשמה זה וכי לאחר שהות מספקת להתעמק בכל הוראותיו ולהתייעץ לגביהן הנני מאשר את כל תנאיו, הוראותיו והתחייבויותיי על פיו.
אני מצהיר ומאשר כי הנני מסכים מרצוני החופשי לכל האמור בתקנון הרשמה זה והנני מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.