תקנון הרשמה לעונה השלישית של אהבה חדשה

הרשמה לאהבה חדשה, תמונה חיצונית

תנאי ההרשמה

התכנית "אהבה חדשה עונה 3" (שם זמני) (להלן – "התוכנית") הינה תוכנית דוקו-ריאליטי המופקת על ידי "אבוט המאירי" (להלן – "חברת ההפקה") עבור ובשיתוף עם רשת מדיה בע"מ (להלן – "רשת") (רשת, חברת ההפקה ומי מטעמן יקראו להלן, ביחד– "ההפקה"). המתמודדים בתוכניות יהיו הנרשמים כיחידים,  (להלן – "נרשמים") אשר ייבחרו על ידי ההפקה במסגרת תהליך המיון לתוכנית אשר יורכב ממספר שלבים שונים (להלן – "תהליך המיון"), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

טופס הרשמה זה, והשאלון אותו יש למלא בנוסף לו, הינם השלב הראשוני בתהליך המיון ונועדו לאפשר להפקה לבחור את הנרשמים אשר יוזמנו להמשך תהליך המיון.

מובהר, כי הזימון לכל שלב בתהליך המיון ייעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וכי עצם מילוי והגשת טופס ההרשמה והעמידה בכל תנאי ההרשמה המפורטים להלן,  אינה מבטיחה כי הנרשמים יוזמנו להשתתף בהמשך תהליך המיון ו/או יבחרו להשתתף בתוכנית.

מובהר, כי ההפקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון נרשמים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, ויתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של נרשמים אלה יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

ההשתתפות בתהליך המיון פתוחה לכל אדם מעל גיל 21 אשר רוצה לקחת חלק בתכנית.  למען הסר ספק ועל אף האמור לעיל, גיל ההשתתפות יהיה כפוף לכל דין לרבות הנחיות של גופים רשמיים במדינת ישראל הרלוונטיים לתכנית, ואין בגיל האמור כדי להוות התחייבות כלשהי מצד ההפקה ו/או רשת להשתתפות בתכנית.

עד להודעה אחרת, ההרשמה לתהליך המיון תהא פתוחה עד ליום 31.03.2023 בשעה 12:00. ההפקה תהא רשאית לקבוע, כי ההרשמה תסתיים במועד מוקדם או מאוחר למועד האמור, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה. ככל שמועדי ההרשמה כאמור ישונו, תבוא על כך הודעה באתר התכנית ו/או אתר "רשת", ובכל מקרה באחריות הנרשמים לבדוק את מועדי ההרשמה הסופיים.

ההרשמה לתהליך המיון תהא תקפה רק במקרה בו הנרשם סיים את הליך ההרשמה ועמד בכל תנאיו.

בטרם  הגשת טופס הרשמה זה, על כל נרשם לעיין היטב בהליך הבקשה המפורט בטופס הבקשה, לרבות בפרק תנאי הכשירות ובפרק השחרור והוויתור.

בעת מילוי השאלון, יש להקפיד להשיב תשובות מלאות ואמיתיות. טופס הרשמה שלא ימולאו בו כל הפרטים כאמור יפסל, והנרשם אשר הגישו לא יהיה זכאי להשתתף בהליך המיון. מובהר כי אין בקיום תנאי טופס ההרשמה והגשתו להפקה, כנדרש, כדי להבטיח את זימון האדם הנרשם לתהליך המיון.

ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הנרשמים המתאימים ביותר להשתתף בתוכנית מתוך הנרשמים אשר הגישו את טופס ההרשמה והשאלון, כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון וכן גם מבין מועמדים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של נרשמים  מבין הנרשמים ו/או המוזמנים לימי המיון אשר ישתתפו בתוכנית.

ההפקה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי הנרשמים, לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב, וכל נרשם בעצם הגשת טופס ההרשמה פוטר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין  הליך הרישום והמיון וכל המשתמע מהם, ובכלל זה בגין הזמנתם או אי-הזמנתם להשתתף בתהליך המיון.

בעצם הגשת טופס ההרשמה ובחתימה עליו ו/או אישורו במסגרת הליך המיון, לרבות פרק השחרור וויתור, והגשתו, מסכים כל נרשם לאמור בטופס הרשמה זה ולתנאיו.

תנאי כשירות

עמידה בכל תנאי הכשירות המפורטים להלן הינה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה. מובהר כי אי עמידה בתנאי הכשרות המפורטים להלן תמנע מהנרשמים את השתתפותם בתהליך המיון ובתוכנית, עם זאת, עמידה בתנאי הכשירות אינה מבטיחה את השתתפות הנרשמים בכל שלב שהוא של תהליך המיון ו/או בתוכנית. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הנרשמים אשר ישתתפו בתהליך המיון וכן את הנרשמים המתאימים ביותר מתוך המתמיינים אשר ישתתפו בתוכנית (לרבות מבין המועמדים אותם  תאתר ההפקה כאמור בהליך נפרד), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

תנאי הכשירות:

 1. הנרשם עצמו, חייב להיות בן 21 ומעלה.
 2. הנרשם חייב למלא את חלקו בטופס. ההרשמה מסתיימת רק כאשר הנרשם עמד בכל דרישות ההרשמה.
 3. חלק מהנרשמים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, יוזמנו לתהליך המיון ו/או לימי מיונים הכוללים ראיונות עם נציגי רשת ו/או חברת ההפקה. הראיונות יצולמו בווידאו, וההפקה תהייה זכאית לבצע כל שימוש בראיונות המצולמים ובכלל זה לכלול אותם בפרק של התוכנית אשר יסקר את המיונים לתכנית (להלן – "פרק המיונים"), ככל שייערך ו/או ישודר ו/או בכל פרק אחר של התוכנית, וזאת בין אם הנרשם המצולם בראיון ייבחר על ידי ההפקה להשתתף בתוכניות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובין אם לאו. הנרשמים לא יקבלו כל תמורה עבור השתתפותם בתהליך המיון ו/או בפרק המיונים (ככל שייערך ו/או ישודר) ו/או פיצוי עבור כל הפסד כספי שיגרם להם מנוכחותם בהם ו/או בגין אי השתתפותם בתהליך המיון.
 4. הנרשמים שיבחרו להשתתף בתוכנית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, מסכימים בזאת להופיע במסגרת התכנית על שלביה (ככל שיתקדמו בשלבים) ולקחת חלק בפעילויות השונות אשר תידרשנה מהם.
 5. כל הנרשמים חייבים להיות בבריאות נפשית ופיסית טובה ותקינה. עליהם להיות מודעים לכך ולחתום על מכתבי ויתור וההסכמה, אשר יימסרו להם ככל וייבחרו על ידי ההפקה להשתתף בתוכנית.
 6. על כל נרשם להשלים את הליך ההרשמה במלואו על מנת שיהיה זכאי לזימון לשלב הבא של תהליך המיון. למניעת הספק, מובהר, כי השלמת הליך ההרשמה על ידי הנרשמים לא מקנה להם זכות כי ההפקה תזמן אותם להשתתף בכל שלב של תהליך המיון וכי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בזכות ההפקה לזמן לתהליך המיון נרשמים אשר ההפקה איתרה בתהליך נפרד. במידה והנרשם הוזמן להשתתף בתהליך המיון ו/או באחד או יותר משלביו, יהיה על כל נרשם כאמור לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפניו בשלבים השונים של תהליך המיון (ככל שיוזמן להשתתף בהם) על מנת לעבור לשלב המיונים הבא (ככל שיוזמן להשתתף בו), עד לבחירתו כמתמודד בתכנית (ככל שייבחר). להלן חלק מהדרישות בהם יהיה על הנרשם האמור לעמוד: חתימה על טופסי הרשאה וויתור, חתימה על הצהרת בריאות, אישורים רפואיים, ובכלל זה בדיקות פסיכולוגיות וחתימה על כתב הסכמה למשתתף, לרבות לתקנון התכנית ועל הסכם סודיות. כל המסמכים שעל הנרשמים לחתום יומצאו למתמודדים על ידי ההפקה, ויוחזרו לה (כפי שתורה לנרשמים) לאחר חתימת הנרשמים עליהם. בהסכמת הנרשם לתנאי הסודיות, עליו לנהוג (ולהיות אחראי לכך שכל מי מטעמו ינהג) במידע הכרוך בתכנית, במסמכים ובציוד שיועברו לו, בסודיות מוחלטת, ויאסר עליו כל גילוי של מידע לצד שלישי והוא יהיה אחראי לתוצאות כל גילוי כאמור, בין שנעשה על ידיו ובין שנעשה על ידי קרוביו ו/או מי מטעמו. מבלי שזכותה של ההפקה לדרוש את חתימת הנרשמים ו/או מי מטעמם על אישורים נוספים מהנרשמים תיפגע, כל הפרה של הסכם הסודיות על ידי מי מהנרשמים, תוביל לחבות כספית, כפי שתוגדר בהסכם הסודיות. הנרשם ירשה ויאפשר בדיקת רקע אישית ככל שההפקה תיראה לנכון, במגבלות החוק. הנרשם יידרש לשיתוף פעולה מלא לגבי בדיקת הרקע כתנאי להשתתפותו בתהליך המיון ובתוכנית, אך שיתוף הפעולה מצידו וכן ביצוע בדיקת הרקע כאמור על ידי ההפקה, לא יבטיחו כי הנרשם יוזמן להשתתף בכל שלב של תהליך המיון. ההפקה תחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מי מהנרשמים יוזמן להשתתף בכל שלב של תהליך המיון.
 7. הנרשמים חייבים בגילוי מלא לגבי עבר ו/או רישום פלילי או מנהלי, אם היה כזה. וכן, עליהם לגלות אם היה או עומד נגדם צו הגבלה או מניעה משפטית או אחרת מכל סוג שהוא. ההפקה שומרת לעצמה כמובן את הזכות לקחת נושאים אלו בחשבון.
 8. כל הנרשמים חייבים להסכים לשתף פעולה עם ההפקה, עם כל משתתפי התכנית ועם כל אנשי הצוות מטעם ההפקה, ולקחת חלק בפעילויות התכנית 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה, 7 (שבעה) ימים בשבוע לאורך תקופת התוכנית, כפי שתיקבע על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הנרשמים שייבחרו על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשמש כמשתתפים בתוכנית, חייבים לתת את הסכמתם להשתתפותם בתכנית, בכל עת שתקבע על ידי ההפקה, ללא כל הגבלה מצידם הקשורה במנהגים אישיים ו/או דתיים.
 9. הרשמה או השתתפות בתכנית אסורה על כלל אנשי צוות ההפקה (ובכלל זה רשת), עובדיהם, שלוחיהם, ובני משפחותיהם.
 10. על פי בקשת ההפקה, כל הנרשמים יתנו הסכמתם לחתימה ויחתמו על מסמכי הסכמה, ויתור או הרשאה, כפי שתראה לנכון מעת לעת.
 11. כל הנרשמים חייבים לעמוד בכל כללי תהליך המיון, בשלביו השונים, על מנת שיוכלו להיבחר כמשתתפים בתוכנית (אך עמידתם בתנאים כאמור אינה מקנה להם זכות להשתתף בכל שלב של תהליך המיון ו/או להיבחר כמתמודדים בתוכנית). לאחר, וככל שיבחרו להשתתף בתוכנית כמשתתפים, עליהם לעמוד בכל הכללים בעת הצילומים ולאחריהם, כפי שימסרו להם על ידי ההפקה בכל דרך שהיא, ובכל מקרה לפי הוראות כל דין.
 12. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהליכי הרישום ומתנאיו, ובכלל זה, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשנות מועדים ומיקומים של תהליך המיון, ראיונות ומבחני בד. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש. חברת ההפקה שומרת לעצמה את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה.
 13. ההפקה אינה ולא תהיה אחראית לטופסי הרשמה שלא מולאו נכון ו/או לא מוענו נכון, או לכל השחתה, איבוד או גניבה של טפסי ההרשמה. כל טופסי ההרשמה לרבות תמונות וקטעי וידאו יהיו רכושם הבלעדי של ההפקה. להפקה הזכות להשתמש בטפסי ההרשמה, בתמונות ובווידאו שיצולמו, ובכלל זה בצילומי שלבי המיון, בכל דרך ובכל מדיה שתראה להם, ללא כל התחייבות כלפי הנרשמים, לרבות שילובם בפרק המיונים.
 14. כל ההחלטות הנוגעות לתהליך המיון ולתכנית, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לחוקים, תנאי כשירות, מיונים, הפקה, חוקי המשחק, משימות, הדחת משתתפים (ככל שרלוונטי), חלוקת פרסים וכדומה, יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וההחלטות האמורות תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא. ככל שיזכו בפרסים, המשתתפים יקבלו לידיהם את הפרסים בהם יזכו במהלך התכנית רק לאחר שישודר הפרק הרלבנטי לזכייתם. המשתתפים יהיו אחראים באופן אישי לתשלום מסים בגין זכייתם כאמור בהתאם לחוק, וההפקה תהא רשאית להתנות את חלוקת הפרסים בהמצאתו להפקה של אישור, מאת פקיד השומה הרלבנטי, להנחת דעתה של ההפקה, לפיו ההפקה לא חייבת בניכוי מס במקור בגין הענקת הפרס. כל נרשם אשר יבחר להשתתף בפועל בתוכנית עצמה כמתחרה בה, בהתאם לשקול דעת המפיקה, יקבל לעיונו את תקנון התוכנית ויידרש לאשרו בחתימתו, כתנאי להשתתפותו, וכפוף לכל מגבלות הסודיות.
 15. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם אשר נבחר על ידה להשתתף בהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של תהליך המיון ו/או להשתתף בתוכנית ולהתחרות במסגרתה, מלהשתתף בתהליך המיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים בתהליך המיון ו/או מלהשתתף בתוכנית מכל סיבה ו/או להפסיק השתתפותו בתכנית, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ההפקה תפסול נרשם במידה ויבצע אחת או יותר מהפעולות להלן: הנרשם השפיע, או חיבל, בהליך ההרשמה ו/או בתהליך המיון, או בתפעול ההליכים האמורים, אם איים או פגע באדם אחר, קשירת קשר עם נרשם אחר על מנת לחלוק בפרס כלשהו אשר עתיד להינתן למשתתפים במסגרת התוכנית או אשר ניתן להם, או שהפר את החוקים ו/או את תקנון ו/או את הכללים ו/או את הדרך שנקבעו על ידי ההפקה בקשר עם ההרשמה ותהליך המיון ולתוכנית. אחת מתוצאות הפסילה כאמור, היא מניעה או השבה של כל פרס שהובטח.
 16. על ידי השלמת הליך ההרשמה והחתימה על טופס הרשמה זה, ובכללו פרק תנאי הכשירות ופרק השחרור והויתור, כל נרשם מסכים בזאת לשחרר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהליך ההרשמה ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בתהליך המיון ו/או בתכנית, וכן, כל נרשם מסכים בזאת לאפשר שימוש בשמו, קולו, תמונתו וכדומה, בכל אופן שיראו להפקה לנכון כחלק מהתכנית, מערך מקדים של  קידומה לרבות פרסומות ופרומו לתוכנית, בכל מדיה קיימת וידועה וכל מדיה עתידית, לרבות שימוש כאמור במסגרת פרק המיונים, והכל, בין היתר, כמפורט בטופס הרשמה זה להלן.
 17. למניעת ספק, כל הפניה בטופס הרשמה זה לנרשמים תתפרש ככוללת גם את המשתתפים בתוכנית ותוסיף ותחול על נרשמים אלה במידה ויבחרו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, כמשתתפים בתוכנית. בהתאם, כל הצהרה או התחייבות בטופס זה של הנרשמים תחול עליהם כמשתתפים.

שחרור וויתור

הינך מתבקש לקרוא, ולאשר את כתב שחרור זה להלן על-ידי סימון במקום המתאים בטופס. טופס שלא ייחתם כאמור יפסל מיידית לנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך. מובהר כי אין בחתימה על טופס ההרשמה כדי להבטיח כי הנרשם יוזמן להשתתף בכל שלב של תהליך המיון, ונרשמים יוזמנו להשתתף בתהליך המיון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

אני מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי (i) מסרתי את המידע האמור בטופס הרשמה זה והשאלון על כל חלקיהם, כמו גם כל מידע נוסף אשר יתבקש ממני או יסופק על ידי במהלך תהליך המיון, ככל שאוזמן על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשתתף בו, לתוכנית, מרצוני החופשי, (ii) ידוע לי שהמטרה שלשמה מבוקש המידע האמור הינה לשם מיון נרשמים לתוכנית, וכי מסירתו אינה מקנה לי זכות להשתתף בתהליך המיון (iii) המידע שמסרתי או שאמסור במהלך ההרשמה ותהליך המיון לתוכנית (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלי על ידי התחקות אחר השימוש שלי במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו על-ידי במסגרת תהליך המיון (לרבות באמצעות COOKIES)), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או המפיקה ו/או או צד שלישי המפעיל מטעמן את מערכת ההרשמה, וישמש לצרכי התוכנית, לרבות תהליך המיון לתוכנית ובדיקת התאמתי לתוכנית, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים. בנוסף ישמש המידע לצורך פנייה לנרשמים בהצעה להשתתף בתהליכי המיון לתוכניות ריאליטי אחרות בעתיד. על נרשם שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מביצוע ההרשמה לתהליך המיון והוא לא יכול להשתתף בתהליך המיון.

"רשת" ו/או חברת ההפקה, שומרות לעצמן את הזכות להשתמש בעצמן ו/או באמצעות צדדים שלישיים, בפרטים האישיים, לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת. על נרשם שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מאישור ההסכמה לדיוור במסגרת אישור תנאי ההרשמה.

בעצם הרשמתו מסכים הנרשם כי כל הוספה ו/או גריעה /ואו שינוי מכל סוג שהוא, בתנאי ההרשמה ו/או כל תנאי עתידי ו/או טופס הרשמה זה, כאמור לעיל,  יחול עליו כלשונו וכי לא תהא לנרשם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.

אני מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי  (i)השבתי (ואשיב) על כל השאלות שיוצגו לי כחלק מתהליך המיון והקבלה לתוכנית (ככל שאשתתף בהם), מרצוני החופשי, ביושר, בדיוק וכמיטב ידיעתי ויכולתי וכי אין במידע שמסרתי כל פגיעה בזכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים; (ii) ידוע לי כי אם יתברר כי מידע כלשהו שמסרתי להפקה אינו נכון או מלא, הדבר יהווה צידוק לסילוקי מתהליך המיון והקבלה לתוכנית ו/או מהתוכנית עצמה אפילו אם אבחר בסופו של דבר להיות אחד המשתתפים בתוכנית; (iii) אני עומד בתנאי הכשירות המפורטים לעיל, ולמרות זאת, ידוע לי כי ההפקה לא  חייבת לאפשר לי להשתתף בתהליך המיון, ובכלל זה, לראיין אותי ו/או לבחור בי להיות משתתף בתוכנית; (iv) ידוע לי כי גם אם אבחר להיות משתתף בתוכנית, חברת ההפקה אינה חייבת להפיק את התוכנית ורשת אינה חייבת לשדר את התוכנית, אפילו אם התוכנית תופק בסופו של דבר; (v) ידוע לי כי במקרה שהתוכנית תבוטל או במקרה שהתוכנית לא תשודר מסיבה כלשהי, ההפקה או רשתות שידור טלוויזיה אחרות לא יהיו חייבים להעניק פרס או גמול כלשהו, ככל שרלוונטי; (vi) ידוע לי כי כל ההחלטות של ההפקה בקשר לתוכנית, ובכלל זה בקשר לתהליך המיון ולבחירת המשתתפים, וכן בקשר עם עניינים אחרים, הן בשיקול דעתה הבלעדי, הינן סופיות ואינן כפופות לערעור או קריאת תגר בדרך אחרת; ו – (vii) ידוע לי כי ההפקה הינה הבעלים של כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני, וההפקה רשאית לבצע כל שימוש והיא אינה חייבת להחזיר או לשמור (והיא רשאית להשמיד), כל חומר שיוגש כחלק מהבקשה שלי (ובכלל זה, בין השאר, תצלומים וקלטות וידיאו) בין אם אבחר להשתתף ובין אם לא.

לצורך שחרור זה, ה"הפקה" פירושה החברה המפיקה ורשת, לרבות, כל חברת אם, מקבל רישיון, נעבר, חברת בת וחברות קשורות, כל מחלקה שלהן והחטיבות העסקיות, גופים קשורים, חליפים ונעברים, והדירקטורים, נושאי המשרה, הנציגים והעובדים, של כל אחד מאלה, בהתאמה.

בעצם הגשת טופס הרשמה זה ומועמדותי להשתתפות בתוכנית, אני מסכים בזאת להקלטה, לשימוש, לשימוש חוזר על ידי ההפקה, בקולי, מעשיי, דמותי, שמי, כינויי, המראה שלי והחומר הביוגראפי שלי (להלן – "דמות/י") בכל אמצעי תקשורת אשר ידוע כיום או יפותח בעתיד, בכל רחבי העולם, לעולם ועד, בכל הגרסאות הקיימות כיום או שיפותחו בעתיד (לרבות גרסאות דיגיטאליות) במסגרת התוכנית או בקשר אליה (לרבות פרק המיונים), וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממני או מי מטעמי וללא כל תמורה שהיא לי או למי מטעמי.

אני מסכים, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי להפקה תהיה הבעלות הבלעדית בכל הזכויות, זכויות הקניין, לרבות הקניין הרוחני (ובכלל זה, זכויות יוצרים וסימני מסחר), והאינטרסים בכל החומרים של התוכנית, לרבות, מבלי להגביל, כל החומרים שצורפו לבקשה להשתתף בתוכנית (לדוגמה, מידע מכל סוג שהוא, קלטות וידיאו, תצלומים וכדומה) או בכל החומרים הקשורים להשתתפותי בתהליך המיון ו/או בתוכנית, לרבות בביצועי השירים שאבצע, וכל צילום או קלטת וידאו או הקלטה מכל סוג שהם, שהמפיקים יצלמו ו/או יקליטו אותי, את בני משפחתי או את מכריי, בקשר לתוכנית ו/או במהלכה וכן בקשר לבקשה להשתתף (לרבות תהליך המיון) ו/או להשתתפותי בפועל בתוכנית (להלן, ביחד – ה"חומר" או ה"חומרים") וכל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) בחומרים אלה וכלפיהם, לרבות, מבלי להגביל, הזכות להשתמש בחומר ולנצל את החומר ואת דמותי בכל אופן ובכל אמצעי התקשורת המוכרים כיום או אשר יפותחו בעתיד, בכל רחבי העולם, לעולם ועד, בכל גרסה אשר ידועה כיום או שתפותח בעתיד (לרבות גרסאות דיגיטאליות), וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממני ו/או ממי מטעמי וללא כל תמורה שהיא לי ו/או למי מטעמי.

מבלי להגביל את האמור לעיל, אני מסכים עוד, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי ההפקה תהיה רשאית להשתמש בדמותי ובחומר בקשר לקידום מכירות, פרסום, שיווק, מתן פומבי לתוכנית, בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות דיבוב, ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממני ו/או מי מטעמי וללא כל תמורה שהיא לי ו/או למי מטעמי, ולגבי קטינים בכל מקרה לפי הוראות כל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ו/או מבלי להגביל את הענקת הזכויות שלעיל בכל דרך, אני מסכים, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי במידה שהחומרים כוללים כל יצירה מוסיקלית או ספרותית קודמת שאני הבעלים (באופן מלא או חלקי) של זכויות היוצרים או זכויות הפרסום שלה, או שבה אני מתיימר להיות הבעלים (באופן מלא או חלקי) של זכויות יוצרים או זכויות פרסום, אזי אני מעניק בזאת להפקה, ויש לי זכות מלאה ובלתי כבולה בסייג כלשהו להעניק להפקה, רישיון בלתי חוזר, בלתי מוגבל, לעולם ועד, בכל רחבי תבל, חופשי מתמלוגים ותשלומים אחרים להשתמש ולשעתק את החומרים האמורים בתוכנית ובקשר לכל קידום מכירות, פרסום, שיווק או פרסומת של התוכנית או כל שימוש בקשר עם התוכנית (לרבות שימוש בפרק המיונים ו/או בפעילות מקדימה לתוכנית), באופן מלא או חלקי (לרבות באופן שישנה את היצירה האמורה), מכל סוג, בכל אמצעי התקשורת המוכרים כיום או שיהיו קיימים בעתיד. ידוע לי כי ההפקה תעשה שימוש בחומרים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ואני מבין כי ההפקה לא יוצרת כל מצג בשאלה האם בחומרים יעשה שימוש או לא, בכל דרך או צורה. אני מעניק באופן מוחלט ובלתי חוזר את הזכויות על פי כתב שחרור וויתור זה בין אם אבחר להשתתף בתוכנית ובין אם לא.

אני משחרר בזאת את ההפקה, באופן מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות שתצמח מהשימוש שלהם בדמותי ו/או בכל חומר (ובכלל זה, בין השאר, כל תביעה כי שימוש זה מפלה, פולש לכל או פוגע בכל זכות לפרטיות ו/או לפרסום, וכל תביעה אשר מבוססת על פגיעה בפרטיות, הפלייה, לשון הרע, סילוף או השמצה), ובעצם חתימתי על טופס הרשמה זה אני מוותר באופן סופי ובלתי חוזר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שיכולה להיות לי ו/או למי מטעמי כנגד ההפקה בגין האמור בפרק זה לעיל, כולו או חלקו.

ידוע לי כי המידע שמסרתי או אמסור במהלך תהליך ההרשמה ו/או המיון לתכנית ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או המפיקה ו/או או צד שלישי המפעיל מטעמן את מערכת ההרשמה, וישמש לצרכי התוכנית. יחד עם זאת, ידוע לי שאין אפשרות לאבטח את המידע באופן מוחלט מפני נגישות של צדדים בלתי מורשים ולא ניתן לשלול תקלות, כשלים ונזקים הקשורים למידע כאמור, לניהולו ולשימוש בו. לפיכך, אני מוותר כלפי רשת ו/או המפיקה ו/או צד שלישי המפעיל מטעמן את מערכת ההרשמה על כל טענה, דרישה ו/או תובענה בקשר עם גילוי המידע על ידי צד שלישי בלתי מורשה ו/או שימוש של צד שלישי בלתי מורשה במידע, וזאת ככל רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמן את מערכת ההרשמה עשו מאמצים סבירים כדי לשמור על המידע כמתחייב על פי דין.

אני מצהיר ומתחייב כי יש לי זכות מלאה ובלעדית להעניק ולהעביר את הזכויות אשר מועברות בכתב שחרור זה.

אני מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר להיות אחראי כלפי ההפקה לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי ממנה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות וההתחייבויות האמורות בטופס ההרשמה, לרבות בפרק שחרור וויתור זה לעיל על ידי ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל שלי ו/או של מי מטעמי.

הנני מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר לפצות את ההפקה ו/או מי מטעמה בגין כל פגיעה, אבדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה ואשר אני אחראי להם כאמור בטופס ההרשמה, לרבות בפרק שחרור וויתור זה, ו/או על פי דין, וכן אשפה את ההפקה ו/או מי מטעמה בגין כל סכום שתשלם או תחויב לשלם בעקבות או בקשר עם דרישה או תביעה שתוגש כנגדה ואשר האחריות בגינה מוטלת עלי כאמור בטופס ההרשמה, לרבות בפרק וויתור שחרור זה, ו/או על פי דין (לרבות, למניעת ספק, דרישות ו/או תביעות ו/או טענות בגין הפרת זכויות צד שלישי כלשהו, לרבות הפרת זכויות קניין רוחני), ובכלל זה אשפה את ההפקה בגין כל הוצאה שתוציא או שתחויב להוציא במסגרת הגנתה מפני דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כאמור.

יראו את טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה, כאילו נחתם בעיר תל אביב, ויחול עליו והוא יתפרש לפי דין מדינת ישראל בלבד. כל תביעה, הליך משפטי או התדיינות משפטית בנוגע לטופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה, ו/או בנוגע לתהליך המיון ו/או בנוגע להופעתי או להשתתפותי בתוכנית יוגשו רק במחוז תל-אביב - יפו, ואני מסכים בזאת כי בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו, יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לגבי ועל המחלוקת שתידון בכל הליך כזה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל או להגבילו, כל הוראה מהוראות טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה אשר ייקבע בעניינה כי היא אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה בתחום רשות ריבונית כלשהי, תהיה, בנוגע לאותה רשות ריבונית, חסרת תוקף כמידת אי החוקיות, העדר התוקף או חוסר האפשרות לאכוף אותה הוראה, וזאת מבלי לפגוע בתוקף של ההוראות הנותרות, וכל אי חוקיות, איסור או חוסר אפשרות לאכוף כל הוראה כאמור בכל תחום שיפוט, לא ישללו את התוקף או את האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה בכל תחום רשות ריבונית אחרת. שום ויתור של מי מההפקה על הוראה או תנאי אשר נכללים בטופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה לא יתפרשו כויתור של ההפקה על כל תנאי או הוראה אחרים, ושום ויתור של מי מההפקה על כל מחדל על פי טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה לא יתפרש כויתור של ההפקה על כל מחדל אחר. כמו כן, מובן ומוסכם כי שום מחדל או עיכוב של צד במימוש כל זכות, כח או זכות יתרון על פי טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה, לא יפעל כוויתור עליהם, ושום מימוש בודד או חלקי של כל זכות, כח או זכות יתרון כאמור לא ימנע מימוש אחר או עתידי שלהם או מימוש של כל זכות, כח או זכות יתרון אחרים. ההפקה רשאית להמחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה. אני איני רשאי להמחות את חובותיי או זכויותיי על פי טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה.

אני, מצהיר כי קראתי והבנתי את האמור בטופס הרשמה זה לעיל, לרבות פרק תנאי הכשירות ופרק השחרור והוויתור, כי היתה לי האפשרות וניתנה לי שהות מספקת לקרוא אותו בעיון ולהתייעץ לגביו טרם חתימתי עליו, וכי בחתימתי זו להלן אני מסכים לכל האמור בו.

ככל שארצה למחוק את המידע שמסרתי ו/או אמסור במהלך ההרשמה ו/או מיון לתכנית, אפנה לרשת בכתובת הברזל 23 תל אביב, ורשת תאשר את הסרת המידע ממאגר המידע בתוך עשרים ואחת (21) ימי עבודה.

 

טופס הרשמה זה והשאלון הינם בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינם מופנים באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.

___________       ___________       ___________      ___________       __________

שם פרטי             שם משפחה         מספר תעודת זהות           חתימה                  תאריך