פעילות הצבעות באח הגדול

פעילות הצבעות באח הגדול

תקנון זה הינו תקנון ההצבעה של פעילות "הדו קרב" במסגרת התכנית "האח הגדול" (להלן: "ההצבעה").

כותרות הסעיפים בתקנון זה הן למען הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התכנית, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

בעצם השתתפותו בהצבעה מסכים כל צופה לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, להימנע מלהשתתף בהצבעה.

למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצדן, אלא אם כן, נאמר מפורשות אחרת:

"מערכת התוכנית" או "המפיקה" מערכת תוכנית "האח הגדול" והמפיקה "אנדמול שיין ישראל בע"מ".
"רשת" רשת מדיה בע"מ
"אתר האינטרנט" או
"
אתר רשת"
- אתר התוכנית אשר כתובתו  reshet.tv
אפליקציית "רשת" אפליקציית רשת הזמינה להורדה בטלפונים סלולאריים
אמצעי ההצבעה אתר רשת ואפליקציית רשת
"המשתתף" או "הצופה" כל אדם אשר לוקח חלק בהצבעות בהתאם לתקנון זה

 

הפעילות תתקיים ביום ראשון (רק ביום ראשון) 3/1/2021: תתקיים פעילות "הצבעת הדו קרב" בה הצופים יצביעו לדיירים בהתאם לשאלות שתוצגנה בפניהם. השאלות תופענה בכתובת: https://13tv.co.il/item/entertainment/the-big-brother/branded-03/cellcom/o9f-r-2109552 וזאת בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה.

מועד הדו קרב וההצבעות יפורסמו באתר רשת, באפליקציה ובחלק מהנכסים הדיגיטליים של רשת. עם פתיחת כל דו קרב, תיפתח האפשרות להצביע דייר בהתאם לשאלה שתוצג על המסך.

מס' ההצבעות יהיה בהתאם למס' זירות הדו-קרב שתערכנה בתכנית. יש להצביע במהלך הדו קרב וטרם סיומו. הודעה על סגירת ההצבעה לא תינתן באמצעי ההצבעה.

בכל הצבעה הצופה יהא רשאי להצביע בפרק הזמן להצבעה, באמצעות אתר האינטרנט ו/או באמצעות אפליקציית "רשת" ו/או בכל אמצעי הצבעה אחר עליו יוכרז במהלך התוכנית על פי החלטת מערכת התוכנית ו/או רשת.

לאחריו לא תתקבלנה הצבעות נוספות באף אחד מאמצעי ההצבעה. מובהר בזאת כי הקולות שייספרו הינם הקולות אשר יגיעו למוקד ההצבעה עד להודעה על סיום פרק הזמן להצבעה. כל הצבעה שתגיע לאחר סגירת ההצבעה הרלוונטית, לא תיכלל בקולות המצביעים בהצבעה המסוימת. נתוני מסירת ההצבעה האמורה כפי שהם במערכת התכנית הם הקובעים לכל דבר ועניין. מובהר, כי בכל מקרה של הצבעה שלא נספרה בשל הגעתה למוקד ההצבעה לאחר סיום פרק הזמן להצבעה, מכל סיבה שהיא, בין בשל שנשלחה לאחר סיום פרק הזמן להצבעה ובין אם נשלחה לפניו והגיעה לאחריו, לא תזכה את שולח ההצבעה בפיצוי כלשהו.

רשת ומערכת התכנית יהיו רשאיות לעשות עם תוצאות ההצבעה כל שימוש במסגרת התכנית.

מערכת התוכנית ו/או רשת תהיינה רשאיות לשנות ו/או להגביל את  אמצעי ההצבעה, על פי שיקול דעתן הבלעדי בכל עת, והן יודיעו על כל שינוי ו/או מגבלה כאמור במסגרת תנאי השימוש המופיעים באמצעי ההצבעה או בתקנון זה.

רשת ו/או מערכת התוכנית רשאיות לפסול, בכל עת, קולות ו/או הצבעה כלשהם, אם בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, התעורר לגביהם חשד כי הם פרי פעולה בלתי חוקית, בלתי הוגנת, , הושגה בעזרת שימוש פסול באמצעים טכנולוגיים (לרבות שימוש באמצעי מכאני/ טכנולוגי אחר), נוגדת את תקנת הציבור בדרך כלשהי, יש בה כדי להטות את התוצאות בצורה בלתי הוגנת, וכן בגין כל סיבה שעשויה לפגוע באמיתות התוצאות.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12, במקרה של תקלה המשפיעה על איסוף ושקלול קולות במועדם באמצעי הצבעה כלשהו או במקרה של אי-קבלת נתוני הצבעה במועדם (כגון, עקב עומס בנפח הצבעה או מסיבה אחרת), רשאית מערכת התכנית לשנות את אמצעי ההצבעה (לרבות סגירת אחד ממנגנוני ההצבעה), לשנות את אופן שקלול הקולות באותה הצבעה, במלואו או חלקו, לרבות פתיחת ו/או סגירת ההצבעה במועד שונה משתוכנן, אי-ספירת הקולות שנקלטו באיחור עקב התקלה, אי-ספירת קולות מאמצעי הצבעה כלשהו, כולם או חלקם, וכיוצא בזה, והכל לפי שיקול דעתה הסופי והבלעדי.

מוסכם כי בכל מקרה של שינוי באופן שקלול הקולות ו/או אמצעי ההצבעה כמפורט לעיל, למערכת התוכנית מסור שיקול הדעת האם וכיצד תודיע לקהל הצופים על השינוי כאמור.

בהתחשב בכך שהתוכנית הינה "שעשועון מציאות" וההשתתפות בהצבעה הינה ללא תשלום ולצורך ההנאה מהתוכנית ושלא על-מנת לזכות בפרס או בתמורה כלשהי, למצביע לא תהיה כל עילת תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בשל כל הכרוך בהצבעה ו/או בתוצאותיה, בין הצבעתו שלו ובין בהצבעה באופן כולל.

על מנת להצביע באמצעות האפליקציה, תידרש הורדה של האפליקציה באמצעות מכשיר הסלולאר התומך ו/או מכשיר הטאבלט התומך

על אף האמור מערכת התכנית ו"רשת" שומרות לעצמן את הזכות לשנות את שיטת ההצבעה, וזאת על פי שיקול דעתן המוחלט של רשת ו/או מערכת התכנית.

מוסכם כי בכל מקרה של שינוי באופן שיטת ההצבעה, תודיע מערכת התוכנית לקהל הצופים על השינוי כאמור, באתר רשת ו/או באפליקציה ו/או בכל דרך אחר שתבחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ספירת קולות:

במקרה של שיוויון (תיקו) בניקוד המצטבר של כל אמצעי ההצבעה, בין שני מתמודדים או יותר ו/או בין שתי אופציות או יותר, תכריע מערכת התוכנית על פי שיקול דעתה כיצד לפעול לשם הכרעה בין המתמודדים.

איסופם ושקלולם של נתוני הצבעות קהל הצופים בבית, ינוהלו על-ידי מערכת התוכנית. מערכת התוכנית תשקלל את סך כל הקולות התקינים שהוענקו על ידי קהל הצופים בכל אמצעי ההצבעה יחד על מנת להכריז על המתמודד שקיבלה את כמות ההצבעות הגדולה/הקטנה ביותר בכל דו קרב.

הודעת מערכת התכנית על המתמודד שהינו בעלי כמות הקולות הנמוכה/ הגבוהה ביותר וההשלכות של כך, כפי שיוכרזו בתכנית, תהינה סופיות ולא ניתנות לערעור או לשינוי, למעט במקרים בהם יחליטו רשת ו/או מערכת התוכנית על פסילת קולות ו/או הצבעות בשל נסיבות כמפורט בתקנון זה לעיל.

מובהר בזאת כי אופן הודעת מערכת התכנית על תוצאות ההצבעה תהא בהתאם לשיקול דעתה של מערכת התכנית. מערכת התכנית אינה מחויבת לתת כל מידע בדבר תוצאות יתר המתמודדים ו/או כמות הקולות שניתנו לכל מתמודד ו/או לזוכה ו/או לאופציה רלוונטית ו/או אחוזי הקולות שניתנו לכל מתמודד ו/או לזוכה ו/או לאופציה רלוונטית.

על אף האמור מובהר כי מערכת התוכנית תהא רשאית לנקוט בפעולות אשר הינן בניגוד לאופציה שנבחרה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.

כללי:

מערכת התכנית רשאית לבטל ו/או לשנות את מהלך הדו קרב, לבצע שינויים במבנה ההצבעות ומשקלן, להוסיף, לבטל, בכל עת ומכל סיבה, כל אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מערכת התכנית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי ההצבעה וכן לקצרה ו/או להאריכה לפי צרכיה ולפי שיקול דעתה.

מערכת התוכנית ו/או רשת שומרות לעצמן את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ומכל סיבה שהיא.

מערכת התכנית אינה מחויבות  לשידור תוצאות ההצבעות ו/או למועד שידור תוצאות ההצבעות.

מערכת התכנית רשאית להפסיק ו/או לבטל ו/או לשנות את ההצבעה ו/או את שיטת ההצבעה ו/או את דרך שקלול הקולות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה של אסון, אירוע ביטחוני ו/או התרחשות אחרת עקב כוח עליון כלשהו יהיו מערכת התכנית ורשת רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לבטל תכנית לרבות הצבעה שהתקיימה, לדחות את קיומה ו/או שידורה למועד אחר, לשנות את אופן ההצבעה ומועדיה ו/או לקבוע שינויים מיידים בתקנון זה לגבי אותה תכנית אף ללא מתן הודעה למשתתפים או למצביעים.

מערכת התכנית תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע לשלבי ההצבעה ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה, בכל מחלוקת בין המשתתפים ו/או כל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך ההצבעה, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על שיקולי מערכת התכנית באשר לבחירה ו/או להחלפת משתתפים בשלבי התחרות השונים, והכרעתה כאמור - סופית. בנוסף, בכל מקרה של תוצאה של מתמודד (בין לפני ההכרזה ובין אם לאחר ההכרזה) באמצעים שאינם כדין ו/או אינם תואמים תקנון זה לדעת רשת ומערכת התכנית, למערכת התכנית יהא שיקול הדעת המלא לפעול כראות עיניה לתיקון הליקוי.

כל צופה, בעצם ההשתתפות בהצבעה, מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בהצבעה כפופה לזמינות ולתקינות האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה, ובכללם רשת האינטרנט, רשת הטלפוניה והסלולאר ואתר האינטרנט של התוכנית, על כל מרכיביהם. מערכת התוכנית ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לתקינותם של האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה (בכללם רשת האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית ו/או האפליקציה), על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית ו/או האפליקציה ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים ו/או למי מטעמם במסגרת השתתפותם בהצבעה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור מערכת התוכנית תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את ההצבעה ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל בלי שהדבר יקנה למשתתפים ו/או למי מטעמם כל זכות לעלות כנגד מערכת התוכנית ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או הצבעת המשתתף ו/או מניעת השתתפותו בהצבעה.

מערכת התכנית ו/או מי מטעמה, לרבות המנחים ו/או מי מטעמם אינם אחראים כלפי המשתתף ו/או כלפי המתמודדים לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר, אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר, עקב השתתפותו בהצבעה ו/או נזק שנגרם במהלך ההצבעה, והצופים מצהירים כי הם מצביעים בתכנית על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית.

על אף מאמצי רשת, עלולות להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב, רשת האינטרנט ורשת הטלפוניה והסלולאר, כאמור בסעיף ‎30 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות וההצבעה , מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת (או שלא תנקוט), אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ומסכים לכך שלא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.

בכל מקרה שבו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות הטכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני: info@reseht.tv.  בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית האמורה.

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי בתקופת הפעילות ו/או במועדי ההצבעה , אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת.

המשתתפים ו/או מי מטעמם פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או כל פגם אחר בפעילות ו/או בהצבעה. כן, המשתתפים ו/או מי מטעמם פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה .

כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעילות ו/או ההצבעות יחולו (ככל שיחולו) על המשתתפים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדיים.

בכל מקרה שבו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה ולרבות אם יתברר כי השתתפותו נעשתה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות או (לפי העניין) את הצבעתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) הצבעתו כאמור, וזאת בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.

המשתתף ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את מערכת התוכנית ו/או רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.

הדין החל בכל הנוגע לפעילות, להצבעה ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, להצבעה, ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.