תקנון הצבעות השורד האהוב

לוגו הישרדות עונה 2
 1. הגדרות
"אתר" - אתר "רשת" אשר כתובתו Reshet.tv. "בני משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות.  "זוכה" ו/או זוכים"-  מתמודד בתכנית אשר זכה למספר ההצבעות הרב ביותר בפעילות אשר פורסמה באתר. "הפעילות" - פעילות אשר תוצג בדף האתר של התוכנית "הישרדות" החל מתאריך 30.8.2017 ועד ליום 16.9.2017. "מתמודד" ו/או "מתמודדים" כל אדם שנטל חלק בתכנית ואשר היווה את אחד ה"שורדים" במסגרתה. "המשתתף" ו/או "המשתתפים" - כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן, במצטבר;  הצביע לשורדים השונים באתר, בהיקף של עד 10 הצבעות ליום (ובהיקף של עד 20 הצבעות ביום שידור פרק הגמר כמפורט בתקנון זה להלן); צירף פרטים אישיים ככל שיתבקש; על המשתתף להיות ניתן לזיהוי באמצעות פרט מזהה אחר שיידרש להמציא לפי העניין, ואשר מסר, ככל שנדרש לכך ע"י עורכת הפעילות, את הפרטים האישיים  וכן, כל מי שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן. "הפרטים האישיים" - פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ועורכת הפעילות. "התוכנית" - תכנית הטלוויזיה "הישרדות" המשודרת בערוץ 2 על ידי רשת. "הפרס/ים" - כהגדרתם בסעיף 6 להלן. "לרבות" - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "רשת" - חברת רשת  מדיה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן בהתאמה –"רשת" ו- "משרדי רשת"). "תקופת הפעילות" - החל מתאריך 30.8.2017 (מועד תחילת הפעילות) ועד ליום 16.9.2017 (מועד סיום הפעילות).
 1. פרשנות
2.1    המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 2.2  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון. 2.3    כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו. 2.4    כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
 1. כללי
3.1    מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר רשת. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או הפקת התכנית. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע. 3.2     המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה. 3.3     בעצם השתתפותו בפעילות, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות. 3.4      רשת ו/או הפקת התכנית שומרות על זכותן לפרסם את פרטי הזוכה ו/או המועמדים לזכייה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.
 1. תנאי ההשתתפות בפעילות
4.1    משתתף בפעילות יהא כל מי אשר: 4.1.1  הצביע למתמודדים בפעילות המוצגת באתר, בהיקף של עד 10 הצבעות ביום. ביום הגמר תינתן למשתתפים במהלך שידור פרק הגמר בלבד אפשרות להצביע 10 הצבעות נוספות וזאת מרגע שמנחה התכנית יודיע על פתיחת ההצבעה הנוספת. 4.1.2   צירף את פרטיו האישיים כמבוקש; 4.1.3  עמד בכל הוראות תקנון זה. 4.2   כל משתתף, בעצם השתתפותו בפעילות, מסכים ומאשר, כי כל הצבעת משתתף, אינה כרוכה בעלות כלשהי, למעט עלות גלישה סלולארית ו/או אחרת, בהתאם לתעריף מפעיל הגלישה (ככל שתהא). (לעיל ולהלן - "עלות הגלישה"). למניעת ספק, משתתף לא יהא זכאי, מכל סיבה שהיא לקבלת כל החזר באשר הוא לרבות בקשר עם עלות הגלישה ו/או אחרת בגין  ההצבעה, וזאת גם אם ההצבעה לא נחשבה כתקינה ו/או הכילה תוכן שגוי ו/או בוצעה שלא בטווח מועדי הצבעה פתוחה ו/או נפסלה; על רשת ו/או המפיק ו/או עורכת הפעילות ו/או על מי מטעמם לא תחול כל עלות הצבעה, מכל סיבה שהיא. 4.3 המשתתף מתחייב שלא להעלות תכנים לאתר רשת ו/או להזין לאתר רשת ו/או לאתר התכנית ו/או אלה מן התכנים הבאים:
 • כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהםהאישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
 • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשרמטבעו רגיש.
 • כל חומר בלתי-חוקי, או חומרהמעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
 • כל חומרהחושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
 • נושאים שביחס אליהם קיים צואיסור פרסום של בתי משפט.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
 • כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגועבמשתמשים אחרים.
 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק אולפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את רשת בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת. 4.4  המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים באתר ו/או באתר רשת     וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או ההפקה. 4.5      המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור. 4.6     למניעת ספק, מובהר, כי מתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת, למערכת האתר ו/או הפקת התוכנית אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנשלחו. 4.7      למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם הפעילות (להלן – "פרטי הפעילות"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף ‎7.5 להלן).
 1. עריכת הפעילות ותוצאותיה
5.1     רשת היא בעלת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בתוכנית ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה, כאשר XL TEN היא נותנת החסות לפעילות (להלן:"נותנת החסות"). 5.2     הפעילות תקודם, בין היתר, באמצעות 17 סרטונים של השורדים, המסבירים מדוע כדאי למשתתפים לבחור דווקא בהם. 5.3  בתום תקופת הפעילות, תיקבע זהותו של המתמודד אשר קיבל את כמות ההצבעות הגדולה ביותר מטעם המשתתפים. 5.4   כל משתתף רשאי להצביע 10 הצבעות ביום למעט ביום שידור פרק הגמר אשר בו תינתן למשתתפים אפשרות  להצביע 10 הצבעות נוספות וזאת מרגע הודעת המנחה על פתיחת ההצבעה הנוספת, מובהר כי כל הצבעה מעבר למספר ההצבעות המותר המפורט לעיל לא תחשב לצורך חישוב תוצאות הפעילות. 5.5   רשת ו/או ההפקה תהיינה רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהסכמת הזוכים ובכפוף לכל דין, בשמות הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
 1. הפרס/ים
6.1     בתום תקופת הפעילות ייבחר המתמודד אשר קיבל את כמות ההצבעות הגדולה ביותר מטעם המשתתפים, ויזכה בפרס חופשה זוגית בחו"ל מתנת רשת בשווי של עד 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) (לעיל ולהלן: "הפרס/ים"). מובהר, כי על הפרס יחולו מגבלות חברות התעופה וחברות הנסיעות. כמו כן, יובהר כי הפרס נתון לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או ההפקה והן רשאיות לשנותו בכל עת, ולמשתתפים, לרבות הזוכה, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 6.2   המשתתף מצהיר ומאשר כי הוא מודע לכך שלא יהיה זכאי לכול פרס בגין השתתפותו בפעילות וכי הפרס הינו לזוכה, שהינו אחד ממתמודדי התוכנית בלבד. 6.3   מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו   מחייב את רשת ו/או מי מטעמה. 6.4   לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות, למכור, להעביר ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא   בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם. 6.5      הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכה. 6.6      הפרס יימסר למתמודד הזוכה על ידי רשת במשרדי רשת עד 60 ימים ממועד תום שידור פרק הגמר של התכנית, ובלבד שהזוכה עמד בכל תנאי ודרישות תקנון זה בקשר עם חלוקת הפרס. 6.7  מובהר כי למעט הענקת הפרס לזוכה על ידי רשת כאמור בסעיף 6.6 לעיל בכפוף להוראות תקנון זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רשת ו/או נותנת החסות לא תהיינה אחראיות בגין הפרס לרבות בגין טיבו ו/או  אספקתו, ובגין כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל, ביטול, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום. 6.8    מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. 6.9     למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שהזוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית זוכה בוטלה ו/או עקב כך שזוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם.
 1. שונות
7.1             מערכת האתר תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת ורשת תהא האחראית לפרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות ומשלוח הודעות הזכייה כאמור בתקנון זה . כמו כן, תטפל מערכת האתר בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות. 7.2             רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון. 7.3             מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.2 לעיל, רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך משלוח הודעות התוכן ו/או בקביעת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון). 7.4             תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת ו/או מערכת האתר של התכנית והכרעות רשת של התכנית בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים. 7.5             ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת ובני משפחותיהם. 7.6             רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרסים המחולקים במסגרת הפעילות (כולם או חלקם), לרבות את מספר הפרסים שיחולקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או מערכת האתר של התכנית ו/או מכל סיבה אחרת. 7.7             כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 7.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר האינטרנט ו/או באתר ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים. 7.8              ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת לא תהא אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים. 7.9              המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת לא תהא אחראית לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות. 7.10          על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד. 7.11          מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה. 7.12          האחריות למימוש הפרס, היא של הזוכה. על הזוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת לא תישא באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בה. 7.13          עורכת הפעילות ו/או רשת לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה. 7.14          כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים בלבד ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. 7.15           רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים. 7.16           רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת 7.17         הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסויימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.