תקנון פעילות מנה חמה

1. הגדרות "אתר" - אתר "רשת" על תצורותיו השונות, לרבות גרסאות מותאמות למחשבים חכמים ולטלפונים חכמים, אשר כתובתו Reshet.TV ובמסגרתו יופיע גישה למתחם התכנית "הישרדות" ולפעילות נשוא תקנון זה. "בני משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. "זוכה" ו/או "זוכים" - משתתף, אשר מילא פרטיו כמפורט בתקנון זה וכפי שיפורסם באתר, מילא את קוד המבצע באופן תקין ומדויק, הציג את גביע "מנה חמה" אשר באמצעותו השתתף ואשר סיפק מענה נבחר והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. "הפעילות" - פעילות אשר תוצג בדף האתר, ואשר במסגרתה יהיו המשתתפים רשאים להשתתף בתחרות נושאת פרסים, אשר תערך בתאריכים 2-31 ביולי, בכל שעה בכל יום חול א'-ה', החל משעה 06:00 ועד שעה 24:00 בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה. "המוצרים" - גביעי "מנה חמה" של אסם אשר בתחתיות אריזותיהם מוטבע הקוד (קוד המבצע בקשר עם הפעילות). סוגי גביעי "מנה חמה" כאמור המשתתפים במבצע מפורטים בנספח א' המצורף לתקנון. "המשתתף" ו/או "המשתתפים" - בגיר, או קטין מעל גיל 13 שקיבל אישור הורהו או אפוטרופוסו החוקי מראש, רכש מוצר (ושומר את אריזתו המקורית) כהגדרתו לעיל, נכנס לאתר המבצע ונוטל חלק בפעילות (הנערכת באתר), והכל בהתאם להוראות תקנון זה ולהנחיות שבאתר המבצע. "הפרטים האישיים" - פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, כשהם מדויקים, מלאים ונכונים. הפרטים יכול שיכללו שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ומחלקת הפרסים. בקשר עם כך מובהר, כי משתתף קטין אינו רשאי למסור את פרטיו האישיים ותחת זאת, ימסרו פרטי אפוטרופוס של הקטין, לאחר נטילת אישורו של זה, אותם יראו כפרטי המשתתף לעניין תקנון זה. "הפרס/ים" - כהגדרתם בסעיף 6 להלן. "לרבות" - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "רשת" - חברת רשת - מדיה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב. "מענה נבחר" - תשובה נכונה לשאלה כפי שתוצג בפעילות, שניתנה בתוך פרק הזמן הקצר ביותר מבין כל המתמודדים אשר ענו נכונה באותה שעה אשר ביחס אליה נערכה תחרות כמפורט בסעיף 5 להלן. "מחלקת הפרסים" - אסם השקעות בע"מ, מרח' הרימון 2 א"ת חמ"ן, ת"ד 934 שוהם 6085001 (להלן גם: "אסם"). "קוד המבצע" או "הקוד" - קוד תקף בקשר עם הפעילות, המורכב מ-8 ספרות, המודפס בתחתית אריזת המוצרים. "תקופת הפעילות" - החל מתאריך 2.7.2017 ועד לתאריך 31.7.2017, בימים ראשון עד חמישי ובין השעות 06:00 ועד 24:00 בכל יום. לרשת ולמחלקת הפרסים שמורה הזכות לשנות את תקופת הפעילות, לפי שיקול דעתם הבלעדי. שונתה תקופת הפעילות, תפרסם רשם תקנון מעודכן באתר. פרט לפרסום התקנון כאמור, לא תחול כל חובה על רשת ו/או על מחלקת הפרסים להודיע על שינוי תקופת הפעילות. 2. פרשנות 2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון. 2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו. 2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך. כמו כן, הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה. 3. כללי 3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר רשת. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או מערכת האתר. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע. 3.2 המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי התקנון, והכל, כמפורט בתקנון זה. 3.3 בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות צירוף פרטיו ו/או מענה על השאלה, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע ממענה לשאלה ו/או צירוף פרטיו במערכת האתר. 3.4 רשת ו/או מחלקת הפרסים שומרות על זכותן לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המענה ו/או המועמדים לזכייה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים, לרבות ברשתות חברתיות ו/או בכל פלטפורמה אחרת, קיימת ו/או עתידית והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. 4. תנאי ההשתתפות בפעילות 4.1 ההשתתפות במבצע, כרוכה ברכישה של אחד או יותר ממוצרי מנה חמה. על המבקשים להשתתף במבצע מוטלת האחריות לוודא - לפני הרכישה כי המוצרים שהם רוכשים אמנם נושאים את קוד המבצע. למען הסר ספק יובהר, כי רכישת המוצרים לאחר תקופת הפעילות לא תאפשר השתתפות בפעילות. 4.2 באתר יתבקשו רוכשי המוצרים לאשר ולהצהיר כי הם קראו ומסכימים להוראות תקנון המבצע, ולמלא פרטים בהתאם להנחיות שיובאו בפניהם, ובכלל כך: (א) להקליד את קוד המבצע; (ב) למסור את הפרטים האישיים, (ג) לענות על שאלת ידע ולהמתין להוראה המורה על קליטת פרטיהם ואישור על השתתפותם בפעילות. 4.3 לאחר שימוש בקוד המבצע, לא ניתן יהיה לעשות בו כל שימוש נוסף. קוד אשר נעשה בו שימוש לפעילות יימחק אוטומטית. רשת ו/או מחלקת הפרסים תהיינה רשאיות לפסול משתתף עקב הזנה של קוד אשר נעשה בו שימוש בעבר. 4.4 ככל שקוד המבצע המוטבע על גבי אריזת מוצר אינו קריא / חסר / בלתי תקין, רשאי משתתף לפנות אל מוקד שירות הלקוחות בטלפון שמספרו 1-700-70-76-76. בנסיבות המתאימות, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מחלקת הפרסים, יונפק למשתתף כאמור קוד מבצע חליפי, באמצעותו יותר לו להשתתף בפעילות. בנסיבות כנ"ל יידרש משתתף כאמור לשמור ברשותו ולהציג בפני מחלקת הפרסים את אריזת המוצר הרלבנטית עבורה הונפק לו קוד מוצר חליפי. 4.5 מובהר במפורש כי לצורך הוכחת זכאות לפרס על המשתתף, בין היתר, לשמור על האריזה המקורית של המוצר. משתתף שלא יציג את האריזה המקורית לא יהיה זכאי לפרס. יובהר, כי אריזה שאינה נושאת קוד המוצג בשלמותו ובאופן ברור ומלא, או שהקוד שמודפס עליה טושטש או שאינו ברור די צרכו, הינה פסולה ולא תזכה את המחזיק בה בפרס כלשהו. 4.6 המשתתף מתחייב שלא להעלות תכנים לאתר רשת ו/או להזין לאתר רשת של התכנית ו/או אלה מן התכנים הבאים: • כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור. • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש. • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש. • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם. • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם. • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט. • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. • כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים. • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט. המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת. 4.7 המשתתף מצהיר ומתחייב כי העלאת פרטיו האישיים ו/או מענה לשאלה מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" ו/או למערכת האתר לעשות שימוש בפרטיו האישיים ו/או במענה, וכן לפרסמם באתר "רשת" ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או באתר הפייסבוק ו/או בכל מדיה ופלטפורמה אחרת. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים באתר ו/או באתר הפייסבוק וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או ההפקה. 4.8 המשתתף מצהיר ומתחייב כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים ככל וישנם במענה הנבחר, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נדרשת כל הרשאה מכל צד ג' אחר וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר, לרבות, בזכותו שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור. 4.9 למניעת ספק, מובהר, כי מתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת ו/או למחלקת הפרסים אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנענו. 4.10 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות העלאת פרטים אישיים, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם העלאת הפרטים האישיים ו/או הפעילות (להלן – "פרטי הפעילות"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף 8.3 להלן). 5. עריכת הפעילות ותוצאותיה 5.1 רשת ואסם יהיו היא בעלות כל הזכויות בפעילות ורשת הינה בעלת כל הזכויות בתוכנית כהגדרתה בתקנון זה, באופן בלעדי. 5.2 בכל שעה בתקופת הפעילות (בכל יום חול א'-ה', החל משעה 06:00 ועד שעה 24:00) ייבחר המשתתף אשר ענה נכונה על שאלת הידע, בזמן הקצר ביותר במהלך אותה שעה (קרי, 18 זוכים בכל יום כאמור). קביעת הזוכה תיעשה על ידי "רשת", באמצעות מערכת ממוחשבת באתר. המערכות תתופעלנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ולא תהיה למשתתפים כל טענה בשל כך, הן כלפי רשת והן כלפי מחלקת הפרסים. 5.3 מחלקת הפרסים תיצור קשר באמצעות אחד או יותר מפרטי המשתתף אותם הזין המשתתף בטופס ו/או באמצעות הפרטים האישיים אשר צרף במסגרת הפעילות, והכל לפי שיקול דעתה של מחלקת הפרסים. למען הסר ספק, אין בפרסום הפרטים האישיים כדי להוות ראיה בקשר עם הזוכה ו/או משום הצהרה מאת רשת ו/או מחלקת הפרסים בקשר עם הזוכה. למען הסר ספק, הזוכה יוכרז ככזה אך ורק לאחר אישור פרטיו ואימותם על ידי מחלקת הפרסים, ולאחר שעמד בכל הוראות תקנון זה, ובכלל כך, הציג את גביע מנה חמה עם הקוד הזוכה כהוכחת קנייה. מען הסר ספק, רק התשובות אשר ייקלטו בפועל על ידי מערכת "רשת" ואשר הטלפון אשר הזין מאפשרת פנייה למשתתף, תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים לזכייה ולקביעת זהות הזוכים בפעילות, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת התכנית ו/או רשת בקשר לכך. 5.4 המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הפרסים המוענקים הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לפרס. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מחלקת הפרסים בקשר לכך. 5.5 מחלקת הפרסים תיצור קשר עם הזוכים באמצעות דוא"ל ו/או טלפון, תוך שבועיים ממועד סיום הפעילות, המודיע לו על זכייתו בפרס. על הזוכים למסור למחלקת הפרסים אישורים והוכחות לשביעות רצונה. 5.6 במידה וזוכה לא יאותר ו/או לא ייצור קשר ו/או לא ישיב למאמצי מחלקת הפרסים ליצירת קשר עימו ו/או לא עמד בקריטריונים שפורסמו בתקנון זה וזאת תוך שבוע מעת ניסיון יצירת הקשר על ידי מחלקת הפרסים, יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס, והכל בהתאם להוראות תקנון זה ובכלל כך בהתאם להוראות סעיף 5.7 להלן, מחלקת הפרסים תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק את הפרס לזוכה אחר או לכל משתתף אחר, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה עם האמור (להלן - "המועמד החלופי לזכייה"). 5.7 כמו כן, רשת ו/או מחלקת הפרסים תהיינה רשאיות לפסול זכייתו של זוכה, על פי שיקול דעתן הבלעדי, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות זוכה אשר לא עלה בידן ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיהן ליצירת קשר (להלן - "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת ו/או ממחלקת הפרסים. 5.8 להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה. רשת ו/או מחלקת הפרסים תדאגנה לכך שבמקרה של זוכה פסול, תבחנה זכאותם של לפחות 5 מועמדים חלופיים לזכייה. 5.9 במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול ולא אותרו מועמדים חלופיים לזכייה כמפורט בסעיף 5.8 לעיל, יחול האמור בסעיף 6.8 להלן. 5.10 רשת ו/או מחלקת הפרסים תהיינה רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת ו/או מחלקת הפרסים תהיינה בעלות זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר). 6. הפרס/ים 6.1 הזוכה יהיה זכאי לשובר לרכישת זוג נעלי ריבוק (למימוש בחנויות ריבוק כמפורט בנספח ב' לתקנון) בשווי של 400 ש"ח, אשר יהיה בתוקף עד אוקטובר 2018, או לכל פרס אחר לפי שיקול דעתן של רשת ו/או מחלקת הפרסים (לעיל ולהלן: "הפרס/ים"). למען הסר ספק, כל משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד בתקופת הפעילות. סה"כ ייבחרו 18 זוכים בכל יום בתקופת הפעילות ויחולקו סה"כ 396 פרסים במהלך כל תקופת הפעילות. 6.2 יובהר כי הפרס נתון לשיקול דעתה הבלעדי של מחלקת הפרסים והיא רשאית לשנותו בכל עת. ולמשתתפים, לרבות הזוכים, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. שונה הפרס, תפרסם רשת תקנון מעודכן באתר. פרט לפרסום התקנון כאמור, לא תחול כל חובה על רשת ו/או על מחלקת הפרסים להודיע על שינוי הפרס. 6.3 מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת ו/או מחלקת הפרסים הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מחלקת הפרסים ו/או מי מטעמן. 6.4 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם. 6.5 הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים. 6.6 רשת/מחלקת הפרסים לא תהינה אחראיות בגין הפרס ובגין כל נזק, מכל סוג שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. רשת ו/או מחלקת הפרסים תהינה רשאיות להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתן הבלעדי. 6.7 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת ו/או מחלקת הפרסים תהיינה רשאיות שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתן הבלעדי של רשת ו/או מחלקת הפרסים, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. 6.8 למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, או עקב כך שזוכה (לרבות מועמד חלופי לזכייה, ככל שרלוונטי) לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, או עקב כך שזכייתו של זוכה בוטלה ו/או עקב כך שזוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא מחלקת הפרסים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם. כל זוכה (למען הסר ספק, לרבות מועמד חלופי לזכייה, ככל שרלוונטי) שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מחלקת הפרסים בגין פעולותיה של רשת כאמור. 7. שונות 7.1 מערכת האתר תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת ורשת תהא האחראית לפרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות. מחלקת הפרסים תהיה אחראית על יצירת קשר עם הזוכים ומשלוח הודעות הזכייה כאמור בתקנון זה וכן על חלוקת הפרסים בפועל. ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של מחלקת הפרס בטלפון 1700707676. שירות הלקוחות ייתן מענה ביחס לפרטים שבשליטתה של מחלקת הפרסים. 7.2 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, רשת ו/או מחלקת הפרסים יכריעו, על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל נושא ועניין, לרבות במקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון ובדבר הזכאות לפרס. הכרעת רשת ו/או מחלקת הפרסים בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים לכל דבר ועניין. 7.3 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת/מחלקת הפרסים/ציבלין תקשורת צעירים בע"מ ובני משפחותיהם. 7.4 למען הסר ספק יובהר כי רשת ומחלקת הפרסים שומרות על זכותן לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרסים המחולקים במסגרת הפעילות (כולם או חלקם), לרבות את מספר הפרסים שיחולקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או מערכת האתר ו/או מכל סיבה אחרת. 7.5 כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 8.4 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או כלפי מחלקת הפרסים רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר ו/או באתר הפייסבוק ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים. 7.6 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת ו/או מחלקת הפרסים לא תהיינה אחראיות לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מחלקת הפרסים בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים. 7.7 המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת ו/או מחלקת הפרסים לא תהיינה אחראיות לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתיאום עם מחלקת הפרסים, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות. 7.8 על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 8.8 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת ומחלקת הפרסים, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת ו/או מחלקת הפרסים, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד. 7.9 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מחלקת הפרסים, ו/או מי מטעמן. 7.10 האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או מחלקת הפרסים לא תישאנה באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן. 7.11 מחלקת הפרסים ו/או רשת לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה. 7.12 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים בלבד ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. 7.13 רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים. יובהר כי לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף את פרטיהם, אך יודגש, כי מסירת / חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות בפעילות. 7.14 רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת. 7.15 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת ו/או מחלקת הפרסים, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי. 7.16 למען הסר ספק, אין בתקנון זה ו/או בתנאיו בו בכדי לגרוע מהקבוע ממדיניות הפרטיות כפי שמפורסמת באתר ו/או בתקנון האתר. 7.17 הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסוימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון. נספח א'- המוצרים רשימת המוצרים המשתתפים במבצע ברקוד שם המוצר 7290000073750 מנה חמה נודלס בטעם עוף 7290000073767 מנה חמה נודלס בטעם בקר 7290000073774 מנה חמה נודלס בטעם פיקנטי 7290100680650 מנה חמה נודלס בסגנון תאילנדי 7290100680667 מנה חמה נודלס בסגנון סצ'ואן 7290000068299 מנה חמה פירה עם פטריות כל"פ 7290000068282 מנה חמה פירה וירקות כל"פ 7290000067599 מנה חמה ספגטי בולונז 7290000073415 מנה חמה פסטה ברוטב פיצה 7290000065540 מנה חמה פסטה מוקרמת 7290000065335 מנה חמה פירה וירקות 7290000064871 מנה חמה פירה בצל 7290000073125 מנה חמה פסטה עגבניות 7290000065557 מנה חמה קוסקוס עם ירקות 7290107875912 מנה חמה פסטה עגבניות חריף אש 7290109354019 אסם מנה חמה קוסקוס עם עדשים 7290111560606 מנה חמה קוסקוס עגבניות פיקנטי נספח ב'- רשימת הסניפים והחנויות ריבוק גרנד קניון חיפה – דרך שמחה גולן 54, חיפה ריבוק אאוטלט נתניה – המחקר 2, מתחם רוגובין פדרמן, נתניה ריבוק נמל ת"א – ביתן 19, יריד המזרח, נמל ת"א ריבוק אאוטלט חולון, המשביר 1, מתחם פרימיום סנטר, חולון ריבוק עזריאלי ראשונים – שדרום נים 2, ראשון לציון ריבוק אאוטלט אילת – הסתת 20, מרכז ביג, א.ת. אילת