תוכנית לבחירת השיר לאירוויזיון 2022 - תקנון הצבעות

אקס פקטור, דיפולטיבית
 1. בהתאם לתקנון בחירת השיר לאירוויזיון 2022 ("תקנון בחירת השיר"), נבחרו 8 השירים הסופיים, על ידי הועדה המקצועית.
 2. 8 השירים הסופיים יבוצעו על ידי האמנים הסופיים (שני שירים לכל אמן) בתכנית חצי הגמר השני של אקס פקטור (להלן: "חצי הגמר"), שתשודר על ידי תאגיד השידור הישראלי ("התאגיד"); מתוכם יבחרו ארבעת השירים (אחד לכל אמן) שיעלו לגמר התכנית אקס פקטור (להלן: "הגמר"), שתשודר על ידי רשת 13 ("רשת"), מתוכם יבחר השיר המייצג.
 3. מטרת תקנון הצבעות זה, לפרט נהלי ההצבעה לקראת ובמהלך חצי הגמר והגמר.
 4. מונחים הנקובים בתקנון זה, כגון האמנים הסופיים, השירים הסופיים, הועדה המקצועית וכיו"ב, תהא להם המשמעות הנקובה בתקנון בחירת השיר. מקום שיש סתירה בין הוראות תקנון הצבעות זה לבין הוראות התקנון, יגברו הוראות תקנון הצבעות זה.

 

חצי הגמר

 1. ההצבעה תתבצע באמצעות נקודות הצבעה כדלקמן:
  • א. קהל הצופים / מאזינים - 50% ;
  • ב. ועדת מקצועית בת 5 חברים נציגי התאגיד – 25%;
  • ג. שופטי התכנית – 25%.
 2. בחצי הגמר יבצע כל אחד מהאמנים הסופיים את שני השירים שנבחרו עבורו על ידי הועדה המקצועית. ההצבעה תתבצע לגבי כל אמן בנפרד, איזה מבין שני השירים שבוצעו על ידו יעלו לגמר.
 3. הצבעת שופטי התכנית:
  • א. הצבעת השופטים תהיה לאחר ביצוע שני השירים של אותו אמן במסגרת חצי הגמר.
  • ב. כל שופט יהיה חייב לבחור בשיר אחד משני שירי אותו אמן, לו יעניק 5 נקודות.
  • ג. בסה"כ, ניקוד השופטים יעמוד על 25 נקודות לכל אמן, אשר יחולקו בין שני השירים של אותו אמן בהתאם להצבעת השופטים.
 4. הצבעת הועדה המקצועית:
  • א. הצבעת הועדה תתבצע במהלך צילום הנאמברים לחצי הגמר, או במועד אחר כפי שיקבע על ידי התאגיד ורשת.
  • ב. הצבעת חברי הועדה תתנהל בדומה להצבעת שופטי התכנית כאמור בסעיף 7(ב)-(ג) לעיל.
 5. הצבעת הקהל:
  • א. הקהל יצביע באמצעות אפליקציה ואתר האינטרנט של התאגיד, בחלונות הצבעה אשר מועדיהם (פתיחה וסגירה) יוגדרו על ידי התאגיד.
  • ב. תתקיים הצבעה נפרדת לכל אמן, לבחירה בין שני השירים שיבוצעו על ידי אותו אמן בחצי הגמר.
  • ג. פתיחת ההצבעות תהיה לאחר חשיפת השירים הראשונית על ידי התאגיד, מספר ימים לפני חצי הגמר. סיום ההצבעה יהיה במהלך תכנית חצי הגמר – לגבי כל אמן, ההצבעה עבור השירים שיבוצעו על ידו בחצי הגמר, תיסגר לאחר ביצוע שני השירים על ידו במהלך התכנית. מועדי פתיחה וסגירת ההצבעות נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. בכלל זה, התאגיד יהיה רשאי להחליט שההצבעות ימשכו ברצף, או לחלופין על סגירת ההצבעות לפני תחילת התכנית ופתיחתן מחדש לאחר תחילת התכנית. בכל מקרה, תינתן לקהל הודעה על מועדי ההצבעה כפי שיקבע על ידי התאגיד.
  • ד. עבור כל אחד מהאמנים, כל משתתף בהצבעה יוכל להצביע פעם אחת בלבד, בכל פלטפורמת הצבעה (אתר / אפליקציה) (דהיינו, יוכל להצביע פעם אחת בכל פלטפורמה, לאחד משני השירים של כל אמן). יובהר: משתתף שהצביע לשיר מסוים באמצעות האתר, יהיה רשאי להצביע עבור איזה משירי אותו אמן באמצעות האפליקציה.
  • ה. לאחר פתיחת שידור חצי הגמר, כל מצביע יהיה רשאי להצביע פעם אחת נוספת לכל אמן בכל פלטפורמת הצבעה (אפליקציה / אתר), בין אם כבר הצביע לפני תחילת שידור חצי הגמר או לא.
  • ו. התאגיד יהיה רשאי לשנות את מספר ההצבעות המותר, לפני תחילת הצבעת הקהל. הודעה על מספר ההצבעות המותר תימסר למאזינים / צופים באופן המקובל בתכניות מסוג זה.
  • ז. לגבי כל אמן, עם סגירת ההצבעה עבור שירי אותו אמן, יספרו הקולות שקיבל כל אחד משני השירים של אותו אמן מהקהל. כל אחד משני השירים של אמן, יקבל ניקוד יחסי (באחוזים מתוך 100), בהתאם לכמות ההצבעות עבורו, לעומת כמות ההצבעות עבור השיר השני של אותו אמן (שברי אחוזים יעוגלו למספר השלם הקרוב ביותר). ניקוד יחסי זה יוכפל ב- 50%, כדי לקבל את ניקוד הקהל עבור אותו שיר (לדוגמה: לאמן מסוים, שיר X זכה ל 60 קולות, שיר Y זכה ל 40 קולות; דהיינו, שיר X קיבל 60% מהצבעת הקהל עבור אותו אמן - 30 נק'; השיר השני קיבל 40% - 20 נק').
 6. לאחר מכן, לכל שני שירים של אמן, יסוכם הניקוד שניתן על ידי השופטים, הועדה והקהל כאמור לעיל. השיר שכה לניקוד הגבוה מבין השניים, יעלה לגמר.
 7. ככל ששני השירים יקבלו ניקוד זהה, תכריע תוצאת הצבעת הקהל (לפי קולות מוחלטים).

 

הגמר

 1. 4 השירים שנבחרו בחצי הגמר (שיר אחד לכל אמן), ישתתפו בתכנית הגמר.
 2. תכנית הגמר תחולק לשני שלבי הצבעה:
  • א. בשלב ראשון, יתמודדו האמנים אחד מול השני בדו קרב קאברים (שני זוגות אמנים);
  • ב. שני האמנים הזוכים בשלב דו קרב הקאברים, יעפילו לשלב הסופי של הגמר בו יבצעו כל אחד את השיר שלו שעלה משלב חצי הגמר.
  • ג. שני האמנים המפסידים בדו קרב הקאברים, יתמודדו בדו קרב הדחה, בו כל אחד מהם ישיר את השיר שלו שעלה משלב חצי הגמר. הזוכה בדו קרב זה, יעפיל לשלב הסופי.
  • ד. שלב שני – השלב הסופי – יבוצעו שני השירים שהעפילו מחצי הגמר, של האמנים שזכו בדו קרב הקאברים; ותיפתח הצבעה בהשתתפות שלושה שירים – שני שירי האמנים שזכו בדו קרב הקאברים, והשיר של האמן שניצח בדו קרב ההדחה.
  • ה. כל אחד מהשירים שהעפילו מחצי הגמר, יבוצע בגמר במלואו, פעם אחת בלבד.
 3. ההצבעה בדו קרב הקאברים:
  • א. תיעשה על ידי קהל הצופים (50%); שופטי התכנית (25%); והועדה המקצועית (25%).
  • ב. שופטי התכנית: כל שופט יצביע עבור אחד האמנים המשתתפים בדו קרב ויעניק לו 5 נקודות (סה"כ 25 נקודות מהשופטים).
  • ג. הועדה המקצועית: כל חבר ועדה יצביע עבור אחד האמנים המשתתפים בדו קרב ויעניק לו 5 נקודות (סה"כ 25 נקודות מהועדה).
  • ד. קהל הצופים: ההצבעה תתבצע בחלון הצבעה שיפתח ויסדר במועדים שיקבעו על ידי התאגיד. ההצבעה תהיה באמצעות אתר האינטרנט והאפליקציה של רשת ושל התאגיד. סה"כ הקולות שניתנו לאמן מסוים בדו קרב, יומרו לאחוזים בהתאם לחלקו היחסי מתוך הקולות שניתנו באותו דו קרב על ידי הקהל. חלקי אחוזים יעוגלו למספר השלם הקרוב. ניקוד יחסי זה יוכפל ב 50%. (סה"כ 100 נקודות מהקהל).
  • ה. בסיכום ניקוד הקהל והשופטים, יקבע הזוכה בכל דו קרב.
 4. ההצבעה בדו קרב ההדחה: תיעשה על ידי קהל הצופים (50%); השופטים (25%); והועדה (25%). נוהל ההצבעה יהיה כמפורט בסעיפים 7-9 לעיל בשינויים הבאים: הצבעת הקהל תתבצע באמצעות אתר האינטרנט והאפליקציה, של רשת ושל התאגיד. חלון הצבעת הקהל יפתח ויסגר במהלך התכנית, במועד שיקבע על ידי התאגיד.
 5. ההצבעה בשלב הסופי: ישתתפו בהצבעה שלושה שירים כאמור בסעיף 13(ה) לעיל.
  • א. הצבעת השופטים בשלב הסופי: לכל שופט יהיו 30 נקודות לחלוקה לכל שיר, אשר יחולקו על ידו כדלקמן: 12 לשיר המועדף עליו; 10 לשיר השני; ו-8 נקודות לשיר השלישי. הניקוד יבוצע לאחר סיום ביצוע השירים בגמר. סה"כ ניקוד השופטים 150 נקודות;
  • ב. הצבעת הועדה בשלב הסופי: לכל חבר ועדה יהיו 30 נקודות לחלוקה לכל שיר. ההצבעה תהיה בדומה להצבעת השופטים בשלב הסופי. סה"כ ניקוד הועדה 150 נקודות;
  • ג. הצבעת הקהל בשלב הסופי: תתבצע באמצעות אתר האינטרנט והאפליקציה, של רשת ושל התאגיד. מועדי פתיחת וסגירת חלון ההצבעה יקבעו על ידי התאגיד לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  • ד. סה"כ ניקוד הקהל יהיה 300 נקודות. ניקוד כל שיר יקבע בהתאם לחלקו היחסי מבין סה"כ הצבעות הקהל לשלושת השירים (חלקי אחוזים יעוגלו למספר השלם הקרוב) (לדוגמה: שיר שקיבל חצי מקולות הקהל, יקבל 150 נקודות מהקהל, וכך הלאה).
  • ה. בסיום ההצבעה יספר הניקוד שקיבל כל שיר בכל אמצעי ההצבעה. השיר שיזכה למירב הקולות יוכרז בשיר הזוכה אשר ייצג את התאגיד וישראל באירוויזיון 2022.
  • ו. במקרה של שוויון נקודות בין שני שירים או יותר, תקבע הצבעת הקהל (לפי קולות מוחלטים).
 6. כללי
  • א. ליין אפ חצי הגמר והגמר, נתון לשיקול דעתם הבלעדי של התאגיד ושל רשת, אשר יוכלו לבצע כל שינוי ככל שצרכי ההפקה יצדיקו זאת.
  • ב. מספר הצבעות למשתתף בשלב הגמר (בהצבעות השונות בו) יקבע על ידי התאגיד לפני משדר הגמר.
  • ג. התאגיד יהיה רשאי לשנות תקנון זה, ככל שצרכי ההפקה ו/או שינויים בליין אפ התכניות יצדיקו זאת. כל תיקון לתקנון, יפורסם באופן בו פורסם תקנון זה.
  • ד. ככל שעקב תקלות / נפילות וכיו"ב ברשת האינטרנט ו/או בשידור, לא ניתן יהיה לקיים ו/או להשלים איזה מאמצעי ההצבעה, יהיו התאגיד ורשת רשאים להביא בחשבון את הקולות / הצבעות שהתקבלו עד רגע הנפילה, או קולות / הצבעות רק מאמצעי ההצבעה האחרים, כולם או חלקם (קהל / שופטים / ועדה לפי העניין). אין באמור כדי לגרוע מסמכותה של הועדה המקצועית לקבל במקרה הצורך כל החלטה, על מנת לאפשר סיום הליך בחירת השיר במועד שיאפשר הגשתו לתחרות אירוויזיון 2022, לרבות אם הדבר כרוך בשינוי אופן בחירת השיר ו/או שינוי תקנון זה, או מכל סמכות אחרת הנתונה לתאגיד ו/או לרשת בהתאם לתקנון השתתפות האמן, ו/או תקנון בחירת השיר לתחרות אירוויזיון 2022.