תקנון פעילות "סוגרים שבת עם אבי ביטון"

סוגרים שבת עם אבי ביטון

תקנון תחרות - "מתכון משפחתי"

התקנון הרשמי

אפריל 2021

 

תקנון זה מהווה את התקנון הרשמי של תחרות "המתכון המשפחתי" אשר תתקיים במסגרת התכנית "סוגרים שבת עם אבי ביטון", במסגרתה יתחרו המשתתפים בתחרות והוא יחייב לכל דבר ועניין את כל המשתתפים בה. על כל המשתתפים לקרוא תקנון זה בעיון ולהבינו היטב, בטרם השתתפותם בתוכנית.

 • הגדרות
  • בתקנון זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה להלן לצידם, אלא אם משמעות זו אינה מתיישבת עם הקשר הדברים והדבקם:
כל המסמכים והטפסים אשר נמסרו למשתתפים בקשר עם התוכנית, לרבות במסגרת הליך המיונים לתוכנית, על כל שלביו, ולאחריו, על ידי המפיק ו/או מי מטעמם.   "מסמכי התוכנית"
וופ מדיה ו/או צוות ההפקה מטעמם   "המפיק" ו/או ההפקה"
כהגדרתו בתקנון זה.   "הפרס"
תחרות בתכנית במהלכה כל משתתף ישלח מתכון משפחתי טקסטואלי   התחרות
"סוגרים שבת עם אבי ביטון"

 

  "התוכנית"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.   "לרבות"
המשתתפים בתחרות בתכנית אשר עומדים בכל תנאי הכשירות הקבועים במסמכי התוכנית ובתקנון זה, ואשר נבחרו על ידי המפיק להשתתף בתוכנית.   "משתתף"/ "משתתפים"/ "מתמודד"
רשת מדיה בע"מ   רשת
 

כל אחד משלבי התחרות השונים כפי שיפורטו להלן בתקנון זה.

   

"שלב"

   
   
 • כללי
  • תקנון זה הינו התקנון הרשמי של התחרות בתוכנית, המופקת על ידי המפיק ותשודר גם ברשת.
  • מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל השתתפותם של המשתתפים בתחרות, על כל חלקיה, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • ייתכן, ותקנון זה יתוקן, ישונה ו/או יעודכן, לרבות שינוי ו/או עדכון הכללים, הפרס, התאריכים והמועדים הקבועים בתקנון זה, והכל בהתאם לקביעת המפיק ושיקול דעתו הבלעדי.
  • בעצם חתימת המשתתף על תקנון זה, במקום המיועד לכך, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל תיקון, שינוי ו/או עדכון שיעשה בהם, כי הוראות תקנון זה (כפי שיהיו מעת לעת) יחולו עליו ויחייבו אותו, וכן כי הוא יהיה מחויב בכל החלטה של המפיק בקשר עם התוכנית, ובכלל זה, לעניין פרשנות תקנון זה ו/או מסמכי התוכנית, אשר תהא סופית ומחייבת. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלחתום על גבי תקנון זה וכן להימנע מהשתתפות בתחרות.
 • מהלך התחרות
  • במהלך השידור הראשון של התכנית (לא בשידורים החוזרים) מערכת התכנית תזמין את צופיה לשלוח מתכון משפחתי טקסטואלי (להלן:"ההצעה").
  • המשתתפים צריכים לשלוח את ההצעות לעמוד התכנית באתר רשת.
  • מערכת התכנית תבחר הצעה אחת מקורית ביותר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוך 90 יום מיום סיום שידור התכנית האחרונה של השידור הראשון ומבלי שתהיה למי מהמשתתפים ו/או מי מטעמם כל טענה כנגד הבחירה ו/או שיקול הדעת בנושא ו/או החלטותיה של מערכת התכנית בקשר עם התחרות והבחירה, שיהיו סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
 • מיון המתמודדים
  • זכאים להשתתף בתחרות כל אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעל גיל 18. על אף האמור, עובדי החברה והערוץ ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בתחרות.
  • למועמדים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המפיק ו/או רשת בגין בחירתו או אי בחירתו להשתתפות כמתמודד בתכנית.
  • המועמדים ימסרו פרטים נכונים ומלאים לעניינים שיישאלו על ידי ההפקה, בכתב או בעל פה וההפקה תהיה רשאית לעשות בהם שימוש במהלך התכנית.
  • כל מתמודד בתוכנית, יחתום על הסכם השתתפות, טפסים רלוונטים, כתב ויתור כחלק מתנאי השתתפותו בתכנית. חתימה על הסכם ההשתתפות, כתב הויתור, הטפסים הנוספים והצהרת הבריאות וכן הסכמת המתמודד להגיע לצילומים בזמן ובמקום כפי שנקבעו על ידי צוות ההפקה, הינם תנאי יסודי והכרחי להשתתפות בתכנית. אי הסכמת המועמד למלא אחר אחד או יותר מהתנאים הנ"ל תשלול את זכאותו להתחרות בתכנית.
  • המפיק לא יהא אחראי לכל מקרה בו לא הצליחה ההפקה ליצור קשר עם מתמודד אשר לא נענה לפניות ההפקה.
  • עובדי רשת מדיה בע"מ, וופ מדיה, וכל מי שלוקח חלק בהפקת התכנית ובני משפחותיהם וקרוביהם, לא יהיו רשאים להשתתף בתכנית והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפיק ו/או מי מטעמו.
 • הנחיות כלליות:
  • המתמודדים הרכיבו בעצמם את המתכון המשפחתי.
 • פרסים
  • מתמודד אשר זכה בפרס (להלן: "זוכה"), יהיה זכאי לפרס אלה רק במידה והתוכנית תשודר, ובכפוף לקבוע בתקנון זה ונספחיו, לעמידתו בתנאי הכשירות להשתתפות בתוכנית, לחתימה על הסכם השתתפות ויתר המסמכים הנדרשים, לחתימה על כתבי הויתור, ולכל דין אך ורק אם התכנית תשודר בפועל בשידורי רשת. מועד קבלת הפרס יהיה תוך 30 ימים מיום הזכייה והפרס יינתן על ידי המפיק.
  • הפרס בתוכנית הינו תלושי קנייה בשווי 300 ש"ח. המתמודדים מצהירים ומסכימים כי הפרסים בתוכנית עשויים להשתנות מעת לעת.
  • המפיק יכריע בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת זכייתו של הזוכה בפרס ו/או בקיום התנאים ו/או מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או הוראות תקנון זה או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות אם יתגלה כי אדם אחר, ובכלל זה משתתף אחר עזר לזוכה בכל דרך ואופן שהם לזכות בפרסים).
  • כל מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא (אם וכפי שחלים), בקשר עם הפרס, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית ויהוו תנאי לקבלת הפרס. למען הסר ספק, גובה המס ייקבע לפי שווי הפרס ביום המסירה.
  • מבלי לגרוע מכלליות לעיל וכתנאי לקבלת הפרס, על הזוכים לשלם את מלוא חוב מס ההכנסה הנובע מקבלת הפרס, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ולתקנות ולצווים אשר חוקקו מכוחה, וכן להמציא למפיק אישור מאת פקיד השומה הרלבנטי, להנחת דעתו ו/או דעת רשת, לפיו המפיק ו/או רשת ו/או מי מהם, לא חייב בניכוי מס במקור בגין הענקת הפרס. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, המפיק ו/או רשת יהיו רשאים להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכים ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
  • הזכאות לפרס הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים.
  • הפרס יוענק לזוכה התחרות במשרדי וופ מדיה, במועד שיתואם עימם.
  • למניעת הספק, מובהר כי למעט הפרס לזוכה, לא תוענק למשתתפים כל תמורה בגין השתתפותם בתוכנית, החזר הוצאות, אשל וכו'. ההפקה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל/לשנות את התחרות, לבטל/ לשנות את השתתפות המתמודד, לבטל/לשנות את זכיית הזוכה, לבטל/ לשנות את מימוש הזכייה בכל עת ומכל סיבה ולמתמודדים ולזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד ההפקה ו/או רשת.
 • הוראות כלליות
  • כל מתמודד חייב להשתתף בעצמו. לא ניתן להחליף או להעביר את זכות ההשתתפות בתוכנית לאחר.
  • כל מתמודד מתחייב לחתום על טופס שמירת סודיות ולשמור בסודיות מוחלטת את תוצאות התכנית וכל פרט אחר ביחס לתכנית. סעיף זה הינו תנאי יסודי והכרחי להשתתפות בתכנית.
  • ההפקה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לרבות לאחר צילומי התכנית, לפסול כל מתמודד מלהשתתף בתחרות ובצילומי התכנית ו/או לפסול מתמודד מזכאותו לפרס. ההפקה תהיה רשאית לעשות כן בין השאר במקרה שמתמודד הפר הוראה מהוראות התקנון.
  • כמו כן תהיה רשאית ההפקה, במקרה שהתקיימה הפרה משמעותית של התקנון או נסיבות אחרות שמצדיקות זאת, לפסול מתמודד או את התחרות ע"פ שיקול דעתה.
  • ההפקה תהיה רשאית לשנות את כללי תקנון התכנית מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, האמור בתקנון זה גובר על כל התחייבות או מסמך אחר שהועבר למתמודדים על ידי ההפקה, אלא אם נאמר באותו מסמך במפורש כי הוא גובר על התקנון.
  • ההפקה תהיה רשאית לערוך את התכנית, לגרוע ממנה ו/או להוסיף לה לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות עריכה מגמתית.
  • ההפקה ו/או הערוץ אינם מתחייבים לשדר תכנית כלשהי בפועל ולמתמודדים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מההפקה בשל כך.
  • מערכת התוכנית רשאית לשנות את אופי ושלבי התחרות ולמתמודדים לא תהא כל טענה על כך.

הריני לאשר כי קראתי והבנתי את כל הוראות תקנון זה, לאחר שניתנה לי האפשרות לקרוא אותו ולהתייעץ לגביו לפני החתימה עליו, וכי ההשלכות והתוצאות של הפרתו הוסברו לי. אני מסכים כי כל החלטה ו/או קביעה של המפיק, בהתאם לתקנון זה תיעשה על ידי המפיק, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתו (או אי פעולתו) של המפיק תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך. אני מסכים שתקנון זה יחייב אותי לכל דבר ועניין וכי אנהג לפיו (בכפוף לכל שינוי ו/או עדכון שייערך בו על ידי המפיק, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי).