"האח הגדול" (עונה 3) – תקנון התוכנית

"האח הגדול" (עונה 3) – תקנון התוכנית

 1. האח הגדול הינה תוכנית ריאליטי שבה מספר משתתפים יסתגרו בבית האח הגדול ויחיו בו למשך תקופה מסוימת. התוכנית מיועדת לשידור בערוץ 13 על ידי רשת מדיה בע"מ ("רשת") ובערוץ הרציף 24/7. התוכנית מופקת על ידי חברת אנדמול ישראל בע"מ ("אנדמול" (רשת ואנדמול יכונו להלן ביחד: "מערכת התוכנית"
 2. להלן יפורטו הליכי המיון לתוכנית ומהלך התוכנית המתוכנן. מערכת התכנית שומרת לעצמה את הזכות והיא רשאית לשנות בכל עת את מהלך התוכנית (לרבות תוכנה, אופן בחירת הזוכה, מספר המשתתפים בתכנית, מספר המשתתפים שיודחו וכיוצא באלה). בכל מקרה כאמור תביא מערכת התכנית את הדבר לידיעת המשתתפים המצויים באותה עת בתכנית.
 3. משתתף אשר מעוניין להגיש מועמדותו לתוכנית, יוכל לעשות זאת באמצעות אתר האינטרנט 13tv.co.il במועדים ובאופן שייקבעו לכך.
 4. לאור המאפיינים המיוחדים של התכנית ורמת המחויבות הגבוהה הנדרשת מהמשתתפים בה, נדרשים הליכים קפדניים על מנת לבחון את מידת ההתאמה של המועמדים להשתתפות בתכנית. הליכי המיון לתוכנית עשויים לכלול אודישנים, מבחנים שונים וכן תחקירים, חקירות ובדיקת כשירותם הרפואית והנפשית של המשתתפים לקחת חלק בתוכנית. בדיקת הכשירות הרפואית והנפשית תיעשה על ידי רופאים/אנשי מקצוע מתחום הרפואה ובריאות הנפש.
 5. מערכת התוכנית רשאית לשנות או לעדכן את הליכי המיון, בהתאם לשיקול דעתה ובכלל זה להוסיף או לבטל הליכי מיון.
 6. במידה שמשתתף הגיש מועמדותו ולא קיבל בתוך כ-3 חודשים הודעה מהמפיקה כי התקבל לתוכנית, משמעות הדבר היא שהוא לא התקבל.
 7. מערכת התוכנית תקבע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מי מבין המועמדים ייקח חלק בתוכנית. כמו כן, מערכת התוכנית תחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי כמה משתתפים ייכנסו לבית האח הגדול ומה יהיה מועד כניסתם.
 8. מועמד אשר נבחר להשתתף בתוכנית יחתום על הסכם השתתפות בנוסח שיימסר לו על ידי מערכת התוכנית. החתימה על הסכם ההשתתפות ומילוי כל הוראותיו הינו תנאי להשתתפות בתוכנית.
 9. בית האח הגדול מנותק מהעולם החיצוני. במהלך השהות בבית האח הגדול, המשתתף לא יוכל ליצור קשר עם משפחתו, חבריו והסביבה הקבועה שלו ולא יוכל להתעדכן אודות הנעשה מחוץ לבית האח הגדול. ניתוק פירושו – ללא רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, טלפון וכדומה.
 10. בבית האח הגדול מותקנים מצלמות ומיקרופונים (כולל על גופם של המשתתפים), המקליטים את המתרחש בבית, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (כולל בסופי שבוע וחגים). ההקלטות והצילומים מתוכננים להיות משודרים בטלוויזיה ובאמצעי תקשורת מגוונים אחרים.
 11. תנאי החיים בבית האח הגדול עשויים להשתנות, בין היתר בהתאם לתקציב שבועי שייקבע לדיירים או בהתאם להנחיות האח הגדול. במסגרת זאת, עשויים להיות שבועות שבהם תקציב הקניות בבית מוגבל (לרבות התקציב לרכישת מזון וכיוצ"ב).
 12. החיים המשותפים בבית האח הגדול עלולים להביא ללחצים שונים, לרבות, בין היתר, כאלו הנובעים מהניתוק מהעולם החיצון, מחסור בשעות שינה, הצורך לחיות בבית אחד עם אנשים מרקעים שונים.
 13. במהלך ההשתתפות בתוכנית יידרשו המשתתפים למלא אחר כללי בית האח הגדול, כפי שיימסרו להם ואשר עשויים להתעדכן מעת לעת. כמו כן, על המשתתפים למלא אחר כל התחייבויותיהם בהסכם ההשתתפות ובתקנון זה, כולל הקוד האתי.
 14. במהלך התוכנית המשתתפים ייטלו חלק במשימות שונות. המשימות עשויות לכלול אלמנטים של מאמץ פיזי ו/או נפשי ואלמנטים אתגריים. הצלחה או כישלון במשימה עשוי להשפיע על התקציב השבועי.
 15. אחת לשבוע (או בתדירות אחרת, כפי שייקבע על ידי מערכת התוכנית) תיערך הדחה. חל איסור לדון / לדבר / להתייעץ / לרקום או לתאם בריתות הדחה / לרמוז זה לזה על כוונות העמדה להדחה / זהות המועמדים שנבחרו. בחירת המועמדים להדחה חייבת להיות אישית. הצופים יכריעו בדבר המשתתף/ים שיעזבו את התוכנית, אלא אם כן ייקבע אחרת על ידי מערכת התוכנית. על אף כל האמור לעיל, מערכת התוכנית תהא רשאית לבצע כל שינוי ולקבל כל החלטה הנוגעת לאופן ביצוע ההעמדה להדחה ו/או ההדחה, לרבות אך לא רק מספר המועמדים להדחה, מנגנון ביצוע ההעמדה להדחה, מועד ביצוע ההעמדה להדחה, הגורם אשר יכריע בדבר זהות המועמדים להדחה או המודחים וכל היבט הקשור לכך וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 16. כל משתתף יהיה חופשי בכל עת לעזוב מרצונו את בית האח הגדול. ככלל, משתתף שעזב מרצונו את התוכנית, לא יהיה רשאי לחזור לתוכנית.
 17. מערכת התוכנית תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל או להפסיק את השתתפות משתתף בתכנית. בין היתר, השתתפותו של משתתף בתוכנית עשויה להסתיים במידה שלדעת הצוות הרפואי המלווה את התוכנית (אודותיו ראו פירוט להלן), מצבו הרפואי או הנפשי של המשתתף מצדיק זאת, או בגין עבירות על הקוד האתי של התוכנית.
 18. במהלך השהות בבית, ילווה המשתתף על ידי צוות רפואי מוסמך. הצוות הרפואי יהיה עצמאי בהחלטותיו ומערכת התוכנית תמלא אחר כל הנחיות הצוות הרפואי, תוך שמירה על סודיות רפואית.
 19. המנצח בתכנית יהיה זכאי לפרס בשווי מיליון ₪. מערכת התוכנית תהיה רשאית להעניק למשתתפים נוספים פרס/ים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הזכייה בפרסים הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה או להמרה. המשתתף יישא בעצמו ועל חשבונו במלוא המיסים ותשלומי החובה בגין כל פרס שיינתן לו.
 20. כל הקשור לפרסים, לרבות הענקתם, מועד מימושם, מהותם, איכותם, הינו על פי שיקול דעת ספק הפרסים ובאחריותו הבלעדית. קבלת הפרס (אם יינתן) מותנית בעמידת המשתתף בכל התנאים המצויים בתקנון זה ובהסכם ההשתתפות וכן בחתימה של הזוכה על מסמך קבלת הפרס והתנאים הקבועים בו. הזוכה ישלם כל מס או היטל שיחול על הפרס וקבלתו.
 21. כל זכויות הקניין הרוחני בהקלטות מבית האח הגדול (לרבות כל זכויות היוצרים וזכויות המבצעים) או בכל יצירה שנוצרה על ידי המשתתף תוך כדי שהייתו בבית האח הגדול יהיו שייכות למפיקה, שתהא זכאית לעשות בהן כל שימוש ולנהוג בהן כמנהג בעלים לרבות להעבירן במלואן או בחלקן.
 22. מערכת התוכנית רשאית לשנות או לעדכן תקנון זה, בכל עת בהתאם לשיקול דעתה ותוך מסירת הודעה למשתתפים בתוכנית באותה העת (אם יהיו כאלה). על אף האמור לעיל, במצבים קיצוניים כגון: במקרה של אסון, אירוע ביטחוני, מצב חירום או כוח עליון, מערכת התוכנית תהיה רשאית לקבוע שינויים מיידיים בתקנון, אף ללא מתן הודעה כלשהי.
 23. מערכת התוכנית תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע לתוכנית (לרבות בכל מחלוקת בין או עם המשתתפים, תקלה, בעיה או מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התכנית) בין אם צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על החלטת מערכת התוכנית או שיקוליה וההכרעה כאמור תהיה סופית.
 24. מערכת התוכנית רשאית להפסיק, לדחות או לבטל את התכנית (לרבות פרק או פרקים ממנה) מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתםו/או לא לשדרה במלואה ו/או בחלקה.
 25. מערכת התוכנית אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון ו/או הרשת הסלולארית ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם הצבעת הקהל, במישרין או בעקיפין.
 26. על כל משתתף לקחת בחשבון, כי השתתפותו בתוכנית יכולה להשפיע בצורות שונות (לטובה או אף לרעה) על ההיבטים השונים של החיים שהיו לו לפני תחילת השתתפותו בתוכנית. אין לדעת מה יוליד יום ובכל מקרה, התנהלותו של כל משתתף בתוכנית וכל ההשלכות שיהיו (אם יהיו) לה הם באחריותו הבלעדית.

* התקנון כתוב בלשון זכר אך מכוון לגברים ולנשים כאחד.