המסעדה הבאה של ישראל - תקנון הרשמה

המסעדה הבאה של ישראל

1. כללי

1.1 מטרתו של תקנון זה היא להסדיר ולקבוע את הכללים שעל פיהם ניתן יהיה לרכוש ולהשתתף בארוחה במסעדה שהינה חלק מפעילות שלב צילומי המסעדות של תכנית ריאליטי חדשה בשם "המסעדה הבאה של ישראל - עונה 1", שתשודר בשידורי רשת – ערוץ 13, ובפלטפורמות שידור נוספות (להלן בהתאמה: "התכנית" ו - רשת").

1.2 במועדים שונים בין החודשים דצמבר 2021 לאפריל 2022, יופעלו בתל-אביב מספר מסעדות משתנה, שכל אחת מהן תגיש בתשלום תפריט אוכל מסוג שונה ותארח בכל ערב קהל סועדים במספר מוגבל, על בסיס הרשמה מראש. למסעדות המשתתפות בתכנית אין תעודת כשרות.

1.3 הפעילות במסעדות לרבות באולמות ההסעדה, תצולם ותיערך לשידור כחלק מהתכנית, לרבות אפשרות לשידור חי, לפי שיקול דעתה של רשת (להלן: "הפעילות").

1.4 המעוניינים לקחת חלק בארוחות, יידרשו להירשם מראש באתר רשת והשתתפותם כפופה להסכמתם לתנאי תקנון זה ולאישור טלפוני של הזמנתם על-ידי נציג מטעם המסעדה, כמפורט להלן.

1.5 האמור בלשון זכר לפי תקנון זה, כוונתו לזכר ונקבה כאחד ובלשון רבים כוונתו גם ליחיד ולהיפך.

1.6 בעצם ההרשמה והזנת פרטים אישיים בטופס ההרשמה הדיגיטלי הכוללים, שם מלא, טלפון, דוא"ל, אלרגיות למזון, פרטי כרטיס אשראי בכניסה לעמוד האינטרנט : www.13tv.co.il ואישור התקנון במקום המתאים בהליך ההרשמה, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שייעשה בהם על-ידי רשת לפי שיקול דעתה, וכן מסכים כי כל הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו.

1.7 מובהר, כי על כל מי שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מהשתתפות בפעילות, ובכלל זה להימנע מהזנת פרטיו האישיים כאמור בסעיף 1.6 לעיל.

1.8 רשת ו/או הפקת התכנית ו/או מי מטעמן, שומרות על זכותן לפרסם את פרטי הנרשמים שישתתפו בארוחות, לרבות שמם ו/או תמונתם בערוצי הטלוויזיה השונים, לרבות, אך לא רק, בעיתונות הכתובה, בטלוויזיה, ברדיו ו/או באתרי אינטרנט ובכלל זה גם על זכותן שלא לפרסמם כלל.

1.9 בעצם ההרשמה ואישור התקנון, מעניק הנרשם בזאת באופן בלתי חוזר לרשת ו/או להפקת התכנית את כל ההסכמות הדרושות על-פי חוק הגנת הפרטיות 1981 וחוק זכויות מבצעים ומשדרים 1984 לרבות את הסכמתי לטביעה (הקלטה), שעתוק, שידור, ביצוע פומבי, מכירה, השאלה, השכרה, שידור, הפצה והחזקה לצורכי מסחר של צילומי התכנית בהם ישתתף במסגרת הארוחה.

1.10 רשת תהא בעלת מלוא הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני בתכנית ו/או בכל חלק מהם לרבות, בזכויות כספיות וכן זכויות השידור, הביצוע הפומבי, המכירה, ההפצה והמסחור בכל טכנולוגיה ובכל פלטפורמה שהיא.

1.11 רשת ו/או מי מטעמה יהיו רשאית לערוך את כל צילומים התכנית לפי מיטב שיקול דעתם המקצועי.

2. תנאי ההרשמה וההשתתפות בפעילות

2.1 משתתף בפעילות יהא כל מי שנתקיימו בו כל התנאים להלן:

2.1.1 במועד תחילת הפעילות מלאו לו 18 שנים והוא אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף בישראל לפי כל דין.

2.1.2 עמד בכל הוראות תקנון זה.

2.1.3 עמד בדרישות הפקת התוכנית בכל הקשור בהשתתפות בפועל בארוחות שיתקיימו במסגרת צילומי התכנית.

3. מהלך הפעילות:

3.1 כל המעוניין להשתתף בפעילות יידרש להיכנס לעמוד האינטרנט בכתובת: www.13tv.co.il ויימלא טופס הרשמה לפעילות בהתאם להנחיות ולהוראות שיפורטו בו, להזמין שולחן לארוחה במסעדה, לעדכן את פרטיו האישיים הנדרשים וכמות המוזמנים על-ידו באותה ההזמנה וכן, לאשר את הוראות תקנון זה.

3.2 מובהר, כי הזמנת שולחן ליותר ממוזמן אחד, תחייב את כל המוזמנים לאותו השולחן לאשר ולחתום על תקנון זה, ללא יוצא מהכלל.

3.3 אישור תקנון זה על-ידי כלל המוזמנים לאותו שולחן יתבצע על-ידי העברת הודעת SMS שתשלח למבצע הזמנת השולחן, שתכלול קישור לתקנון זה ותועבר על-ידי מבצע הזמנת השולחן לכלל הסועדים בשולחן, לאישורם.

3.4 מובהר, למען הסר ספק, כי אישור סופי של ההזמנה ייעשה רק בהתקיים כל אלה: (1) מילוי כל הפרטים הנדרשים להזמנת השולחן באתר האינטרנט שכתובתו לעיל, (2) אישור תקנון זה על ידי כל הסועדים באותו השולחן (3) אישור טלפוני של נציב המסעדה להזמנה במסגרתו יחויבו פרטי כרטיס האשראי של המשתתף בסך כל התשלום עבור כל המוזמנים לאותו השולחן (להלן: "האשור הסופי של ההזמנה"). מבלי שהתבצע האישור הסופי של ההזמנה, ההזמנה אינה מאושרת, ההרשמה תתבטל ואין להגיע למסעדה.

3.5 שריון מקומות במסעדה אחת מבין המסעדות המפורסמות במועד ההרשמה, יעשה על בסיס "כל הקודם זוכה", מספר המקומות ישתנה משבוע לשבוע בהתאם לאופי המסעדה ולשיקול דעת ההפקה ורשת. ההרשמה הינה למועד אחד בלבד.

3.6 לכל מסעדה ובכל יום מימיי הפעילות, תהייה רשימת המתנה של נרשמים, לפי סדר רישומם, על בסיס כל הקודם זוכה, שהפקת התכנית תהא רשאית לפנות אליהם במידה ויהיו ביטולים אצל הנרשמים שלפי סעיף 3.4 לעיל.

3.7 זמני כל ארוחה ובכלל זה, זמני ההגעה והעזיבה של הסועדים ותחילת הצילומים של התכנית, ייקבעו ויפורסמו בהתאם לשעות הצילום והפעלת המסעדה הספציפית.

3.8 מחיר ארוחה לסועד יעמוד על סך קבוע לכל הארוחות של: 250₪ (מאתיים וחמישים ₪) שכולל 3 מנות – ומשקה. הזמנת שתייה נוספת מכל סוג שהוא, בהתאם לתפריט השתייה של המסעדה תהייה כרוכה בתשלום נוסף לפי מחירון המסעדה. מובהר, כי המחיר הנקוב בתקנון זה הינו המחיר לפעילות בלבד ואין בו כדי לחייב את המסעדה לאחר תום תקופת הפעילות.

3.9 התשלום עבור הארוחה, יתבצע באמצעות מערכת תשלומים חיצונית שאינה בשליטת המפיקה או רשת, ולא תהא להם ו/או למי מטעמם כל אחריות לגבי אופן גביית התשלום, תקינות מערכת גביית התשלום ו/או כל דבר הקשור לביצוע התשלום בפועל.

3.10 ביטול ההזמנה לאחר האישור הסופי של ההזמנה, יתאפשר עד 24 שעות לפני מועד הארוחה שהוזמנה או עד לקבלת האישור הטלפוני על-ידי נציג המסעדה, לפי המוקדם מביניהם (להלן: "תנאי הביטול").

3.11 יובהר, כי לא יינתן החזר כספי בגין ביטול ההזמנה שלא בהתאם לתנאי הביטול ו/או באי הגעה למסעדה ללא ביטול ההזמנה מראש בהתאם לתנאי הביטול.

3.12 יש להגיע למתחם המסעדה ביום הארוחה, לפחות 15 דקות לפני שעת הארוחה שאושרה באישור הסופי של ההזמנה.

3.13 מכיוון שמהלך הארוחה וכל השהות במסעדה מצולמים במסגרת התכנית, הסועדים מתבקשים להגיע בלבוש ערב הולם ולהימנע מלבוש ממותג באופן מובלט או מרצד (כגון פסים או משבצות).

3.14 הכניסה למתחם המסעדה תתאפשר רק בהתאם להנחיות משרד הבריאות שיהיו תקפות באותו המועד בו מתקיימת הארוחה, בקשר עם נגיף "הקורונה". מוזמן שלא יעמוד בהוראות משרד הבריאות כפי שיהיו בעת הרלוונטית, לא יורשה להיכנס למתחם המסעדה ולהשתתף בפעילות, ולא יוחזר לו התשלום עבור הארוחה.

3.15 במהלך הארוחה לא ניתן יהיה להחליף ו/או להחזיר מנות שהוגשו, מכל סיבה שהיא, לא ניתן יהיה לארוז מנות שלא נאכלו ולא יינתן החזר כספי בעבור מנות שלא נאכלו.

3.16 מהלך הארוחה במסעדה יתועד ויצולם וישודר במסגרת שידורי התכנית ברשת – ערוץ 13. לכן, האישור הסופי של ההזמנה, מהווה הסכמה של כל הסועדים באותה ההזמנה, לקחת חלק בצילומי התכנית ולשתף פעולה באופן מלא עם הוראות מפיקת התכנית, לרבות כללי התנהגות בזמן צילום, כפי שיימסרו במהלך הצילומים עצמם.

3.17 כל סועד שהגיע לארוחה במסעדה בפועל, לא יוכל לחזור בו מהסכמתו לצילומו במסגרת צילומי התכנית.

3.18 בסיום הארוחה, יתבקשו הסועדים לדרג את חווייתם האישית מהמסעדה, בהתאם להנחיות ולאמצעים שימסרו על-ידי ההפקה.

4. שונות:

4.1 רשת שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות וכן לעשות בה שינויים, תוספות או התאמות, כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה לרבות, מטעמים הקשורים לכוח עליון ו/או נסיבות שאינן בשליטתה.

4.2 כל נרשם מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לזכויות כלשהן לרבות לא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים עבור השתתפותו בצילומי התכנית ו/או פרסום ושידור הצילומים והתכנית בטלוויזיה, אתרי אינטרנט, בפרסומות וקדימונים ו/או במסגרת פעילות אחרות לקידום התוכנית.

4.3 הדין החל בכל הנוגע לפעילות, ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, לחידונים ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.

4.4 לרשת ו/או למי מטעמה אין ולא תהייה כל אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות אתר ההרשמה ו/או בפעילות רשת האינטרנט, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית בפעילות האתר.

4.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות מסכים כל נרשם כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות, אשר אינם תלויים ברשת ו/או בהפקת התוכנית, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.

הנרשמים והסועדים שישתתפו בפועל בארוחות פוטרים את רשת ו/או את הפקת התכנית ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור ו/או כל פגם אחר.